Зохиогчид

Энэхүү хуудасыг Монгол улсын "ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ" хуулийг хэргэжүүлэхэд зориулж гаргасан " Байгаль орчны сайдын 2000 оны 45-р тушаал, Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга нарын хамтарсан 2009 оны 28/40/29 тоот тушаалаар батлагдсан “Химийн хорт болон аюултай бодсыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам”-ын 3.1.1.2 дах заалтын дагуу МУИС-д Химийн бодис, хаягдлын бүртгэл хийхэд зориулсан болно.

Энэхүү хуудасыг Монгол улсын "ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ" хуулийг хэргэжүүлэхэд зориулж гаргасан " Байгаль орчны сайдын 2000 оны 45-р тушаал, Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга нарын хамтарсан 2009 оны 28/40/29 тоот тушаалаар батлагдсан “Химийн хорт болон аюултай бодсыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам”-ын 3.1.1.2 дах заалтын дагуу МУИС-д Химийн бодис, хаягдлын бүртгэл хийхэд зориулсан болно.Химийн тэнхим


Warning: file_put_contents(/var/www/virtual/sas.num.edu.mn/htdocs/chemicals/frontend/runtime/debug/5b04dc3f66fa9.data): failed to open stream: Permission denied in /var/www/virtual/sas.num.edu.mn/htdocs/chemicals/vendor/yiisoft/yii2-debug/LogTarget.php on line 57

Warning: touch(): Utime failed: Permission denied in /var/www/virtual/sas.num.edu.mn/htdocs/chemicals/vendor/yiisoft/yii2-debug/LogTarget.php on line 75