ЭЛСЭЛТ, ШИЛЖИЛ, ТӨГСӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДВЭЛ ЗОХИХ АСУУЛТУУД

АСУУЛТ-1. Шилжих хүсэлтийг хэдийд гаргах вэ? харах

АСУУЛТ-2. Сургууль дотроо яаж шилждэг вэ? харах

АСУУЛТ-3.Гадаад дотоодын сургуулиас МУИС-д яаж шилжиж ирдэг вэ? харах

АСУУЛТ-4. Шилжин суралцахад багц цагийг яаж тооцдог вэ? харах

АСУУЛТ-5. Судалгааны магистрант, мэргэжлийн магистрантын ялгаа юу вэ? харах

АСУУЛТ-6. ШУС-ийн салбар хооронд элсэлтийн шалгалт өгөхөд ялгаатай хичээл байгаа юу? харах

АСУУЛТ-7. 120 багц цаг биелүүлсэн тохиолдолд төгсөх хүсэлтээ явуулж болох уу? харах

АСУУЛТ-8. Чөлөөт сонголтын 6 багц цагийг бүгдийг судлах шаардлагатай юу? харах

АСУУЛТ-9. Ерөнхий суурийн (A2, A3) сонгон хичээлээс илүү багц цаг судалсан тул чөлөөт сонголт руу шилжүүлж болох уу? харах

АСУУЛТ-10. Магистрант, докторант ямар тохиолдолд гэрчилгээ авах вэ? харах

АСУУЛТ-11. Гэрчилгээ авахын давуу тал юу вэ? харах