БАГШ МЭРГЭЖЛЭЭР ТӨГСӨХ ОЮУТНУУДТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУЛТУУД

[read more=”АСУУЛТ-1. МУИС-ийг багш мэргэжлээр төгссөн төгсөгчид багшлах эрх олгодоггүй гэсэн, энэ үнэн үү? харах” less=”МУИС-ийг багш мэргэжлээр төгссөн төгсөгчид багшлах эрх олгодоггүй гэсэн, энэ үнэн үү? хаах”]

Багш мэргэжлээр шинээр төгссөн төгсөгч, ямар сургууль төгссөнөөс үл хамааран, боловсролын байгууллагад нэг жил багшлах эрхтэй.

[/read]

[read more=”АСУУЛТ-2. Нэг жил ажилласны дараа үргэлжлүүлэн ажиллахын тулд яах вэ? харах” less=”Нэг жил ажилласны дараа үргэлжлүүлэн ажиллахын тулд яах вэ?  хаах”]

Эхний жил ажиллаж буй багшид зориулсан үндсэн сургалтад хамрагдсан байх. Мөн бусад шалгуурыг хангасан байх.

[/read]

[read more=”АСУУЛТ-3. Багш биш мэргэжлээр төгссөн төгсөгч багш болохын тулд  ямар шаардлага хангасан байх ёстой вэ?  харах” less=”Багш биш мэргэжлээр төгссөн төгсөгч багш болохын тулд  ямар шаардлага хангасан байх ёстой вэ?  хаах”]

Заах арга зүйн хөрвөх сургалтад хамрагдсан байх. Бусад шаардлагыг хангасан байх.

[/read]