Г.Буянтогтох

Media Object 

Эцэг/ эхийн нэр : Гүндүү

Нэр : Буянтогтох

Эрдмийн зэрэг : Доктор(Ph.D), профессор

Төгссөн сургууль, он:  МУИС. 1981 он

Судалгааны чиглэл: Алтайсудлал, Боловсролсудлал

Албан тушаал:  Зөвлөх профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Нэг сэдэвт зохиол

 1. Хэлэнд хялбар сургах аргын товч тойм.УБ. 1998
 2. Манж хэлний нэрийн тооны айг Алтайсудлалд тулгуурлан шинжлэх нь.   УБ. 2000
 3. Алтай хэлний нэр үгийн хэлзүйн айн харьцуулсан судалгаа. (Гар бичмэл). УБ. 2007 (Sc. D. диссертаци)
 4. Алтай хэлшинжлэлийн удиртгал. I. УБ. 2006
 5. Алтай хэлшинжлэлийн удиртгал.II. УБ. 2007
 6. Алтай хэлшинжлэлийн удиртгал.III. УБ. 2008
 7. Алтай хэлшинжлэлийн удиртгал. IY. УБ. 2009
 8. Монгол хэлний найруулгазүй. УБ. 2009
 9. Монгол хэлний бүтээвэрзүй. УБ. 2009
 10. Алтай хэлшинжлэлийн удиртгал.4. УБ. 2009
 11. Манж гүрний хураангуй түүх.УБ. 2010. хх –5.25
 12. Монгол хэлний найруулгазүй. УБ. 2010
 13. Монгол хэлний чөлөөт найруулгасудлалын удиртгал.УБ.2012. хх – 12,75
 14. Монгол бичгийн нийгмийн үүрэг.УБ.2013. хх – 10,5

 ЭШ өгүүлэл

 1. Монгол хэлний зарим үгийн гарлын тухай асуудалд. МУИС. ЭШБ.1985 1988 – 1
 2. Монгол хүний нэрийн нэгэн онцлог. МУИС. ЭШБ. 1989
 3. Манж, монгол, казах хэлний үгийн сангийн зарим онцлогоос. МУИС. ЭШБ. 1993
 4. Манж хэлний нэрийн тооны айн асуудалд. МУИС. МСДС. ЭШБ. 1997
 5. Монгол хэлний нийлмэл өгүүлбэр.”Орчин цагийн монгол хэл” хамтын бүтээл.УБ. 1997
 6. Монгол хэлний хоршоо үгийн нэгэн онцлог. МУИС. ЭШБ. 1992
 7. Монгол хэл соёл сэргэн мандахад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг .Монгол Улсын ШУА.“Эрдэм” сонин. 2002. ¹ 03
 8. Монголын уран зохиолыг агуулгаар нь ангилах нь МУИС. МХСС. ЭШБ. 2003
 9. Монгол   хэлний үгзүйн найруулгын зарим асуудал МУИС. МХСС. ЭШБ. XXIII боть. V дэвтэр. 2004
 10. Монгол хэлний үгзүйн найруулгын зарим асуудал. “Монгол Улсын Төрийн хэлний зөвлөл. Монгол хэлбичиг I боть. УБ. 2005”
 11. Алтай хэлний нэрийг захируулах ёсны зарим онцлог. МУИС. МХСС. МСЭШБ. УБ. 2006
 12. Алтай хэлний нэрийн хамаатуулах айн нөхцөлийн гарал үүслийн асуудалд. МУБИС. МСДС. ЭШБ. 2006
 13. Бөртэ хатан хийгээд бусад монгол эмэгтэйчүүдийн товч түүх, түүхэнд гүйцэтгэсэн үүргийн тойм. “Гэр бүл улс гүрэндээ Бөртэ хатны гүйцэтгэсэн үүргийн түүхт уламжлал, орчин үе. УБ. 2006”
 14. Гадаад хэл заах онол, аргазүйн асуудалд.”Англи хэл заах аргазүйн асуудлууд”. МУИС. Англи хэлний заах аргазүйн зөвлөл. УБ. 2009. (өгүүлэл)
 15. Шинэ бичигт шилжсэнээр монгол үгийн бүтэц эвдэрсэн зарим жишээ.”Кирилжин бичгийн зөв бичих дүрмийн асуудлууд”. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд. УБ. 2009
 16. Монгол хэлний нэр үгийн хэлзүйн тооны айн илрэх арга, хэрэглүүр.”МУИС.МХСС. Монгол судлал.ЭШБ”. 2009. Боть ХХХ(318)
 17. Алтай хэлний зарим дагавар, нөхцөлийн хэлзүйн утга, үүргийн онцлог(өгүүлэл). ”МУИС.МХСС. Монгол судлал. ЭШБ”. 2010. Боть ХХХI (328)
 18. К вопросу обучения письменной речи учащихся.(Со автор П. Уламбаяр).  ”Материалы международной научно – практической конференции. Апрель.2010. Монгольское Россиеведение и     перспиктивы”.
 19. Казах хэлний  хэлзүйн тооны айн асуудалд (өгүүлэл) . ”МУИС.МХСС. Монгол судлал.ЭШБ”. 2010. Боть ХХХII(340)
 20. Обзор типов упражнений в обучении монгольскому языку иностранных учащихся(Со автор П. Уламбаяр).  ”Проблемы изучения и описания профессионального дискурса”Материалы второй международной научно-практической интежнет – конференции. 1 – 4 июня. 2010г. Иркутск 2010”.
 21. Авиа, авиалбарын утга ба хүний анхны хэл(Өгүүлэл). ”МУИС.МХСС.       Монгол судлал.ЭШБ”. 2011. Боть ХХХIII(359)
 22. Манж хэлний нэр үгийн тооны ай. ШУА. ХЗХ. Алтай судлалын төв.”Монголын Алтай судлал”. XIII.УБ.2011
 23. ”МНТ- ны” нэгэн үгийн товч утга. NUM.IMS. ACTA MONGOLICA. 2011.V.11(366)
 24. Монгол хэлтнийг орос хэлэнд хялбар сургах аргазүйн асуудалд.”Монголия и Россия:ПОИСКИ ОПТИМАЛЬНЫХ ПУТЕЙ СОТРУДНИЧЕСТВА”.Сборник материалов ҮII Международной научно – практической конференции.УБ.2012
 25. Монгол хэлний нэр үгэлбэрийн хамаатуулах айн өвөрмөц нөхцөл..”Монгол судлал.2012.XXXIҮ(360)”
 26. Өгэдэй хааныг ялсан бор дарс гэгч юу байв ?”Моngolia: Area and Culture Studies. Vol. (368).2012
 27. Өнөөгийн монгол хүний үнэлэмжийн зарим онцлог. ”МУИС.МХСС. Монгол судлал.ЭШБ”. 2012. Боть ХХХҮ(367)
 28. Хэлэнд хялбар сургах аргын асуудал.”Гадаад хэл заах аргазүй.Олон улсын ЭШ хурлын эмхтгэл”.УБ. 2012. х – 34 – 38
 29. Порождающая лингвистика как теоретическая основа преподавания иностранного языка.Дотоод хэргийн их сургууль.”ГХЗАЗША”.ОУЭШ бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл.УБ.2012
 30. Орчуулга судлалын зарим асуудал.МУИС.ОУХС.ДОТ.Орчуулах эрдэм.IY.УБ.2012
 31. Монгол үндэстний оршихуйд хэл найруулгын гүйцэтгэх үүрэг.Зохиомж дээд сургууль.ЭШБ.УБ.2012
 32. Гадаад хэлэнд хялбар сургах нэгэн арга. ШУТИС, КТМС –ийн Гадаад Хэлний Тэнхим. «Гадаад хэл, соёл судлалын асуудал»  сэдэвт олон улсын  эрдэм шинжилгээний бага хурлын  илтгэлийн эмхтгэл.УБ.2012
 33. Хэлэнд хялбар сургах аргын асуудалд.МУИС.МХСС.ГХТ.”Гадаад хэл заах аргазүй” ОУЭШ хурлын илтгэлийн эмхтгэл.УБ.2012
 34. Гадаад хэл, соёлын нөлөөн дундахь өнөөгийн Монгол үндэстний сэтгэлгээний зарим асуудал. Илтгэл. “Монгол хэлбичгийн тулгамдсан асуудал”.ОУЭШ симпозиум.2013.03.23.
 35. Монгол хэлний нэрийн хамаатуулах айн зарим онцлог. “Монгол судлал. 2013.XXXҮI (386)”
 36. Өнөөгийн  Монгол Улсын бүх шатны сургуулийн сургалтын орчны зарим асуудал.Илтгэл, өгүүлэл. “ХШ,БС,Орчуулгын онол, хэрэглээ.ЭШ хурлын эмхтгэл.УБ.2013”.МУИС.ГХСС.ГХСТ
 37. Эдийнзасгийн сэтгүүлзүйн зарим тулгамдсан асуудал. Зохиомж дээд сургууль.ЭШБ.УБ.2013
 38. Монгол хэлний утга, бүтэц судлалын зарим асуудал. “Монгол судлал. 2013.XXXҮII (392)”

 ЭШ хялбаршуулсан өгүүлэл

 1. Манж бичгийн тухай. “Пионерийн үнэн”. 1989.¹ 86
 2. Манж, монгол бичгийн холбоо хамаарал. “Оюун далай” сэтгүүл. 1989.¹1
 3. “Өшөө” хэмээх үгийн учир.”Хөдөлмөр”сонин. 1990. ¹102.
 4. Өвөө, эмээ хоёр.”Хөдөлмөр”сонин. 1990. ¹ 117.
 5. Ач уу, зээ юү ? МУИС. “ Эрдэм” сонин. 1991. 5-р сарын дугаар.
 6. Нагац, авга хоёр.МУИС.”Эрдэм” сонин. 1991. 5-р сарын дугаар.
 7. Бараа гэдэг хоол биш. “Ил товчоо” сонин. 1991. ¹ 13
 8. Асуулт уу, асуудал уу ? “Ил товчоо” сонин. 1991. ¹ 16
 9. Харьцаа, харилцаа хоёр. “Ил товчоо” сонин. 1991. ¹ 19
 10. Өндөр гэдэг бүхний тодотгол бус. “Ил товчоо” сонин. 1991. ¹ 20
 11. Авгай, авхай, ахай хэмээхийн учир. “Ил товчоо” сонин. 1991. ¹ 26
 12. Христос, Бурхан хоёр. “Ил товчоо” сонин. 1991. ¹ 30
 13. Бусдын амаар будаа идэхгүй байх юмсан.”Ил товчоо” сонин. 1992. ¹ 28
 14. Монгол бичиг үсгийн хөгжлийн түүхийн тойм, тулгамдсан асуудал. ”Өнөөдөр” сонин. 2001. 07. 25. ¹ 171(1328), 07. 27. ¹ 173(1330)
 15. К вопросу об истории развития старомонгольской письменности. “Новости Монголии” сонин. 2001. ¹ 34, 35
 16. Историческая хроника развития старомонгольской письменности. “Новости Монголии” сонин. 2001. ¹ 39
 17. Хэлзүйг хаан ч гэсэн дагах ёстой.”Өнөөдөр” сонин. 2002. 03. 28. ¹ 74 (1536)
 18. Тусгаар тогтнол, үндэс угсаагаа хамгаалсан бичиг. “Хувилгаан” сонин. 17-р жаран. Усан морин жил.¹3
 19. Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь зарим алдааны учир. “Монголын мэдээ” сонин. 2004.12.18.
 20. Манж судлал өөд алхсан нэгэн том алхам (хянан тохиолдуулагчийн үг). “Д. Баасанбат. Монгол – манж хэлний дундын үг. УБ. 2008”

Сурах бичиг, гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүн

 1. Монгол хэлний ойрын хэрэгцээт үгийн толь. I. УБ. 1982
 2. Монгол хэлний ойрын хэрэгцээт үгийн толь. II.УБ. 1983
 3. Монгол бичиг. УБ. 1990 ( сурах бичиг)
 4. Монгол бичиг.УБ.1992 (сурах бичиг)
 5. Монгол хэл хялбар сурах дэвтэр. УБ. 1997. (сурах бичиг)
 6. Манж хэл хялбар сурах дэвтэр. УБ. 1998. (сурах бичиг)
 7. Монгол хэл хялбар сурах дэвтэр. УБ. 1998. (сурах бичиг)
 8. Монгол бичиг хялбар сурах дэвтэр. УБ. 1998. (сурах бичиг)
 9. Нийтээр эзэмших монгол хэлний дүрмийн лавлах. УБ. 2004.(гарын авлага)
 10. Монгол хэл сурах дөт зам. УБ. 2005
 11. Монгол – Япон хоёр орны оюутан нарын санал солилцох харилцаа 2006.Япон Улс. Токио хот. 2007.(сургалтын хэрэглэгдэхүүн)
 12. Монгол хэл. IX. УБ. 2007.(сурах бичиг)
 13. Монгол хэл. IX. (Багшийн ном).УБ. 2007.(гарын авлага)
 14. Монгол бичиг. II (ЕБС – ийн сурах бичиг)
 15. Монгол бичиг. III (ЕБС – ийн сурах бичиг)
 16. Монгол бичгийн 16 хичээл.”Хүмүүн бичиг” сонины 2007 – 2008 оны дугаарууд.(сонины хичээл)
 17. Монгол – Япон хоёр орны оюутан нарын санал солилцох харилцаа 2006.Япон Улс. Токио хот. 2008.(сургалтын хэрэглэгдэхүүн)
 18. Монгол Улсын Төрийн хэлний дүрмийн лавлах. УБ. 2009. (гарын авлага)
 19. Монгол хэлний лавлах. УБ. 2009
 20. Монгол бичгийн лавлах. УБ. 2009
 21. Уранзохиолын лавлах. УБ. 2009
 22. Төрийн албаны бичиг баримтын хэлний жишиг найруулга. УБ. 2009
 23. Монгол хэл заах аргын товч лавлах. 1. УБ. 2010
 24. Англи хэлний сонсох дасгал.(Сурах бичиг. А.Ганзориг нарын хамт).2010
 25. Монгол хэл, уранзохиол заах арга.2. (Лавлах). УБ. 2011.4,5 хх.
 26. Монгол хэлтэнд зориулсан англи хэл.1.Дүрэм.УБ.2013
 27. Монгол хэлтэнд зориулсан англи хэл.2.Дадлагын сорил.УБ.2013

ЭШ илтгэл

 1. Монголын уранзохиолыг агуулгаар нь ангилах нь.”Монгол судлал” ОУЭШ – ний бага хурал. 2000. 10. 15.
 2. Монгол бичиг үсгийн хөгжлийн түүхийн тойм, тулгамдсан асуудал. ”Монгол   судлал” ОУЭШ – ний бага хурал. 2001. 05. 26.
 3. Монгол хэлшинжлэлийн хөгжлийн түүх, өнөөгийн байдал. ”Монгол судлал” ОУЭШ – ний бага хурал. 2001. 10. 15.
 4. Монгол хэл соёл сэргэн мандахад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн гүйцэтгэх үүрэг . МУБИС. ШУА. ХЗХ хамтарсан ЭШ бага хурал. 2002. II. 22 (илтгэл)
 5. Зарим алтай хэлний үгийн сангийн холбоо хамаарлын асуудал. “Монгол   судлал” хаврын олон улсын ЭШ бага хурал. УБ. 2003
 6. Казах,   манж,   монгол,   тува   хэлний   зарим   шууд   бус   нэрлэлтийн  харьцуулал. “Монгол  судлал” намрын олон улсын ЭШ бага хурал. УБ. 2003
 7. Боловсролын тогтолцоог төгөлдөржүүлэх зарим асуудал. 2004. (МУИС- ийн дэргэдэх мэргэжлийн дидактикийн сургалт судалгааны төвийн хурал)
 8. Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь 227 алдааны учрыг тайлбарлахуй (МУБИС. Төрийн хэлний зөвлөл хамтарсан бага хурал.2004.XII.18)
 9. Зохиолч Н. Банзрагчийн уран бүтээлийн хэл найруулгын зарим онцлог. БСШУЯ. “Монголын нууц товчоо” УЗДС. Монгол  Улсын Үндэсний номын сан хамтарсан Эрдэм шинжилгээ, уншигчдын хурал. УБ. 2005
 10. Алтай хэлний нэрийн хамаатуулах айн нөхцөлийн гарал үүслийн асуудалд. МУБИС. МСДС. ОУЭШ бага хурал. 2006.V.18
 11. Бөртэ хатан хийгээд бусад монгол эмэгтэйчүүдийн товч түүх, түүхэнд гүйцэтгэсэн үүргийн тойм. ( “МУИС. МХСС-ийн Буддын болон Монголын соёлын сургалт судалгааны төв, “Эрдэнэт” үйлдвэр. Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлийн хамтарсан “Гэр бүл улс гүрэндээ Бөртэ хатны гүйцэтгэсэн үүргийн түүхт уламжлал, орчин үе” сэдэвт ЭШ бага хурал. УБ. 2006.IV.26”)
 12. Гадаадын хүнд монгол хэл заах онол, аргазүйн асуудалд. МУИС. МХСС.
 13. Д. Чойжалсүрэн багшийн заах аргын уламжлал. 2008
 14. Хүннү ба Алтай судлал. МУИС, Якутын их сургуулийн хамтарсан ярилцлага. 2008
 15. Гадаад хэл заах онол, аргазүйн асуудалд.”МУИС – ийн Бакалаврын сургалтын алба, Англи хэлний заах аргазүйн зөвлөлөөс зохион байгуулсан “Гадаад хэл заах аргазүйн семинар” нэрт  Эрдэм шинжилгээний хурал”. 2009.01. 07.
 16. Монгол хэлээр санаа илэрхийлэхэд гарч байгаа зарим өөрчлөлт.”Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө ба эх хэлний боловсрол”. МУИС – ийн МХСС, Монгол Улсын Төрийн хэлний зөвлөлийн хамтарсан хэлэлцүүлэг.УБ. 2009
 17. Шинэ бичигт шилжсэнээр монгол үгийн бүтэц эвдэрсэн зарим жишээ.”Кирилжин бичгийн зөв бичих дүрмийн асуудлууд”. Монгол Улсын Төрийн хэлний зөвлөл, Монголын Үндэсний номын сан хамтран зохион байгуулсан Эрдэм шинжилгээний хурал. УБ. 2009
 18. Оюутан суралцагч нарын уншин суралцах хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах асуудалд. (илтгэл). ЦА.МУИС. МХСС.МУБИС. БС.БХИС.НУТ. ХЦДС- ЕЭТ – ийн хамтран зохион байгуулсан “Оюутан, сонсогч нарынунших чадвар, түүнийг хөгжүүлэх асуудал” сэдэвт ЭШБХ. 2010. 04. 23
 19. Порождающая лингвистика как теоретическая основа преподавания иностранного языка.Дотоод хэргийн их сургууль.”ГХЗАЗША”.ОУЭШ бага хурaлд хэлэлцүүлсэн илтгэл.УБ.2012
 20. Орчуулга судлалын зарим асуудал.МУИС.ОУХС.ДОТ.ЭШ хурал.УБ.2012
 21. Монгол үндэстний оршихуйд хэл найруулгын гүйцэтгэх үүрэг.Зохиомж дээд сургууль.ЭШБ.УБ.2012
 22. Гадаад хэлэнд хялбар сургах нэгэн арга. ШУТИС, КТМС –ийн Гадаад Хэлний Тэнхим. «Гадаад хэл, соёл судлалын асуудал»  сэдэвт олон улсын  эрдэм шинжилгээний бага хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл.УБ.2012
 23. Хэлэнд хялбар сургах аргын асуудалд.МУИС.МХСС.ГХТ.”Гадаад хэл заах аргазүй” ОУЭШ хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл.УБ.2012
 24. Гадаад хэл, соёлын нөлөөн дундахь өнөөгийн Монгол үндэстний сэтгэлгээний зарим асуудал. Илтгэл. “Монгол хэлбичгийн тулгамдсан асуудал”.ОУЭШ симпозиум.2013.03.23.
 25. Өнөөгийн  Монгол Улсын бүх шатны сургуулийн сургалтын орчны зарим асуудал.Илтгэл, өгүүлэл. “ХШ,БС,Орчуулгын онол, хэрэглээ.ЭШ хурлын эмхтгэл.УБ.2013”.МУИС.ГХСС.ГХСТ
 26. Эдийнзасгийн сэтгүүлзүйн зарим тулгамдсан асуудал. Зохиомж дээд сургууль.ЭШБ.УБ.2013

Удирдсан, шүүмж бичсэн диссертаци

 1. Д. Баасанбат. Монгол манж бичгийн хэлний дундын үг. Докторын (Ph.D) диссертаци. 2002. (удирдагч)
 2. М.Бибигүль. (Орхон их сургуулийн магистрант). Казах, монгол шинэ бичгийн цагаан толгой,зөв бичихзүйн хэм хэмжээ. (удирдагч)
 3. Д. Хонгорзул. (ХУИС – ийн докторант)Сонины мэдээллийн дискурсийн үгийнсанг регистрийн үүднээс судлах нь.(шүүмжлэгч)
 4. С. Мөнхсайхан. “Банзрагчийн” монгол орчуулгын төгсгөлийн үгийн харьцуулсан судалгаа. (шүүмжлэгч)
 5. Л. Одонтуяа. Монгол зүйр цэцэн үгэнд үнэлэмж илрэх онцлог. (шүүмжлэгч)
 6. Т.Дуламханд.( МХСС. МХ-IV ангийн оюутан. Илтгэл).  Хэл бичиг нийгмийн ухамсрын өвөрмөц хэлбэр болох нь(удирдагч)
 7. Т.Дуламханд.( МХСС. МХ-IV ангийн оюутан. Бакалаврын диплом).  Хэл бичиг нийгмийн ухамсрын өвөрмөц хэлбэр болох нь(удирдагч)
 8. С. Оюунцэцэг. (МУИС. МХСС – ийн магистрант).Д. Нацагдоржийн зарим өгүүллэгийн хэлний судалгааны асуудалд. (удирдагч)
 9. Г. Энхээ. (МУИС. МХСС – ийн магистрант). Монгол хэлний давтах ёсны зарим онцлог. (удирдагч)
 10. Н.Булганчимэг (МУИС-ийн магистрант). Монгол-Солонгос хэлний хүнлэтгэх ёсны харьцуулал. (удирдагч)
 11. О.Уянга (Орхон их сургуулийн магистрант). Англи, монгол хэлний зарим төсөөт язгуурын зэрэгцүүлэл(шүүмжлэгч)
 12. Х.Цэрэнцэцэг (Орхон их сургуулийн магистрант). Монгол, солонгос хэлний дуурайх ба дүрслэх үгийн бүтэц тогтолцоо, эхийн найруулгын үүрэг онцлог(шүүмжлэгч)
 13. Х. Оюунбилиг. (МУИС – ийн магистрант). Орчин үеийн дууны яруу найргийн хэл найруулга (удирдагч)
 14. Н.Өнөрцэцэг. (МУИС-ийн магистрант) Орчин цагийн монгол хэлний харьяалахын тийн ялгалын утга үүргийн онцлог (удирдагч)
 15. Д.Ундраа.(Орхон их сургуулийн магистрант).Эрчимтэй сургалтын технологийн шинэчлэлийн үндсэн шаардлага ба монгол хүн гадаад хэл сурахад зориулсан сурах бичиг судлалын тулгамдсан асуудал.(удирдагч)
 16. Д.Байгалмаа(Орхон их сургуулийн магистрант). Монгол, солонгос хэлний үйл үгийн бүтцийн зэрэгцүүлэл. (шүүмжлэгч)
 17. Б.Бат-Ундрах.(Бакалаврын дипломын зохиол) Р.Чойномын найраглал дахь зэрэгцүүлэн дүрслэх  хэрэглүүрийн харьцуулсан судалгаа. (удирдагч)
 18. Б.Мөнгөндолгион.( магистрын дипломын зохиол).Монгол хэлний баярлах, гуниглах утгын хэв шинж. (шүүмжлэгч)
 19. Б.Оюунбилиг. (Бакалаврын дипломын зохиол). Д. Нацагдоржийн “Цагаан сар ба хар нулимс“ өгүүллэгийн монгол, англи эхийн зэрэгцүүлэл. (удирдагч)
 20. Ч. Уламбаяр. (Бакалаврын дипломын зохиол). Монгол, Япон хэлтний сэтгэлгээний нийтлэгийг өвөрмөц хэлцээс шинжих нь (мэдрэхүйн эрхтэний жишээн дээр ). (удирдагч)
 21. Д.Энхзул. (Бакалаврын дипломын зохиол). Д. Нацагдоржийн “ Шувуун саарал “ өгүүллэгийн монгол, англи эхийн зэрэгцүүлэл. (удирдагч)
 22. Г. Эрдэнэбулган. (Бакалаврын дипломын зохиол). Д. Нацагдоржийн “ Шувуун саарал “ өгүүллэгийн монгол, хятад эхийн зэрэгцүүлэл. (удирдагч)
 23. Ц.Анхжаргал.(Бакалаврын дипломын зохиол). Д.Нацагдоржийн “Ламбагуайн нулимс” өгүүллэгийн монгол, хятад эхийн зэрэгцүүлсэн судалгаа. (удирдагч)
 24. С.Батчимэг. (Бакалаврын дипломын зохиол). Д.Нацагдоржийн “Харанхуй хад” өгүүллэгийн монгол, япон эхийн харьцуулсан судалгаа. (удирдагч)
 25. Ү.Ичинхорлоо. (Бакалаврын дипломын зохиол). Д.Нацагдоржийн “Ламбагуайн нулимс” өгүүллэгийн эхийн харьцуулсан судалгаа. (удирдагч)
 26. Т.Номиндарь. (Бакалаврын дипломын зохиол). Д.Нацагдоржийн “Ламбагуайн нулимс” өгүүллэгийн англи, монгол эхийн зэрэгцүүлсэн судалгаа. (удирдагч)
 27. Ц.Отгонцэцэг. (Бакалаврын дипломын зохиол). Д. Нацагдоржийн “ Шувуун саарал “ өгүүллэгийн монгол, япон эхийн харьцуулал. (удирдагч)
 28. Э.Мөнхбаяр.(Оюутны ЭШБ хуралд оролцсон илтгэл). Эх хэлний нийгмийн үүрэг. (удирдагч)
 29. О. Сүхбаатар. (Оюутны ЭШБ хуралд оролцсон илтгэл). “Монголын нууц товчоо” болон “Библь” судрын зарим хэсгийн зэрэгцүүлэл. (удирдагч)
 30. С. Чулуунпүрэв. (Оюутны ЭШБ хуралд оролцсон илтгэл). Долоовор хурууны бэлгэдэл. (удирдагч)
 31. А. Сүглэгмаа (магистрын зэрэг горилсон бүтээл). Монгол хэлний нэр үгийн жишихийн тийн ялгалын утга, үүргийн онцлог. (удирдагч)
 32. Ж. Мягмарсүрэн. (бакалаврын дипломын зохиол): Монгол, япон хэлний хүндэтгэлийн үгийн харьцуулал (шүүмжлэгч)
 33. С.Отгонбат. Монгол гэр болон түүнтэй холбоотой үг хэллэгийг англи хэлнээ буулгах нь
 34. Л.Мөнх-Оргил.Өгүүлбэр, орчин, нөхцөл.Үйл үг
 35. Ян жи ни. Монгол солонгос хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэгийн илрэх хэлбэрийн харьцуулалт
 36. Б.Саранчимэг.Монгол хэлний тийн ялгалын судалгаа ба сэдэгч тийн ялгал
 37. О.Отгонжаргал.Зүйр цэцэн үгийг хэлний соёл судлалын үүднээс тайлбарлах нь(магистрын ажил).

Хянан тохиолдуулсан зохиол, бүтээл

 1. Куприний өгүүллэгүүд. Орчуулсан Ц. Сүхбаатар  УБ. 1983
 2. Нарангэрэл дагинын тууж.Хөрвүүлсэн Ц. Сүхбаатар
 3. Кимүра Аяако. Баруунаас мандах наран. I. УБ. 1996
 4. Кимүра Аяако. Баруунаас мандах наран. II. УБ. 1997
 5. Күрата Хякүзоү. Гэрээс гарсан хүн ба түүний шавь. Орчуулсан Кимүра Аяако. УБ. 1999
 6. Ч. Батсүрэн. Дөрвөн цагийн ойллого. Хавар. УБ. 2001
 7. Ч. Батсүрэн. Дөрвөн цагийн ойллого. Зун. УБ. 2002
 8. Г. Ариунжаргал. Б. Сарантуяа. Монгол хэлний өвөрмөц хэлцийн товч сорил. УБ. 2003
 9. Ч. Батсүрэн. Дөрвөн цагийн ойллого. Намар. УБ. 2003
 10. Кимүра Аяако. Баруунаас мандах наран. УБ. 2004
 11. Нээлттэй нийгэм хүрээлэн. “Campaign Finance Monitoring for 2004 State Great Khural (Parliament) Election”. 63 хуудас буюу 3.9 х.х
 12. Г. Даваасүрэн. Монгол хэлний дүрмийн хураангуй, сорил. УБ. 2004
 13. Ч. Батсүрэн. Дөрвөн цагийн ойллого. Өвөл. УБ. 2004
 14. Далай лам. Цөллөг дэхь эрх чөлөө. УБ. 2005
 15. Нээлттэй нийгэм хүрээлэн. “Measure against abuse state power” 2005. 52 хуудас буюу 3.2 х.х.
 16. Ч. Нарантуяа. Монгол – Манж дуудлагын товч толь. УБ. 2005
 17. Б. Ууганбаяр. Бие дааж ном ашиглаж бичиг баримт боловсруулах нь. УБ. 2005
 18. Кимүра Аяако. Чингис хаан.(зурагт ном). УБ. 2006. (монгол эхийн найруулгыг хянан тохиолдуулсан)
 19. Кимүра Аяако. ХХ зууны сүүлийн арваад жилийн Монголын нийгэм. УБ. 2008
 20. Нәпіл Базылхан. Қазақстан тарихына байланысты манжұр тілді кейбір мұрағат құжаттары мен жазба деректемелері. Алматы. 2008
 21. Б.Оюунбилиг.Л.Дэлгэрмаа.Espresso menu book. УБ. 2008.
 22. Н.Алтанхуяг.Н.Отгонбаяр. Мөлжүүртэй үгс.1. (Редакторлаж, өмнөх үг бичсэн)
 23. Д. Баасанбат. Монгол – манж хэлний дундын үг. УБ. 2008
 24. Ж. Батсайхан. Эмээлийн үг.УБ. 2011.(Редакторлаж, өмнөх үг бичсэн)
 25. Анна Мей. Гэр орноо сөрөг энергиэс хэрхэн хамгаалах вэ?.УБ.2011. (Найруулгын редактор)
 26. Б. Наранцогт. Сонгуулийн стратеги. УБ. 2011(Найруулгын редактор)
 27. Л. Мягмарсүрэн. 2011.(Редакторлаж, өмнөх үг бичсэн)
 28. С.Наран. “Сайхан”.Дууны цомог.(Найруулгын редактор).УБ. 2011
 29. Ц. Баатархүү.Зөв ярих ухаан.(Найруулгын редактор).УБ. 2011
 30. А.Пүрэвжанцан. Б. Баяртуул. Монгол хэлний ойролцоо үгийн толь. УБ. 2012 (Хянан тохиолдуулж, өмнөх үг бичсэн).
 31. Т.Бадамзул.Амжилтын тарни.УБ.2013. (Хянан тохиолдуулж, өмнөх үг бичсэн).
 32. Б. Баяртуул. Монгол хэлний хэлзүй.УБ.2013

Нийтийн лекц, яриа

 1. Төрийн албаны бичиг баримтын хэл найруулгын зарим шаардлага. 2009. 04. 27 (УИХ – ын Тамгын газрын ажилтан нарт лекц)
 2. Монгол Улсын Төрийн хэлний найруулгын өнөөгийн байдал, цаашид анхаарах зүйл. 2009. 05. 15.(Улсын нийгмийн даатгалын газрын ажилтан нарт лекц)
 3. Төрийн албаны бичиг баримтын хэл найруулгын онцлог.2009. Х . 15 (Онцгой байдлын урөнхий газрын ажилтан нарт лекц)
 4. Шинжлэх ухааны хэл найруулгын зарим онцлог. 2009. IX . 03 (БХИС – ийн ЭШХ – ийн ажилтан нарт лекц)
 5. Боловсрол судлалын тулгамдсан асуудал. (“Орхон” их сургуулийн багш, ажилтанд лекц). 2010. 02. 03
 6. Төрийн албаны бичиг баримтын найруулгын асуудал. (ХХААХҮЯ – ны  ажилтан нарт лекц). 2010. 02. 05
 7. Монгол түмний оршихуйн үндэс, түүнийг хамгаалахын учир(УБ. Цахилгаан түгээх сүлжээ. Баруун бүсийн төвийн инженер, техникийн ажилтан нар зориулсан лекц) . 2010. 03. 17
 8. Төрийн албаны бичиг баримтын хэлний зөвбичихзүйн асуудал. (МАХН – ын Намын байгууллагын хэлтсийн ажилтан нарт нарт зориулсан лекц). 2010. 03. 24
 9. Төрийн албаны бичиг баримтын хэлний зөвбичихзүйн асуудал. (МАХН – ын Намын байгууллагын хэлтсийн ажилтан нарт нарт зориулсан лекц).2010.03.31
 10. Монгол иргэний боловсролын учир.(лекц). Д. Жигжидийн нэрэмжит кино урлагийн дээд сургуулийн багш, оюутанд. 2010.11. 27
 11. Монгол иргэний боловсролын учир.(лекц). Улаанбаатар – Эрдэм дээд   дээд сургуулийн багш, оюутанд. 2010.12. 13
 12. Монгол хэлний найруулгазүйн тулгамдсан асуудал, гол зорилго.         (лекц). Ш. Нацагдоржийн нэрэмжит Нийгмийн ухааны дээд  сургуулийн оюутанд. 2010. 12. 09
 13. Нийтэлгээний хэл найруулгын онцлог(лекц).Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл, Төрийн хэлний зөвлөлөөс хамтран зохион байгуулсан семинарт оролцогсдод зориулсан лекц.2011.03.05
 14. Үндэстний оршихуйд хэл, соёлын гүйцэтгэх үүрэг(лекц).”Анима” дээд сургуулийн оюутанд. 2011. 09. 23
 15. ”Монгол хэл, сэтгэлгээ ба үндэстний оршихуйн үндэс”(Лекц). НУДС – ийн оюутан, багш нарт. 2012. 01. 19
 16. Монгол түмний оршихуйд үндэсний хэл,бичгийн гүйцэтгэх үүрэг. (Лекц). ШШГЕГ – ын ажилтан нарт.2012.03.22
 17. Иргэний боловсрол ба үндэсний хэлбичиг.”НЦШМТ” – ийн ажилтан нарт.2012.12.17.
 18. Нийтийн эх хэлний боловсролын зарим асуудал. Цагдаагийн газрын”Сүлд” чуулгын ажилтан нарт. Лекц.2013.01.20
 19. Эх хэлний болон гадаад хэлний сургалтын зарим асуудал.Роял академийн багш ажилтанд лекц.2013.03.25

Нийтлэл

 1. Наран шингэхийн өмнө.”Манлайн баясгалан” сэтгүүл. 1990. ¹ 04. (өгүүллэг)
 2. Улс гэр оршихуйн таван үндэс.”Ил товчоо” сонин. 1993. ¹ 13, 14 (нийтлэл)
 3. Кимүра Аяако тагтах үгээ олж ядмаар Монголыг л би өмөөрнө. “Ил товчоо”сонин. 1999. ¹ 11. (нийтлэл)
 4. Ностальгия.”Зууны мэдээ” сонин. 2000. 09. 09.(нийтлэл)
 5. Нүдэнд тод, сэтгэлд илхэн багш минь.” Ардын багш Дагвын Чойжалсүрэн”. УБ. 2000. (дурсамж)
 6. Ажил олдоно, бие олдохгүй.”Алаг хорвоо” сонин. 2001. ¹ 18. (шүүмж)
 7. Наян настай хүрээлэнг насанд нь таарсан намбатай болгоё. “Өнөөдөр” сонин. 2001. 06. 19. ¹ 141 (1300) . (шүүмж)
 8. Хүмүүжүүлэх гэдэг хүн болгох гэсэн утгатай. “Өнөөдөр” сонин. 2001. 06. 26. ¹ 143 (1306) . (шүүмж)
 9. Манж хэлний мэдлэг гэхээр юм надад байгаа бол . . .(дурсамж). “Манж, монгол албан бичгийн зарим нэр томъёо, үг хэллэг”. УБ. 2003
 10. Аугаа ард түмнийг аугаа хүч л удирддаг.(нийтлэл) ”Нийслэл таймс” сонин.   2010. 01. 04 ¹ 193(193)
 11. Сурагчийнхаа хөгжлийг сургууль нь гүйцэхгүй байна(нийтлэл). ”Нийслэл таймс”   сонин. 2010. 01. 06 ¹ 003(195)
 12. Лантай хүн лаагаа иднэ үү, луувангаа иднэ үү, хэнд ямар хамаатай юм бэ ? (нийтлэл)”Нийслэл таймс” сонин. 2010. 01. 15 ¹ 010(202)
 13. Монголоороо омогшицгооё.(Дууны үг). Дуучин С. Наран. Дууны цомог. УБ.2011
 14. Монгол түмний оршихуйн үндэс ба бичиг соёл.”Монцамэ мэдээ” сонин.2012. 03. 23.¹56(2418)

Сонины ярилцлага

 1. “Монгол бичиг соёлын тухай”  .  UBS телевизийн UFO in UB нэвтрүүлэг
 2. “Бичиг нь хэлээ хадгалж, хэл нь үндэстнээ хамгаалдаг” . “Өнөөдөр” сонин. 2005.01.21-ний дугаар.
 3. Эрдэм ухаан төгс оршин тогтнохуйн үндэс бол эх хэл, бичиг. “Үнэн” сонин. 2006. 12. 06.
 4. УИХ – ын гишүүн ч монгол хэл, сэтгэлгээний хуулийн дагуу ярьж илтгэх ёстой.”Үнэн” сонин. 2009. 01. 23. ¹ 015
 5. Эх хэлний олон үг түгжигдэж, хуучрах замдаа орлоо.”Нийслэл таймс” сонин. 2009. 12.22 ¹ 186(186)
 6. Монголчууд харийн гүрнээс эрдэм ухааны бадар барих дээрээ тулаагүй(ярилцлага)”Үндэсний шуудан. Амралтын шуудан”   сонин. 2010. 03. 13 ¹ 059(773)
 7. ”Монгол хэл соёлынхоо төлөө тэмцье” (ярилцлага). “МОНЦАМЭ МЭДЭЭ” сонин.2011.01.27.¹19(2129)”
 8. Монголын төр хоног хоногоор харьжиж, үндсэн үүргээ мартлаа” (Ярилцлага). ”Үндэсний мэдээ” сонин.2012.01.13.
 9. Монголоо “алдаад” л байна (Ярилцлага). ”Үндэсний шуудан” сонин.2012.09.22.

Орчуулга, хөрвүүлэг

 1. Нэгэн үсгийн эрдэм. “Залуу үе” сэтгүүл. 1988. ¹ 3  (хөрвүүлэг)
 2. Усан булаг хэмээх сургаал. “Залуу үе” сэтгүүл. 1989. ¹ 2  (хөрвүүлэг)
 3. Оюунтүлхүүр. “Залуу үе” сэтгүүл. 1989. ¹ 4  (хөрвүүлэг)
 4. Модны шастир.”Утгазохиол, урлаг”сонин. 1990. ¹ 16. (хөрвүүлэг)
 5. Авах гээхийн дөрвөн мөрт сургаал. ”Утгазохиол, урлаг”сонин. 1990. ¹ 17. (хөрвүүлэг)
 6. Тобагийн гэгээн. Тоть шувууны сургаал. “Монголын залуучууд” сонин. 1990. 6. 22; 08.15 – ны дугаар. (хөрвүүлэг)
 7. Цаасан шувуу. “Сэтгүүлч” сэтгүүл.1990.¹ 03.(хөрвүүлэг)
 8. Хийморийн сан. “Соёл урлаг” сэтгүүл. 1990. ¹ 03. (хөрвүүлэг)
 9. Уул усны эздийн сан. “Соёл урлаг” сэтгүүл. 1990. ¹ 03. (хөрвүүлэг)
 10. Гучин хоёр модон хүний үлгэр.(хөрвүүлэг) “Монголын радио. Гадаад уранзохиол цуврал” 1990 оны 11, 12 – р сар.
 11. Озава Шигэо. Нууц товчооны ертөнц. УБ. 1999. (ЭШБ – ийн хөрвүүлэг)

Радио, ТВ ярилцлага, нэвтрүүлэг

 1. С – 1 ТВ – ийн “Миний монгол хэл” нэвтрүүлэгт шүүмжлэгч.2009 он.(7 хоног тутам)
 2. С – 1 ТВ – ийн “Миний монгол хэл” нэвтрүүлэгт шүүмжлэгч. 2010 он. (7 хоног тутам)
 3. ”С – 1” Телевизийн “Миний монгол хэл” нэвтрүүлэг”(Шүүмжлэгч). 2011он. (7 хоног тутам)
 4. ”Үндэстний оршихуйн зарим асуудал”.(Ярилцлага).УБ радиогийн бага үдийн нэвтрүүлэг.2011. 02.18.
 5. ”Бичиг үсгийн нийгмийн үүрэг”.(Ярилцлага).”Шууд” ТВ. 2011.02.26.
 6. ”Төрийн хэлний бодлого ба үндэстний оршихуй”.(Ярилцлага).”UBS TV”.”Болно, болохгүй юм гэж үгүй” нэвтрүүлэг. 2011. 04. 30.
 7. Монгол хэлний зөв бичихзүйн зарим асуудал. (Ярилцлага).”Шууд” ТВ. 2011.10.26.
 8. ”Монгол хэл, аялгууны учир”.”Монгол” ТВ – ийн “Онлайне” нэвтрүүлгийн зочин.(Ярилцлага). 2011.11.06
 9. Хуулийн хэл найруулгын онцлог.”МҮОНТ”.”Үндэсний бичиг соёл минь” нэвтрүүлэгт. 2012. 03. 16
 10. Монгол бичиг үсгийн түүхийн тойм.”Эх орон телевизийн ярилцлага.2013.01.25
 11. Зөвбичихзүйн зарим асуудал.”MNC” телевизийн ярилцлага.2013.04.19
 12. Монголын үндэсний баяр наадамтай холбоотой зарим  зүйл. “Одон”телевиз.2013.08.03

Интернэт, ТВ нэт хичээл

 1. Монгол, япон оюутны санал солилцох харилцаа. Токиогийн ИС, МУИС – ийн оюутн. (интернэт хичээл).2005 он.08.31
 2. Монгол, япон оюутны санал солилцох харилцаа. Токиогийн ИС, МУИС – ийн оюутн. (интернэт хичээл).2006.12 – р сар
 3. Монгол, япон оюутны санал солилцох харилцаа. Токиогийн ИС, МУИС – ийн оюутн. (ТВнэт хичээл). 2007 он. 12 – р сар
 4. Монгол, япон оюутны санал солилцох харилцаа. Токиогийн ИС, МУИС – ийн оюутн. (ТВ нэт хичээл).2008 он.12 – р сар
 5. Монгол, япон оюутны санал солилцох харилцаа. Токиогийн ИС, МУИС – ийн оюутн. (ТВ нэт хичээл).2009 он. 12 – р сар
 6. Монгол, япон оюутны санал солилцох харилцаа. Токиогийн ИС, МУИС – ийн оюутн. (ТВнэт хичээл) .2010 он. 12 – р сар
 7. ”Монгол судлалын тулгамдсан асуудал”(Телелекц). Япон Улсын Токиогийн их сургуулийн монгол хэлний ангийн 46 оюутанд. 2011. 01. 13. Цаг : 15.30 – 17.30
 8. Монгол,Япон оюутны санал солилцох хичээл.  Токиогийн ИС, МУИС – ийн оюутн. (ТВ нэт хичээл).2012. он.12 – р сарын 23.Цаг : 15.30 – 17.30
 9. ”Монгол судлалын зарим асуудал”(Телелекц). Япон Улсын Токиогийн их сургуулийн монгол хэлний ангийн 276 оюутанд. 2013. 05. 23. Цаг : 16.30 – 17.00

[/read]