БАГШ МЭРГЭЖЛЭЭР ТӨГСӨХ ОЮУТНУУДТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУЛТУУД

АСУУЛТ-1. МУИС-ийг багш мэргэжлээр төгссөн төгсөгчид багшлах эрх олгодоггүй гэсэн, энэ үнэн үү? харах

АСУУЛТ-2. Нэг жил ажилласны дараа үргэлжлүүлэн ажиллахын тулд яах вэ? харах

АСУУЛТ-3. Багш биш мэргэжлээр төгссөн төгсөгч багш болохын тулд ямар шаардлага хангасан байх ёстой вэ? харах