Ш.Чоймаа

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Шарав

Нэр: Чоймаа

Эрдмийн зэрэг: Шинжлэх ухааны доктор, профессор

И-мэйл: choimaa@num.edu.mn

Төгссөн сургууль, он: 1971-1976 МУИС-ийн Хэл бичгийн факултет

Судалгааны чиглэл: Монгол бичиг, түүхэн хэлзүй, орчин цагийн монгол хэл, төвд хэл, сурвалж судлал, Монголын нууц товчооны судлал

Албан тушаал: ШУС-ХУС-МоХХШТ-д зөвлөх профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Нэг сэдэвт бүтээл, сурах бичиг, толь бичиг зэрэг ном – 69
 1. Гадаад улсад хэвлэгдсэн ном зохиол
 2. Mongolische sprache phonetische Űbungen zum chalch-dialekt, (mit Kassetten), (R. Bauwe-ийн хамт), Berlin, 1996.
 3. Mongol bicigiin zov bicix dűrmiin xuraangui, The Mongolia Society spe cial papers, Edited by John R. Krueger, Indiana University, Bloomington, 1991.
 4. Учебник старописьменного монгольского языка, Ответственные редакторы проф. В. И. Рассадин, проф. Д. Б. Улымжиев, Улан-Үдэ, 1994.
 5. mongγol jang üyile-yin nebterkei toli, oyun-u boti, (Хамтын бүтээл), ulaγanqada qota, öbür mongγol, 1999.
 6. Buddha-yin šasin soyul-un tayilburi toli, Čoyim-a nar jokiyaba, Kőke qota, 2003.
 7. Mongγol kelen-ü kele jüyin toli, I, II боть, (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С. Батхишиг нарын хамт), Нэмэн зассан гуравдугаар хэвлэл, Hohhot, 2006.
 8. Mongγol bičig-ün kelen-ü tongγoruu toli, I, II, (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С. Батхишиг нарын хамт), Нэмэн зассан гуравдугаар хэвлэл, Hohhot, 2006.
 9. Mongγol-un niγuča tobčiyankiged mongγol surbulji bičig-ün sudulul, (монгол бичгээр) Hohhot, Öbür mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a,
 10. mongγol kiril bičig-ün jöb bičikü jüyin qaričaγuluγsan suduluγ-aHohhot, 2010 он.
 11. Дотоодод хэвлэгдсэн ном зохиол
 12. Монгол бичиг, Улаанбаатар,1989, 1990.
 13. Монгол бичгийн цагаан толгой, Улаанбаатар, 1990.
 14. Монгол бичгийн зөв бичих дүрмийн хураангуй, Улаанбаатар, 1990.
 15. Монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, нүдлэн тогтоох 1200 үгийн толь, Сөүл, 1992.
 16. Монгол бичгийн сурах бичиг, (М.Алтанцэцэгийн хамт), Улаанбаатар, 1992.
 17. Төвд хэл бичигт суралцах дэвтэр, (Д. Бүрнээгийн хамт), Улаанбаатар, 1992, 1995.
 18. Энэрэн нигүүлсэх бурхны сургаал, (Хамтын бүтээл), Улаанбаатар, 1991.
 19. Монгол бичгийн товч тайлбар толь, (Хамтын бүтээл), Улаанбаатар, 1992.
 20. МУИС-ийг төгссөн монголч эрдэмтдийн товч танилцуулга, Улаанбаатар, 1991.
 21. Хар үхэрт хөвгүүний тууж, Улаанбаатар, 1991.
 22. Орчин цагийн монгол хэл, их дээд сургуулийн багш, оюутан нарт зориулав (хамтын бүтээл) (тус номын “Орчин цагийн монгол хэлний үг бүтэх ёс” хэсгийг зохиов), Улаанбаатар, 1997.
 23. Орчин цагийн монгол хэлний сурах бичиг, (Солонгос хүнд зориулав) (Ким Ён Су, Д. Сайнбилэг нарын хамт), Улаанбаатар, 1997.
 24. Учебник старописьменного монгольского языка, (Л.Г.Скородумовагийн хамт), Улаанбаатар, 1997.
 25. Буддын шашин соёлын тайлбар толь, 2 боть, (Хамтын бүтээл), Улаанбаатар, 1999.
 26. Монгол бичиг, 7-р анги, Улаанбаатар, 1999.
 27. Монгол бичиг, 8-р анги, Улаанбаатар, 1999.
 28. Орчин цагийн монгол хэлний сурах бичиг, (Солонгос хүнд зориулав), Нэмэн засварласан хоёрдахь хэвлэл, (Ким Ён Су, Д. Сайнбилиг нарын хамт), Улаанбаатар, 2000.
 29. Монгол бичгийн зөв бичих дүрмийн хураангуй, мэдлэг шалгах сорил, (Д.Заяабаатарын хамт), Улаанбаатар, 2001.
 30. Монголын нууц товчоон“, ЛувсанданзаныАлтан товч“, эхийн харьцуулсан судалгаа, Улаанбаатар, 2002.
 31. Qad-un űndűsűn quriyanggui altan tobči, Эх бичгийн судалгаа, Судалгааны оршил, галиг, үгийн хэлхээ, эх текст, Улаанбаатар, 2002.
 32. Монгол бичиг, таны танил сурах бичиг, Нэмэн засварласан хэвлэл, Улаанбаатар, 2002.
 33. Оюун түлхүүр, Эхийг харьцуулан кирилл үсэгт хөрвүүлж, тайлбар хийсэн, Улаанбаатар, 2002.
 34. Manuel d’ecriture mongole, Alail Desjaques-ийн хамт, Oulanbator, 2003.
 35. Монгол судлалын өгүүллүүд,5 хх, Улаанбаатар, 2003.
 36. Монгол кирил бичгийн зөв бичих зүйн харьцуулсан судалгаа, Улаанбаатар, 2003.
 37. Монгол бичиг, 7-р анги, Нэмэн засварласан хоёр дахь хэвлэл, Улаанбаатар, 2003.
 38. Монгол бичиг, 8-р анги, Нэмэн засварласан хоёр дахь хэвлэл, Улаанбаатар, 2003.
 39. Монгол бичиг, 3-р анги, Улаанбаатар, 2003 (Д. Заяабаатар, Р. Бигэрмаа нарын хамт).
 40. Сайшаал, Чингис хааны товчоон, I, II боть, Монгол бичгээс кирилл үсэгт хөрвүүлэв (М. Баярсайхан, С. Батхишиг нарын хамт), Улаанбаатар, 2004.
 41. Монгол хэлний хэлзүйн толь, I (102хх), II (90хх) боть, (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С. Батхишиг нарын хамт), Улаанбаатар, 2005.
 42. Монгол бичгийн хэлний тонгоруу толь, I (71хх), II боть (65хх), (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С. Батхишиг нарын хамт), Улаанбаатар, 2005.
 43. В. Инжаннаши, Хөх судар, (М. Баярсайханы хамт кирилл үсэгт хөрвүүлэв), 1-3 дэвтэр, Улаанбаатар, 2005.
 44. Хаадын үндсэн хураангуй алтан товч, (Монгол бичгээс хөрвүүлж оршил бичиж, харгуулан тайлбар хийв), Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал VI, Улаанбаатар, 2006.
 45. Монголын нууц товчоо, (Монголын Нууц Товчооны эхийг шинээр хөрвүүлэн буулгаж, тайлбар хийв), Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал I, Улаанбаатар, 2006.
 46. Лувсанданзан, Эртний хаадын үндэслэсэн, төр ёсны зохиолыг товчлон хураасан алтан товч хэмээх оршвой, (Монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, харгуулан тайлбар хийв), Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал V, Улаанбаатар, 2006.
 47. В. Инжаннаши, Хөх судар, I, II, III, (М. Баярсайханы хамт монгол бичгээс хөрвүүлэн оршил бичиж, тайлбар зүүлт хийв), Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал XXIII, XXIV, XXV, Улаанбаатар, 2006.
 48. Арван буянт номын цагаан түүх, (Р.Төрдалайн хамт монгол бичгээс хөрвүүлж, бусад эхтэй харгуулан, тайлбар хийв, Б. Баярсайхан оршил бичиж, эхийг хавсаргав), Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал II, Улаанбаатар, 2006.
 49. Монгол хэлний хэлзүйн толь, I, II боть, (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С. Батхишиг нарын хамт), Нэмэн зассан хоёрдугаар хэвлэл, Улаанбаатар, 2006.
 50. Монгол бичгийн хэлний тонгоруу толь, I, II, (М. Баярсайхан, Э. Мөнх-Учрал, С. Батхишиг нарын хамт), Нэмэн зассан хоёрдугаар хэвлэл, Улаанбаатар, 2006.
 51. Оюун түлхүүр нэрт шастир оршвой, Улаанбаатар, хоёр дахь хэвлэл, 2007.
 52. Сэтгэлийг ариусгахуй (С.Янжинсүрэнгийн хамт), (ЕБС-ийн гарын авлага), Улаанбаатар, 2007.
 53. Монгол бичиг–1, Ерөнхий боловсролын 3-5 дугаар ангийн сурагчийн сурах бичиг, Д. Заяабаатар, Д. Хишигсүрэн, Б. Чимгээ нарын хамт, Улаанбаатар, 2008.
 54. Монгол бичиг–3, Ерөнхий боловсролын 3 дугаар ангийн сурагчийн дасгал ажлын дэвтэр, Д. Заяабаатар, Б.Чимгээ, Д.Хишигсүрэн, Э-Мөнх-Учрал нарын хамт, Улаанбаатар, 2007, 8хх.
 55. Монгол бичиг–4, Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр ангийн сурагчийн дасгал ажлын дэвтэр, Д. Заяабаатар, Б.Чимгээ, Д.Хишигсүрэн, С. Амарбаяр нарын хамт, Улаанбаатар, 2007, 5хх.
 56. Монгол бичиг–5, Ерөнхий боловсролын 5 дугаар ангийн сурагчийн дасгал ажлын дэвтэр, Д. Заяабаатар, Б. Чимгээ, Д. Хишигсүрэн, Э. Мөнх-Учрал нарын хамт, Улаанбаатар, 2007, 5 хх.
 57. Монгол бичиг–3, Ерөнхий боловсролын 8-9 дүгээр ангийн сурагчийн сурах бичиг, А. Цог-Очир, Д. Заяабаатар, Ө. Цэндсүрэн, Л. Жумдаан, Д. Хишигсүрэн, Э. Мөнх-Учрал нарын хамт, Улаанбаатар, 2008, 8 хх.
 58. Монгол бичгийн зөв бичих дүрмийн хураангуй, мэдлэг шалгах сорил, (Д.Заяабаатарын хамт), нэмэн засварласан 3 дахи хэвлэл, Улаанбаатар, 2009.
 59. Монгол бичиг–3, Ерөнхий боловсролын 6-7 дугаар ангид үзнэ. Цог-Очир, Д. Заяабаатар, Ө. Цэндсүрэн, Л. Жумдаан, Д. Хишигсүрэн, Э. Мөнх-Учрал нарын хамт, Улаанбаатар, 2009, 8 хх
 60. Эрт, эдүгээгийн гайхамшиг сайхан үзэгдэл хэмээх судар (монгол бичгээрх хоёр эхээс М.Баярсайхан хамт хөрвүүлж,  үгийн тайлбар хийсэн), Дэлхийн сонгодог утга зохиолын чуулган шилдэг 50 боть цувралын 25 дээд дэвтэр 448 нүүр, доод дэвтэр 479 нүүр, Монсудар хэвлэлийн газар, Улаанбаатар, 2009.
 61. Б.Жигмэд, Монгол анагаах ухааны түүх болон эртний сурвалж бичгийн шинжилгээ, монгол бичгээс хөрвүүлж, зарим үгийн тайлбар хийсэн, Улаанбаатар, 2009.
 62. Сайшаал, Чингис хааны товчоон, I, II боть, Монгол бичгээс кирилл үсэгт хөрвүүлэв (М. Баярсайхан, С. Батхишиг нарын хамт), Улаанбаатар, 2010.
 63. 8-р ангийн монгол бичгийн сурах бичиг, Ш.Чоймаа нар, 2010 он, 12хх, Улаанбаатар.
 64. “Монголын нууц товчоо” эртний үг хэллэгийн тайлбартай шинэ хөрвүүлэг, Улаанбаатар хот, 2011 он.
 65. Монгол уламжлалт ухаанаа заан сургагч нарт тус дэмУлаанбаатар хот, 2011 он.
 66. Хаадын үндсэн хураангуй алтан товч 17 зууны монголын түүхэн сурвалжийн тулгуур эхүүд, УБ., 2011. Х.х 76.
 67. Лувсанданзаны “Алтан товч” 17 зууны монголын түүхэн сурвалжийн тулгуур эхүүд, УБ., 2011. Х.х 191.
 68. Цагийн жамыг тодруулагч цаасан шувуу хэмээх сургаал оршвойУлаанбаатар, 2011 он.
 69. Монгол хэлний хадмал толь (М.Баярсайхан, С.Батхэшиг, Э.Мөнх-Учрал нарын хамт) Улаанбаатар, 2011.
 70. Саран хөхөөний тууж (хамтын бүтээл Ө.Оюунхүүгийн хамт), Улаанбаатар, 2011.
 71. Үлэмж их Чингис хаан (хамтын бүтээл Ж.Болдбаатарын хамт), Улаанбаатар, 2012 он
 72. Лувсанданзан, Эртний хаадын үндэслэсэн, төр ёсны зохиолыг товчлон хураасан алтан товч хэмээх оршвой, Улаанбаатар, 2012.
 73. Монгол хүний нэрийн толь (кирил-монгол-тайлбар), Улаанбаатар, 2012.
 74. Тэмүжин хөвгүүнээс тэнгэрлэг эзэнд, Улаанбаатар, 2013, 10 хх.
 75. Иргэний боловсрол VIII, Улаанбаатар, 2013, 9 х.х
 76. Иргэний боловсрол IX, Улаанбаатар, 2013, 9 х.х
Судалгааны өгүүлэл – 84
 1. Гадаадын эрдэм шинжилгээний тогтмол сэтгүүл болон эмхэтгэлд хэвлэгдсэн өгүүллүүд
 2. К вопросу об эволюции аффиксальных морфем в монгольском языке, Монгольский лингвистический сборник, Москва, 1992, стр. 203-212.
 3. Monggol bičig, Мonggol kele bičig, Hohhot, 1992, №2, 46-52 –р тал.
 4. “Монголын нууц товчоо”-ны зохиогчийг тодруулах асуудалд, Mongolian studies, №2, Seoul, 1994, pp. 153-160.
 5. О суффиксе -run/-rűn встречающемся в “Сокровенном сказании монголов” и на Чингисовом камне, Тезисы и доклады международной научно-теоритической конференции “Банзаровские чтения-2, Улан-Удэ, 1997, стр. 123-128.
 6. Mongolian Enviromental Protection: Past and Present, (S. Davaa-гийн хамт), In Pursuit of Common Values in Asia Japan`s ODA Charter, Re-evaluated edited by Tatsuro Matsumal and Lincoln C. Chen, Tokyo University, Printed in Japan, 1997, 149-159. 
 7. Altai kelen-ü “-qi (-ki)ijaγurtu üge-yin tuqai Jalsan-oduser nayiraγulba shinjilegen-ü ögelel-ün dursqal-un jokiyal, Hohhot, 1997, 386-395.
 8. Monggol-un niguča tobčiyan-dur garqu “kűlűg” kemekű űge-yin udq-a, garul qubisul, Journal of Inner Mongolia University, (Philosophy and Social Sciences in Mongolian), Hoh hot, 1998. №1, pp. 66-71.
 9. Sin-e-ber oldagsan quriyangui altan tobči daki bodunčar-un tuqai medege-yi busud teűke-yin surbulji bičig-űd-tei qaričagulqu ni, Journal of Inner Mongolia University (Philosophy & Social Sciences in Mongolia), Hohhot, China №1, 1999, 10-21 –р тал.
 10. aγwangdandar-un üseg-ün nomlal, merged-ün aman-u čimeg kemekü kelen jüi-yin bütügel-ün ončaliγ, aγwangdandar-un sudulul-un čubural bičig, agwangdandar-un sudulγan-u ögülel-ün čiγulγan-i čoγtu γoollan nayiraγulba, Hohhot, 1999, 217-229.
 11. “Мonggol-un niguča tobčiyan”-u kele-yi sudulqu-du qojim-un monggol surbulji-nugud neng čiqula bolqu-yin nigen jisiy-e, Journal of Inner Mongolia University, (Philosophy & Social Sciences), №2, Hohhot, 2001, 66-73 –р тал.
 12. “Мonggol-un niguča tobčiyan”-u “buqagu” kemekű űge-yin oyir-a togurin-du sinjilekű ni, Social Sciences of Inner Mongolia University, Vol.3, №112, Hohhot, 2001, 56-62.
 13. МНТ-ны хэлийг судлахад хожмын монгол сурвалжууд нэн чухал болохын нэгэн жишээ, “Mongolian studies”№ 11, (The Korean Association for Mongol Studies), Seoul, 2001, 51-67 –р тал.
 14. edüge kürtel-e medegdegsen quriyangγui altan tobči-yin eke bičig-üüd, tedeger-ün ončaliγ, Journal of Inner Mongolia University (Philosophy and Social Sciences in Mongolian), Hohhot, China, 2002, №1.
 15. “Хаадын үндсэн хураангуй алтан товч”-ийн үгсийн давтамжийг ажигласан нь, The 15th International Conference Korea and Mongolia, Seoul 2002, Хурлын илтгэлийн эмхтгэл, 43-53 –р тал.
 16. тongγol-un niγuča tobčiyan-u “sirqa aγta-tan” kemekü üge kiged dumdadu üy-e-yin mongγol kelen-ü “-tan” daγaburi-yin sudulγ-a, Journal of Inner Mongolia normal university, 2002 оны 1-р хугацаа, 1-13.
 17. “МНТ”-ы уйгуржин монгол эхийг сэргээх тухайд, I международный семинар, Письменное наследие монгольских народов, Улан-Удэ, 2004, 37-48 стр.
 18. “Mongγol-un niγuča tobčiyan” bolon busud teüken surbulji-yin eke bičig-ün sudulγan-du mongγol silüg-ün toγtalčaγan-u egürge, Journal of Inner Mongolia University (Philosophy & Social Scinces), Hohhot, 2005 V, 54-64 тал.
 19. Analyses on buqa’u word from The Secret History of the Mongols, Polska akademia Nauk komitet nauk orientalistycznych Rocznik Orientalistyczny ukazuje sie od 1915 r. Tom LVIII ZESZYT 1, Warszawa, 2005., 78-87.
 20. Rhetoric of Word Repetition in the Secret History of the Mongols, Questions Mongolorum Disputatae (QMD), 122-129 pp. №2, (2006) Tokyo.
 21. German ulus-un sakson orun-u (drezden-ü) hernhut-un süm-e keyid-ün arhiv-daki todu bičig-iyer bui ubasi qun tayiju-yin tuγuji-yin eke bičig-ün qaričaγuluγsan sudulγ-a, mongγol kele sudulul sedkül Hohhot, 2006 on-u 1 düger quγučaγ-a, 22-37, 2 duγar quγučaγ-a, 74-91.
 22. German-u hernhüt-ün süm keyid- ün arkib daki todu bičig-iyer bayiγ-a surbulji barimta sudur nom-un tuqai, őbür mongγol-un neyigem-ün sinjilekü uqaγan, GEN NO.146, Öber mongγol, Hohhot, № 1, 2007, 87-91 тал.
 23. ejen činggis qaγan kiged mongγol bičig, Journal of Inner Mongolia University (Social Scinces) 2007 V, 28-30.
 24. Редупликация слов и суффиксов в языке “Сокровенного сказания монголов” как стилический прием, “Цэндийн Дамдинсүрэн” К 100 летию со дня рождения, РАН, Институт Востоковедения, Составитель А. Д. Цендина, Москва, 2008, стр.161-165.
 25. State and Religion: The Two-Tier model of the Mongolian Traditions Quaestiones Mongolorum (QMD), Disputatae, 4, Associationtor International studies of Mongolian Culture, Tokyo, 2008, 45-47
 26. Comparative Analysis of Original Texts on One Verse Composition in the Secret History of the Mongols, The Early Mongols Language, Culture and history studies in honor of Igor de Rachewiltz on the occasion of his 80th birthaday 2009, p.47-52.
 27. The possibity to clarity the nature of the ancient Mongolian Language through the orthograpy of the Mongolian written Language Praha, Mongolo-Tibetica Pragensia’098 vol.2 1, 2009, p.61-74
 28. Традиция и преемственность правления государства по двум способам учения буддизма, “Мир Буддийской культуры: наследие и современность Материалы III Международного симпозиума 3-5 ноября 2011 г.” Чита, 2010, 301-303 стр.
 29. yunyong menggu wen zheng zifa chanming gudai mengguyu tezheng de kenengxing, zhongguo duo wenzi shidai de lishi wenxian yanjiu(Researches on Historical Records in the Periods of Multiple Scripts), beijing, 2010, 346-362
 30. Mongγol bičig-ün jöb bičikü dürim-iyer mongγol kelen-ü keb sinji-yi todurqayilaqu bolumji, Journal of Inner Mongolia University, (Philosophy and Social Sciences in Mongolian), Hoh hot, 2011. №153, pp. 6-17
 31. Mongγol-un čaγan sar-a ba čaγan-u belgedel, Ongon saγaral(sedkül), Hohhot, 2011.01 №(22), 76-79.
 32. Монгол бичгийн хэлний орчуулга болон төвд монгол толь бичгийн уламжлал, Зүүн хойд Азийн нүүдэлчин, Сөүл, 2012,01,27. 16-25

Улсын дотоодод хэвлүүлсэн судалгааны өгүүллүүд

 1. Some distinctive features of phonetics in traditional Indian, Tibetan and mongolian linguistics, “Mongolian and India”, Edited by Sh. Bira, Ulaanbaatar, 1989, pp. 238-249.
 2. Монголын нууц товчооны зарим сул үгийн тухай, “Mongolica”, An international annual of mongol studies, vol. 1 (22), Улаанбаатар, 1990, 182-189 –р тал.
 3. Монгол хэлний үг бүтээх нэгэн дагаварын түүхэн хувьсал, МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 4 (102), Улаанбаатар, 1990, 233-242 –р тал.
 4. Агваандандарын “Үсгийн номлол, мэргэдийн амны чимэг” хэмээх хэлзүйн бүтээлийн онцлог, “Монголын судлалын бичиг”, №2, Улаанбаатар, 1992, 39-44 –р тал.
 5. Алшаа Агваандандар бол 18-19 дүгээр зууны нэрт хэл шинжлэлтэн мөн, “Mongolica”, An international annual of mongol studies, vol. 6 (27), Улаанбаатар, 1996, 103-107 –р тал.
 6. Монгол бичиг, “Үнэн” сонин, 1990-3-25, №72.
 7. Дөрвөлжин бичиг, “Үнэн” сонин, 1990-5-5, №107.
 8. Монгол галиг үсэг, “Үнэн” сонин, 1990-9-18, №220.
 9. Тод бичиг, “Үнэн” сонин, 1990-10-25, №253.
 10. Вагиндрын үсэг, “Үнэн” сонин, 1991-1-8, №1.
 11. Мэргэд гарахын орон соёлын дурсгалт бичиг, Дуун ухааны аймаг, “Улаанбаатарын мэдээ” сонин, 1990-1-11.
 12. Ил хаадын бичгүүд, “Ил товчоон” сонин, 1991-8-1-10, №18.
 13. Монгол бичгийн зөв бичих зүйн зарчим, “Үнэн” сонин, 1991-10-3.
 14. “Их засаг”-ийн нэрийн тухайд, МУИС, Хуульзүйн дээд сургууль, Улаанбаатар, 1995, 8-11 –р тал.
 15. Алтайн хэлний qi- (ki-) язгуурт үгийн тухай, МУИС, МСХ, Эрдэм шижилгээний бичиг боть VII (117), Улаанбаатар, 1996, 104-112 –р тал.
 16. Судар бичгийн хурээлэнгийн дарга Онхудын Жамъян, “Засгийн газрын мэдээ” сонин, 1996-12-27, №250.
 17. Зава Дамдины “Хорчойнжүн”-гийн монгол орчуулга хийгээд зарим тэмдэглэл, “Цагаан лавай” бурхан шашны судлал, мэдээллийн сэтгүүл, Улаанбаатар, 1997, 39-55 –р тал.
 18. Өндөр гэгээн Занабазар ба монголын бэлгэдэх ёс, Эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, МСДС, Боть VIII (116), Улаанбаатар, 1997, 1-17 –р тал.    
 19. С. Шагжийн “Монгол үсгийн дүрмийн толь”-ийн үндсэн онцлог, баримталсан зарчим, МУИС, МСДС, Эрдэм шинжилгээний бичиг, Боть Х, Улаанбаатар, 1997, 135-147 –р тал.
 20. Бурханы номыг монголоор урих уламжлал, шинэчлэл, “Төр, сүм хийдийн харилцаа, орчин үе”, ШУА, Философи-Социологийн эрхийн хүрээлэн, Улаанбаатар, 1998, 81-90.
 21. Нүгэл, буян, үйлийн үрийн тухай хүүхэд залууст ухааруулж ирсэн монгол уламжлал, “Буддын судлал” цуврал-I, МУИС, Улаанбаатар, 1998.
 22. Ламын гэгээний хийдийн хурал номын төвд уншлагын дэг, “Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцан (1639-1704)” Эрдэм шинжилгээний бичиг, Эмхтгэж хэвлэлд бэлтгэсэн Л. Пүрэвгял, ариутган шүүсэн док. проф. Л. Хүрэлбаатар, Улаанбаатар 1999, 137-149 –р тал.
 23. “МНТ”-ны “sirqa agta-tan” хэмээх үг хийгээд дундад үеийн монгол хэлний “-tan” дагаврын судалгаа, “Bulletin” The IAMS News Information on Mongol Studies, №2 (28), Ulaanbaatar, 2001, 62-80 –р тал.
 24. “Чингисийн билиг сургаал”-ыг судлах асуудалд, Үлэмжийн их Чингис хаан, ОУЭШХ-ын эмхтгэл, Эрхэлсэн Ж. Болдбаатар, Улаанбаатар, 2002, 97-110 –р тал.
 25. Эзэн богд Чингис хааны мэндэлсэн он цагийг түүхэн сурвалжийн баримтаар нягтлах нь, Чингис судлал ба түүх соёлын дурсгал, Улаанбаатар, 2003, 35-45 –р тал.
 26. “Монголын нууц товчоон”-ы нэгэн шүлгийг шинээр тайлбарласан эх бичгийн харьцуулсан судалгаа, ACTA MONGOLICA Centre for Mongol Studies, National University of Mongolia, Tom 2 (208), Улаанбаатар, 2003, 67-72 –р тал.
 27. ХБНГУ-ын Саксон орны (Дрездений) Хернхүтийн сүм хийдийн архив дахь тод бичгээр буй “Увш хунтайжийн тууж”-ийн эх бичгийн харьцуулсан судалгаа, ACTA MONGOLICA, Centre for Mongol Studies, National University of Mongolia, Tom 3 (215), Улаанбаатар, 2003, 141-176 рр.
 28. ХБНГУ-ын Саксон орны Хернхүтийн сүм хийдийн архив дахь тод үсгээр байгаа сурвалж баримт, судрын тухай, Үндэсний монгол судлал, 2, Улаанбаатар, 2003, 41-47;
 29. The traditional Style of official document of Mongolia, (Prof.Yu.Namsrai), Эрдэм шинжилгээний бичиг 2004, №01, 02; 52-61pp, Улаанбаатар дээд сургууль.
 30. “МНТ”-ы уйгуржин монгол эхийг сэргээх тухайд, ACTA MONGOLICA Centre for Mongol Studies, National University of Mongolia, Tom 4 (236), Улаанбаатар, 2004, 107-116рр.
 31. МНТ”-д тохиолдох нэгэн санскрит үгийн тухай, Энэтхэг-Монголын сурвалж соёлын хэлхээ холбоо, Улаанбаатар, 2005, 152-156 –р тал.
 32. Persőnlichkeitsmerkmale Čingis Chaans, МУИС, Монгол Судлалын төв, Acta Mongolica, Vol.5 (246), Улаанбаатар, 2005, 179-190 –р тал.
 33. Чингис хааны билиг сургаал, Монгол улсын шинжлэх ухаан-1-р боть, Улаанбаатар, 2006, 438-440.
 34. Монгол хэл ба монгол бичиг, “Даяаршил ба төрөөс баримтлах эх хэлний бодлого” эмхэтгэл, 3-4 2007, 29-38 тал.
 35. Монгол бичгийн хэлний орчуулгын уламжлал, “МНТ” зохиолын гадаад орчуулгын асуудалд, ЭШБХ-ын илтгэлийн эмхэтгэл, МУИС-ийн ОУХС, Улаанбаатар, 2006, 7-14 тал.
 36. Юань Улсын судар дахь “Тайцзугийн цадиг”-ийн уг сурвалж хийгээд Монгол түүхийн сурвалжуудын харьцаа, “Юань Улсын судрын судалгаа” МУИС, ЭШХ-ын товхимол, (эмхэтгэсэн Д.Наран), Улаанбаатар, 2007, 17-47 тал.
 37. Төвд бичгийн хэлийг зааж ирсэн уламжлал, шинэчлэл, Монгол Улсын Их сургууль, Гадаад Хэл Соёлын Сургууль, Эрдэм шинжилгээний бичиг №283 (11), Улаанбаатар, 2007, (Б.Даваасүрэнгийн хамт), 124-138 тал.
 38. Хос ёсны сургаалаар төрөө засаж ирсэн уламжлал, МУИС, Монгол Судлалын төв, Acta Mongolica, Vol.7(291), Улаанбаатар, 2007, 137-148 –р тал.
 39. Академич Ц. Дамдинсүрэнгийн “Монголын нууц товчоон”-ы орчуулгын онцлог, (Д.Заяабаатарын хамт), Академич Ц. Дамдинсүрэнгийн дурсгалын түүвэр, эмхтгэж редакторласан Л. Хүрэлбаатар, Улаанбаатар, 2008, 160-184-р тал. МУИС, Монгол Судлалын төв, Acta Mongolica, Vol.7(291), Улаанбаатар, 2007, 137-148 –р тал.
 40. Монгол бичгийн зөв бичих дүрмээр эртний монгол хэлний хэв шинжийг тодруулах боломж, МУИС, Монгол Судлалын төв, Acta Mongolica, Vol.8(306), Улаанбаатар, 2008, 15-26 –р тал.
 41. Хөх судар дахь В.Инжаннашийн нэгэн захиасын тайлал (сурвалж бичгийн эхийн судалгаа), МУИС, Монгол Судлалын төв, Acta Mongolica, Vol.9(320), Улаанбаатар, 2009, 49-60 –р тал.
 42. Ламын гэгээний туурвисан анагаах ухааны зохиолууд, түүний гол онцлог, (З.Оригийн хамт) “Тэнгэрийн тойн  Лувсанданзанжанцан”,  Улаанбаатар,  2009, 33-44 тал.
 43. Академич Д. Төмөртогоогийн түүхэн хэлзүй, эхбичгийн судлалд оруулсан хувь нэмэр, Өгсүүр замаар” эмхэтгэсэн Э.Пүрэвжав, ред. С.Байгальсайхан, Уб., 2009,
 44. Монголчуудын байгалиа хамгаалах уламжлалт соёл, “Хангай” МУИС, ШУА-ийн судлаачдын хамтын бүтээл, Улаанбаатар, 2009, 230-236 тал.  
 45. The Mongol ecological tradition study of Mongolian Symbolism: Quest and Perspectives, Papers and Abstracts, International Conference, Ulaanbaatar, 08-10 September 2009, p.74-84.
 46. Хэлний экологи, Монгол судлал, МУИС, МХСС, Боть XXX (318), Улаанбаатар, 2009, 125-135-р тал.
 47. Цагаан түүхийн нэгэн шинэ эхээс үүдсэн судалгаа (сурвалж бичгийн эхийн судалгаа), МУИС, Монгол Судлалын төв, Acta Mongolica, Vol.10(342), Улаанбаатар, 2010, 37-47 –р тал.
 48. “Монголын нууц товчоо”-ны хэлийг судлах асуудлууд, “Монголын нууц товчоон ба дундад зууны монголын түүхийн судалгаа”, Монголын нууц товчооны 770 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, Улаанбаатар, 2011, 33-41-р тал.
 49. Монголын нууц товчооны хэлний судалгааг эрхэмлэх нь Олон улсын 10 дугаар их хурал, Улаанбаатар, 2011-08-10. 219-220-р тал.
 50. Уламжлалт анагаах ухааны эмчийн ёс зүй Оточ манрамба дээд сургуулийн 20 жилийн ойд зориулсан “Уламжлалт анагаах ухаан эрдмийн чуулган(илтгэлийн хураангуй) Улаанбаатар, 145-150-р тал.
 51. Буддын шашны монгол нэр томъёоны уламжлалын тухай Антоон Мостаэртийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, Улаанбаатар 2011, 113-115.
 52. Онхудын Жамъянгийн амьдрал, үйлс Улсын үндэсний номын сангийн 90 хурлын илтгэл, Улаанбаатар, 2011 он,45-64-р тал.
 53. 1362 оны Индү вангийн хөшөөний бичээс хийгээд Ф. В. Кливизийн судалгаа (М.Баярсайханы хамт) ACTA MONGOLICA. 2011. Vol.11(366), 11-28 pp.
 54. Эзэн богд Чингис хааны улсаа засаж, тулгар төрийг эмхлэн төвхнүүлсэн арга ухаан Соёмбо дээд сургууль “Онолын сэтгүүл”, Улаанбаатар, 2012 он. 16-36-р тал.
 55. Монгол бичиг зааж ирсэн уламжлал Native Language Education in Korea & Mongolia and Korean Language Education as a Foreign Language, Улаанбаатар, 2012 он. 153-164-р тал.
 56. Сурвалжаар тодруулсан Тэмүжиний бага, залуу нас Монгол судлал, МУИС, МХСС, XXXIV (360) боть, Улаанбаатар, 2012 он, 80-92-р тал.
 57. Монгол бичиг Чингис хааны өв, Улаанбаатар, 2012 он, 274-287-р тал.
 58. Монголын нууц товчооны “buqa’u” хэмээх үгийн ойр тойронд шинжлэх нь МХСС, Монгол судлал, Улаанбаатар, 2012 он, 253-261-р тал.
 59. Монгол улс дахь монголын судлалын түүхэн явц, цаашдын чиг хандлагад анхаарах зүйл ACTA MONGOLICA. 2012. Vol.12(383), 1-9 pp.

Эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл – 57

 1. Олон улсын монголч эрдэмтдийн VI, VII, VIII, IX их хуралд тавьсан илтгэлүүд
 2. Алшаа Агваандандар бол 18-19 дүгээр зууны нэрт хэл шинжлэлтэн мөн, Олон улсын монголч эрдэмтдийн VI их хуралд тавьсан илтгэл, Улаанбаатар, 1992 оны 8-р сар.
 3. “Монголын Нууц Товчоон”-д гарах <kűlűg> хэмээх үгийн утга, гарал хувьсал, Олон улсын монголч эрдэмтдийн VII их хурал, Улаанбаатар, 1997 оны 8-р сар.
 4. “Монголын нууц товчоон”-ы нэгэн шүлэгт хийсэн эх бичгийн судалгаа, ОУМЭ-ийн VIII их хурал, Улаанбаатар, 2002 оны 08 сар.
 5. Эзэн богд Чингис хаан хийгээд монгол бичиг, Олон улсын монголч эрдэмтний IX их хурал, Улаанбаатар, 2006, IX.8-12, Secretariat IAMS, Улаанбаатар, 2006, 190-191 –р тал.
 6. Бусад олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл
 7. Эртний Энэтхэг, Төвд, Монгол хэл шинжлэл дэх авианзүйн сургаалын зарим онцлог, Энэтхэг, Монголын 2-р коллоквиум, Улаанбаатар, 1988.
 8. Алшаа Агваандандарын хэлзүйн нэгэн бүтээлийн онцлог, Өвөр Монголын их сургуулийн 2-р удааны монгол судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал, Хөх хот, 1991 оны 8-р сар.
 9. “Монголын Нууц Товчооны “сэтгэх” хэмээх үгийн тухай, МНТ-ны 750 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 1990 оны 8-р сар.
 10. “Монголын Нууц Товчоон”-ы зохиогчийн тухай асуудалд, МНТ-ны судлалаар хийсэн Монгол Солонгосын симпозиум, Улаанбаатар, 1991 оны 8-р сар.
 11. Алтайн хэлний qi/ki язгуурт үгийн тухай, Солонгос-Монголын эрдэм шинжилгээний 5-р бага хурал, Улаанбаатар, 1995-7-03.
 12. Өндөр гэгээн Занабазар ба монголын бэлгэдэх ёс, Өндөр гэгээн Занабазар мэндэлсний 360 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 1995-8-10.
 13. Шинээр олдсон “Хураангуй алтан товч” дахь Бодончарын тухай мэдээг бусад түүхийн сурвалжуудтай харьцуулах нь, Өвөр Монголын Их Сургуулийн 3-р удаагийн монгол судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал, Хөх хот, 1998 оны 8 сарын 18-21.
 14. “МНТ” дахь “teri’űn, teri’ű,  heki” хэмээх үгсийн утгазүйн хувьслыг шинжлэх ньОлон улсын эрдэм шинжилгээний хаврын бага хурал, Улаанбаатар, 2000 оны 5-р сар.
 15. Лувсанданзаны “Алтан товч”-ийг “МНТ”-той харьцуулсан хэлний судалгааны нэг тал, Өвөрмонголын багшийн их сургуулийн “Монголын Нууц Товчоон” болон монгол соёлын олон улсын эрдэм шинжилгээний ярилцах хурал, Хөх хот,  2001 оны 8-р сар.
 16. Өдгөө хүртэл мэдэгдсэн “Хураангуй алтан товч”-ийн эх бичгүүд, тэдгээрийн онцлог, (The 14-th International Conference Korea and Mongolia), Ulaanbaatar, 2001 оны 7 сар.
 17. Уйгуржин монгол бичгийн эртний бичлэгийн онцлогоор “Монголын Нууц Товчоон”-ы зарим үгийг тайлбарлах нь, Олон улсын эрдэм шинжилгээний намрын бага хурал, МУИС, Монгол хэл, соёлын сургууль, 2001 оны 10-р сар.
 18. “Чингисийн билиг сургаал”-ыг судлах асуудалд, Чингис хааны мэндэлсний 840 жилийн ойд зориулсан ОУШБХ-д тавьсан илтгэл, Улаанбаатар, 2002 оны 05 сар.
 19. “Хаадын үндсэн хураангуй алтан товч”-ийн үгсийн давтамжийг ажигласан нь, The 15th International Conference Korea and Mongolia, Seoul 2002.
 20. Оюунтүлхүүр” хэмээх сурвалжийн бичигдсэн он цагт нэгэн үгийн гарал, бичлэг холбогдох нь, Олон улсын эрдэм шинжилгээний хаврын бага хурал, МУИС, МХСС, Улаанбаатар, 2003. 05 сар.
 21. ХБНГУ-ын Дрезден мужийн Хернхүт дэх угсаатны зүйн музей болон сүмийн архивт хадгалагдаж байгаа тод бичгийн дурсгалууд, “Монголын түүхэнд холбогдох архивын баримтын судалгааны өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2003.09.05-06.
 22. Монголчуудын албан бичгийн уламжлалт хэв шинж, проф. Ю.Намсрайн хамт, First symposium for Asian Document Style Information Interchange, 2003 оны 09 сарын 30-наас 10 сарын 01.
 23. МНТ” болон бусад монгол түүхэн сурвалжийн эх бичгийн судалгаанд монгол шүлгийн тогтолцооны үүрэг, Японы монгол судлаачдын 2004 оны хаврын олон улсын хурал, Токио, 5-р сар
 24. “МНТ”-ы анхны уйгуржин монгол эхийг сэргээх асуудалд, 1 Международный семинар, Письменное наследие монгольских народов, 2-6 августа, 2004, Улан-Удэ
 25. “МНТ” болон бусад түүхэн сурвалжийн эх бичгийн судалгаанд монгол шүлгийн тогтолцооны үүрэг, японы монгол судлалын холбооны хаврын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2004, Токио.
 26. Чингис хааны бие хүний онцлог,Чингис хаан, түүний өв” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, ХБНГУ, Бонн хот, 2005 оны 7-сарын 23-25.
 27. Монгол бичгийн зөв бичих дүрмээр эртний монгол хэлний хэв шинжийг тодруулах боломж, International Conference on Qidan, Tangut, Jurchen and Mongolian Historical Records, Beijing, 3-58 November, 2008.
 28. Монгол улсын төрийн тахилгат уулс, түүнийг тахиж тайж байгаа өнөөгийн ёс, Дундад Улсын 4-р хугацааны “Тал нутгийн соёлын эрдэмтэн мэргэдийн ярианы тавцан” хэмээх олон улсын хурал, 2008 оны 12-р сарын 9-11.
 29. “Монголын нууц товчоо”-ны хэлэн дэх үг, нөхцөл давтах найруулгын арга, “Их Монгол улс, Эзэнт гүрний түүх, соёлын асуудал” ОУЭШХ, Улаанбаатар, 2006.VI.23-24.
 30. Хэлний экологи, “Монгол туургатны эрт ба эдүгээ” олон улсын эрдэм шинжилгээний III чуулган, Улаанбаатар, 2009 оны 8-р сарын 26-28.
 31. Хөх судар дахь В.Инжинашийн нэгэн захиасын тайлал, Олон улсын монгол судлалын анхдугаар хурал хуралдсаны 50 жилийн ойд зориулсан “Монголын түүхийн сурвалж судлал” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 2009 оны 9-р сарын 20-21.
 32. Монголчуудын байгалиа хамгаалах уламжлал бол соёл мөн, Монгол бэлгэдлийн судалгаа, эрэл хайгуул, хэтийн төлөв” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 2009 оны 9 сарын 08-10.
 33. Цагаан түүхийн нэгэн шинэ эхээс үүдсэн судалгаа (сурвалж бичгийн эхийн судалгаа) Fist International Conference on Ancient Manuscripts and Literatores of the Minorities in China олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Бээжин, 2010 оны 10 сар.
 34. Монголын нууц товчооны хэлийг судлах асуудалд, “МНТ”-ны 770 жилийн ойд зориулсан “МНТ” ба дундад зууны монголын түүхийн судалгаа сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 2010 оны 11 сар.
 35. Монголын нууц товчооны судалгааг эрхэмлэх нь Олон улсын 10 дугаар их хурал, Улаанбаатар, 2011-08-10.
 36. Буддын шашны монгол нэр томъёоны уламжлалын тухай Антоон Мостаэртийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал 2011-08-15
 37. 1362 оны Индү вангийн хөшөөний бичээс хийгээд Ф. В. Кливизийн судалгаа Кливизийн 100 жилийн ойн илтгэл (М.Баярсайханы хамт, Улаанбаатар, 2011-08-06.
 38. Тэмүжиний бага, идэр нас Чингис хаан судлалын тулгамдсан асуудлууд Улаанбаатар, 2012-01
 39. Монгол бичиг зааж ирсэн уламжлал МУИС-ийн 70 жилийн ойд зориулсан Солонгос-Монголын олон улсын хурал, Улаанбаатар, 2012-06 сар 26-27.
 40. Монгол бичгийн хэлний орчуулга болон төвд монгол толь бичгийн уламжлал, Зүүн хойд Азийн нүүдэлчид, Сөүл, 2012,01,27.
 41. Чингис хааны гүн ухааны сэтгэлгээний дээж буюу билиг сургаал, “Төв евроази дахь Чингис хааны тухай ойлголт төсөөлөл”, 2012-11-5,6
 42. Чингис хааны бие хүний онцлог, “Чингис хаан ба даяаршил” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2012-11-15,16
 43. Монгол бичгийн хэлний орчуулга “Орчуулгын уламжлал, шинэчлэл” эрдэм шинжилгээний анхдугаар бага хурал, 2013-03- 27.

 Улсын болон сургуулийн хэмжээний хуралд тавьсан илтгэлүүд

 1. Зарим үгийн эхний Х-гийн тухай, Их дээд сургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 1976.
 2. Монгол бичгийн хэлний нэр үг бүтээх нэгэн дагаврын хувьсал, Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 1977.
 3. Монгол бичгийн хэлний БЭЭР сул үгийн тухай, Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 1978.
 4. Эртний монгол хэлний “ki” язгуурт үгсийн тухай, Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал,
 5. Академич Ш.Лувсанвандангийн монгол хэлний өгүүлбэр зүйд хийсэн шинжилгээ, (дэд эрдэмтэн Рагчаагийн хамт), Академич Ш.Лувсанвандангийн 70 насны ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 1979.
 6. Агваандандарын төвд хэлзүйн нэгэн номд хийсэн ажиглалт, Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 1988.
 7. Монгол хэлний хүн авгайлах зарим үгийн гарал, Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 1989.
 8. Доцент Д.Чойжилсүрэн багшийн амьдрал, бүтээл, Д.Чойжилсүрэн багшийн 80 насны ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 1988.
 9. Монгол хэлний үг бүтээх арга, хэрэглүүр, Олон улсын залуу монголч эрдэмтдийн зуны семинар, Улаанбаатар, 1989.
 10. “ИХ ЗАСАГ” хуулийн нэрийн тухайд, МУИС-аас эрхлэн, “Их засаг” хуулиар хийсэн эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 1993.
 11. Зава Дамдины “Хорчойнжүн”-гийн орчуулгад хийсэн ажиглалт, Зава Дамдины мэндэлсний 130 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 1996-6-08.
 12. С. Шагжийн “Монгол үсгийн дүрмийн толь”-ийн үндсэн онцлог, баримталсан зарчим, С.Шагжийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 1996 оны 12-р сар.
 13. Нүгэл, буян, үйлийн үрийн тухай хүүхэд залууст ухааруулж ирсэн монгол уламжлал, “Буддизм ба шашин, гүн ухаан” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 1998-03-23.
 14. Бурханы номыг монголоор урих уламжлал, шинэчлэл, “Төр шашны харьцаа ба орчин үе” сэдэвт онол практикийн бага хурал, Улаанбаатар, 1998-05-20.
 15. Ламын гэгээний хийдийн төвд уншлагын дэг, Ламын гэгээн Лувсанданзанжанцаны 360 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, Улаанбаатар, 1998-06-02.
 16. Байгальтай харьцах уламжлалт соёл хийгээд шашин шүтлэг, “Буддын шашин соёлын асуудал” сэдэвт ЭШБХ (Гэгээрлийн яамнаас зохион байгуулсан), Улаанбаатар, 2002, 06 сар.
 17. “МНТ”-д тохиолдох нэгэн санскрит үгийн тухай, Энэтхэг, Монголын дипломат харилцаа тогтсоны 50 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 2004 оны 12 сар
 18. Хос ёсны сургаалаар төрийг засах уламжлал, “Чингис хаан судлал”-ын Үндэсний анхдугаар симпозиум, Улаанбаатар 2008 оны 2 сарын 4.
 19. Академич Д. Төмөртогоогийн түүхэн хэлзүй, эхбичгийн судлалд оруулсан хувь нэмэр, Академич Д. Төмөртогоогийн 70 насны ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, 2008 оны 9 сар.
 20. Академич Ц. Дамдинсүрэнгийн “Монголын нууц товчоон”-ы орчуулгын онцлог, Академич Ц. Дамдинсүрэнгийн мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, 2008 оны 9 сар.
 21. Уламжлалт анагаах ухааны эмчийн ёс зүй Оточ манрамба дээд сургуулийн 20 жилийн ойд зориулсан “Уламжлалт анагаах ухаан сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал” 2011-11-16
 22. Онхудын Жамъянгийн амьдрал, үйлс Улсын үндэсний номын сангийн 90 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар, 2011-11-16
 23. Монгол бичгийн хэлний оруулга “Орчуулгын уламжлал, шинэчлэл” эрдэм шинжилгээний анхдугаар бага хурал, МУИС, 2013-3-27
 24. Ганжуур Данжуур хийгээд монгол орчуулга, түүнийг судлахын ач тус, “Ганжуур Данжуурын судалгаа” эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2013-05-02
 25. Монгол бичгийн хэлний орчуулга, Уламжлалт монгол орчуулгын эх бичгийг судлах асуудалд, 2013-03

Судалгааны хялбаршуулсан өгүүлэл – 21

 1. Монгол бичгийг компьютерлэгч, “Үнэн” сонин, 1987-9-12.
 2. Эргэцүүлж бодсон гурван санал, “Улаанбаатарын мэдээ“, 1988-10-6.
 3. Амар байна уу?, “Залуучуудын үнэн“, 1988-12-4.
 4. Багшийн багш, “Хөдөлмөр” сонин, 1988-10-14.
 5. Эх орныхоо тухай эргэцүүлэн бодоход, “Залуучуудын үнэн“, 1988-4-27 №48 (7469).
 6. Үгийн ид шид, “Утга зохиол, урлаг“, 1988-7-29, №31 (166).
 7. Жамъян гүн, “Залуу зохион бүтээгч” сэтгүүл, 1989, №2.
 8. Ёс заншлын дэвшилт уламжалаа өвлөхийн учир, “Үнэн” сонин, 1989-1-25.
 9. Цагаан сар өнө эртний уламжлалтай, МУИС-ийн “Эрдэм” сонин, 1989.
 10. Эзэн Чингисийн эрхэмлэдэг зан, “Ардын эрх” сонин, 1990-8-18, №20.
 11. Үйлийн үр, шулмын идээ, “Ардын эрх” сонин, 1990-1-17.
 12. Хүнлэг сэтгэлийг дээдлэе, “Хүүхдийн хүмүүжил” сэтгүүл, 1990 оны №4.
 13. Нисваанисын таван хор, “Залуу үе” сэтгүүл, 1990, №2.
 14. Нүгэл, буяны учир, “Залуу үе” сэтгүүл, 1990, №2.
 15. Үгийн сан, (Эртний бичгийн хэлний үгийн тайлбарууд), “Залуучуудын үнэн”, 1990-1-28, 1990-2-18.
 16. Засаг, цааз хэмээх үгийн тухай, “Ардын эрх” сонин, 1991-7-10.
 17. “Шүүмжлэл өгүүлэл” хэмээх Күнзийн сургаалаас түүсэн 80 үг, “Ил товчоо” сонин, 1992 оны 7 сар, 1-10 дугаар 19.
 18. Оюуны хөрөнгө оруулалт хэмээн онцолж болно, (дэд профессор Б.Бурмаагийн хамт), “Ардын эрх” сонин, 1998, 9-р сарын 22, №223.
 19. Монголын цагаан сарын их баяр, “Эрдэнийн түлхүүр” товхимол, №4, “Норовлинга” Буддын Соёлын Институт, Улаанбаатар, 2000.
 20. “Монголын Нууц Товчоон”-д бичиг үсэг, ном дэвтрийн тухай юу хэмээн өгүүлдэг вэ?, “Монголын мэдээ” сонин, 2000-5-11, №091 (333).
 21. Эзэн богд Чингис хаан ба монгол бичиг, “Зууны мэдээ”, 2003.02.20.

Заах аргазүйн холбогдолтой өгүүллүүд – 29

 1. Монгол бичгээ сайтар суралцахад дэм, Сурлага-5, 1998, №1.
 2. Инжаннаш “Хожмын мэргэд айлднам болов уу”, хөрвүүлэг тайлбар, Сурлага-9, 1998, №1.
 3. Орчлонгийн сав шимийн дууллаас тайлах нь, хөрвүүлэг тайлбар, Сурлага-6, 1998, №1.
 4. Инжаннаш “Уг язгуураа мартаж болохгүй”, хөрвүүлэг тайлбар, Сурлага-9, 1998, №2.
 5. “Чингисийн есөн өрлөгтэй өнчин хөвгүүний цэцэлсэн шастир” зохиолын есөн өрлөг хэн бэ?, тайлбар өгүүлэл, Сурлага-7, 1998, №2, №3, №4.
 6. “Оюунтүлхүүр”-ээс хөрвүүлэг, Сурлага-3, 1999, №7.
 7. Монгол бичгийн үгийн үндэс, залгаврыг зөв ухаарваас зөв бичихэд төвөггүй, Сурлага-4, 1999, №3.
 8. Нэрийн тийн ялгалыг зөв бичихэд юу анхаарах вэ?, Сурлага-3, 1999, №3.
 9. Ноён хутагт Равжаагийн зохиосон “Дөрвөн улирал” шүлгийг тайлбарлахуй, Сурлага-9, 1999, №3.
 10. Инжаннашийн шүлгүүд, Сурлага-9, 1999, №7.
 11. Авах гээхийн дөрвөн мөрт шүлэг, хөрвүүлэг, тайлбар, Сурлага-10, 1999, №7.
 12. Юуны өмнө бичгийн хэв сайхан байх ёстой, “Зохист аялгуу” сонин, 1998, 11-р сарын 02-12, №2 (73).
 13. Модон барын ном уншихуй, “Зохист аялгуу” сонин, 1999, 1-р сар, №5.
 14. Нэгэн өгүүлбэрийн дөрвөн бичлэгийн хэлбэрийг харьцуулах нь, “Зохист аялгуу” сонин, 1999, 2-р сар, №6 (77).
 15. Монгол бичгийн цагаан толгой, “Kűműn bičig”, 2001-10-15, №31 (423); 2001-10-12, №32 (424).
 16. Монголд одоо хэрэглэгдэж байгаа орос цагаан толгойн тухай өгүүлэх нь,Kűműn bičig”, 2001-10-19, №33 (425).
 17. Кирилл үсгийн хатуугийн тэмдэг ба монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2001-10-26, №34 (426).
 18. Зөөлний тэмдэг хийгээд монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2001-11-09, №35 (427); 2001-11-16, №36 (428).
 19. “Й” үсэг хийгээд монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2001-11-23, №37 (429); 2001-11-30, №38 (430) ; 2001-12-07, №39 (431).
 20. “Я, Е, Ё, Ю” үсгүүд хийгээд монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2001-12-14, №40 (432); 2001-12-21, №41 (433).
 21. Кирилл бичгийн “иа, ио, иу” эгшгийн нийлэмж хийгээд монгол бичгээр хэрхэн бичих тухайд, “Kűműn bičig”, 2001-12-28, №42 (434); 2002-01-11, №02 (436).
 22. “Эгшигт долоон гийгүүлэгч” ба монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2002-01-25, №04 (438); 2002-02-08, №06 (440).
 23. “Заримдаг гийгүүлэгч” хийгээд монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2001-02-01, №05 (439).
 24. Ж, Ч, Ш”-ийн дараахи эгшиг хийгээд монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2001-02-22, №07 (441); 2001-03-01, №08 (442).
 25. Гээгдэх эгшиг хийгээд монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2001-03-08, №09 (443); 2001-03-15, №10 (444).
 26. Гээгдэх эгшгийн дүрмийн гажилт” хийгээд монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2002-03-22, №11 (445).
 27. “Б, В үсгийг ялгаж бичих дүрэм” хийгээд монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2002-03-29, №12 (446).
 28. “Үйл үгийн үндэс үүсгэх –Л дагавар” хийгээд монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2002-04-05, №13 (447).
 29. “Зөөлний тэмдгийг “И”-гээр солих, эс солих ёс” хийгээд монгол бичгийн зөв бичих дүрэм, “Kűműn bičig”, 2002-04-19, №15 (449).

Эрхэлж, эмхэтгэсэн болон хянан тохиолдуулсан ном зохиол – 79

 1. Д. Баттогтох, Л. Дамдинжав, 1-р ангийн цагаан толгой, Улаанбаатар, 1992.
 2. Д. Баттогтох, 1-р ангийн монгол хэл, Улаанбаатар, 1991.
 3. Л. Дамдинжав, Д. Гомбодаш, 2-р ангийн монгол хэл, Улаанбаатар, 1991, 1994.
 4. Б. Жанцан, Монгол бичгээр урлан бичихүй, Улаанбаатар, 1991.
 5. Д. Бүрнээ, Бурхан багшийг шүтэхийн учир, Улаанбаатар, 1992.
 6. Т. Дашцэдэн, Миний монгол бичиг, Улаанбаатар, 1993.
 7. Ц. Оюун, Эрдэмд амлах бичиг, Улаанбаатар, 1993.
 8. Бүрэнтөгс, Монголын идээн товчоон, Улаанбаатар, 1991.
 9. С. Сундуйжав эмхтгэсэн, Зүйр цэцэн үгс, Улаанбаатар, 1990.
 10. Г. Гантогтох, Монгол үгсийн зурлагыг салгасан бичиг, Улаанбаатар, 1992.
 11. Монгол улсын үндсэн хууль, Улаанбаатар, 1992 (Монгол бичгээр хөрвүүлсэн эхийг профессор Т. Дашцэдэнгийн хамт хэвлэлд бэлтгэсэн болно).
 12. Д. Баттогтох, Ц. Нацагдорж, Монгол бичиг, III анги, Улаанбаатар, 1996.
 13. Д. Гомбожав, С. Дулам, Уран зохиол, 6-р анги, Улаанбаатар, 1996.
 14. Цэмбэл гүүш, Монголд шашин дэлгэрсэн түүх, Төвд хэлнээс орчуулж, тайлбар хийсэн Л. Тэрбиш, Р. Бямбаа.
 15. Монгол зүйр цэцэн үгийн гурван мянган дээж, Эмхтгэсэн Д.Заяабаатар, Улаанбаатар, 1999.
 16. Basic Buddhism, (A short Introduction to Buddhism in Mongolian and English with a glossary of Buddhist terms in Mongolian, English and Tibetan) Original text written in English by Celia Smith, Ulaanbaatar, 1999
 17. Ц. Шагдарсүрэн, Монголчуудын үсэг бичгийн товчоон, Улаанбаатар, 2001.
 18. Д. Бүрнээ, Д.Энхтөр, Төвд хэлний толь бичиг, Улаанбаатар, 2001.
 19. М. Баярсайхан, Т.Отгонтуул, Монгол манж толь, Улаанбаатар, 1997.
 20. Я. Шаарийбуу, Манж утга зохиолын дээж, Улаанбаатар, 1999.
 21. Д. Чойжилсүрэн, Монгол хэлбичгийн зарим асуудал, Улаанбаатар, 1998 (Ю.Мөнх-Амгалангийн хамт эмхтгэв).
 22. Ардын багш Дагвын Чойжилсүрэн, Улаанбаатар, 2000 (Ю. Мөнх-Амгалангийн хамт эмхтгэв).
 23. Byamba-yin Asaragči neretű (-yin) teűke, Галиглаж, үгийн хэлхээг үйлдэн, хэвлэлд бэлтгэсэн Ц. Шагдарсүрэн, И Сөн-Гю, Улаанбаатар, 2002.
 24. Ё. Жанчив, Дөрвөлжин үсгийн монгол дурсгал, Улаанбаатар, 2002.
 25. Ж. Цэзэн, Монгол номзүйн онол түүхийн зарим асуудал, Улаанбаатар, 2002.
 26. О. Дэмчигмаа, “Улаан дэвтэр”-ийн нэгэн төвд бичмэл эхийн орчуулга, эх бичгийн судалгаа, Улаанбаатар, 2002.
 27. Ц. Нацагдорж, Монгол бичиг, Хөх хот, 2003.
 28. Шагж, Монгол үсгийн дүрмийн товч толь, Кирил үсгээр хадаж тайлбар хийсэн Д. Цэрэнсодном, Улаанбаатар, 2003.
 29. Т. Дашцэдэн, Миний монгол бичиг, Нэмж засварласан II хэвлэл, Улаанбаатар, 2004.
 30. Т. Дашцэдэн, Монгол цэвэр бичиг, Улаанбаатар, 2004.
 31. Т. Дашцэдэн, Монгол бичгийн бага толь, (Ч. Батсүрэнгийн хамт), Улаанбаатар, 2004.
 32. Т. Дашцэдэн, Монгол таталган (хурдан) бичиг, Улаанбаатар, 2004.
 33. Б. Даваасүрэн, Алтай овгийн хэлнүүд, Улаанбаатар, 2005.
 34. Базар Барадин, Жизнь в Тангутском монастыре Лавран, Древник буддийского паломника, 1906-1907 гг. Подготовка к публикации Ц. П. Ванчиковой, Улан-Удэ, 2002.
 35. Элдэв сургаалын сан оршвой, Эмхтгэж, орчуулсан Д. Мөнхсайхан, Улаанбаатар, 2003.
 36. С. Насан-Урт, Монгол хэл бичгийн сураг занги боловсруулах онол практикийн зарим асуудал, Улаанбаатар, 2004.
 37. Д. Бүрнээ, Д. Энхтөр, Монголын бурханы шашны түүхэн сурвалж, Улаанбаатар, 2004.
 38. Т. Дашцэдэн, Эрдэмтэн мэргэдийн оюуны толинд туссан монгол бичиг, Улаанбаатар, 2004.
 39. Чингис хааны алтан товч нэртийн цэдиг, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар хийсэн С. Дашдэжид, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал III, Улаанбаатар, 2006.
 40. Чакраварди Алтан хааны тууж, хөрвүүлж, тайлбар зүүлт, нэрийн хэлхээ үйлдсэн Д. Заяабаатар, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал IV, Улаанбаатар, 2006.
 41. Эртний Монголын хаадын үндэсний их шар тууж оршвой, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар хавсралт хийсэн Ц. Шагдарсүрэн, Э. Мөнх-Учрал, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал VII, Улаанбаатар, 2006.
 42. Саган Сэцэн, Эрдэнийн товч, сонгомол эх бэлтгэж, хөрвүүлэг, тайлбар зүүлт хийсэн М. Баярсайхан, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал VIII, Улаанбаатар, 2006.
 43. Жамба, Асрагч нэртийн түүх, хөрвүүлж, тайлбар зүүлт, нэрийн хэлхээ үйлдсэн Д. Заяабаатар, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал IХ, Улаанбаатар, 2006.
 44. Гомбожав, Гангын урсгал, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар хавсралт хийсэн Б. Баяртуяа, Ц. Батдорж, Б. Пүрэвдэлгэр, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Х, Улаанбаатар, 2006.
 45. Ломи, Монгол Боржигид овгийн түүх, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар хийсэн М. Баярсайхан, Р. Төрдалай, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХI, Улаанбаатар, 2006.
 46. Мэргэн гэгээн Лувсандамбижалцан, Их Монгол улсын үндсэн алтан товч тууж оршвой, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар, хавсралт хийсэн Д. Бүрнээ, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХII, Улаанбаатар, 2006.
 47. Рашпунцаг, Болор эрхи, харгуулсан хөрвүүлсэн М. Баярсайхан, Ч. Нэргүй, Д. Бүдсүрэн, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХIII, XIV, Улаанбаатар, 2006.
 48. Дарма гүүш, Алтан хүрдэн мянган хигээст, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар, хавсралт хийсэн Т. Жамъянсүрэн, Л. Халиун, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХV, Улаанбаатар, 2006.
 49. Чингис хааны үе улирлыг тэмдэглэсэн хаадын үндэсний шастир хөх түүх, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар, хавсралт хийсэн О. Дэмчигмаа, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХVI, Улаанбаатар, 2006.
 50. Гомбованжил, Алтан эрих, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар, хавсралт хийсэн Д. Бүрнээ, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХVII, Улаанбаатар, 2006.
 51. Гончигжав, Дай Юань улсын суут богд Чингисийн сувд эрих хэмээх шастир оршвой, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар, хавсралт хийсэн С. Амарбаяр, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХVIII, Улаанбаатар, 2006.
 52. Ишбалдан, Монголын оронд хааны угсаа хийгээд шашин дэлгэрсэн, шашныг баригчин үсэг урласан, хийд аймаг тэргүүтэн ямар мэт гарсны ёсыг номлосон эрдэнийн эрих оршвой, төвд хэлээрх сурвалжуудтай харгуулан, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар, хэлхээс хийсэн Д. Бүрнээ, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХIX, Улаанбаатар, 2006.
 53. Галдан, Эрдэнийн эрих хэмээх түүх болой, монгол бичгээс хөрвүүлж, эхүүдийг харьцуулан тулгаж, оршил бичин, тайлбар хийсэн Ж. Гэрэлбадрах, Д. Бүдсүрэн, П. Бямбахорол, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХХ, Улаанбаатар, 2006.
 54. Жамбадорж, Болор толь, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар хийсэн С. Цолмон, Д. Бүдсүрэн, Д. Нямаа, С. Амарбаяр, П. Бямбахорол, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХХI, XXII, Улаанбаатар, 2006.
 55. Алтан-Очир, Богд Чингис хааны байлдааны бичиг, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичсэн А. Пунцаг, Д. Бүдсүрэн, П. Бямбахорол, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХXVI, Улаанбаатар, 2006.
 56. Илтгэл шастир, монгол бичгээс хөрвүүлж, тайлбар зүүлт хийсэн А. Очир, З. Лонжид, Ц. Төрбат, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХХVII, XXVIII, Улаанбаатар, 2006.
 57. Л. Дэндэв, Монголын товч түүх, монгол бичгээс хөрвүүлж, оршил бичиж, тайлбар, нэрсийн хэлхээ хийсэн С. Чулуун, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХХIХ, Улаанбаатар, 2006.
 58. А. Амар, Монголын товч түүх, монгол бичгээс хөрвүүлж, тайлбар, хавсралт хийсэн З. Лонжид, А. Очир, Ц. Төрбат, Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал ХХVII, XXХ, Улаанбаатар, 2006.
 59. Д. Бүрнээ, Д. Энхтөр, Төвд-Монгол толь, Улаанбаатар, 2006.
 60. Ч. Нэргүй, Босоо бичиг -2, Улаанбаатар, 2007.
 61. Тайжууд Аюудайн Очир, Монголчуудын гарал, нэршил, Улаанбаатар, 2008.
 62. Б. Элбэгзаяа, Сонгодог монгол бичгийн үзгийн хичээнгүй тиг, Улаанбаатар, 2008.
 63. Сутай минь-Шүтээн минь, Соёмбо принтин, Улаанбаатар, 2008.
 64. Д. Бүрнээ, Д. Энхтөр, Төвд хэл бичигт суралцах дэвтэр, Улаанбаатар, 2008.
 65. Andrey Bazarov, Nikolay Tsyrempilov, Catalogue of Tibetan gSung ‘bum Collection of Centre of Oriental Manuscripts and Xylographs of the Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan studies of Siberia Branch of Russian Academy of Sciences,Editor Sh. Choimaa, Volume 1, Ka, Ulaanbaatar, 2008, ISBN 978-99929-0-659-6, A4: 413 p.
 66. Бурхан Шагжамуниийн гэгээний урьдын гучин дөрвөн төрлийн цадиг оршвой, эрхилэн нийтлүүлсэн Б. Бүрнээ, Улаанбаатар, 2008.
 67. Б. Батбаяр, Их цаазын эх бичгийн судалгаа, Улаанбаатар, 2008.
 68. Монгол улсын үндсэн хууль, (монголуудын хэрэглэж ирсэн зургаан гол бичиг үсэг, арван зүйл тигээр бүтээв) академич Ж.Амарсанаагийн хамт, УБ, 2009.
 69. Э.Равдан, Д.Дэмбэрэл Бурханы шашны нэрийн тайлбар толь, Улаанбаатр, 2009.
 70. Ж.Болдбаатар, Монголын бурхан шашны лам хувраг, Улаанбаатар, 2010.
 71. Дайчин гүрний дотоод яамны монгол бичгийн гэрийн данс – 11боть, манж, төвд, тод, монгол  бичгээс хөрвүүлж, эхүүдийг харьцуулан тулгаж, оршил бичин, тайлбар хийсэн М.Баярсайхан, Т.Отгонтуул, Э.Мөнх-Учрал, С.Амарбаяр, Улаанбаатар, 2010.
 72. Хаадын үндэсний эрдэнийн товч 17 зууны монголын түүхэн сурвалжийн тулгуур эхүүд, эхийн судалгаа хийсэн М.Баярсайхан, УБ., 2011. Х.х 134
 73. Жамбын “Асрагч нэртийн түүх” 17 зууны монголын түүхэн сурвалжийн тулгуур эхүүд, эхийн судалгаа хийсэн Д.Заяабаатар, УБ., 2011. Х.х 69
 74. Д.Бат “Агваанчойдарын ярьсан монгол төвд бурханы шашны аман түүх” үндэсний хэвлэлийн хороо, Бээжин, 2011.
 75. 1-3-р ангийн “Иргэний боловсрол” хичээлийн сурах бичиг, Улаанбаатар, 2011.
 76. А.Шагдарсүрэн “Гурамслан буулгасан гурван найраглал” Улаанбаатар, 2011
 77. А.Шагдарсүрэн “Хоймслон буулгасан гурван найраглал” Улаанбаатар, 2011
 78. А.Шагдарсүрэн “Монгол ардын зүйр цэцэн үгийн хоймсон хураангуй” Улаанбаатар, 2011
 79. Д.Бүдсүрэн Цогт хун тайжид холбогдох түүхэн баримтын судалгаа, Улаанбаатар, 2011.

[/read]