Д.Бүрнээ

Media Object 

Эцэг/эхийн нэр: Доржсүрэн

Нэр: Бүрнээ

Эрдмийн зэрэг: Хэл бичгийн ухааны доктор

И-мэйл: buren_d2002@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                    

1976-1981 МУИС –ийн ХБФ

1995 ШУА-ХЗХ-д доктор

Судалгааны чиглэл: Эх бичиг, сурвалж судлал, орчуулга судлал, төвд судлал

Албан тушаал: ШУС-ХУС-ын МоХХТ-д профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Ном

 1. Үлгэрийн далайн монгол орчуулгуудыг хэлшинжлэлийн үүднээс харьцуулах нь: Уламжлалт монгол орчуулгын судлалд, УБ., 2003.
 2. Мэргэн гэгээний ”Алтан товч”, монгол бичгээс крилл бичигт хөрвүүлэн, оршил, тайлбар бичсэн судалгаа, УБ., 2006.
 3. Гомбованжилын ”Алтан эрих” монгол бичгээс крилл бичигт хөрвүүлэн, оршил, тайлбар бичсэн судалгаа, УБ., 2006.
 4. Ишбалдангийн ”Эрдэнийн эрих”, төвд эхүүдийг харьцуулан, монгол бичигт хөрвүүлэн, оршил тайлбар бичсэн судалгаа, УБ., 2006.
 5. Шидэт хүүрийн үлгэр, сонгомол эх, УБ., 2013.

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 1.  Агваандандрын зохиосон “Нэр утгыг тодотгогч сарны гэрэл толь бичгийн тухай”, МУИС-ийн ЭШБ цуврал, УБ., 1983, 115–119.
 2. Иргэний сургаалын нэгэн зохиол, ХЗХ, 22-р боть, УБ., 1988, 172–177–р тал.
 3. About two sanskrit words in mongolian language. Монгол ба Энэтхэг цуврал.                                     УБ., 1989, pp. 261-265.
 4. “Үлгэрийн далайн” төвд эх. МУИС-ийн ЭШБ, дугаар 4 (110), УБ., 1995, 45-91.
 5. Жан-сан хэмээх үгийг орчуулсан нь. МУИС-ийн МСДС-ийн ЭШБ, 5 (113), УБ., 1995, 34-36.
 6. “Үлгэрийн далайн” англи орчуулгын тухай. Орчуулгын тухай өгүүллүүд. Цуврал УБ.,1997, 15–19.
 7. Оноосон нэрийг орчуулах уламжлалт арга. МУИС, МСДС-ийн ЭШБ, 9(126), УБ., 1997, 95-99.
 8. On the one work of the Zaya Pandita Luvsan Prenlei. ОУМЭ-ийн 7-р их хурлын илтгэлүүдийн товчлол. УБ.,1997
 9. Илт өгүүлэх нэрийн учир. МУИС, МСС-ийн ЭШБ, 10(122), УБ., 1997, 126-130.
 10. Бурхан багшийн илт өгүүлэх нэрийн учир. Буддын судлал. УБ., 1998, 95-105.
 11. Сумадираднаагийн тольд нэрийг тайлсан тухай, Acta Mongolica, МУИС-ийн ЭШБ, Vol.1 (182), УБ., 2002, 073-083–р тал.
 12. Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн дүрстийн чимгээр бичсэн шүлгийн онцлог,- Эрдэнэ Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн мэндэлсний 360 жилийн ойд                             зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл, Улаанбаатар, 2002,                       57-63–р тал.
 13. Лувсанноровшаравын төвд хэлээр зохиосон долоон боть сүмбүмийн гарчиг, төгсгөлийн үгийн тухайд, Acta Mongolica, Vol.2 (208), МУИС-ийн ЭШБ,                            УБ., 2003, 113-135–р тал.
 14. Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн бүтээлийн тухайд, Монгол Судлалын Эрдэм             шинжилгээний бичиг, Боть XIX (193), МУИС, МХСС, Улаанбаатар, 2003,                125-132–р тал.
 15. On brief history of Amarbayasgalant lamasery and its current state, Acta Mongolica, Vol.3 (215), Монгол Улсын Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг, Улаанбаатар, 2004, pp. 097-103
 16. Сумадираднаа ба Рерихийн толь бичгүүдийг харьцуулах нь, Mongolica, An international Annual of Mongol Studies VOL.14 (35), UB., 2004, pp. 79–90.
 17. On Tibetan-Mongolian Lexicographical Tradition, Культура Центральной Азии: письменные источники, Улан-Удэ, 2004, стр. 68-75 
 18. Агвандандарын “Үүрийн шинэхэн туяа” хэмээх толь бичгийн онцлог, Улаанбаатар дээд сургууль эрдэм шинжилгээний бичиг, УБ., 2004, дугаар 02/                       03, 74-78.
 19. Монголын ард түмний хүртээмж болсон зохиол, Архангай аймгийн Чулуут сум байгуулагдсаны 80 жилийн ойд зориулсан цуврал, УБ.,  2004.
 20. “Агвандандарын “Үүрийн шинэхэн туяа” хэмээх толь бичиг дахи шүлгүүдийн тухай, Acta Mongolica, Centre for Mongol Studies, National University of Mongo lia, Ulaanbaatar,  2005 (236), vol.4 рр.203-209
 21. Об актуальности изучения тибетско-монгольских словарей, Культура Центральной Азии: письменные источники, Улан-Удэ, 2004, стр. 33–38.
 22. Ю.Н.Рерих и тибетско–монгольская лексикография, Рериховское наследие, Труды конференции II, Санкт–Петербург, 2005, 166–170.
 23. Монголчуудын төвд толь зүйн судлалд оруулсан хувь нэмэр, Үндэсний монгол             судлал, National Association for Mongol Studies, 2005, дугаар 6, 82–86.
 24. “Шэлжи мэлон” хэмээх зохиолын С.Шагжийн орчуулгын тухай”, Acta Monggolica, МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг,  2005, Volume 5 (246),121-129-р тал.
 25. A review of the Tibetan-Mongolian lexicographical tradition, The Mongolia-Tibet interface, PIATS 2003: Tibetan Studies, Proceedings of the Tenth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Oxford, 2003, Managing editor: Charles Ramble. pp.371-379.
 26. On Tibetan- Mongolian lexicographical tradition and innovation, Толь бичиг судлалын асуудалд, Академич А.Лувсандэндэвийн 80 насны ойд зориулав. УБ., 2008, 211-217-р тал..
 27. About a research on sources written in tibetan that are connected with the Mongolian history, The Interchange and Understanding of Nomadic Culture in the 21st Century, 2008 The International Conference on Mongolian Studies, 2008.02. pp.14-18.
 28. Ганжурыг орчуулахад Аюуш гүүшийн оруулсан хувь нэмэр, Acta Mongolica, Centre for Mongol Studies, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, 2007, Vol.7 (291), рр.149-155.
 29. Зава Дамдины зохист аялгуугаар бичсэн нэгэн зохиолын тухай, Боть XXXVII (285), УБ., 2007, 268-273-р тал.
 30. On Tibetan- Mongolian lexicographical tradition and innovation, Толь бичиг судлалын асуудалд, Академич А.Лувсандэндэвийн 80 насны ойд зориулав. УБ., 2008, 211-217
 31. Dammamukanamasutra in Mongolia, Taipei, proceedings of the Internatioal conference, 2008, 8-13
 32. О книге Ю.Н.Рериха “Тибетская живопись”, Bulletin, The IAMS News Information on Mongol Studies, 2008 No 2(42), 2009, No 1 (43), 59-62
 33. Ламын гэгээн Лувсанданзанжалцангийн орчуулсан нэгэн толь бичгийн онцлог, Монгол судлал, 2010 /328/, 54-61-р тал.
 34. Ламын гэгээн Лувсанданзанжалцангийн орчуулсан толь бичгийн тухай, Тэнгэрийн тойн Лувсанданзанжанцан, Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцаны мэндэлсний 370 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл, УБ., 2009, 25-33-р тал.
 35. Монгол-Төвдийн харилцааны талаар Ю.Н.Рерихийн бичсэн өгүүллүүдийн тухай, Монгол судлал, боть XXXII \340\, 2010, 148-151.
 36. Сумадираднаагийн нэгэн гар бичмэлийн тухай, Acta Mongolica, volume 10 \342\ , 2010, 61-64-р тал.
 37. Буддын гүн ухааны нэр томъёог орчуулж байсан уламжлалын тухай, Лам нарын сэтгүүл, 7 сар, №2, 2010, 115-118.
 38. Ширээт гүүш юмын судрыг орчуулсан тухай, Лам нарын сэтгүүл, 12 сар, №3, 2010, 115-118.
 39. Лувсанноровшаравын “Сайн галавын мянган бурханы мөргөл тахилын ерөөл” хэмээх зохиолын уран сайхны онцлог, Лувсанноровшаравын мэндэлсэний 310 жилийн ойд зориулсан хурал, Хурлын эмхтгэл, 2011, xx.81-87.
 40. Улаанбаатар хотын Үндэстний Номын Санд хадгалагдаж буй монгол бичмэл Ганжурын бүтцийн тухай, МУИС, Монгол Судлалын төвийн сэтгүүл, Mongolia: Area and Culture Studies, Vol.1 (368) 2012, 37-43.
 41. О монгольском историческом сочинении “Драгоценные чётки”, XXVI международная конференция, Источниковедение и историография стран Азии и Африки, “Модернизация и традиции”, 20-22апреля 2011, Тезисы докладов, стр.237-238.
 42. Some features of Mongolian handwritten Kanjur, kept in National Library of Mongolia, Монгол судлал, ЭШБ, боть XXXV (367), 2012, 131-139.
 43. Үндэсний нийтийн номын сангийн бичмэл ганжуурын эх бичгийн зарим онцлогийн тухай /Юмын ботийн жишээн дээр/, МУИС- ийн ЭШБ, XXXIV (360), 2012, 63-67.
 44. Үндэсний номын сангийн монгол бичмэл Ганжуурын төгсгөлийн үгээс орчуулагчийг тодруулах нь, Олон улсын монголч эрдэмтэдийн Х их хурлын илтгэлүүд, II боть, Монгол хэл соёлын тулгамдсан асуудлууд, УБ., 2012, 45-47- тал.
 45. Монгольская летопись “Эрдэнийн эрихэ”, – Проблемы современного монголоведения, к 70- летию Монгольского государственного университета, Улан- Батор- Элиста, 2012, стр. 132- 139.
 46. Ю.Н.Рерих “Дэвтэр онбо” хэмээх төвд сурвалж бичгийг орчуулсан туршлагаас, – Монгол судлал, ЭШБ, боть XXXVI (386), 42-46-р тал.
 47. Майдар бурханы илт өгүүлэх нэрийн тухай, Майдарын эрин: Нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний анхдугаар бага хурлын эмхтгэл, УБ., 2013, 185- 191- тал.
 48. Уламжлалт монгол орчуулгын эх бичгийн судлалд, МУИС, ГХСС, Орчуулгазүй, I, 2013№01, 70-75-р тал.
 49. Ганжуур, Данжуур судлалын чиг хандлага, Билгийн гэгээ, Ганжуур, Данжуурын судалгаа, эрдэм шинжилгээний анхдугаар бага хурал, 2013.05.02, Улаанбаатар, 2013, 39-55-р тал.
 50. Буддын шашны нэр томъёог орчуулах асуудалд, МУИС, ГХСС, Орчуулгазүй, 2, 2013 №02, 30-38-р тал.
 51. “Үлгэрийн далай” Монголын бурханы шашны уран зохиолын дурсгал болох нь, 66-77, Religion and art of the Northeast Asian Nomadic People, 2013 winter Korea- Mongolia International Academic Conference, 2014.
 52. 5 “Үлгэрийн далай”-н англи орчуулгын тухай (оноосон нэр, хуучирсан үгийн жишээн дээр), МУИС, ГХСС, Орчуулгазүй, 3, 28. 03. 2014
 53. Монгол Ганжуурын ариутган зассан тухай асуудалд, Монгол судлал, ЭШБ, боть XXXVII (392), УБ, 2013, 153-157.
 54. Лувсанданзанжалцаны төвд хэлээр бичсэн “Ухаарахуйяа хялбар болгон зохиосон үйлийн үрийн тийн ялгавар” хэмээх зохиолын тухай, – Ламын Гэгээний өв соёл Төв Ази болон Монголд, олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, УБ., 2014, 107-117.
 55. “Үлгэрийн далай” Монголын бурханы шашны уран зохиол болох нь, Төвд судлал, УБ., 2014, 92-103.

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл

 1. Монгол хэлэнд орсон санскрит хоёр үгийн тухай. Монгол, Энэтхэгийн нийгэмлэгийн бага хурал, УБ., 1989.
 2. Илт өгүүлэх нэрийн орчуулгын онцлогоос. “Мэргэд гарахын орон толь бичиг” зохиогдсоны 250 жилийн ойн зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ., 1992.
 3. “Лин Гэсэрийн” монгол орчуулгын тухай.Олон улсын Гэсэр судлалын 4-р их хурал, Ляньжоу хот, 1996
 4. Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн “Утгын гучин таван чимгийн үлгэр өгүүлэхүй” бүтээлийн тухай, Олон улсын монгол судлалын 7-р их хурал, УБ.,1997.
 5. Сумадираднаагийн төвд-монгол толь бичгийн тухай.Олон улсын хаврын эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ., 2000 он
 6. Рерих ба Сумадираднаагийн толь бичгүүдийн харьцуулал. ОУМЭ-ийн 8-р их                 хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл, Улаанбаатар, 2002 оны 08 сарын 5-9
 7. Рерих и тибетско-монгольская лексикография, Cанкт-Петербург, 2002 оны 9                     сар
 8. On Tibetan- Mongolian lexicographical tradition and innovation, Oxford, IATS, 06-12. 09, 2003.
 9. Амарбаясгалант хийдийн түүхэнд холбогдох нэгэн баримт, МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний намрын бага хурал, Улаанбаатар, 2003, 10 сар
 10. Актуальность изучения тибетско-монгольских словарей, олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаан-Уд, 2004 оны 8 сар
 11. Агвандандарын “Үүрийн шинэхэн туяа” хэмээх толь бичиг дахи шүлгүүдийн тухай, Хөх хот, 2004 оны 8 сар
 12. С. Шагжийн “Болор толь”-ийн орчуулгын эхэд хийсэн ажиглалт, Улаанбаатар, 2004 оны 10 сар.
 13. Монголчуудын төвд толь зүйн судлалд оруулсан хувь нэмэр, Хөх хот, Дундад улсын монгол судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал, 2005 оны 8 сарын 18–23.
 14. Шагжийн орчуулгын онцлог, Бээжин, Монгол Хятад хос хэл жич заан сургалтын тухай эрдэм шинжилгээний хурал, 2005 оны 8 сарын 25–28.
 15. Мэргэн гэгээний ”Алтан товч”–ийн эх бичгийн онцлог, 2006, 08 сар, Улаанбаатар, 2006. Олон улсын монголч эрдэмтэдийн  9–р их хурал
 16. About a research on sources written in tibetan that are connected with the Mongolian history, The Interchange and Understanding of Nomadic Culture in the 21st Century, 2008 The International Conference on Mongolian Studies, Seoul, 2008.02.14-18
 17. Ганжурыг орчуулахад Аюуш гүүшийн оруулсан хувь нэмэр, “Бурханы шашны тархалт, нутагшил” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2007.07.08-07.09
 18. Зава Дамдины зохист аялгуугаар бичсэн нэгэн зохиолын тухай, Улаанбаатар, 2008 оны 9 сар.
 19. Монголын буддын шашинт санваартан эмэгтэйчүүд. Өнгөрсөн, ирээдүй Буддын шашинт эмэгтэйчүүдийн олон улсын бага хурал, Улаанбаатар, 2008. 07.01
 20. Dammamukanamasutra in Mongolia, Taipei, 2008.
 21. Буддын гүн ухааны нэр томъёог орчуулж байсан уламжлалын тухай, Монгол-Тайваны хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 2010 оны 7 сар
 22. Буддын шашны ном судрын бүртгэлийн тухай, Таиланд, Бангкок, 2010 оны 10 сар.
 23. О монгольском историческом сочинении “Драгоценные чётки”, XXVI международная конференция, Источниковедение и историография стран Азии и Африки, “Модернизация и традиции”, 20-22апреля 2011, Тезисы докладов, стр.237-238.
 24. ҮНС-д хадгалагдаж буй монгол бичмэл Ганжуурын тухай, ОУМС-ын Х хурал, 2011, 08 сар.
 25. Майдар бурханы илт өгүүлэх нэрийн тухай, Майдарын эрин: 2012, ОУ-ын эрдэм шинжилгээний анхдугаар бага хурал, 12 сарын 6-7, Улаанбаатар Кемпински зочид буудал.
 26. Ю.Н.Рерих “Дэвтэр онбо” хэмээх түвэд сурвалж бичгийг орчуулсан туршлагаас, Монгол ба дорно дахиныг судлагч их эрдэмтэн Ю.Н.Рерихийн мэндэлсний 110 жил, түүний шавь Ш.Бира-гийн 85 насны ойд зориулсан олон улсын симпозиум, 2012 оны 12 сарын07, Улаанбаатар, ШУА-ийн Тэргүүлэгчидийн газар, Соёлын Төв өргөөний 3 давхрын хурлын танхим
 27. On edition of the sutra Shuluun unaltu, Төвд судлалын 13 хурал, 2013, 07 сарын 22
 28. Хайссигийн монгол Ганжуурын судлалд оруулсан хувь нэмрийн тухай, 2013 оны 08 сарын 20
 29. “Үлгэрийн далай” монголын бурханы шашны уран зохиол болох нь, 2014 оны 1 сар, БНСУ.
 30. Лувсанданзанжалцаны төвд хэлээр бичсэн “Ухаарахуйяа хялбар болгон зохиосон үйлийн үрийн тийн ялгавар” хэмээх зохиолын тухай, – Ламын Гэгээний өв соёл Төв Ази болон Монголд, олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, УБ., 2014 он, 07сарын 23-26..

Улсын дотоодын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл

 1. Төвд хэл заах аргыг боловсронгуй болгох асуудалд УБ., 1983
 2. Монгол орчуулгын уламжлалын асуудалд УБ., 1985
 3. Нэгэн толь бичгийн тухай УБ., 1987
 4. Агваандандарын “Хэлний чимэг” хэмээх хэлзүйн бичгийн тухай. УБ., 1984
 5. Илт өгүүлэх нэрийн учир УБ., 1992
 6. Чин сүжигт Номун хан Норовшаравын зохиолын төгсгөлийн үг ба сүмбүмийн гарчиг. Чин сүжигт Номун ханы мэндэлсний 350 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал УБ., 2000 оны 6 сар
 7. Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн дүрстийн чимгээр бичсэн шүлгийн онцлог. Зая бандид Лувсанпэрэнлэйн мэндэлсний 360 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ., 2002, 5 сарын 30.
 8. Буддын утга зохиолын монгол орчуулгын уламжлал шинэчлэлийн асуудалд, 2002 оны 6 сарын 26.
 9. Эрдэнэ зуугийн лам Гончогжалцангийн сүмбүм дэхи төгсгөлийн үгийн тухай, Мэндэлсний 150 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2008 оны 6 сарын 09.
 10. Ламын гэгээний мэндэлсний 370 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хуралд “Ламын гэгээний орчуулгын үйлсийн тухай” илтгэл хэлэлцүүлэв. 2009 оны намар
 11. Лувсанноровшаравын мэндэлсэний 310 жилийн ойд зорилсан хуралд оролцож илтгэл хэлэлцүүлэв. 2011 оны 03 сар.
 12. Уламжлалт монгол орчуулгын эх бичгийг судлах асуудалд, Гадаад хэл соёлын сургууль, 2013, 03 сар.
 13. Буддын шашны нэр томъёог орчуулах асуудалд, МУИС, ГХСС, Орчуулгазүй, 2, 2013
 14. Ганжуур, Данжуур судлалын чиг хандлагын тухай, Ганжуур, Данжуур судлалын хурал, УБ., 2013. 05 сарын 02.
 15. “Үлгэрийн далай”-н англи орчуулгын тухай (оноосон нэр, хуучирсан үгийн орчуулгын тухай), 2014 оны 03 сарын 28.
 16. Илт өгүүлэх нэрийн учир”, О.Сүхбаатарын мэндэлсний 70 насны ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, ШУА, ХЗХ, 2014 оны 09 сар.
 17. Зохист аялгууны онол ба монгол орчуулга, Эрдэм шинжилгээний дөрөвдүгээр бага хурал, Улаанбаатар, МУИС, ХУС, 2014 оны11 сарын 21

Сурталчилгааны өгүүлэл

 1. Монголчуудаас төвд хэлээр бүтээсэн соёлыг эрхэмлэе. Үнэн сонин, 1991-10-5- ны өдрийн дугаар
 2. Төвд хэлний цуврал 15 хичээл. Үнэн сонины 1991 оны 10-11 сарын дугаар

Орчуулга

 1. Бурхан багшийг шүтэхийн учир, УБ., 1991. (англи хэлнээс орчуулав) А.Сухомлинский. Үүрийн гэгээ. “Оюун түлхүүр” сэтгүүлийн 1989, 1-4 дугаар (орос хэлнээс орчуулав)
 2. В.Распутин. Эх нутгийншороо. УБ., 1990 (орос хэлнээс орчуулав)
 3. Хөрөнгийн бирж (эрдэмтэн сэтгүүлч хоёрын яриа) УБ., 1992.
 4. Лавран хийд. Цагаан лавай сэтгүүл, 1996.(төвд¹ хэлнээс орчуулав)
 5. Ю.Н.Рерих 13-14 зууны монгол төвдийн харилцаа, Bulletin, The IAMS News Information on Mongol Studies, No.1 (29), 2002, 5-17-р тал.(орос хэлнээс орчуулав)
 6. Ю.Н.Рерих 16-р зууны эцэс ба 17-р зууны монгол төвдийн харилцаа, Bulletin, The IAMS News Information on Mongol Studies, No.1 (29), 2002 (орос хэлнээс орчуулав) 52-61-р тал
 7. Төвдийн бурхадын хөрөг, 2008, 128 тал (орос хэлнээс орчуулав)
 8. Аав хүү Рерих нар ба монгол, 2008 (хамтын бүтээл, орос хэлнээс орчуулав)

Хамтын бүтээл

 1. Төвд хэл бичигт суралцах дэвтэр УБ.,1995. (Ш. Чоймаагийн хамт)
 2. Үлгэрийн далай, Ширээт гүүшийн орчуулга, (Төвд, монгол эхүүдийг харьцуулан, монгол бичгээс крилл бичигт буулгасан хөрвүүлэг, оршил тайлбарын хамт) Нэмж засварласан хоёрдугаар хэвлэл, УБ, 1996. (Д. Энхтөрийн хамт)
 3. Үлгэрийн далай. Ширээт гүүшийн орчуулга. (Төвд, монгол эхүүдийг харьцуулан, монгол бичгээс крилл бичигт буулгасан хөрвүүлэг, оршил тайлбарын хамт) Нэмж засварласан гуравдугаар хэвлэл, УБ., 2003. (Д. Энхтөрийн хамт)
 4. Буддын шашин соёлын тайлбар толь. 1, 2-р боть. УБ.,1999. (Ш. Чоймаа, Л. Тэрбиш, Л. Чулуунбаатар нарын хамт)
 5. Төвд-монгол толь, УБ., 2000, 2006 (Д. Энхтөрийн хамт)
 6. Төвд монгол илт өгүүлэх нэрийн толь УБ., 2003 (Д. Энхтөрийн хамт)
 7. Үлгэрийн далай, Нэмж засварласан гуравдугаар хэвлэл, УБ., 2003(Д. Энхтөрийн хамт)
 8. Уламжлалт монгол орчуулгын судлалд, УБ., 2003. (Д. Энхтөрийн хамт)
 9. Монголын бурханы шашны түүхэн сурвалж, УБ., 2004. (Д. Энхтөрийн хамт)
 10. Туган Лувсанчойжиням ”Тогтсон таалал болорын толь” (Монгол бичгээс кирил бичигт буулгасан хөрвүүлэг, оршил тайлбарын хамт ), УБ., 2006. (Д.Энхтөрийн хамт)
 11. Төвд хэлд суралцах бичиг, УБ., 2008 (Д.Энхтөрийн хамт)
 12. Төвд монгол толь бичиг, нэмэн засварласан хэвлэл, 2009 (Д.Энхтөрийн хамт)
 13. Төвд хэлд суралцах бичиг, нэмэн засварласан хэвлэл, УБ., 2009, 2012 (Д.Энхтөрийн хамт)
 14. Монгол хүний нэрийн толь, УБ., 2012 (Ш.Чоймаа нарын хамт)
 15. Төвд хэлд суралцах бичиг, нэмэн засварласан гурав дахь хэвлэл, УБ., 2012 (Д.Энхтөрийн хамт)
 16. Төвд монгол толь бичиг, нэмэн засварласан тав дахь хэвлэл, 2013 (Д.Энхтөрийн хамт)
 17. Шидэт хүүрийн үлгэр, төвд монгол эхүүдийг харьцуулан сонгомол эхийг бэлдэж оршил тайлбар хийв, хянан тохиолдуулсан Ш.Чоймаа, 2013, 160 хуудас.
 18. “Үлгэрийн далай”, Ширээт гүүшийн орчуулгын сонгомол эх, хянан тохиолдуулсан Ш.Чоймаа, (Д.Энхтөрийн хамт), 2013, 380 хуудас.

[/read]