Багш ажилтны танилцуулга

Б:Болд-Эрдэнэ доктор, профессор
М.Зулькафиль ШУ-ны доктор, профессор
Л.Норовсүрэн ШУ-ны доктор, дэд профессор
Ч.Чойсамба доктор, дэд профессор 
Г.Өнөрбаяр доктор, гэрээт дэд профессор
Б.Наранбаатар доктор, дэд профессор
Г.Мэндхүү доктор, дэд профессор
Т.Өнөрсайхан багш, докторант