Ч.Бямбаханд

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Чулуундорж

Нэр: Бямбаханд

Эрдмийн зэрэг: Доктор (Ph.D)

И-мэйл: byambakhand@num.edu.mn

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ        

 • 1994-1998  МУИС-ийн Монгол Судлалын Сургууль, Монгол хэл, уран зохиолын багш, судлаач
 • 1998-1999 МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургууль, Хэл бичгийн ухааны магистр
 • 2001- 2004   ХУИС-ийн Олон Улс судлалын сургууль, Герман хэлний орчуулагч
 • 2013 МУИС-ийн Монгол Хэл, Соёлын Сургууль, Хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

 • Хэл шинжлэл
 • Орчин цагийн монгол хэл  
 • Монгол хэлний дидактик                           

АЛБАН ТУШААЛ

МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ, дэд профессор

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

 1. (2001) The European Language Certificate, Goethe Institut, Certificate, №61024010100563402
 2. (2010) БСШУЯ, МУИС-ийн НШУС-ийн “Их дээд сургуулийн сэтгэл судлал, сургах зүйн онол, арга зүйн курс” сертификат №209120
 3. (2013) БШУЯ, Цахим сургалтын үндэсний төвийн “Сургалтын цахим материал боловсруулах арга зүй” 2 кредитийн сургалтын хөтөлбөрийн сертификат /сургалтын модулийн код: KT030002111/ 2013 он
 4. (2010) Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Жайка”-гийн сайн дурынхны семинарын сертификат /2010.03.07-2010.03.12/
 5. (2011) Seoul Global Center, Korean language course, Certificate of      Completion  /2011.03.07-2011.05.30/, Seongbuk Global Center, Korean Language Course-Intermediate I, /2011.10.04-2011.12.29/
 6. (2013) БШУЯ, Цахим сургалтын үндэсний төвийн “Сургалтын цахим материал боловсруулах арга зүй” 2 кредитийн сургалтын хөтөлбөрийн сертификат, /сургалтын модулийн код: KT030002111/
 7. (2014) The City University of New York, Queens College, The English Language Institute, Certificate of Completion in EFL Professional Development Workshop June 2-12, 2014

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ:

НЭГ СЭДЭВТ ЗОХИОЛ

 1. (1998) “Монгол хэлний “-la…,-ra…” бүтээврийн сэлгэц, түүний онцлог” Хэлбичгийн ухааны бакалаврын зэргийн дипломын ажил. Уб., 1998 [МУИС-ийн номын сан]
 2. (1999) “Монгол хэлний “l/a…, r/а…” бүтээврийн утга, түүний онцлог” Хэлбичгийн ухааны магистрын зэрэг горилж бичсэн  зохиол. Уб., 1999 [МУИС-ийн номын сан], [УННС]
 3. (2013) “Монгол хэлний орон цагийн харьцааны нэрийн утга, бүтцийн онцлог” Хэлбичгийн ухааны докторын зэрэг горилж бичсэн  зохиол. Уб., 2013. [МУИС-ийн номын сан], [УННС]

НОМ, СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА

 1. (2008)  “Монгол хэл сурах цахим толь” /CD -тэй/  гадаадынханд монгол хэл заах гарын авлага, Уб., 2008. (хамтын бүтээл)
 2. (2010) “Монгол хэлний жишиг ажил”  Уб., 2010. (хамтын бүтээл)
 3. (2014) “Монгол хэлний сургалтаар бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга зүй”, (хамтын бүтээл) Уб., 2014. BIT press, х.х. 6.3, ISBN: 978-99973-67-79-2
 4. (2016) “Монгол хэлний орон цагийн харьцааны нэрийн утга, бүтцийн онцлог”, Уб., 2016. BIT press, ISBN: 978-99973-76-99-2

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

 1. (2005) Герман хэлний “Einem Honig ums Maul (oder um den Bart) schmieren” гэх нэгэн хэлцийг орчуулах нь, МУИС,  МХСС, “Монгол Судлал” ЭШБ.,  Боть XXIV (243), Уб., 2005
 2. (2006) “Mongolische und Deutsche Namenkunde” МУИС, МХСС, “Монгол Судлал” ЭШБ.,  Боть XXVI  (226), Уб., 2006
 3. (2006) “Орон цагийн нэрийн утга, түүний хэрэглээ” /БСШУЯ, ШУТС, МЗЭХ, НШУЗЭХ-оос зохион байгуулсан Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтдийн “Хүрэл тогоот – 2006”эрдэм шинжилгээний бага хурал илтгэлүүдийн эмхтгэл, Уб., 2006
 4. (2007) “Орон цагийн нэрийн үүрэг, хэрэглээ” /БСШУЯ, ШУТС, МЗЭХ, НШУЗЭХ-оос зохион байгуулсан Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтдийн “Хүрэл тогоот -2007” эрдэм шинжилгээний бага хурал  (илтгэлүүдийн эмхтгэл),  Уб., 2007
 5. (2007) “Орчуулагчийн бэхээр …” /Германы зохиолч Гётегийн сүүлчийн үг орчуулга/   “Идэр эрдэм” ЭШБ., Уб., 2007
 6. (2007) “Цаг хугацаа, орон зай”  МУИС, МХСС, “Монгол Судлал” ЭШБ., Боть XXVII (285),Уб., 2007 
 7. (2009) “Хэл ярианы соёл”  /БСШУЯ, ШУТС, МЗЭХ, НШУЗЭХ-оос зохион байгуулсан Нийгмийн ухааны салбарын “Хүрэл тогоот-2009”  эрдэм  шинжилгээний бага хурлын  илтгэлүүдийн эмхтгэл, Уб., 2009
 8. (2010) “Монгол хэлнээ орон цагийн нэр хорших нь” МУИС, МХСС, “Монгол судлал” ЭШБ., Боть XXXI (328), Уб., 2010
 9. (2010)  “Монгол хэлний үгсийг аймаглах асуудалд”  Монгол улсын төрийн хэлний зөвлөл,  Монгол хэл бичиг IX боть, Уб., 2010, ISBN: 978-99929-79-22-4
 10. (2012) “qā-” хэмээх асуух төлөөний үгийн утга, хэлбэрийн хувиргал, Монгол  Судлалын Чуулган, ЭШ-ний сэтгүүл  №13 (48),  МУБИС, Уб., 2012,  ISBN: 1-241-3
 11. (2013) “Монгол хэлний  “i-na-ru, či-na-ru” хэмээх үгийн учиг, ундрага” МУИС, МХСС, “Монгол судлал” ЭШБ., Боть XXXVI (386), Уб., 2013 ISNN:1997-1826
 12. (2014) “Орон цагийн утгат зарим эсрэг үгийн хэрэглээ”, “Оюуны хэлхээ” ЭШБ, Боть I, (11),  Антоон Мостаэрт Монгол Судлалын төв, Уб., 2014, ISSN 2072-808
 13. (2015) Монгол хэлний “хар” хэмээх үгийн салаа утгын онцлог (М.Базаррагчаагийн хамт) ACTA MONGOLICA, ЭШБ, Боть 16 (426), Уб., 2015, МУИС, Монгол судлалын хүрээлэн, ISSN 2074-1014
 14. (2016) “Монгол хэлний орон цагийн харьцааны нэрийн өгүүлбэрт гүйцэтгэх үүрэг”МУИС, ШУС, ХУС “Монгол судлал” ЭШБ. ISNN:1997-1826, Уб., 2016 хэвлэлд

ОЛОН УЛСЫН СЭТГҮҮЛД ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

 1. (2012) “Place time relative nouns and methaphor of Mongolian language”, Mongolian Studies, №32, 2012.2., The Korean Association for Mongolian Studies, p.357-382, ISSN 1229-7097

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ИЛТГЭЛ

 1. (2000) Монголын нууц товчооны 124-р зүйл дэх “Холын хогоцог ойрын отол” хэллэгийн учир /Европ Хэлний Дээд Сургуулийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал/ Уб., 2000
 2. (2004) Герман хэлний өвөрмөц хэлцийг монгол хэлэнд орчуулах нь /Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн багш, оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага хурал / Уб., 2004
 3. (2005) “Einem Honig ums Maul (oder um den Bart) schmieren” хэлцийг орчуулах нь /МУИС-ийн МХСС-аас зохион байгуулсан  “Монгол судлал” нэрт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хаврын бага хурал/ Уб., 2005
 4. (2006) Орон цагийн нэр, түүний хэрэглээ /Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтдийн холбооноос зохион байгуулсан  “Хүрэл тогоот-2006” оны шилдэг бүтээл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний  бага хурал/ Уб., 2006
 5. (2006) Герман, монгол хэлний дайвар үгийг зэрэгцүүлэн судлах нь /ИДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал/ Уб., 2006
 6. (2007) Орон цагийн нэрийн үүрэг, хэрэглээ /БСШУЯ, ШУТС, МЗЭХ, НШУЗЭХ-оос зохион байгуулсан Нийгмийн шинжлэх ухааны залуу эрдэмтдийн “Хүрэл тогоот -2007” эрдэм шинжилгээний бага хурал/ Уб., 2007
 7. (2009) Монгол хэл заах арга зүйд харилцааны орон зай, цаг хугацааны ойлголтыг хэрэглэх нь /ИДС-ийн багш нарын заах арга зүйн семинарт тавьсан илтгэл/ Уб., 2009
 8. (2009) Хэл ярианы соёл /БСШУЯ, ШУТС, МЗЭХ, НШУЗЭХ-оос зохион байгуулсан Нийгмийн ухааны салбарын “Хүрэл тогоот-2009” эрдэм  шинжилгээний бага хурал, Уб., 2009
 9. (2010) Монгол хэлний үгсийг аймаглах асуудалд /Төрийн шагналт, гавъяат багш, академич, профессор, хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор Шадавын Лувсанванданы 100-н жилийн ойд зориулсан “Ш.Лувсанванданы эрдэм ухаан судлал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал/ Уб., 2010
 10. (2011) Монгол хэлийг хоёрдох хэлээр сурч байгаа болон холимог соёлт хүүхдүүдэд заах асуудалд /Олон соёлын хосолмол хэлний багш нарын 6-р семинар/ Korea, Seoul, 서울장충초등학교, 2011.05.21
 11. (2013) Монгол хэлний орон цагийн харьцааны нэрийн судлагдсан тойм /МУИС,МХСС-ийн судалгааны их семинар/ 2013.04.24
 12. (2014)  Монгол хэлний дидактикийн асуудалд /Монгол Улсын Их Сургуулийн Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим байгуулагдсаны 60 жилийн ойн ажлын хүрээнд “Багш бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн сургалтын  агуулга, арга зүйн болон сэтгэл зүйн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал/ 2014.12.12
 13. (2015) Монгол хэлний “хар” хэмээх үгийн салаа утгын онцлог /The Polysemy Feature of the word “black” in Mongolian (coauthor М.Bazarragchaa), Third international conference to address issues on Mongolian philology and heritage in occasion of the 110th anniversary of Academician Byambayin Rinchen, Summary of Papers/ 2015.03.21
 14. (2016) Цахим ертөнц дэх монгол хэлний боловсрол /МУИС, ШУС, Боловсрол, Сэтгэл судлалын тэнхимийн “Хүүхэд залуучуудын хөгжил-Интернет хэрэглээ” эрдэм шинжилгээний хурал/ 2016.03.04

РЕДАКТОРЛАСАН НОМ, СУРАХ БИЧИГ

 1. (2012) М.Базарагчаа., Монгол хэлний жишиг ажил, тайлбар, Уб., 2012. редактор Ч.Бямбаханд, 10,6х.х
 2. (2013) М.Базарагчаа., Монгол хэлний жишиг ажил, тайлбар-I, Уб., 2013. редактор Ч.Бямбаханд, 11,8 х.х /ISBN 999623404-05/
 3. (2014) М.Базаррагчаа “Монгол хэлний дан бүтээврийн утга, гарал. Уб., 2014. редактор Ч.Бямбаханд, 21 х.х /ISBN 9997366458-9/
 4. (2014) Ж.Даваа., Сурган хүмүүжүүлэх зүй,  Уб., 2014. редактор Л.Жамц, Ч.Бямбаханд, 10.25х.х. /ISBN 978-99962-960-8-6/
 5. (2015) Narangerel,G.Otgonsuren, English Conversation through Pictures, UB., 2015. B5 1/8,10 х.х, ISBN-978-99973-75-19-3

ЭРХЭЛЖ, ЭМХТГЭН ХЭВЛҮҮЛСЭН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ НОМ,   СЭТГҮҮЛ

 1. (2010) Ш.Лувсанвандан  “Бүтээлийн чуулган”  VII боть, Монгол хэлний бүтээвэр, үг, үгүүлбэрийн судлал, Эрхлэн хэвлүүлсэн: Ж.Баянсан, Д.Заяабаатар, Хянан тохиолдуулсан: Ж.Баянсан, Ц.Өнөрбаян, М.Базаррагчаа, Б.Пүрэв-Очир, Эмхтгэж, хэвлэлд бэлтгэсэн: Ц.Онон, Ч.Бямбаханд, Уб., 2010. 24.1х.х., Soyombo printing, ISBN 978-999-29-4-500-1
 2. (2014) М.Базаррагчаа “Монгол хэлний дан бүтээврийн утга, гарал. Эмхтгэж, хэвлүүлсэн: Ч.Бямбаханд, Уб., 2014. 21 х.х., ISBN 9997366458-9
 3. (2014) М.Базарагчаа., Монгол хэлний жишиг ажил, тайлбар-I, Эмхтгэж, хэвлүүлсэн: Ч.Бямбаханд, Уб., 2013. 11,8 х.х., ISBN 999623404-05

СУДАЛГАА, СУРАХ БИЧИГТ ӨГСӨН САНАЛ

 1. (2010) Jessica Appelson, (USA) “The Role of the Yak in Mongolian Culture and Economy” сэдэвт ажилд өгсөн зөвлөхийн санал /SIT World Learning, Mongolia: Nomadic Culture and Globalization/, Уб., 2010.11.29
 2. (2014) Монгол хэл-VII сурах бичгийн МААЗ-ийн гишүүний санал /ЕБ-ын 12 жилийн сургуулийн 7 дугаар ангийн сурах бичиг, анхны хэвлэл/ 12х.х, Уб., 2014.02

ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР

 1. (2013-2015) БСШУЯ, ББИДС-ийн “Монгол хэлний мэргэжлийн дидактик” хөтөлбөр боловсруулах төслийн багийн ахлагч
 2. (2013-2015) БСШУЯ, ББИДС-ийн “Монгол хэлний мэргэжлийн дидактик” сурах бичиг бичих төслийн багийн ахлагч
 3. (2012) LADI 330- Монгол хэлний дидактик (МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ- ийн бакалаврын хөтөлбөрийн багт ахлагчаар ажилласан.)
 4. (2012) LANG330- Монгол хэлний өгүүлбэр зүй (МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ- ийн бакалаврын хөтөлбөрийн багт хамтран ажилласан.)
 5. (2015)LADI330-Монгол хэлний дидактик (МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ- ийн бакалаврын хөтөлбөрийн багт ахлагчаар ажилласан.)
 6. (2015) LING601- Хэл шинжлэлийн онол I (МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ- ийн магистрантын хөтөлбөрийн багт хамтран ажилласан.)
 7. (2015) MLED703- Монгол хэлний сургалтын арга зүй (МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ- ийн магистрантын хөтөлбөрийн багт ахлагчаар ажилласан.)
 8. (2015) MLED705- Монгол хэлний хөтөлбөр боловсруулах арга зүй (МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ- ийн магистрантын хөтөлбөрийн багт ахлагчаар ажилласан.)
 9. (2015) LING809 – Хэл шинжлэлийн онол II (МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ- ийн докторантын хөтөлбөрийн багт хамтран ажилласан.)
 10. (2015) MLED826-МХУЗ-ын боловсролын семинар (МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ- ийн докторантын хөтөлбөрийн багт хамтран ажилласан.)
 11. (2015) MLED827- МХУЗ-ын боловсролын түүх (МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ- ийн докторантын хөтөлбөрийн багт хамтран ажилласан.)
 12. (2015) MLED828- МХУЗ-ын сургалтын орчин үеийн асуудлууд (МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ- ийн докторантын хөтөлбөрийн багт хамтран ажилласан.)
 13. (2016) PEDA 310- Сурган хүмүүжүүлэх дадлагын хөтөлбөр (МУИС, Шинжлэх ухааны сургуулийн хөтөлбөрийн багт хамтран ажилласан.)                                             

 УДИРДСАН БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ

 1. (2008) А.Ариунжаргал “Албан бичгийн найруулга, түүний хэрэглээ” Уб., 2008. МХУЗ-IV.
 2. (2008) Е.Алтын  “Монгол-Казак малгайны соёл, үг хэллэгийн харьцуулал” Уб., 2008. МХУЗ-IV.
 3. (2008)  М.Жангүль “Åð Òàðãûí” ¿ëãýðèéí îð÷óóëãà.  Уб., МХУЗ-IV.
 4. (2008) Г.Нарангэрэл “Монгол хэлийг заахад хэл зүгшрүүлэх үгийг ашиглах нь” Уб., 2008. МХУЗ-IV.
 5. (2014) Ж.Буяндэлгэр “Монгол хэлний эсрэг утгат үйл үгийн онцлог” Уб., 2014.  МУИС, МХХШТ, Монгол судлал-IV.
 6. (2014) Г.Оюундэлгэр “Л.Түдэвийн зарим исээний  найруулгын онцлог” Уб., 2014. МУИС, МХХШТ, Монгол судлал –IV.
 7. (2015) Б.Золзаяа “Монгол хэлний ойролцоо утгат үйл үг, түүний онцлог” Уб., 2015. МУИС, МХХШТ, МХУЗ-ын Багш-IV.
 8. (2015) Б.Золхишиг “Монгол хэлний орон цагийн байц гишүүн өгүүлбэр, түүний онцлог” Уб., 2015. МУИС,  МХХШТ, Монгол судлал-IV.
 9. (2015) Т.Цэрэндолгор “Монгол хэлний сургалтаар унших чадварыг хөгжүүлэх нь” Уб., 2015. МУИС, МХХШТ, МХУЗ-ын Багш-IV.
 10. (2016) О.Уртнасан “Монгол хэлний сургалтаар бичих чадварыг хөгжүүлэх нь” Уб., 2016. МУИС, МХХШТ, МХУЗ-ын Багш-IV.
 11. (2016) О.Уянга “Монгол хэлний үйлийн хэлц, түүний онцлог” Уб., 2016.  МУИС, МХХШТ, МХУЗ-ын Багш-IV.
 12. (2016) Б. Ганчимэг “Монгол оньсого дахь дүрслэх үгийн утга, найруулгын онцлог” Уб., 2016. МУИС, МХХШТ, МХУЗ-ын Багш-IV.
 13. (2016) О.Ариунтуяа “Монгол хэлний төсөөт үйл үг, түүний онцлог” Уб., 2016. МУИС, МХХШТ, МХУЗ-ын Багш-IV.

БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛСАН ЗОХИОЛД ӨГСӨН ШҮҮМЖ

 1. (2010) Н.Шинэбаатар “Үйлийн тодотгол буюу дүрийн байц гишүүн өгүүлбэр” Уб., 2010. МУИС, МХСС, МС-IV.
 2. (2010) Б.Цэвэлмаа “Нийлмэл өгүүлбэр бүтээхэд харьяалахын тийн ялгалын үүрэг” Уб., 2010. МУИС, МХСС, МС-IV.
 3. (2010) Д.Цогзолмаа “Өгүүлэхүүн гишүүн өгүүлбэр” Уб., 2010. МУИС, МХСС, МС-IV.
 4. (2013) Д.Мөнххишиг “Монгол хэлний тогтворгүй “-н”-ийн тухай”  Уб., 2013. МУИС, МХСС, МС-IV.
 5. (2014) Т.Бадамханд “Уран сайхны эхийг задлахад үүдэл санааны учир холбогдол” Уб., 2014. МУИС, МХСС, МХУЗ-ын Багш-IV.
 6. (2015) С.Уранбилэг “гэ-, хэмээ- үйл үг жинхэнэ үйл үгтэй хэрхэн холбогдох нь” Уб., 2015. МУИС, МХХШТ, МХУЗ-ын Багш-IV.
 7. (2016) Б.Азбилэг “Монгол хэлний хэлхэц, хэллэг өгүүлбэрийн утга, бүтэц” Уб., 2016. МУИС, МХХШТ, МХУЗ судлаач –IV.

УДИРДСАН МАГИСТРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ

 1. (2016) Ж.Буяндэлгэр “Монгол хэлний эсрэг утгат үйл үгийн утга, бүтцийн онцлог” МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ, Уб., 2016.01.06
 2. (2016) DALAYINTUYA (БНХАУ, ӨМӨЗО) “С.Эрдэнийн нийтлэл, түүний хэл найруулгын онцлог” МУИС, ШУС, ХУС, МХХШТ, Уб., 2016.05.18

МАГИСТРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛСАН ЗОХИОЛД ӨГСӨН ШҮҮМЖ

 1. (2013)  Н.Жавхлан “Монгол хэлний бүхэлжсэн хэлц холбоо үг” Уб., 2013.02.20, Удирдагч: доктор, профессор М.Базаррагчаа
 2. (2014) Bao Ming Xin “Сөрөг үнэлэмжийн утга бүхий зарим зүйлийн хэлцийг хэлний соёл судлалын үүднээс харьцуулан судлах нь” (Монгол, Хятад хэлцийн жишээгээр) Уб., 2014, Удирдагч: доктор, профессор Ж.Баянсан
 3. (2015) Б.Ариундэлгэр “Монгол хэлний гишүүн өгүүлбэрийн өгүүлэгдэхүүний хэлбэржилт” Уб., Удирдагч багш: доктор, профессор М.Базаррагчаа

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛД УДИРДСАН ИЛТГЭЛ            

 1. (2010) Г.Доржханд “Монгол хэл, аялгуу” МУИС, МХСС, МАС-I, /МУИС, МХСС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал/ Уб., 2010
 2. (2010) Т.Тунгалаг “Монгол хэлний фонемын асуудалд”, МУИС, МХСС, МАС-IV, /МУИС, МХСС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал/Уб.,2010
 3. (2013) Г.Оюундэлгэр  “Монгол хэлний өөрийн төлөөний үг, түүний онцлог” МУИС, МХСС, МС-III /МУИС, МХСС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал/  Уб., 2013.03.21
 4. (2013) Kim Jung Min “The origin of Goguryeo and Mongolia”, МУИС, МХСС, Монгол хэлний тэнхимийн монгол хэлний бэлтгэл ангийн анхан-1 ангийн оюутан /МУИС, Монгол хэлний тэнхим, Монгол хэлний бэлтгэл ангийн оюутнууд дунд зохион байгуулсан анхны эрдэм шинжилгээний бага хурал/  Уб., 2013.04.15
 5. (2013) Г.Оюундэлгэр “Монгол хэлний өөрийн төлөөний үгийн хэрэглээ” /1-р байрын шагналт/ МУИС, МХСС, МС-III, /”Ш.Лувсанвандан ба хэл шинжлэл”, сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний хурал/ зохион байгуулагч: ШУА-ын ХЗХ-ын залуу эрдэмтдийн холбоо, МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн, Ш.Лувсанвандан сан, Уб., 2013.04.26
 6. (2014) Ж.Буяндэлгэр “Монгол хэлний эсрэг утгат үйл үгийн онцлог”, МУИС, МХСС, МС-IV, /МУИС, ШУС, ХУС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал/  Уб., 2014
 7. (2014)  Б.Золзаяа “Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын ой тогтоолтыг хөгжүүлэх нь”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗ-ын багш-III, 3-р байрын шагнал /МУИС, ШУС, Нийгмийн ухааны сургууль, Боловсрол, Сэтгэл судлалын тэнхимийн 60-н жилийн ойд зориулсан багш мэргэжлийн ангийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал/ 2014.12.01
 8. (2014) Н.Ундармаа, Ж.Баярмаа “Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын үгийн сангийн баялагийг нэмэгдүүлэх арга зүй”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗ-ын багш- II /МУИС, ШУС, Нийгмийн ухааны сургууль, Боловсрол, Сэтгэл судлалын тэнхимийн 60-н жилийн ойд зориулсан багш мэргэжлийн ангийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал, 1-р шат/ Уб., 2014.11.21
 9. (2014) Н.Баяртуяа, Х.Лхагважав “Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын ярих чадварыг хөгжүүлэх нь”, МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗ-ын багш- II /МУИС, ШУС, Нийгмийн ухааны сургууль, Боловсрол, Сэтгэл судлалын тэнхимийн 60-н жилийн ойд зориулсан багш мэргэжлийн ангийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2-р шат/ 2014.12.01
 10. (2014) Б.Ганчимэг, С.Хорлоо “ЕБС-д монгол хэлний хичээл заахад дидактик загвар бүтээх арга зүй” МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗ-ын багш- III /МУИС, ШУС, Нийгмийн ухааны сургууль, Боловсрол, Сэтгэл судлалын тэнхимийн 60-н жилийн ойд зориулсан багш мэргэжлийн ангийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал, 1-р шат/ 2014.11.21
 11. (2014) Т.Цэрэндолгор, Ц.Норпил “Монгол хэлний хичээлээр сурагчдын бичих чадварыг хөгжүүлэх нь”МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗ-ын багш-II /МУИС, ШУС, Нийгмийн ухааны сургууль, Боловсрол, Сэтгэл судлалын тэнхимийн 60-н жилийн ойд зориулсан багш мэргэжлийн ангийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2-р шат/ 2014.12.01
 12. (2015) Б.Золзаяа “Монгол хэлний үйл үгийг зүйлчлэн ангилах нь” /МУИС, ШУС, ХУС, МХХШ-ийн тэнхимийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал/МУИС, ШУС, ХУС, МХУЗ-ын багш- IV
 13. (2015) Т.Цэрэндолгор “Монгол хэлний сургалтаар цогц чадамжийг хөгжүүлэх нь” /МУИС, ШУС, ХУС, МХХШ-ийн тэнхимийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал/ МХУЗ-ын багш- IV
 14. (2015) Н.Ундармаа “Монгол хэлний төсөө утгат үйл үг, түүний онцлог” /МУИС, ШУС, ХУС, МХХШ-ийн тэнхимийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал/ МХУЗ-ын багш- II

[/read]