Нийгмийн ухааны салбар

[read more=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2013 он)  харах” less=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2013 он) хаах”]

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

Тэнхим Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд СТ-г татаж үзнэ үү
1 Археологи Археологи-Антропологи (PDF файл)
Археологи (PDF файл)
2 Нийгэм соёлын антропологи Нийгэм соёлын антропологи 1 (PDF файл)
Нийгэм соёлын антропологи (PDF файл)
3 Социологи-Нийгмийн ажил Нийгмийн ажил (PDF файл)
Социологи (PDF файл)
4 Сэтгүүл зүй Сэтгүүл зүй (PDF файл)
5 Сэтгэл судлал Сэтгэл судлал (PDF файл)
6 Улс төр судлал Улс төр судлал (PDF файл)
7       Эдийн засаг      Олон улсын эдийн засаг (PDF файл)
Хүн ам зүй (PDF файл)
Эдийн засаг, статистик (PDF файл)
Эдийн засаг (PDF файл)

 [/read]

[read more=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2014 он) харах” less=”БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2014 он) хаах”]

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

Тэнхим Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд СТ-г татаж үзнэ үү
1 Археологи Антропологи (PDF файл)
Археологи (PDF файл)
2 Социологи-Нийгмийн ажил Социологи (PDF файл)
Нийгмийн ажил (PDF файл)
3 Сэтгүүл зүй Сэтгүүл зүй (PDF файл)
4 Сэтгэл судлал Сэтгэл судлал (PDF файл)
5 Улс төр судлал Улс төр судлал (PDF файл)
6 Эдийн засаг Эдийн засаг

Download (PDF, Unknown)

 [/read]