Б.Дэмбэрэлмаа

 

Эцэг/эхийн нэр:   Балжинням

Нэр:   Дэмбэрэлмаа

Эрдмийн зэрэг: магистр

И-мэйл: demberelmaa@num.edu.mn

Төгссөн сургууль, он:  ОХУ-ын Ивановын улсын их сургууль, 2011

 Судалгааны чиглэл: хэлшинжлэл, хэл соёл судлал, орчуулгазүй

Хавсарч хийдэг ажил: байхгүй

Албан тушаал: багш

Бүтээлийн жагсаалт үзэх

Нэг. НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ

 1. Функционирование фразеологической единицы “ ХОДИТЬ ВОКРУГ ДА ОКОЛО” в русском языке и его отражение в словарях” магистрын дипломын ажил  Иваново. 2011

Хоёр. ХАМТЫН БҮТЭЭЛ

 1. Ахлах ангийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах. Төсөл. БШУЯ. 2015-2016.  9-12 р ангийн заавал судлах, сонгон гүнзгийрэх орос хэлний хөтөлбөр.

Гурав. УРАН БҮТЭЭЛИЙН НОМ

Дөрөв. ХЯНАН НЯГТАЛСАН НОМ

Тав. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

 1. Орос хэлний ходить вокруг да около өвөрмөц хэллэгийн хэрэглээ.  МУИС, ГХСС, “Гадаад хэл соёл” ЭШБ, УБ, 2013
 2. Функционирование фразеологической единицы “ ходить вокруг да около” в русском языке и его отражение в словарях” В.И Даль в парадигме идей современной науки: язык- словесность-культура- образование. Матераилы VI всероссийской научной конференции. Иваново, 2014
 3. Цахим эх сурвалжид суурилсан хичээлийн технологийн асуудалд, МУИС, ШУС ХУС. Гадаад хэл соёл судлал.Улаанбатар. 2015
 4. Оросын уран зохиолыг монгол хэлээр орчуулсан үе үеийн орчуулагчдын бүтээл туурвилын тойм. МУИС.ШУС. Орчуулгазүй сэтгүүлд хэвлүүлэхээр шилжүүлсэн. Ц. Цогзолмаа багштай хамтран бичсэн.
 5. Использование информационно-коммуникативных технологий  в обучении русскому языку  в условиях Монгольского государственного университета. Өгүүлэл. “Русский язык в интернете: личность, общество, коммуникация и культура” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Олон улсын орос хэл, уран зохиолын багш нарын холбоо, ОХУ-ын Улс ард түмний найрамдалын их сургууль.  2017.02 сарын 8-9. ОХУ. Москва хот.
 6. Категория темы в очерках В. Пескова. Молодые голоса. Сборник научных трудов молодых ученых. №6. ISBN 978-5-91256-363-8. ОХУ. Екатеринбург хот. 2017 он

Зургаа. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ИЛТГЭЛ

 1. Орос хэлний ходить вокруг да около өвөрмөц хэллэгийн хэрэглээ.  МУИС, ГХСС-ийн багш нарын ЭШХ,  2013 оны  01-р сарын 17, УБ хот
 2.  Хэл соёлын шүтэлцээ ба орчуулга. МУИС ШУС ХУС багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал УБ. 2014 оны 4 сарын 12
 3. Цахим эх сурвалжид суурилсан хичээлийн технологийн асуудалд.  Гадаад хэлний сургалтын технологийн шинэчлэл. Олон улсын  эрдэм шинжилгээний хурал МУБИС. УБ. 2015.04.23
 4. Оросын уран зохиолыг монгол хэлээр орчуулсан үе үеийн орчуулагчдын бүтээл туурвилын тойм. Эрдэм шинжилгээний тавдугаар бага хурал. МУИС. ШУС Орчуулгазүйн профессорын баг. 2015. /Ц.Цогзолмаатай хамтран/
 5. Использование информационно-коммуникативных технологий  в обучении русскому языку  в условиях Монгольского государственного университета. Илтгэл.  “Русский язык в интернете: личность, общество, коммуникация и культура” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Олон улсын орос хэл, уран зохиолын багш нарын холбоо, ОХУ-ын Улс ард түмний найрамдалын их сургууль.  2017.02 сарын 8-9. ОХУ. Москва хот.
 6. “Ерөнхий боловсролын ахлах ангийн орос хэлний хөтөлбөрийн шинэчлэл” Илтгэл. “ Европ судлал: Хэл, соёл, олон улс, орон судлал” Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. 2017.02.08
 7. “Нийгэм улс, төрийн орчуулга хичээлд цахим эх сурвалж хэрэглэх нь” Илтгэл. “ Европ судлал: Хэл, соёл, олон улс, орон судлал” Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. 2017.02.08
 8. Ценностные доминанты очерков В. М. Пескова. Илтгэлийн хураангуй. Аксиологические аспекты современных  лингвистических исследований. Тезисы докладов Второго международного  научного семинара. 11-12 мая 2017 года. ОХУ. Екатеринбург хот. ISBN 978-5-91256-368-3

 

Долоо. ХЯЛБАРШУУЛСАН БОЛОН СУРТАЛЧИЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭ

Найм. ХЯЛБАРШУУЛСАН ӨГҮҮЛЛИЙН ОРЧУУЛГА

Ес. Төсөл.

 1. Гадаад хэлний мэргэжлийн суурь хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах нь” МУИС, ГХСС. 2013-2014
 2. Хэл ба соёл хоорондын харилцаа. МУИС. 2015
 3. Ахлах ангийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах. БШУЯ. 2015-201