Сургалт

Геологи геофизикийн тэнхим дээр дараах мэргэжлийн чиглэлээр сургалт явуулж байна.

БАКАЛАВР

Мэргэжил  Индекс
Геологи эрэл хайгуул  D441400
Шатах ашигт малтмалын геологи D340921
Геологи эрдэс баялагийн менежмент D441500
Хэрэглээний геофизик D441019
Геофизик D441200

МАГИСТР, ДОКТОР

Геологи минералоги Е05320301, F05320301
Геофизик E441019, E441200, F441019, F441200

Одоо Геологи эрэл хайгуул, Шатах ашигт малтмалын геологи, Геологи эрдэс баялагийн менежмент, Хэрэглээний геофизик, Геофизик мэргэжлээр бакалаврын боловсрол олгож байна. Геологийн болон геофизикийн магистр, докторын хөтөлбөр, геологи минералоги, хэрэглээний геофизик, геофизикийн судлалаар хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна.