Д.Заяабаатар

Эцэг/эхийн нэр: Далай

Нэр: Заяабаатар

Эрдмийн зэрэг: Ph.D

И-мэйл: sms_zaya@yahoo.com

Төгссөн сургууль: 1984-1994: Говь-Алтай аймгийн 10 жилийн 1-р дунд сургууль

                                        1994-1998: МУИС-ийн Монгол Судлалын Сургууль

                                        2001: Хэлшинжлэлийн ухааны магистр

                                        2005: Хэлшинжлэлийн ухааны доктор

Судалгааны чиглэл: Хэл шинжлэл сурвалж судлал

Хавсарч хийдэг ажил: Монгол судлалын үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Албан тушаал: Профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ГОРИЛСОН ЗОХИОЛ

1. Сонгодог бичгийн өмнөх монгол бичгийн дурсгалын хэлзүйн судалгаа (Авиазүй, үгзүй), Хэлшинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон зохиол, Улаанбаатар, 2005, 184 тал.

НЭГ СЭДЭВТ БОЛОН СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛ

1. “Чакраварди Алтан хааны тууж”, хөрвүүлэг тайлбар, ISBN 99929-9-186-6, Редактор Ш.Чоймаа, Улаанбаатар, 2006, 14 хх.
2. Асрагч нэртийн түүх, хөрвүүлэг тайлбар, ISBN 99929-9-193-3, Редактор Ш.Чоймаа, Улаанбаатар, 2006, 15.5 хх.
3. XIII-XVI зууны монгол бичгийн дурсгалын авиазүй-үгзүйн судалгаа, ISBN 978-99929-4-918, Улаанбаатар, 2011, 20.6 хх.
4. Асрагч нэртийн түүх, эх бичгийн бүрэн судалгаа, ISBN 978-99962-1-294-9, Улаанбаатар, 2011, 69 хх.

СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА

1. Сорил-2001, Элсэгчдэд зориулсан лавлах, Монгол бичгийн хэсэг, Редактор Ж.Баянсан, Д.Болд, Улаанбаатар, 2001.
2. Монгол зүйр цэцэн үгийн гурван мянган дээж, Улаанбаатар, 1999, 11 хх / Хөх хот, 2002, 13 хх.
3. Монгол бичиг-3, Ерөнхий боловсролын III ангийн сурах бичиг, Улаанбаатар, 2003, 8хх (Ш.Чоймаа, Р.Бигэрмаа нарын хамт).
4. Монгол бичиг-1, Ерөнхий боловсролын 3-5дугаар ангийн сурах бичиг, ISBN 999290725-8, Улаанбаатар, 2006, 21хх (Ш.Чоймаа нарын хамт).
5. Монгол бичгийн зөв бичих дүрмийн хураангуй, мэдлэг шалгах сорил (ISBN 978-99929-53-27-6), 2.5 хх, Нэмэн зассан хоёр дахь хэвлэл, Улаанбаатар, 2007, 42 тал.
6. Монгол бичиг-3, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 3-р ангийн сурах бичгийн дасгал ажлын ном (ISBN 99929-0-385-6), Улаанбаатар, 2007, 8 хх, 64 тал.
7. Монгол бичиг-4, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 4-р ангийн сурах бичгийн дасгал ажлын ном (ISBN 99929-0-385-6), Улаанбаатар, 2007, 6 хх, 48 тал.
8. Монгол бичиг-5, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-р ангийн сурах бичгийн дасгал ажлын ном (ISBN 99929-0-385-6), Улаанбаатар, 2007, 6 хх, 48 тал.
9. Монгол бичиг-3, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-9 дүгээр ангийн сурах бичиг (ISBN 978-99929-4-245-2), Улаанбаатар, 2008, 8 хх, 97 тал.
10. Монгол бичиг-2, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6-7 дугаар ангийн сурах бичиг, (ISBN 978-99929-1-567-6), Улаанбаатар, 2009, 8 хх, 100 тал.
11. Монгол бичиг, 12 жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангийн сурах бичиг, (ISBN 978-99929-3-389-5), Улаанбаатар, 2010, 12 хх.
12. Монгол бичиг, 12 жилийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургуулийн 9 дүгээр ангийн сурах бичиг, (ISBN 978-99929-3-412-3), Улаанбаатар, 2011, 12 хх.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

1. Тогтворгүй “-n”-ий учрыг “Монголын Нууц Товчоон”-оос эрэх нь, МУИС, МСС-ийн ЭШБ, Боть XV (153), Улаанбаатар, 1999, 87-95.
2. Монгол бичигт давхар эгшгээр уртатгалыг тэмдэглэдэг үгсийн тухайд, МУИС, МСС-ийн ЭШБ, Боть XVI (160), Улаанбаатар, 2000, 113-120.
3. Mongγol bičig-űn jőb bičikű jűi-yin tulγur jarčim, űndűsűn ončaliγ, ӨМИС-ийн ЭШБ, II (№102), Хөх хот, 2002, 28-32.
4. “Дуутын хар чулуу”-ны монгол бичээсийн хэлний онцлог, МУИС-ийн Монгол судлалын төв /МСТ/-ийн ЭШБ, volume 1(182), Улаанбаатар, 2002, 107-116.
5. “Асрагч нэртийн түүх”-ийн хэлний онцлогийн тухайд, Mongolian studies, The Korean Association for Mongol studies, Сөүл, 2002, pp. 53-65.
6. Монгол бичгийн хэлний түүхэн хөгжлийг судлах асуудалд, МУИС-ийн МХСС-ийн ЭШБ, боть XIX (193), Улаанбаатар, 2003, 53-66.
7. Монголчуудын уламжлалт ёс заншил дахь архины тухай үзэл, Угсаатны судлал, ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн, Улаанбаатар, 2003,
8. XIII-XIV зууны монгол бичгийн дурсгал дахь бичлэгийн хоёр онцлог, МУИС-ийн МХСС-ийн ЭШБ, ХХ ( 194) боть, Улаанбаатар, 2003, 226-231.
9. Монголчуудын “за” хэмээхүйн уг учир, МУИС-ийн Монгол судлалын төв /МСТ/-ийн ЭШБ, volume 2(208), Улаанбаатар, 2003, 53-59.
10. Лувсанданзаны “Алтан товч” дахь Хүдэй сэцэний сургаал үгийн тухай өгүүлэх нь, МУИС-ийн Монгол судлалын төв /МСТ/-ийн ЭШБ, volume 3(215), Улаанбаатар, 2003, 135-140.
11. “Эрдэнийн сан Субашид”-ын тайлбарын нэгэн орчуулга, МУИС-ийн Монгол судлалын төв /МСТ/-ийн ЭШБ, volume 3(215), Улаанбаатар, 2003 (Д.Бадамдоржийн хамт), 181-186.
12. Соёлын мянган сүлжээ-эвийн өлзий утас, “Манай монгол”, Улирал тутмын шинжлэх ухаан-танин мэдэхүйн сэтгүүл, №4 (18), Улаанбаатар, 2003, 35-39.
13. “Чакраварди Алтан хааны тууж” хэл, түүхийн чухал сурвалж болох нь, МУИС-ийн МХСС-ийн ЭШБ, ХХI (220) боть, Улаанбаатар, 2004, 183-186.
14. Хэвийн бүтээврийн мөн чанар, түүхэн хөгжлийн талаарх зарим ажиглалт, The Korean Association for Mongolian Studies, MS:17, Seoul, 2004, 107-122.
15. Сонгодог бичгийн өмнөх үеийн дурсгалууд хэлний түүхэн хөгжлийн баримт болох нь, AM:4 (236), Улаанбаатар, 2005, 75-86.
16. Монгол хэлний гийгүүлэгч “y, w” дэвсгэрлэдэг байсан уу?, AM:5 (246), Улаанбаатар, 2005, 79-84; MONGOLICA (An International Annual of Mongol Studies), Vol. 20 (41), Ulaanbaatar, 2007, 50-56.
17. Монгол судлал, “Мэргэжлээ зөв сонгоход тань”, Улаанбаатар, 2005, 104-106.
18. Сонгодог бичгийн өмнөх дурсгал дахь тоо, хүйсээр зохицох ёсны ул мөр, Mongolian Studies, XX, Seoul, 2006, pp. 147-162.
19. “Гурван ном” монгол хэлний түүхэн хөгжлийн баримт болох нь, “Их Монгол улс, эзэнт гүрний түүх, соёлын асуудлууд”, Эрхэлсэн Ж.Болдбаатар, Улаанбаатар, 2006, 148-153.
20. Олон тооны бүтээврийн бүтэц, хэрэглээний түүхэн хувьслыг тодруулах асуудалд, Mongolian Studies in China, International Symposium on Arjai Grotto, Collection papers, 2008, 411-414.
21. Академич Ц.Дамдинсүрэнгийн “Монголын Нууц Товчоон”-ы орчуулгын онцлог (Ш.Чоймаагийн хамт), Академич Цэндийн Дамдинсүрэнгийн дурсгалын түүвэр, Эмхэтгэж редакторласан Л.Хүрэлбаатар, Улаанбаатар, 2008, 160-183.
22. On the Mongolian Alphabet, The Creative Alphabets in the Whole World, Collected and Edited by Litt.D. Soon Jicke Bae (Founding Chairperson of the World Alphabet Olympics), Seoul, 2009, pp. 201-220.
23. Гаплологийн хууль ба монгол хэлний “l” гийгүүлэгч, “-la/-le” үеийн сугарал, МУИС-ийн МХСС-ийн ЭШБ, ХХХ (318) боть, Улаанбаатар, 2009, 62-70.
24. Академич Ш.Лувсанванданы монгол хэлний үгийн сан судлалд оруулсан хувь нэмэр, БНХАУ-ын Бээжин их сургуулийн Монгол судлалын төв, Бээжин, 2010, 16-20.
25. Монгол судлалын хөгжилд МУИС-ийн оруулсан хувь нэмэр, BULLETIN, The IMAS News Information on Mongol Studies, 2010. №1 (45), 63-67.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

1. “Асрагч нэртийн түүх”-ийн хэлний онцлог, The Korean Association for Mongol studies, Ulaanbaatar, 2000. 08 сар.
2. “Дуутын хар чулуу”-ны монгол бичээсийн хэлний тухай, МУИС-ийн МХСС-аас зохион байгуулсан “Монгол судлал” нэрт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2001.
3. Монгол түүхийн сурвалж дахь архины тухай баримтыг мөшгөх нь, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам, Ватиканы консулын газрын хамтран зохион байгуулсан Сурган хүмүүжүүлэх симпозиум, Улаанбаатар, 2002, 09 сарын 27-29.
4. Монголчуудын “за” хэмээхүйн уг учир, Хүрэлтогоотын семинар, Нийгмийн ухааны салбар, Улаанбаатар хот, 2003 оны 03 сарын 24-25.
5. “Эрдэнэ тунамал нэрт шастир”, түүний хэлний онцлог, “Монгол судлал” нэрт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2003. 05 сар.
6. Хүдэй сэцэний холбон шүлэглэсэн сургаал үгийн тухай, “Монгол судлал” нэрт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2003. 10 сар.
7. Соёлын мянган сүлжээ-эвийн өлзий утас, “Эх хэл, их соёл”, Их дээд сургуулийн залуу багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2003, 12 сарын 10.
8. Сонгодог бичгийн өмнөх үеийн дурсгалууд, түүний хэлийг судлахын учир, “Хэлний харилцаа ба сурвалж хэрэглэгдэхүүн” сэдэвт олон улсын хурал, БНСУ, Вонжу хот, 2004 оны 06 сарын 25.
9. Эртний монгол хэлний эгшиг авиалбарыг монгол бичигт хэрхэн тэмдэглэсэн бэ?, “Бельги, Холланд дахи Монгол судлал: А.Мостертийн судлагааны өв уламжлал” (The International Symposium “Mongol Studies in Low Countries: Antoine Mostaert’s Heritage”) олон улсын хурал, Улаанбаатар, 2004 оны 8 сарын 10-11.
10. Сонгодог бичгийн өмнөх дурсгал дахь тоо, хүйсээр зохицох ёсны ул мөр, Солонгосын Монгол судлалын нийгэмлэг, 20-р хурал, Сөүл, 2006.01.21.
11. Солонгос хэлний “Гурван ном” монгол хэлний түүхэн хөгжлийн баримт болох нь, “Их Монгол улс, Эзэнт гүрний түүх, соёлын асуудал”, ОУЭШХ, Улаанбаатар, 2006.6.23-6.24.
12. Монголын эзэнт гүрний үеийн монгол бичгийн дурсгалууд, Монголчуудын үсэг бичиг, албан хэрэг хөтлөлтийн түүхэн уламжлал, орчин үе, ЭШХ, Улаанбаатар, 2006.6.27.
13. The Database Structure for Be-Directional Textual Transformation between Two Mongolian Scripts, with B.Batzolboo (CSMS), E.Munkh-Uchral (NUM), Sh.Choimaa (NUM), Yu.Namsrai (MUST), ICEIC 2006, The 8th International Conference on Electronics, Information and Communcation, June 27-28, 2006, Ulaanbaatar Mongolia, Organized by Mongolian University of Science&Technology, The Institute of Electronics Engineers of Korea.
14. Монгол хэлний y, w дэвсгэр гэх нэрлэлтийн тухайд, ОУМЭ-ийн IX их хурал, Улаанбаатар, 2006.08.12.
15. Илтгэх урлагийн үндэс-эх хэлээ эзэмшихүй, “Улс төр, PR-гүй шинжлэх ухаан”, 2007.04.20.
16. МХСС-д багш бэлтгэж буй өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд, “МУИС-ийн багш бэлтгэж буй өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал”, Уулзалт, семинарын илтгэлийн эмхэтгэл, Улаанбаатар, 2008, 92-97.
17. Олон тооны бүтээврийн бүтэц, хэрэглээний түүхэн хувьслыг тодруулах асуудалд, Дундад улсын монгол судлал, Аржайн агуй олон улсын судлан ярилцах хурал, 2008.09.
18. Академич Ц.Дамдинсүрэнгийн “Монголын Нууц Товчоон”-ы орчуулгын онцлог (Ш.Чоймаагийн хамт), Монгол Улсын анхны Ардын уран зохиолч, төрийн гурван удаагийн шагналт, академич Цэндийн Дамдинсүрэнгийн 100 жилийн ойд зориулсан ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ, 2008 оны 11 сарын 6.
19. Гаплологийн хууль ба монгол хэлний “l” гийгүүлэгч, “la/le” үеийн сугарал, “Монгол туургатны эрт ба эдүгээ” ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ III ЧУУЛГАН, Улаанбаатар, 2009.08.26, Илтгэлийн эмхэтгэл, 63-65.
20. Монгол судлалын хөгжилд МУИС-ийн оруулсан хувь нэмэр, Ж.Баянсан, Ц.Шагдарсүрэн нарын хамт, Улаанбаатар, 2009.09.21.
21. On the Mongolian Alphabet, The First World Alphabet Olympics, Seoul, 2009.10.05-2009.10.08.
22. Академич Ш.Лувсанванданы монгол хэлний үгийн сан судлалд оруулсан хувь нэмэр, Бээжингийн Их Сургуулиас эрхлэн зохион байгуулсан Ш.Лувсанванданы мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, Бээжин, 2010.06.26.
23. Шүлэг, яруу найраг хэмээх нэрлэлтээс үүдсэн эргэцүүлэл, Япон дахь монгол уран зохиол судлалын нийгэмлэгийн хурал, Осака, 2012.

СОНИНД НИЙТЛҮҮЛСЭН СУДАЛГАА, ТАНИН МЭДЭХҮЙН ХЯЛБАРШУУЛСАН ӨГҮҮЛЭЛ

1. “Цагаан сараар хэлэлцдэг бэлгэ дэмбэрлийн үгс”, “Өнөөдөр” сонин, 1999 оны №25.
2. Монголчуудын уламжлалт ёс заншил дахь архины тухайн үзэл, “Өнөөдөр” сонин, 2003 оны №90.
3. Чингисийн чулууны бичиг, Хүмүн бичиг, №31 (465)-№32 (466), 2002.10.04.
4. Гүюг хааны тамгын бичиг, Хүмүн бичиг, №32(466), 2002.10.11.
5. Мөнх хааны гэрэлт хөшөө, Хүмүн бичиг, №33 (467), 2002.10.18.
6. Абага хааны бичиг, Хүмүн бичиг, №35 (469), 2002.10.25.
7. Ил хаан Аргунаас Францын Филиппт илгээсэн бичиг (1289), Хүмүн бичиг, №35 (469), 2002.11.01-
8. Өлзийт хааны бичиг, Хүмүн бичиг, №36 (470), 2002.11.08.
9. Ачлалт (тахимдуу) ном, Хүмүн бичиг, №38 (472), 2002.11.22-№39 (473), 2002.11.29.
10. Сайф ад-Диний бичиг, Хүмүн бичиг, №39 (473), 2002.11.29.
11. Бодисадын явдалд орохуй, Хүмүн бичиг,
12. Гэрэгэ-ний бичиг, Хүмүн бичиг, №41 (475), 2002.12.13.
13. Аруг вангийн хөшөөний бичээс, Хүмүн бичиг, №42 (476), 2002.12.20.
14. Эрдэнэ тунамал нэрт шастир, Хүмүн бичиг, №43 (477), 2002.12.27.
15. Хаадын үндсэн хураангуй алтан товч, Хүмүн бичиг, №03 (479), 2003.01.24.
16. Асрагч нэртийн түүх, Хүмүн бичиг, №05 (480), 2003.02.07.
17. Лувсанданзаны “Алтан товч”, Хүмүн бичиг, №06 (482), 2003.02.14.
18. Огторгуйн маани, Хүмүн бичиг, №07 (483), 2003.02.21.
19. Дуутын хар чулууны бичээсүүд, Хүмүн бичиг, №08 (484), 2003.02.28.
20. Юань улсын судар, Хүмүн бичиг, №09 (485), 2003.03.07.
21. Бурхан багшийн арван хоёр зохионгуйн тайлбар, Хүмүн бичиг, №10 (486), 2003.03.14.
22. Эрдэнийн сан Субашид, Хүмүн бичиг, №11 (487), 2003.03.21.
23. Саган сэцэний “Эрдэнийн товч”, Хүмүн бичиг, №12 (488), 2003.03.28.
24. “Эртний хаадын үндэсний их шар тууж оршив”, Хүмүн бичиг, №13 (489), 2003.04.04.
25. “Арван буянт номын цагаан түүх” хэмээх оршвой, Хүмүн бичиг, №14 (490), 2003.04.11.
26. Бурханы шашны их хөлгөн судар “Ганжуур”, “Данжуур”, Хүмүн бичиг, №15 (491), 2003.04.18.
27. “17-18дугаар зууны монгол түүхэн сурвалжууд”, Хүмүн бичиг, №16 (492), 2003.04.25.
28. “17-19дүгээр зууны монгол модон барын ном”, Хүмүн бичиг, 17 (493), 2003.05.02.
29. “Хялбар болгосон бичиг”, Хүмүн бичиг, 18 (494), 2003.05.09.
30. “Оюуныг тодотгон орохын олом” хэмээх төвд, монгол хадмал хэлзүйн бичиг, Хүмүн бичиг, №19 (495), 2003.05.16.
31. Алшаагийн Агваандандарын ”Хэлний чимэг” хэмээх хэлзүйн бүтээл, Хүмүн бичиг, №20 (496), 2003.05.23.
32. Монгол үсгийн ёсыг тодорхойлон гаргасан Алтан толь хэмээгдэх оршвой, Хүмүн бичиг, №21 (497), 2003.05.30.
33. Б.Шагжийн “Монгол үсгийн дүрмийн толь бичиг”, Хүмүн бичиг, №23 (499), 2003.06.13.
34. Монгол бичгээр уламжлан ирсэн дурсгалыг судлахын учир, Хүмүн бичиг, №24 (499), 2003.06.20.
35. Авлигал бус авлига, Ардын эрх, 2007.04.23, №80/609.
36. Хөхний даруулга бус хөхөвч, Ардын эрх, 2007.04.23, №80/612.
37. Зоорь бус зөөр, Ардын эрх, 2007.04.27, №84/616.
38. Буруу хэлбэржсэн зарим үгийг залруулах нь, Ардын эрх, 2007.04.27, №84/621.
39. Давтан зээл… гэж юуг хэлээд байна вэ?, Ардын эрх, 2007.05.15, №96/628.
40. Мөнх тэнгэрийн хүчинд…, Ардын эрх, 2007.05.24, №103/635.
41. Аварга уу, аврага уу?, Ардын эрх, 2007.05.30, №107/639.
42. Ойд төөрсөн бич үү, ойд төрсөн бич үү?, Ардын эрх, 2007.06.06, №111/643.
43. Номсоор бүтээгдсэн суварга, Ардын эрх, 2007.06.25, №124/656.
44. Охидууд, олон нөхөд, Ардын эрх, 2007.06.25, №124 /660/
45. Наранд дэрвэсэн туузтай зулзаган жаахан охин, Ардын эрх, 2007.06.25, №124 /665/
46. Биед хамаатуулах нөхцөлийг зөв хэрэглэх нь, Ардын эрх, 2007.06.25, №124 /680/
47. Албархаг үг хэллэгийн “аадар”, Ардын эрх, 2007.09.05, №173/705.
48. Сармагчин болохгүй юм сан…, Өнөөдөр, 2009.04.22, №090 (3653).

ХЯНАН НЯГТАЛСАН НОМ ТОВХИМОЛ

1. “Оюун түлхүүр”, Эхийг харьцуулан кирилл үсэгт хөрвүүлж, тайлбар хийсэн Ш.Чоймаа, Улаанбаатар, 2002.
2. Ш.Чоймаа, Монгол судлалын өгүүллүүд, Улаанбаатар, 2003, 46.5 хх.

МЭРГЭЖЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА

1. Илтгэх урлагийн нууц – эх хэлээ эзэмшихүй, МУИСОХ-оос зохион байгуулсан “Улс төр, PR-гүй шинжлэх ухаан”, 2007.04.20.
2. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Соёл урлагийн редакциас эрхлэн явуулдаг “Бичиг соёл мину” нэвтрүүлгийн “Ном дор мөргөмү” булангаар монгол түүхэн сурвалж бичгийн танилцуулгыг цуврал болгон хөтөлсөн.
3. Телевизийн сэтгүүлчдийн гаргадаг найруулгын алдаа, түүнийг засах арга зам, “Боловсрол” телевизийн сэтгүүлчдэд уншсан лекц, 2007.10.02.
4. Хэл ярианы соёл, “Боловсрол” телевизийн “Эх хэлээ төгс эзэмшье” нэвтрүүлэгт өгсөн ярилцлага, 2007.10.18-ны өдөр 21.00 цаг.
5. Монгол хэл, соёлын талаар МХСС-иас зохиож байгаа ажлын талаар MN:25 телевизийн “Өглөө” хөтөлбөрт өгсөн ярилцлага.
6. Олон нийтийн эх хэлний боловсрол, МҮОНТ-ийн “Хэл соёл мину” нэвтрүүлэгт цувралаар хөтөлсөн тусгай булан.
7. МҮОНТ-ийн эх хэлний уралдаант-танин мэдэхүйн “Тунгаамал” нэвтрүүлгийн даалгаврыг бэлтгэж, хөтлөх.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨСӨЛ

1. “Монгол түүхэн сурвалжийн чуулган”, Удирдагч д-р, проф. Ш.Чоймаа, 2005-2006.
2. “Монгол бичгийг компьютерээр боловсруулах үндэсний программ хангамж боловсруулах”, Удирдагч, др., проф. Ш.Чоймаа, Ю.Намсрай, 2004-2007.
3. “Төрийн түүхийн музуй дахь хэлбичгийн соёл”, Удирдагч акад. Д.Төмөртогоо, 2006-2007.
4. Монгол түүхэн сурвалжийн эх бичгийн судалгаа, БНХАУ-ын ӨМИС-тай хамтарсан төсөл, 2008-2010.

ЭРХЛЭН ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ

1. МУИС-ийн МХСС-ийн ЭШБ, ХХХ (318) боть, Улаанбаатар, 2009, 235 тал.
2. МУИС-ийн МХСС-ийн ЭШБ, ХХХI (328) боть, Улаанбаатар, 2010, 334 тал.
3. МУИС-ийн МХСС-ийн ЭШБ, ХХХII (340) боть, Улаанбаатар, 2010, 189 тал.
4. Ш.Лувсанвандан, “Монгол хэлний зүй”, Уб., 1939, 234 тал, Хэвлэлд бэлтгэсэн Ц.Отгонсүрэн, Я.Бадамсүрэн, О.Дэмчигмаа, Хянан тохиолдуулсан Ш.Чоймаа, Б.Даваасүрэн.
5. Ш.Лувсанвандан, “Монгол хэлний зүй” (Авиа ба үгсийн зүй, Үгүүлбэрийн зүй), Уб., 1951, 350 тал, Хэвлэлд бэлтгэсэн Л.Ганчимэг, Хянан тохиолдуулсан Ж.Бат-Ирээдүй, А.Пүрэвжанцан.
6. Ш.Лувсанвандан, “Монгол хэлний зүйн сурах бичиг”, Уб., 1956, 190 тал, Хэвлэлд бэлтгэсэн Б.Нямжав, Хянан тохиолдуулсан М.Баярсайхан.
7. Ш.Лувсанвандан, “Орчин цагийн монгол хэл”, Бээжин, 1961, 537 тал, Хэвлэлд бэлтгэсэн С.Батхишиг, Хянан тохиолдуулсан Г.Буянтогтох, Ё.Жанчив.
8. Ш.Лувсанвандан, “Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц” (Авиа, авиалбар хоёр нь), Уб., 1967/ “Орчин цагийн монгол хэлний бүтэц” (Үг, нөхцөл хоёр нь), Уб., 1968, 281 тал8 Хэвлэлд бэлтгэсэн С.Батхишиг, А.Сүхмаа, Ц.Батдорж, Хянан тохиолдуулсан Д.Төмөртогоо, Д.Заяабаатар, Ю.Мөнх-Амгалан.
9. Ш.Лувсанвандан, “Монгол хэлний авиа судлал”, 317 тал, Эмхтгэж, хэвлэлд бэлтгэсэн С.Батхишиг, О.Дэмчигмаа, Хянан тохиолдуулсан Г.Гантогтох, Ж.Санжаа.
10. Ш.Лувсанвандан, “Монгол хэлний бүтээвэр, үг, өгүүлбэр судлал”, 356 тал, Эмхтгэж, хэвлэлд бэлтгэсэн Ц.Онон, Ч.Бямбаханд, Хянан тохиолдуулсан Ж.Баянсан, Ц.Өнөрбаян, М.Базаррагчаа, Б.Пүрэв-Очир.
11. Ш.Лувсанвандан, “Орос-Монгол толь бичиг”, 432 тал, Хэвлэлд бэлтгэсэн Б.Нямжав, Хянан тохиолдуулсан Ц.Шагдарсүрэн.
12. Ш.Лувсанвандан, “Хэлшинжлэлийн онолын асуудал”, 212 тал, Эмхтгэж, хэвлэлд бэлтгэсэн Д.Нямаа, Хянан тохиолдуулсан Ц.Сүхбаатар, М.Ууганбаяр.
13. Ш.Лувсанвандан, “Орчуулга, нийтлэл, тэмдэглэл”, 215 тал, Эмхтгэж, хэвлэлд бэлтгэсэн Я.Бадамсүрэн, Хянан тохиолдуулсан Л.Чулуунбаатар, Н.Балжинням.
14. “Ш.Лувсанвандан судлал”, 355 тал, Эмхтгэж, хэвлэлд бэлтгэсэн Э.Пүрэвжав, Ю.Мөнх-Амгалан, Хянан тохиолдуулсан Ж.Баянсан.
15. Э.Пүрэвжав “Их эрдэмтэн, академич Шадавын Лувсанвандан”, 158 тал, Хянан тохиолдуулсан Д.Төмөртогоо, Д.Заяабаатар.

МАГИСТРЫН АЖЛЫН УДИРДАГЧИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Цэлмүүн, “Өнөөдөр”, Улаанхадны “Өдрийн сонин”-ы үгийн сан, хэл найруулгын харьцуулсан судалгаа (Профессор Ц.Сүхбаатарын хамт), Улаанбаатар, 2009.06 сар.
2. Х.Болорзаяа, Хүний хамаат нэр бүтээх дагаврын утга, хэрэглээ, Уб, 2010.
3. Ха Инь Хуа, Солонгос-монгол хэлний авиа дуурайх үгийн утгын харьцуулал, Уб., 2010.
4. Чүэ Юү Сонь, Монгол-солонгос хэлний “нүд, чих” гэсэн үг орсон хэлцийн харьцуулал, Уб., 2010.
5. Б.Алтантуяа, “Асрагч нэртийн түүх”-ийн үгийн сан, õýëíий судалгаа, Уб., 2011.

МАГИСТРЫН АЖЛЫН ШҮҮМЖ

6. Б.Нямжав, “Монголын Нууц Товчоо” дахь зүйрлэлийн монгол, англи орчуулгын харьцуулал, Уб., 2008.
7. С.Ариунгэрэл, Монгол хэлний эхэд “би”-ийн тухай өгүүлсэн нь, Уб., 2008.
8. Б.Долгорсүрэнгийн “Сэтгэл” концептийн онцлог“ зүйрлэсэн хэллэгийн жишээгээр, Уб., 2008.
9. П.Болорчулуун, “Эцэг” хэмээх багцалмал мэдлэгийн тухай, Уб., 2008.
10. У.Гэрэлт-Од, Нэрийн тийн ялгалын утга, үүрэг, Уб., 2008.
11. Н.Давхарбаяр, Баарин аман аялгууны зарим асуудал, Уб., 2009.
12. Ц.Батсүх, Төлөөлөл, Уб., 2010.

[/read]