Author: shus

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын  товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:   1. Багшийг харъяалал шилжүүлэх тухай  2.Тэнхимийн лаборантын ажлын тайланг хэлэлцэх тухай  3. Дадлагажигч багшийн тайланг хэлэлцэх тухай 4. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай 5.Зочин багшаар ажиллуулах тухай 6.Багшид тэтгэмж олгох тухай  7. Нягтлан...

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хурлын  товч мэдээлэл

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

 Хэлэлцсэн асуудал:            1. Дадлагажигч багшийн тайланг хэлэлцэх тухай  Тэнхимийн туслах ажилтны тайланг хэлэлцэх тухай  Багшид бүтээлийн чөлөө олгох тухай  Цаг үеийн асуудлууд Хурлын шийдвэр: МУИС-д Профессор, багш ажиллуулах журам”-ын...