ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

 Хэлэлцсэн асуудал: 1. Багш, ажилтныг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай

                                         2.Багш, ажилтанд тусламж олгох тухай   

                                        3. Зочин багшийг шагналд тодорхойлох тухай 

                                        4.Тэнхимийн туслах ажилтныг ажлаас чөлөөлөх, ссонгон шалгаруулалт  зарлуулах тухай   

                                         5.Цаг үеийн асуудлууд

Хурлын шийдвэр:

  1. Тэнхимдээ үргэлжлүүлэн ажиллах талаар Их Британи Америк судлалын тэнхимийн багш Г.Хонгорзул, Б.Нямжав, Гадаад хэлний төвийн туслах ажилтан Б.Солонго нарын хүсэлт болон  болон холбогдох тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Газарзүйн тэнхимийн ахлах багш Д.Энхжаргалын ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 1,200,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламжийг ШУС-ийн багш, ажилтныг дэмжих зардлаас олгохоор хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Ази судлалын тэнхимээс ирүүлсэн саналын дагуу зочин багш Шабан Доганыг МУИС-ийн “Баярын бичиг”-ээр шагнуулахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  4. Өөрийнх нь хүсэлтээр Антропологи, археологийн тэнхимийн туслах ажилтан Б.Агиймааг 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болгон ажлаас бүрмөсөн чөлөөлөх, тус тэнхимд туслах ажилтны сонгон шалгаруулалт зарлуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  5. Цаг үеийн асуудлаар дараахь мэдээллийг танилцуулав.                                                                                                                                                   1. Багшийн зэрэглэлийн асуудлыг шийдвэрлэж 2018 оны 06 дугаар сарын 01-нд ЗХНГ-т хүргүүлэх   тухай                                               2. Хичээлийн жилийн тайлангийн загвар шинэчлэгдэж байгаа тухай                                                                                                                 3.Багш нарын цагийн гүйцэтгэлийг хянах тухай

 

Холбоотой мэдээлэл