Category: Мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай 2.  Багшид чөлөө олгох тухай 3.  Захиргааны туслах ажиллуулах тухай  4.  Зочин багш нарыг шагналд тодорхойлох тухай    5. Багшийг ахлах багшийн зэрэглэлд ажиллуулах тухай 6. Цаг...

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:         1. Лаборантын ажлын тайлан хэлэлцэх тухай   Лаборант ажиллуулах тухай                      Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай    Шагналд тодорхойлох тухай Хурлын шийдвэр: Туршилтын 3 сарын хугацаа нь дуусаж, материалуудаа бүрдүүлж, тайлангаа хэлэлцүүлсэн Физикийн тэнхимийн...