Б.Түвшитөгс

Эцэг/эхийн нэр: Бямбажав

Нэр: Түвшинтөгс

Эрдмийн зэрэг: Хэл бичгийн ухааны доктор

И-мэйл: altaicamon@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                    

1994-1998 МУИС, МХУЗ-ын багш-судлаач /бакалавр/

2001-05 ОХУ, Санкт-Петербургийн Их Сургууль “Глагольная лексика монгольского и маньчжурского языков (Историко-сопоставительный анализ)” сэдвээр /Ph.D/ 

Судалгааны чиглэл: Монгол-манж хэлний харьцуулсан судалгаа, түүхэн хэлзүй, үгийн гарал, алтай хэл шинжлэл, сурвалж судлал, тод бичиг судлал, авиазүй, үгийн сан судлал

Албан тушаал: ШУС-ХУС-ын МоХХТ-ийн багш, дэд профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

НОМ
1. Хэл шинжлэлийн бүтээлийн номзүй (1971-2001). Ред. Л.Болд. Уб., 2001, 160 х.
2. Глагольная лексика монгольского и маньчжурского языков (Историко-сопоставительный анализ). СПб., 2005, 150 х.
3. Глагольная лексика монгольского и маньчжурского языков (Историко-сопоставительный анализ). Автореферат. СПб., 2005, х.20.
4. Юань улсын судар (I-III дэвтэр, 2 дэвтэр хураангуй зүйлийн хамт). Монгол бичгээс хөрвүүлж удиртгал, тайлбар хийсэн Б.Түвшинтөгс. Уб., 2002, 148 х. (А.Алимаа, Д.Боролзой, С.Мөнхсайхан нарын хамт).
5. Баатар увш туурвисан Дөрвөн ойрадын түүх. Латин галиг, үгийн цэс үйлдэж кирилл бичгээр хөрвүүлэн удиртгал, тайлбар бичсэн Б.Түвшинтөгс //Bibliotecha oiratica-II. Уб., 2006, 166 х. (На.Сүхбаатарын хамт).
6. Буянчуулган Б. Дөрвөн өөлдийн түүх. Удиртгал бичиж кирилл бичигт хөрвүүлсэн Б.Түвшинтөгс //Bibliotheca Oiratica-X. Уб., 2008, 132 х. (Д.Баярсайханы хамт).
7. Историко-сопоставительный анализ глагольной лексики в монгольском и маньчжурском языках. Ред. А.А.Бурыкин. Уб., 2009, 168 х.
8. Монгол хэлшинжлэлийн өгүүлэлзүй. Уб., 2012, 410 х. (Ж.Бат-Ирээдүйн хамт)
9. Auf kaiserlichen Befehl erstelltes Worterbuch des Manjurischen in funt Sprachen “Funtsprachenspiegel”: Systematisch angeordneter Wortschatz auf Manjurisch, Tibetisch, Mongolisch, Turki und Chinesisch. Vollstandige romanisierte und revidierte Ausgabe mit textkritischen Anmerkungen, deutschen Erlauterungen und Indizes. Teil 1. Bearbeitet und herausgegeben von Oliver Corff, Kyoko Maezono, Wolfgang Lipp, Dorjpalam Dorj, Goroochin Gerelmaa, Ayisima Mirsultan, Reka Stuber, Byambajav Towshintogs, Xieyan Li. Harrossowitz Verlag, Wiesbaden. 2013, LIV+564 s., Teil 2. 2013, XII+565-1110.

ТОЛЬ БИЧИГ
1. www.pentaglot.net Манж, түвд, монгол, түрэг, хятад таван хэлний толины электрон хувилбар /О.Корфф, Д.Дорж нарын хамт/.
2. Зурагт монгол/англи өврийн толь. Сингапур, 2008, 562 х.
3. Коллинз Англи-Монгол толь. Уб., 2008, 632 х. (Хамтын)
4. Britannica ширээний нэвтэрхий толь I-VIII. Уб., 2011, (Хамтын)
5. Дэлхийн нэн шинэ атлас Уб., 2011, 486 х. (Хамтын)

ӨГҮҮЛЭЛ
1. Монгол хэлний хүндэтгэлийн утга илтгэдэг нэгэн бүтээвэр //SL [Монгол хэл шинжлэл]. T-V/27, fasc. 9. Уб., 1999, х.112-120.
2. Гурван тамганы учир //SL [Монгол хэл шинжлэл]. T-V/27, fasc. 21. Уб., 1999, х.230-237.
3. Манж, тод үсгийг харьцуулах нь //Тод үсэг судлалын зарим асуудал. Эмх. Б.Түвшинтөгс. Ред. Л.Болд. Уб., 1999, х.143-152.
4. Манж бичиг //Төв Азийн нүүдэлчдийн бичиг үсгийн товчоон. Эмх. Б.Түвшинтөгс. Ред. Л.Болд, Ж.Бат-Ирээдүй. Уб., 2001, х.173-210.
5. Монгол, манж хэлний үгүйсгэх нөхцөл //Altaica-I. Уб., 2001, х.150-161.
6. Хутганы хуй дээрх манж, тод бичээс //SL [Монгол хэл шинжлэл]. T-VI/28, fasc. 12. Уб., 2001, х.185-187.
7. Хичээнгүй амгалан гүнжид олгосон алтан навчит өргөмжлөлийн тухай
a. Altaica-II. Уб., 2002, х.61-75.
b. Хотогойдын Чингүнжавын мэндэлсний 300 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Уб., 2010.07, х.22-23.
8. Монгол, манж хэлэн дэх буддын шашны холбогдолт үг хэллэг //Монголоведение в новом тысячелетии (К 170-летию организации первой кафедры монгольского языка в России). Материалы международной научной конференции (22-26 сентября 2003 г.). Элста, 2003, х.12-14.
9. О нескольких маньчжурских словах в современном монгольском языке //Материалы конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Веры Ивановны Цинциус. СПБ., 2003, х.216-218.
10. О буддийсках терминах в монгольском и маньчжурском языках //Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний бага хурал – “Хүрэл тогоот-2005”. УБ., 2005, х.32-35.
11. Сопоставительный анализ словообразовательных гнезд однокоренных глагольных лексем в монгольском и маньчжурском языках //Altaica-IV. УБ., 2006, х.50-88.
12. Эрдэмтэн Х.Лувсанбалдангийн нэгэн гар бичмэл
a. Эрдэмтэн Х.Лувсанбалдан. Эмх. Л.Энхбаатар, Л.Энхсайхан, Л.Энхтуяа. Ред. Ц.Шагдарсүрэн, Г.Гантогтох. УБ., 2006, х.49-67;
b. SL [Монгол хэл шинжлэл]. T-IX/XXXI, fasc. 6. Уб., 2007, х.76-90.
13. Тод бичгийн Гэсэр хааны туужийн тухай
a. The 23th International Academic Conference for Mongol Studies. Илтгэлийн эмхэтгэл. Улаанбаатар. 2007, х.45-82;
b. SF [Аман зохиол судлал]. Т-XXXIV, fasc. 7. Уб., 2013, х.69-104;
c. Фольклор монгольских народов: историческая действительность. Материалы международного конгресса. Элиста, 2013, х.145-160.
14. Монгол, манж хоёр хэлний толь бичгийн тухай
a. Толь бичиг судлалын асуудалд. Эмх. Д.Түвшиндэлгэр. Ред. С.Мөнхсайхан. Уб., 2008, х.113-133;
b. Монголын Алтай судлал. Уб., 2011, х.166-187.
15. Манж, тод нэгэн цагаан толгойн тухай
a. Altaica-V. Уб., 2008, х.136-151;
b. Тод үсэг-360 (Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл). Эрх. А.Батсуурь. Ховд, 2008, х.105-118.
16. Манжийн хааны нэгэн өргөмжлөлийн тухай //Монгол туургатны эрт ба эдүгээ (Олон улсын эрдэм шинжилгээний III чуулган). Улаанбаатар, 2009, x.121.
17. Манж-Тод бичгээрх нэгэн цагаан толгой //Тод бичиг болон Зая бандида Намхайжамц судлалын асуудал. BO-XIII. Уб., 2009, х.18-32.
18. Манжийн хааны нэгэн өргөмжлөл түүх, хэл бичгийн дурсгал болох нь //Altaica-VII. Уб., 2010, х.29-47.
19. Малгай тавибал манайх… буюу монгол хэлний богтого хэмээх үгийн тухайд
a. Altaica-VIII. Уб., 2011, х.34-42;
b. Монголын Алтай судлал. Уб., 2011, х.238-245.
20. О заимствовании буддийсках терминов в монгольском и маньчжурском языках //Проблемы морфологии и словообразования монгольских языков. Улан-Удэ, 2011, х.130-134.
21. Монгол-манж хэлний харилцаа холбооны асуудлыг дахин авч үзэх нь //Тюрко-монгольские народы Центральной Азии: язык, этническая история и фольклор (к 100-летию со дня рождения В.М.Наделяева) Материалы международной научной конференции, г.Кызыл, 2012, с.170-172.
22. Монгол хэлний төрөл үгсийн үүрийн толь зохиоход цуваа цагийн үүднээс хандах нь //Актуальные проблемы функционирования и развития языков в условиях контактирования, г.Улан-Удэ, 2012, с.56-59.
23. Altai sanmaek tongjjok kiseulg-e keojuhaneun pujok-eu eon-eo-wa chonggyo
a. Altai munmyeong yeongu kongdong yeonguja workshop, Seoul, 2012, р.51-60.
b. Altai Sketch: The Mongolian Altai. Seoul, 2013, pp.41-66.
24. Алтай нурууны зүүн бэлээр нутаглагчдын хэл, шүтлэгийн тухай
a. Altaica-IX. Уб., 2012, х.55-68;
b. Алтайн соёл иргэншлийн судалгаа. Сөүл, 2012, х.61-74;
c. Тува: түүх, хэл, соёл. BO-XXIX. Уб., 2013, х.212-225.
25. Монгол хэлний дэвсгэр үсэг ба академич Ш.Лувсанванданы нэгэн гар бичмэл //Монгол судлал ЭШБ. МУИС МХСС. Боть XXXVII (392). Уб., 2013, х.87-93.
26. Гэсэрийн туужийн баруун монголд тархсан байдал //Төв Азийн тууль: симпозиум, наадам-II. Уб., 2013, х.135-136.
27. Тод бичгийн нэг цагаан толгой ба хоёр эрдэмтэн //Г.Жамъян-80: Тод бичиг судлал. BO-XXX. Уб., 2013, х.60-70.
28. Тод бичгээр ном барлаж байсан уламжлал //Х.Гаадан-90: Шашин соёл, хэл бичиг судлалын асуудлууд. BO-XXXV. Уб., 2014, х.97-119.
29. Эрдэмтэн Д.Ёндоны хэвлэгдээгүй нэгэн орчуулга //Төвд судлал. Боть 03, дэв. 6. Уб., 2014, х.44-58.

ШҮҮМЖ
1. А.Пүрэвжанцан. Монголчуудын хэмжээ илэрхийллийн товч тайлбар толь. Ред. Ш.Одонтөр. Уб., 1988. //МУИС ЭШБ. T-XVIII/178. УБ., 2001, х.124-129.
2. Г.Гэрэлмаа. Хэл зохиолын хүрээлэнгийн тод үсгийн номын товч бүртгэл [Brief catalogue of Oirat manuscripts kept by Institute of Language and literature]. CSM. T-XXVII, fasc. 1. Vol. III. Ред. Л.Болд, А.Алимаа. Уб., 2005, 270х. //SL [Монгол хэл шинжлэл]. T-IX/XXXI, fasc. 14. Уб., 2007, х.153-165.
3. Н.Балжинням. Монгол хэлний гадаад үгний толь. Нэмэн дэлгэрүүлсэн хоёрдахь удаагийн хэвлэл. Хян. Г.Алтангэрэл. Уб., 2008, 312 х. //Altaica-VI. Уб., 2009, х.150-163.
4. М.Базаррагчаа. Монгол хэлний үгийн гарлын толь зохиох аргазүй //“Хэл зохиол судлал-2012” эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар, 2012.12.20-21.

ӨМНӨХ ҮГ
5. Өмнөх үг //Тод үсэг судлалын зарим асуудал. Эмх. Б.Түвшинтөгс. Ред. Л.Болд. Уб., 1999, х.3-4.
6. Өмнөх үг //Л.Болд. Орхон бичгийн дурсгал-II. Ред. Г.Туяа. Уб., 2000, х.7-8.
7. Өмнөх үг //Л.Болд. Монгол хэлшинжлэлийн түүхэн найруулал-I. Ред. Б.Түвшинтөгс. Уб., 2000, х.3-4.
8. Редакторын үг //Л.Болд. Монгол хэл шинжлэлийн асуудалд. УБ., 2006, х.342-344.
9. Өмнөх үг //На.Сүхбаатар. Монголын түүхийн тод бичгийн сурвалжууд //Bibliotecha oiratica-I. Ред. З.Лонжид, Б.Түвшинтөгс. УБ., 2006, х.7-8.
10. Өмнөх үг //Л.Болд. Орхон бичгийн дурсгал-II. Нэмж зассан 2 дахь хэв. УБ., 2006, х.5-6.
11. Эмхэтгэгчийн үг //Тод бичиг болон Зая бандида Намхайжамц судлалын асуудал. BO-XIII. Уб., 2009, х.3-5.
12. Өмнөх үг //Өлзийтийн Бадрах. Biography Serica-II. Уб., 2009, х.4.
13. Өмнөх үг //Орчин цагийн монгол хэлний авиа зүй (унших бичиг). Эмхэтгэж, өмнөх үг бичсэн Б.Түвшинтөгс. Уб., 2013, х.3-6.

ИЛТГЭЛ

 1. Манж, тод бичгийг үсэг зүйн үүднээс харьцуулах нь //Зая бандида Намхайжамцын мэндэлсний 400, тод бичиг зохиосоны 350 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал. Улаангом. 1999.
 2. Манж, монгол хэлний нөхцөл үйлийн үгүйсгэх хэлбэр //Монгол, Солонгосын эрдэмтдийн хамтарсан семинар. УБ., 2001.
 3. Буддийские термины в монгольском и маньчжурском языках //Монголоведение в новом тысячелетии (К 170-летию организации первой кафедры монгольского языка в России). Элста, 2003.
 4. О нескольких маньчжурских словах в современном монгольском языке //Конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора Веры Ивановны Цинциус. СПб., 2003.
 5. Монгол, манж үндэстний бичиг үсгийн харилцаа холбооны асуудалд //Монгол, Солонгосын эрдэмтдийн хамтарсан семинар. Уб., 2005.
 6. О буддийсках терминах в монгольском и маньчжурском языках //Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээний бага хурал. Хүрэл тогоот, 2005.
 7. Ө.Бадрах нийтлэлч, авъяаслаг зохиолч болох нь //Төр нийгмийн зүтгэлтэн Ө.Бадрахын дурсгалыг хүндэтгэх ёслолын ажиллагаа – Эрдэм шинжилгээний хурал. Улаангом. 2006
 8. Манжийн хаанаас Хасагийн Авлай ханд өгсөн өргөмжлөл түүх, хэл бичгийн дурсгал болох нь //Монголчуудын Манжийн эсрэг 1755-1758 оны тэмцэл сэдэвт зэвсэгт бослогын 250 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбатар, 2007.01.22.
 9. Манж, тод үсгээрх нэгэн цагаан толгойн тухай //“Хэл зохиол судлал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар, 2007.05.16.
 10. Тод бичгийн Гэсэр хааны туужийн тухай //The 23th International Academic Conference for Mongol Studies. Солонгос, Монголын хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар. 2007.08.04.
 11. Хятад хэлнээс орчуулсан тод бичгээрх дурсгалууд //The International Symposium on Mongolian Literature and Culture in China сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Omno Gorlos Country, China. 2007.08.23-27.
 12. Об одном азбуке на маньчжурском и ясном письме //Ойраты и Калмыки в истории Россия, Монголия и Китая. Международная научная конференция. 9-14 мая 2007. Элиста.
 13. Манж, тод үсгээрх нэгэн цагаан толгойн тухай //“Хэл зохиол судлал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар, 2007.05.16; “Тод үсэг-360” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Ховд, 2008.09.13-14.
 14. Манжийн хааны нэгэн өргөмжлөлийн тухай //Монгол туургатны эрт ба эдүгээ сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний III чуулган. Улаанбаатар, 2009.08.26-28.
 15. Хичээнгүй амгалан гүнжид олгосон алтан навчит өргөмжлөлийн тухай //Хотогойдын Чингүнжавын мэндэлсний 300 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Уб., 2010.07.19-25.
 16. Малгай тавибал манайх… буюу монгол хэлний богтого хэмээх үгийн тухайд //Монгол улс дахь Алтай судлал-2. Улаанбаатар, 2011.05.13.
 17. Монгол хэлний төрөл үгийн үүрийн толь зохиоход түүхэн үүднээс хандах нь //Проблемы морфологии и словообразования монгольских языков. Улан-Удэ, 2011.06.30.
 18. Монгол хэлний түүхэн харьцуулсан толь зохиож буй туршлага //Монголын Алтай судлал. Улаанбаатар, 2011.11.17.
 19. Монгол-манж хэлний харилцаа холбооны асуудлыг дахин авч үзэх нь //Тюрко-монгольские народы Центральной Азии: язык, этническая история и фольклор (к 100-летию со дня рождения В.М.Наделяева). Кызыл, 2012.05.20-23.
 20. Монгол хэлний төрөл үгсийн үүрийн толь зохиоход цуваа цагийн үүднээс хандах нь //Актуальные проблемы функционирования и развития языков в условиях контактирования. Улан-Удэ, 2012.11.22-23.
 21. Алтай нурууны зүүн бэлээр нутаглагчдын хэл, шүтлэгийн тухай //Altai munmyeong yeongu kongdong yeonguja workshop [Алтайн соёл иргэншлийн судалгаа]. Сөүл, 2012.10.16-19.
 22. Ойрадуудын хэлний өнөөгийн асуудалд //Ойрад монголчуудын түүх, угсаатан судлал, хэл соёлын судалгаа, шинэ хандлага. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар, 2012.09.14-15.
 23. Монгол хэлний төрөл үгсийн толь зохиоход цуваа цагийн үүднээс хандах нь //Монгольское словообразование: структура и способы. Өргөтгөсөн семинар. Улаанбаатар, 2012.09.20.
 24. Г.Жамъян ба тод бичгийн нэгэн цагаан толгой //Г.Жамъяны мэндэлсний 80 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Улаангом, 2012.10.26-27.
 25. А.В.Бурдуков ба Бум-Эрдэнэ тууль //“А.В.Бурдуков-130” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Улаангом, 2013.7.29.
 26. Гэсэрийн туужийн баруун монголд тархсан байдал //Төв Азийн тууль: симпозиум, наадам-II. Уб., 2013.8.05-07.
 27. Гэсэрийн туужийн ойрад хувилбарын тухай //Epic Geser and Beyond. БНХАУ, Баарин баруун хошуу, Да Бан хот. 2013.8.10-17.
 28. Орос дахь монгол хэл шинжлэлийн судалгааны уламжлал, өнөө үе //Дэлхийн монгол судлал: Уламжлал, өнөөгийн байдал. Улаанбаатар, 2013.9.13
 29. Об эпосе Гэсэр хан на ясном письме //Фольклор монгольских народов: историческая действительность. Элиста, 2013.10.01-05.
 30. Тод бичгээр ном барлаж байсан уламжлал //Х.Гааданы мэндэлсний 90 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал. Улаангом, 2013.10.07-09.
 31. Захчины Раашгонзэглин хийдэд хадгалагдаж буй тод үсгийн цагаан толгой – Үсгийн найрлага //Захчины түүх соёл, өв уламжлал. Улаанбаатар, 2014.05.29
 32. Монгол ном хэвлэлийн түүхэн дэх тод бичгийн модон барын хэвлэл //Галдан бошгот судлал олон улсын хурал. Ховд, 2014.07.23-24.
 33. Тод бичгээрх бар хэвлэлийн уламжлал //Б.Я.Владимирцов – выдающийся монголовед ХХ века. Санкт-Петербург, 2014.10.6-8.

ЭМХЭТГЭЛ

 1. Тод үсэг судлалын зарим асуудал. Ред. Л.Болд. Уб., 1999, 172 х.
 2. Төв Азийн нүүдэлчдийн бичиг үсгийн товчоон. Ред. Л.Болд, Ж.Бат-Ирээдүй. Уб., 2001, 328 х.
 3. Тод бичиг болон Зая бандида Намхайжамц судлалын асуудал //Bibliotecha Оiratica-ХIII. Уб., 2009, 158 х.
 4. Ойрадын түүхийн асуулт хариулт-I. Уб., 2009, 66 х.
 5. Ойрадын түүхийн асуулт хариулт-II. Уб., 2011, 68 х.
 6. Г.Жамъян. Тод бичиг судлалын өгүүллүүд //Bibliotecha Оiratica-ХХVII. Уб., 2012, 158 тал. (Э.Пүрэвжавын хамт).
 7. Орчин цагийн монгол хэлний авиа зүй (унших бичиг). Эмхэтгэж, өмнөх үг бичсэн Б.Түвшинтөгс. Уб., 2013, 224 х.
 8. Тува: түүх, хэл, соёл //Bibliotecha Оiratica-XXIX. Уб., 2013, 328 х. (А.Гонгорын хамт)

РЕДАКТОРЛОСОН БҮТЭЭЛ

 1. Л.Болд. Монгол хэлшинжлэлийн түүхэн найруулал-I. Уб., 2000, 302 х.
 2. Л.Болд. Монгол хэл шинжлэлийн асуудалд. Уб., 2006, 344 х.
 3. На.Сүхбаатар. Монголын түүхийн тод бичгийн сурвалжууд //Bibliotecha Оiratica-I. Уб., 2006, 212 х. /З.Лонжидын хамт/.
 4. П.Бямбасан. Монгол хэлний онол, бүтцийн асуудалд. Эмх. М.Хартолгойт. Уб., 2006, 408 тал /Хариуц. ред. Б.Түвшинтөгс/.
 5. Монгол хэлэнд орсон санскрит, төвд үг. Эмх. С.Бат-Эрдэнэ. //Монгол хэл бусад хэлтэй хэрхэн холбогдох нь-2. Ер. ред. Л.Болд. Уб., 2007, 178х. /Хариуц. ред./.
 6. Шинжлэх Ухааны Академийн Түүхийн хүрээлэнгийн түүхэн баримтын бүртгэл-I. Уб., 2010, 362 х.
 7. Н.Поппе. Дуртгал. Орч. М.Саруул-Эрдэнэ. Уб., 2010, 288 х. /Монгол хэвлэлийн ред. Б.Түвшинтөгс/
 8. Монголын алтай судлал. Уб., 2011, 302 х. /Хариуц. ред. Б.Түвшинтөгс/.
 9. Bibliotheca Oiratica-I-XLII. Уб., 2006-14. /Цувралын ред. Б.Түвшинтөгс/.
 10. Altaica-I-X. Уб., 2001-14 /Нарийн бичгийн дарга Б.Түвшинтөгс/.
 11. Ойратская версия “Истории Белой Тары” (повести о Багамай-хатун) //Corpus Scriptorum Oiratorum-I. Факсимиле рукописей. Исследование, транслитерация перевод с ойратского, комментарии Б.А.Бичеева. Элиста, 2013, 248 х.

ХЭВЛЭЛД БЭЛТГЭСЭН БҮТЭЭЛ

 1. Ч.Далай. Ойрад монголын түүх. (Тэргүүн боть). Хоёрдахь хэвлэл. Ред. А.Очир, Ц.Гантулга. //Bibliotecha oiratica-III. Уб., 2006, 290 х.
 2. ХАЛИМАГ: Түүх, соёл. Орч. ред. Н.Хишигт. //Bibliotecha oiratica-V. Уб., 2007, 212 х. (Б.Бат-Амгалан, На.Сүхбаатар нарын хамт).
 3. Г.Жамъян. Алтан ордны үйсэн дээрх бичиг хэмээх зохиолын зарим үгийн тайллын тухай асуудалд //Г.Жамъян. Тод бичиг судлалын өгүүллүүд. BO-XXVII. Уб., 2012, х.152-156.
 4. Г.Жамъян. Unknown medical tractate in Oirat characters гэдэг номын хэлний зарим онцлог //Г.Жамъян-80: Тод бичиг судлал. BO-XXX. Уб., 2013, х.195-200.
 5. Рерих Ю.Н. Гүнчэн (Хамгийг айлдагч) Чойжи-Одсэр болон монгол цагаан толгойн үүсэл //Д.Ёндон. Бичгийн ба аман зохиолын харилцааны асуудалд. Хэл зохиолын хүрээлэнгийн “Эрдмийн өв” цуврал. Эмх. Д.Сумъяа. Ред. С.Байгалсайхан. Уб., 2014, х.341-348.

СУРТАЛЧИЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

 1. Хар усны гэрэлт хөшөө //“Тулга” сонин. №25-26. Улаангом. 1997.
 2. Номзүй нам дарагдав уу? //“Улаанбаатар” сонин. №222. УБ., 1997.
 3. Ном салгах ёсны тухай //“Зууны мэдээ” сонин. №154. УБ., 1999.
 4. Terms and Phrases related to the Buddism in the Mongolian and Manchu Languages //Nomadic. №66-67, Уб., 2006.
 5. Клуб, клаб, хөлөөв //“Үндэстний тойм” сэтгүүл №2 (50), Уб., 2011.
 6. Бид өөрсдөө тоомжиргүй ханддаг //“Үндэстний тойм” сэтгүүл №20 (119), Уб., 2012.
 7. Тод бичгийн судруудыг тоон хэлбэрт шилжүүлсэн //“Өнөөдөр” сонин №207 (4671). Уб., 2012.
 8. Энэ дэлхий дээр төрлийн холбоогүй нэг ч хэл байхгүй //www.duulian.mn/news.php?sid=81&mid=33&nid=11587

ОРЧУУЛГА

 1. Д.Н.Музраева. Халимагт хадгалагдаж буй тод, төвд бичгээрх дурсгалууд //ХАЛИМАГ: Tүүх, соёл. Bibliotecha oiratica-V. Эрх. Б.Бат-Амгалан, На.Сүхбаатар, Б.Түвшинтөгс. Орч. ред. Н.Хишигт. Уб., 2007, х.115-121.
 2. Д.Н.Музраева. Цэцэн, тэнэгийн тухай судар-ын монгол, ойрад орчуулгын бүтцийн тухай //Халимагийн монгол судлал. Bibliotecha oiratica-ХХIII. Уб., 2011, х.138-155.
 3. А.А.Бурыкин. Байгал хэмээх газар усны нэрийн судалгааны тойм, тэдгээрийг хавсарсан судалгааны баримтуудад үндэслэн дахин авч үзэх нь
 4. Халимагийн монгол судлал. Bibliotecha Оiratica-ХХIII. Уб., 2011, х.217-223;
 5. Altaica-VII. Уб., 2010, х.48-55.

[/read]