ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хурлын товч мэдээлэл

        Хэлэлцсэн асуудал:

        1. 2018-2019 оны хичээлийн жилд 50% зөвлөх профессор, зөвлөх дэд професоороор ажиллуулах тухай

  1.  Багшийг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай
  2.  Багшид чөлөө олгох тухай
  3. Багшийг ажлаас чөлөөлөх тухай
  4. Албан бичгийн хариу хүргүүлэх тухай        

Хурлын шийдвэр:

  1. 2018-2019 оны хичээлийн жилд 50% зөвлөх профессор, 50% дэд профессороор ажиллах өөрийн хүсэлт болон холбогдох тэнхимүүдээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Эдийн засгийн тэнхимийн профессор Х.Цэвэлмаа, Э.Бүжинтуул, С.Баттулга, Социологи, нийгмийн  ажлын тэнхимийн багш Т.Баярцэцэг, Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн багш   Ш.Эрдэнэчимэг, Б.Золзаяа, Химийн тэнхимийн багш Ш.Сайнбилэг, Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн багш Ш.Ариунаа, Т.Цэцэгжаргал нарын чөлөө авах, сунгах, үргэлжлүүлэн  ажиллах, ажлаас чөлөөлөгдөх өөрийн хүсэлт болон тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл