Сургалт

оюутнуудад тэтгэлэг олгов

МУИС нь 1951 хими-биологийн багш, 1959 оноос Биологич, биологийн багш мэргэжлээр дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн түүхтэй.

  • 1963 онд Биологийн тэнхим нь Амьтан судлал, Ургамал судлал
  • 1978 оноос агнуур зүйч
  • 1981 оноос биофизикч
  • 1982 оноос биохимич
  • 1985 оноос микробиологич
  • 1989 оноос экологич, генетикч
  • 1990 оноос ой зүйч
  • 1994 оноос Уургийн хими ба биоорганик химич
  • 2004 оноос Байгалийн аялал жуулчлалын менежер чиглэлээр мэргэшүүлэн бэлтгэж байна. Энэ хугацаанд тус факультет нь  2000 орчим биологич мэргэжилтэн төгсгөн гаргажээ.

1991-1992 оны хичээлийн жилээс бакалавр, магистр, доктор гэсэн шаталсан сургалтанд шилжсэн юм.  Энэ хугацаанд  200 орчим магистр, 15 доктор бэлтгэн гаргажээ.

2005-2006 оны хичээлийн жилд тус факультетэд 600-аад бакалаврын шатны оюутан, 120 гаруй магистрант, 70 орчим докторант суралцаж байна.

Биологийн тэнхим бакалаврын түвшинд Биологийн багц хөтөлбөр (Микробиологи, Ургамал судлал, Амьтан судлал, Генетик, молекул биологи, Биофизик) Экологийн хөтөлбөр, Биотехнологийн хөтөлбөр , Биохимийн хөтөлбөр, Биологийн багшийн хөтөлбөр, Биологийн нөөц судлал хөтөлбөрөөр, Магистр, Докторын түвшинд тус тус сургалт явуулдаг.

  Биологийн  хөтөлбөр