Author: shus

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын  товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл        Хэлэлцсэн асуудал: 1.  Багш, ажилтанд чөлөө олгох тухай                          ...