Сургалт

Уран зохиол судлалын мэргэжилтнийг шаталсан сургалтын системээр бакалавр, магистр,докторын зэрэгтэй бэлтгэнэ.   Бакалаврын сургалт 4 жил байна. Бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн нь манай орныболовсрол, шинжлэх ухааны салбар, тухайлбал, ЕБДС-д уран зохиолын багш, заах аргазүйч, эрдэм шинжилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, хэвлэл мэдээллийн болон бусадбайгууллагад утга зохиолын ажилтан зэрэг тодорхой чиглэлийн мэргэжилтнээр ажиллахбүрэн чадвартай байна. Мөн бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн нь 2-3 жил магистрантурт өдөр болон эчнээхэлбэрээр  үргэлжлүүлэн  суралцаж  хамгаалан,  магистрын  зэрэгтэй  төгсөнө. Магистрынзэрэгтэй мэргэжилтэн тухайн мэргэжлийн бүхий л чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажилгүйцэтгэх, их дээд сургуульд багшлах эрх бүхий мэргэжлийн талаар нарийн мэргэшсэнпрактик дадлага эзэмшсэн байх болно. Магистрын зэрэгтэй мэргэжилтэн нь докторантурт элсэн орж, 3.5-4.5 жилийн хугацаагаарүргэлжлүүлэн суралцаж, докторын зэрэг хамгаална.