Эрдэм шинжилгээ

Судалгааны багийн мэдээлэл үзэх

Багаж, тоног төхөөрөмж үзэх Судалгааны лаборатор үзэх
 
 

Тэнхим дээр мэргэших чиглэлийн дагуу судалгаа, шинжилгээний ажил явуулдаг тодорхой бүтэц зохион байгуулалт үүссэн. Үүнд:

Органик биш хими, хүрээлэн буй орчны хими, анализын хими, электрохими, Хүдэр, баяжмалаас өнгөт, үнэт металлыг ялган авах гидрометаллургын аргын судалгаа, Хүрээлэн буй орчны химийн бохирдол, түүнийг арилгах арга боловсруулах судалгаа.

Адсорбцийн процессийн физик химийн судалгаа, Усан орчин дах металл ионы электрохимийн судалгаа, Химийн урвалын кинетикийн судалгаа, Квант химийн болон онолын тооцоолол

Химийн боловсрол

Химийн хэмжил зүй, Хөрсний хими Гадаргын, гүний, нуурын болон хаягдал усны гидрохимийн судалгаа, Хүрээлэн буй орчны бохирдол (органик ба органик бус)-ын үнэлгээ, Хүрээлэн буй орчны бохирдолыг бууруулах судалгаа, Биологийн объёоктын элементийн анализ, Ажлын байрны агаарын судалгаа

Функциональ хүнсний хими-биотехнологи, Эмийн ба ашигт ургамлын фитохими

Хий, шингэн ба хатуу шатах ашигт малтмалын бүтэц, шинж чанарын судалгаа; ашиглалт ба боловсруулалтын цэвэр технологи

Эрдэс түүхийн эдийн биоуусалт, Биосорбци, десорбци, Аналитик аргачлал боловсруулах, Стандарт загвар зохион бүтээх