ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал: 1. Багш, ажилтанд чөлөө олгох тухай 

2.Үйлчлэгч Ж.Сүрэнхорлоо, Ш.Дулмаа нарын ажлын гүйцэтгэлийн тухай

3. МУИС-ийн Хүндэт дэвтэрт нэрийг нь бичиж алдаршуулах тухай

4. Биологийн тэнхимд лаборантын түр орон тоонд сонгон шалгаруулалт  зарлуулах тухай            

Хурлын шийдвэр:

  1. Чөлөө авах талаар Ази судлалын тэнхимийн профессор Ц.Баттулга, Түүхийн тэнхимийн дэд профессор Э.Жигмэддорж, Гадаад хэлний төвийн ахлах багш Л.Үүлэнсолонго, үйлчилгээний ажилтан О.Шинэцэцэг нарын өөрийн хүсэлт болон холбогдох тэнхим, нэгжээс  ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв
  2. Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимээс ахмад багш, зөвлөх профессор Л.Норовсүрэнг МУИС-ийн Хүндэт дэвтэрт нэрийг нь бичиж алдаршуулах саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Биологийн тэнхимийн Микробиологи хөтөлбөрт лаборантын /түр/ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

 

Холбоотой мэдээлэл