ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн хурлын товч мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:  1. ШУС-ийн харьяанд Тайваний Хятад судлалын  мэдээллийн төв байгуулах тухай

                                    2.Зөвлөх профессор, гэрээт дэд профессороор ажиллуулах тухай

                                   3. Докторант багшид тэтгэлэг олгох тухай

                                  4. Багш, ажилтныг шагналд тодорхойлох тухай

Хурлын шийдвэр:

  1. ШУС-ийн харьяанд Тайваний хятад судлал мэдээллийн төвийг байгуулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. 2019-2020 оны хичээлийн жилд зөвлөх профессор, дэд профессороор ажиллах өөрийн хүсэлт болон холбогдох тэнхимээс ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  3. Газарзүйн тэнхимийн докторант, багш Э.Алтанболдыг МУИС-ийн докторын сургалтад суралцаж буй МУИС-ийн багшийн тэтгэлэгт хамруулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  4. Багш нарын баярыг тохиолдуулан Байгаль, Нийгэм, Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын холбогдох тэнхимээс багш, ажилтныг шагналд тодорхойлсон саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.

Холбоотой мэдээлэл