Тэтгэлэг

Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн оюутнууд дотоод, гадаадын тэтгэлэгт хөтөлбөрт тогтмол хамрагддаг. Сүүлийн 5 жилийн байдлаар, манай оюутнууд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит, Ерөнхий сайдын нэрэмжит, Поско сангийн тэтгэлэг (Posco Tj Park), МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн нэрэмжит, MCS группын нэрэмжит, Голомт банкны нэрэмжит, Хаан банкны нэрэмжит, Зориг сангийн нэрэмжит зэрэг тэтгэлэгүүдэд хамрагдсан байна.

Сэтгэл судлалын салбарын оюутнуудын тэтгэлэгт хамрагдсан байдал

Он

Оюутны нэрс

Хамрагдсан тэтгэлэг

2015-2016

П.Сувданчимэг

Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг

2015-2016

П.Сувданчимэг

МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн нэрэмжит тэтгэлэг

2015-2016

П.Сувданчимэг

Мицүбиши Корпорацийн тэтгэлэг

2015-2016

Б.Бат-Эрдэнэ

Хаан банкны нэрэмжит тэтгэлэг

2015-2016

Б.Бат-Эрдэнэ

“Posco” Азийн сангийн тэтгэлэг

2014-2015

Б.Бат-Эрдэнэ

Хаан банкны нэрэмжит тэтгэлэг

2014-2015

Н.Рэнжмаа

Тайваны тэтгэлэг

2013-2014

Б.Бат-Эрдэнэ

“Posco” Азийн сангийн тэтгэлэг

2013-2014

Н.Энх-Отгон

MCS группын нэрэмжит тэтгэлэг

2012-2014

Б.Ганзул

“Go Help”, “Оюунлаг ирээдүй төсөл”-ийн тэтгэлэг

2012-2013

Д.Эрхжаргал

Голомт банкны нэрэмжит тэтгэлэг

2012-2013

Н.Энх-Отгон

Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг

2011-2012

Б.Бат-Эрдэнэ

Хаан банкны нэрэмжит тэтгэлэг

2011-2012

Д.Ариунзаяа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг

2011-2012

Б.Эрхжаргал

МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн нэрэмжит тэтгэлэг

2011-2012

Н.Энх-Отгон

МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн нэрэмжит тэтгэлэг

2011-2012

Н.Энх-Отгон

Голомт банкны нэрэмжит тэтгэлэг

2011-2012

Э.Жаргалмаа

Германы “Rotary club”-ийн тэтгэлэг

2010-2011

Д.Лхамсүрэн

Хаан банкны нэрэмжит тэтгэлэг

2010-2014

Н.Энх-Отгон

Хаан банкны нэрэмжит тэтгэлэг

2009-2010

Ц.Лхагвасүрэн

Хөх сүлд сангийн тэтгэлэг

2008-2009

Ц.Лхагвасүрэн

Зориг сангийн тэтгэлэг

2009 – 2016 оны хичээлийн жилд төрийн сангийн хөнгөлөлт болон буцалтгүй тусламж авсан оюутны эзлэх хувь
13535797_1217626734936364_20897822_n

2009—2016 оны хичээлийн жилд манай салбарын нийт оюутнуудын 40.3% нь төрийн албан хаагчийн хөнгөлөлт болон төрийн сангийн буцалтгүй тусламжид хамрагдсан байна. Үүнээс 68.8% орчим хувийг төрийн албан хаагчийн хөнгөлөлт эзэлж байгаа бол үлдсэн 31.2% нь төрийн сангийн буцалтгүй тусламжид хамрагдсан оюутнуудын тоо эзэлж байна.

2009-2016 оны байдлаар сэтгэл судлалын салбарын нийт оюутны 7.8% нь гадаад дотоодын тэтгэлэгт хамрагдсан байна.