Ж.Сэржээ

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Жамбалдорж

Нэр: Сэржээ

Эрдмийн зэрэг: Хэл бичгийн ухааны доктор, профессор

И-мэйл: j_serjee@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:        

1975 – МУИС-Монгол хэл, уран зохиолын салбар

1989 – ШУА.Хэл зохиолын хүрээлэн, доктор

Судалгааны чиглэл: Нэр зүй, толь зүй.

Албан тушаал: ШУС-ХУС-МоХХШТ-д зөвлөх дэд профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Ганц сэдэвт зохиол,  толь бичиг, судалгааны ном

 1. Структурно-семантические особенности личных имен в современном монгольском якыке. Хэл бичгийн ухааны дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан зохиол. УБ, 1989 он
 2. Монгол хүний нэр. 8х.х, УБ, 1992 он
 3. Монгол хүний нэрийн лавлах толь. 3.4х.х, УБ, 1991 он
 4. Монгол хүний нэрийн хадмал толь. 8х.х, УБ,1993 он
 5. Монголчуудын овгийн лавлах. 4.5х.х, УБ,1998 он
 6. Монгол овгийн нэрийн учир. 3.4х.х, УБ, 1999 он,
 7. Монголчуудын номын өв. 9.5х.х 2001 он.
 8. Early Mongolian Linguistic Texts, Budapest, 2005 он., 18.5х.
 9. Монгол овгийн нэрийн учир. Нэмэн зассан хоёр дахь хэвлэл. УБ. 2007 он. 4 х.х.
 10. Монгол хүний нэрийн толь. УБ. 2007 он. 12 х.х.
 11. Монгол орон судлалын хичээлийн лекцүүд. Нэгдүгээр хэсэг. УБ.2010. 7,2 х.х.
 12. Монгол орон судлалын хичээлийн лекцүүд. Хоёрдугаар хэсэг. УБ.2011. 6,2 х.х.
 13. Орчин цагийн монгол хэлний оноосон нэрийн судалгаа УБ. 2010. 26,3 х.х.
 14. Монгол орон судлал. УБ. 2011 он, 20,5 х.х.
 15. Монгол ном судлал, номын сан судлалын зарим асуудал. 2012 он. 10 х.х
 16. Монгол хүний нэрийн толь. 2 боть, УБ. 2013 он 21,5 х.х.
 17. Монгол хэлний нэр зүй, утга зүйн судалгааны зарим асуудал. УБ. 2014. 16,8 х.х.

Хамтын бүтээл

 1. Монгол хэлнүүдийн харьцуулсан хэлзүй. УБ., 1985 он, 236-250-р тал
 2. Орчин цагийн монгол хэлний үг зүйн байгуулал. УБ., 1987 он, 109-125-р тал
 3. Орчин цагийн монгол хэлний үгсийн сангийн судлал үндэс. УБ., 1987 он 96-120-р тал
 4. Монгол хэлний сувд эрих нэрт ховор үгийн толь. УБ., 1992 он, 9х.х
 5. Монголын нэвтэрхий толь. 2000 он, 2 боть
 6. Монгол газар нутгийн нэрийн зүйлчилсэн толь. 5 боть 8 дэвтэр УБ., 2004 он
 7. Монгол газар нутгийн нэрийн зүйлчилсэн толь (манж, Богд хаант монгол улсын үе) УБ., 2004 он
 8. Монголчуудын түүх, соёлын атлас. УБ., 2004 он, 0354х. 268-285-р тал
 9. Монгол хэл соёлын сургууль 60 жил. УБ., 2005 он, 16.75х.х /Д.Баасанбатын хамт/
 10. Чингис хаан толь бичиг “Монгол улсын шинжлэх ухаан” I боть УБ.2006.
 11. Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь. I-Y боть, УБ. 2008 он. А, Г, Л, О толгойт үг /454 хуудас буюу       56,7 хэвлэлийн хуудас/
 12. History and culture of the Mongols. УБ.2007 он
 13. Монгол хэлний хураангуй тайлбар толь УБ. 2009. А, Г, Л, О толгойт үг / 139 хуудас буюу 17,4 х.х/

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 1. Монгол хүний нэрийг дохионы онолоор судлах асуудалд “Хэл зохиол судлал” XIII боть УБ, 1979 он. 111-116-р тал
 2. Монгол хүний нэрийн бүтцийн зарим асуудалд “Хэл зохиол судлал” XV боть. 1981 он.144- 155-р тал. Энэ өгүүллийг БНХАУ-д “Оюун түлхүүр сэтгүүлийн 1984 оны ¹2-т хуучин монгол үсгээр хэвлэжээ
 3. ”Боржигин” гэдэг түүхэн нэрийн тухай “Түүхийн судлал” XVII боть. УБ, 1983 он. 104-р тал
 4. Морфологическая структура монгольских личных имен “Монгольский лингвистический сборник”  М.,1985 он, 115-123-р тал
 5. Монгол хүний нэрэнд орос европын хэлнээс орсон нэрийн тухай. “Хэл зохиол судлал” XXI боть. УБ.,1988 он. 80-86-р тал
 6. Орчин цагийн монгол хэлний нэрийн тооны -чууд, -чүүд бүтээврийн гарлын тухай. “Монгол судлал” XIII боть. 1987 он. 92-96-р тал.
 7. Монгол хүний нийлмэл нэрийн нэгэн төрөл. “Хэл зохиол судлал” XXII боть. УБ.,1988 он. 94- 104-р тал
 8. Нэр зүй гэж юу вэ ? “ШУА сэтгүүл” 1986 он. ¹6 69-70-р тал
 9. Из структурно-семанти ческих особенностей антропонимической лексики монгольского языка”. “ОУМЭ”-ний V их хурал” II боть. УБ., 1992 он. 267-272-р тал.
 10. Монголын нууц товчоон дахь зарим оноосон нэрийн тухай. “ШУА-ийн мэдээ” 1990 он. ¹2, 50-55-р тал
 11. Монгол хүний санскрит нэр. “ШУА-ийн мэдээ 1991 он. ¹2
 12. Монголын нууц товчоон дахь монгол хүний овгийн нэр “Монгол хэл утга зохиол”. 1991он ¹2. Хөх хот. 18-24-р тал.
 13. О фамилиях в “Сокровенном сказаний монголов”. “Монгольских лингвистический сборник” М., 1992 он. Стр 124-135.
 14. Орчин цагийн монгол хэлний оноосон нэрийн зарим онцлогоос . “Монгол хэл шинжлэл” I /23/ боть 1992 он.
 15. Монголын нууц товчоон дахь овгийн нэр “ШУА-ийн мэдээ” 1993 он. ¹1 18-23-р тал.
 16. Монгол овгийн нэр үүсэх зарим онцлог. “ Нийгмийн шинжлэх ухаан” сэтгүүл.Хөх хот 1993 он. ¹4  48-54-р тал.
 17. Монгол хүний нэрийн учир “Монгол хэл бичиг сэтгүүл”. Хөх хот 1995 он. ¹6 33-44-р тал.1995 он. ¹7  52-59-р тал
 18. Структурно семантические особенности личных имен в современном монгольском языке. “Нэр судлал ¹1. УБ., 2003 он. 43-65-р тал
 19. Монгол галиг үсгийн зарчмыг тогтоосон нэгэн зохиолын тухай “Хэл зохиол судлал” XIV боть. 78-89-р тал
 20. Табгач аялгууны “Кэбочжэнь” гэдэг үгийн тухай. “Этнографийн судлал” УБ., 1982 он. 74-78-р тал.
 21. Эх бичгийн судлал, монгол ном зохиолын төгсгөлийн үг. “Монголын судлал” X боть 1986 он. 237-244-р тал.
 22. Монголын нууц товчооны тийн ялгалын тогтолцоо. “Хэл зохиол судлал” XVI боть . 1987 он. 109-129-р тал
 23. Монгол бичгийн дурсгалуудын он цагийг тогтоох зарим асуудалд. “Хэл зохиол судлал” XIX боть. УБ., 1987 он.
 24. Монгол бичгийн дурсгалын судалгааны зарим асуудалд. “Хэл зохиол судлал” XX боть. УБ., 1988 он. 80-86-р тал.
 25. ”хэвтүүл” гэдэг үгийн учир. “Монгол хэл бичиг”. Хөх хот.1992 он ¹6. 24-26-р тал
 26. Орчин үеийн монгол ном зүйн хөгжилд Я,Цэвэлийн оруулсан хувь нэмэр. “Номын санч” сэтгүүл. 2002 он ¹2  7-10-р тал.
 27. Монголчуудын номын урлагийн тухай өгүүлэх нь. “Манай монгол” сэтгүүл 2003 он. ¹1. 43- 50-р тал
 28. Монголчуудын номын урлаг. “Mongolica” vol 15(36) 2004 он. 171-178
 29. Энэтхэг гаралтай монгол ном судрын тухай. “Энэтхэг Монголын сурвалж соёлын хэлхээ холбоо” УБ., 2005 он. 199-206-р тал
 30. Номонд зориулан босгосон хөшөө “Монгол судлал” Монгол хэл соёлын сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг 2005 он. XXY /248/. 183-189-р тал
 31. Овгийн нэрийн тухай. “Монгол гэр бүл” сэтгүүл 2005 он., ¹2. 3-29-р тал
 32. Угийн бичиг хөтлөхөд гарч буй шинэ санаачлага, арга хэлбэрүүд. “Монгол гэр бүл” сэтгүүл 2006 он № 1, 32-44-р тал.
 33. Хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн зарим онцлог. “Ономастическое пространство и  национальная  культура” Материалы международной научно-практической конференции 14-16 сентября 2006 г. Улан-Удэ. стр. 98-103.
 34. Угийн бичиг бол хүмүүжлийн нэгэн хэрэглүүр мөн. “Үндэсний монгол судлал” сэтгүүл 2007.
 35. Монгол хүний овог, нэрийг зөв хэрэглэх асуудалд МУИС-ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг 2008 он, боть XXYIII (294) 222-228 дугаар тал, /Ц.Сувдын хамт/ “Монгол гэр  бүл” сэтгүүл 2008 он. № 1/12/,   21-30- р тал
 36. Зарим оноосон нэрийн бичлэгийг нэг мөр болгох асуудалд. Монгол улсын төрийн хэлний зөвлөлийн “Монгол хэл бичиг” цуврал  Х боть, УБ. 2011 он. 52-62-р тал. “Кирилжин бичгийн зөв бичих дүрмийн асуудлууд” Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд, 2009.05.08. УБ. 2009 он 52-61-р тал
 37. Тооны нэр оролцсон монгол хүний нэрийн судалгаанаас “Антоон Мостаэрт Монгол судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний бичиг” 2009. III (05). 86-94-р тал. /Ц.Сувдын хамт/
 38. Орчин цагийн монгол хэлний оноосон нэрээс оноосон нэр дахин үүсэх зүй тогтол. МУИС- ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг 2010 он, боть XXXI (328)
 39. Профессор Э.Равдангийн Монгол газар нутгийн нэрийн талаар туурвисан бүтээлүүдийн тухай. МУИС- ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг 2010 он, боть  XXXII (340) 177-183-р тал
 40. “Улсын номын сангаас Үндэсний номын сан хүртэл /Монголын Үндэсний номын сангийн хөгжлийн асуудалд/” МУҮНС-ийн 90 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд. УБ. 2011 он. 21-30-р тал
 41. Монгол хэлний төрөл садан, удам угсааг заадаг зарим үгийн утгын тухай МУИС- ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг 2012 он, Боть XXXIY (360) 68-75-р тал
 42. Орчин цагийн монгол хэлэнд хүний нэр бүтээж буй хэл зүйн аргууд ACTA MONGOLICA. Institute for Mongolian Studies National University of Mongolia, 2013. Vol.13 (385) 93-98-р тал
 43. Монгол үгийн үндсэн утга балархайших үзэгдэл. МУИС- ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг 2013 он, боть XXXYI (386) 88-97-р тал
 44. Грамматические способы образования сложных личных имен монголов. “Мир Центральной Азии: сб. Науч. Статьи –Улан-Удэ. Иркутск: оттиск 2012. с 756-760
 45. Монгол нохойн нэрийн тухай. “ОЮУНЫ ХЭЛХЭЭ” Антоон Мостаэрт Монгол судлалын төв. Эрдэм шинжилгээний бичиг. 2013. I(09) 211-219 дүгээр тал.
 46. Монгол хэлний тайлбар тольд үгийн утгыг тайлбарлах онол-арга зүйн асуудалд. МУИС- ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг 2013 он. Боть XXXYII (392), 79- 86 дугаар тал
 47. Монгол хэлний тайлбар тольд үгийн утгыг тайлбарлах онол-арга зүйн асуудалд-2. МУИС- ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг 2014 он. /хэвлэлд/

Олон улсын болон  улсын хэмжээний эрдэм шинжилгээний  хуралд тавьж  хэлэлцүүлсэн илтгэлүүд

 1. Монгол хүний нэрийн утга зүйн асуудалд “Шинжлэх ухаан, залуучууд” эрдэм шинжилгээний бага хуралд. УБ., 1997 он.
 2. Эрдэм шинжилгээний зохиолын хэл найруулгын зарим асуудал. “Шинжлэх ухаан, залуучууд”  эрдэм шинжилгээний бага хурал. Уб., 1978 он.
 3. Монгол бичгийн дурсгалын судалгааны зарим асуудал. Академич Ш.Лувсанванданы 70 насны ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний  бага хурал. УБ., 1980 он.
 4. Монгол ном зохиолын төгсгөлийн үг эх бичгийн судлалд холбогдох нь. “БНМАУ-ын Шинжлэх ухааны байгууллагын 60 жилийн ойд зориулсан бага хурал ” УБ., 1982 он.
 5. Монгол хэлэн дэхь хүний нэрийн бүтэц, утга зүйн онцлогоос. /Олон Улсын Монголч Эрдэмтдийн V их хуралд тавьсан илтгэл/  1987 он.
 6. Монголын нууц товчоон дахь монгол хүний овгийн нэр. МНТ-ны 750 жилийн ойд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл. 1990 он.
 7. ”Монгол овгийн нэр үүсэх зарим онцлог ” Олон Улсын Монголч Эрдэмтдийн VI их хуралд тавьсан илтгэл/  1992 он.
 8. Монгол угийн бичгийн уламжлал шинэчлэл. (ОУМЭ-дийн VII их хуралд тавьсан илтгэл) 1997 он.
 9. Монголчуудын номын урлаг . ОУМЭ-ийн VIII их хуралд тавьсан илтгэл
 10. Особенности личных имён монголов XX века”. 2006 оны есдүгээр сарын 14-16 нд ОХУ-ын Улаан үд хотноо болсон “Ономастическое пространство и национальная культура” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл
 11. “Зарим оноосон нэрийн бичлэгийг нэг мөр болгох асуудалд” Монгол улсын төрийн хэлний зөвлөлөөс 2009 оны 5-р сарын 8 –нд зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл
 12. ”Улсын номын сангаас үндэсний номын сан хүртэл /Монголын үндэсний номын сангийн хөгжлийн асуудалд/” МУҮНС-ийн 90 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний бага хуралд тавьсан илтгэл УБ. 2011
 13. Монгол үгийн үндсэн утга балархайших үзэгдэл тайлбар толиудад илэрч байгаа нь. “Хэл зохиол судлал 2012” Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал УБ. 2012 оны 12 сарын 20-21

Хэлбичгийн ухааны докторын (Ph) зэрэг хамгаалсан бүтээлүүдэд албан ёсны шүүмжлэгчээр ажилласан байдал

 1. Д.Энхбат “Эволюция монгольских антропонимов” УБ., 1996 он.
 2. Я.Баатарын “Некоторые теоретические проблемы литературной ономастики” УБ., 1998 он., зохиолын тухай
 3. Б.Батмөнхийн “Орчин цагийн монгол утга зохиолын хэлэн дэх утга зүйн тодруулах айн тогтолцоо” УБ., 1992 он.
 4. Г.Гантогтохын “Лексические особенности бурятского диалекта” УБ., 1993 он.
 5. Д.Баттогтохын “Монгол бичиг заах аргын уламжлал, шинэчлэл” УБ., 1995 он.
 6. Ц.Пүрэвсүрэн “Орчин цагийн монгол хэлний эерүүллийн зарим онцлог” УБ., 1997 он. .
 7. Ж.Бат-Ирээдүйн “The structure, Meaning and Function of Mongolian Synonims” УБ., 1998 он.

Эрдэм шинжилгээний хялбарчилсан өгүүлэл

 1. Монгол хүний нэрийн утга учир. “Залуучуудын үнэн” 1974 он. ¹16
 2. Нэрээ зөв бичихийн учир. “Нийслэлийн сонин бичиг” 1990 он. ¹69
 3. Монгол хүний нэр. “Нийслэлийн сонин бичиг” 1990 он. ¹88
 4. Монгол хүний нэрийн лавлах толь. “Боловсрол” сэтгүүл 1991 он. ¹3. 48-49-р тал.
 5. Монгол хүний зарим нэрийн учир. “Нийслэлийн сонин бичиг” 1991 он. ¹46
 6. Хүний нэр үү, овгийн нэр үү. “Нийслэлийн сонин бичиг” 1992 он. ¹30
 7. ”Жам, Жан, Дэ, Дү гэлгүй овгоо сэргээе” Ардын эрх. 1993 он. ¹108
 8. Монгол хүний нэрэнд буй бурхан шүтээний нэрээс. “Монгол хэл” сонин, 1994 он., ¹2
 9. Санаагаа зөв илэрхийлэн бичиж сурья. “Пионерийн үнэн” 1982 он, ¹45
 10. Нэр зүй гэж юу вэ ? “Шинжлэх ухаан амьдрал” сэтгүүл. 1986 он. ¹6 69-70-р тал
 11. Хэвтүүл гэдэг үгийн учир. “Утга зохиол” 1990он., ¹31
 12. Шинэ судалгааны шинэлэг баримтлал /шүүмж/. “Үнэн” 1990 он. ¹266
 13. Бидний мэдэхгүй монгол үг. “Улаанбаатар” сонин. 1991 он. ¹106, 1992 он ¹2,6,9
 14. Нэр томъёонд төрийн бодлого байх ёстой. “Үнэн” 1992 он. ¹50
 15. Үг бүхэн түүхийн гэрч. “Оломгүй далай” сонин 1994 он, ¹7
 16. Монгол хэл ба монголчууд. “Монгол хэл” сонин. 1994 он., ¹1
 17. Номонд зориулсан хөшөө ганцхан монголд бий. “Зууны мэдээ” сонин. 1999 он., ¹58
 18. 2003 онд шалгаруулсан шилдэг номын дотор “шилдэг” муу ном ч оржээ. “Өдрийн сонин” 2004 он., ¹261
 19. Монголын үндэсний номын сангийн түүхийг өгүүлэхэд… “Зууны  мэдээ” сонин 2011,№ 273
 20. Монголчуудын дөрөвний нэг нь сэтгэцийн гажигтай гэж үү? Монголын үнэн сонин 2012 оны 2 дугаар сарын 1. № 022 /22015/

Редакторласан бүтээл.

 1. Шинжлэх ухаан, залуучууд ном УБ. 1988 он
 2. Монгол хэл шинжлэл I/23/ 1992 он
 3. Монгол хэлний сувд эрих нэрт ховор үгийн толь УБ. 1992 он
 4. Я.Баатар. Утга зохиолын нэрзүй. УБ. 1997 он
 5. Ш.Базар. Улсын төв номын сангийн түүхийн товчоон. УБ. 2001 он
 6. Юань улсын судар / Хураангуй, дээд, доод, I-III дэвтэр/ УБ. 2002 он
 7. Монголын үндэсний ном зүйн бүртгэл мэдээллийн сан I /2000 он хүртэл/ УБ. 2003 он
 8. Qoyidu gajar-un ayimag-un oyillag-a УБ. 2004 он
 9. О.Ф.Золтоева. Библиографический указатель работ по онимической лексике монгольских языков. УБ. 2006 г.
 10. Д.Бадамдорж. Монгол хэлний үгийн сангийн утга зүй. УБ. 2006 он.
 11. Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь УБ. 2008 он. /Редакцын зөвлөлийн гишүүн/
 12. Г.Ариунжаргал Монгол хэлний зөв бичих зүйн дүрэм ба дасгалууд УБ. 2008 он.
 13. Манжийн үнэн магад хууль. УБ. 2009 он
 14. Ц.Сувд Хорьдугаар зууны монгол хүний нэр (нэрийн давтамж, гарал, утга, бүтэц) УБ. 2010 он
 15. Цагаан уулын цагаан түүх УБ. 2011 он. 48,5 х.х.

Төвийн тогтмол хэвлэлүүдэд нийтлэгдсэн томоохон ярилцлагаас

 1. Как вас зовут и что означает ваше имя? “Монгольские новости” информационно- публицистический вестник  1987. № 3, стр. 11-15
 2. Данжуураар хийх бизнес шатсан. Ардын эрх. 1994 оны 5-р саын 26, № 102
 3. Одоо монголд 1300 орчим овог байна. “Засгийн газрын мэдээ” сонин 1996 он. ¹158
 4. Усаа мэдвэл мал, угаа мэдвэл хүн гэдэгсэн. “Өнөөдөр” сонин 1997 он. ¹66
 5. Шинээр овог үүсгэж ч болно. “Ардын эрх” сонин 1997 он. ¹4, 18
 6. Та ямар овгийн хүн гэдгээ мэдэх үү. “Засгийн газрын мэдээ” сонин 1998 он. ¹93
 7. 1780 Наранцэцэг, 1000 Баатар “Засгийн газрын мэдээ” сонин 1998 он. ¹93
 8. Ж.Сэржээд 40 мянган хүний нэр хадгалагдаж байна.”Өнөөдөр” сонин 1998 он. ¹194
 9. Нэгэнт бичсэн овгийг дахин өөрчлөх боломж хязгаарлагдмал. “Өнөөдөр” сонин 1998 он. ¹115
 10. Боржигин овгийнхон нэг саяд хүрсэн гэх үндэслэл байхгүй. “Засгийн газрын мэдээ” сонин 1998 он. ¹125 /Редакцын уулзалт/
 11. Угийн бичгээ хөтөлцгөөе. “Шинэ үе” сонин 1999 он. ¹1 Овгоо мэддэг аймгаас эхлэх байсан юм. “Улаанбаатар таймс” сонин 1999 он. ¹30
 12. Хулгайчийнхан хэмээх овог ч Монголд бий. “Амралтын сонин” 1999 он. ¹3
 13. Хулгайчийхан, бөөснийхөн гэдэг овог тэмдэглэгдээд байна. “Дээдсийн хүрээлэн” сонин. 2000 он. ¹ 17
 14. ”Данжуур”-аар хийх бизнес “шатсан” Ардын эрх 1994 оны 5 дугаар сарын 26. № 102
 15. Номын сүмд бохир гартай ордоггүй. “Ардын эрх” сонин 1996 он., ¹29
 16. Нэг л мэдэхэд номгүй болох нь. “Өдтэй бичиг” сонин. 1996 он., ¹4-5
 17. Данжуурын 90 мянган хуудас бүдгэрэн цоохортжээ. “Засгийн газрын мэдээ” сонин 1997 он. ¹229
 18. Австри улстай соёлын харилцаа тотоов. “Өдрийн сонин” 1999 он., ¹113
 19. Манай номын фонд цуглуулгын хувьд хэний ч өмнө нүүр улайхгүй. “Үнэн” сонин 1999 он., ¹83
 20. Жилдээ 150 мянган уншигчдад үйлчилдэг. “Үнэн” 2001 он., ¹217
 21. Сандуйн жүдийн ганц хуудас гэхэд л 8000-10000 ам.долларын даатгалтай. “Монголын мэдээ”  сонин. 2001 он., ¹216
 22. Шадар ван Чингүнжав Ганжуурыг залж тахьдаг байжээ “Хотгойд монгол” сонин 2007.№6
 23. Нэр гэдэг цаг үеэ дагаад өөрчлөгдөж байдаг. “Зууны шуудан” сонин 2007 он, №21
 24. Овог нэгтэй хүмүүс гэрлэж болохгүй гэдэг нь эртэдсэн асуудал. “Зууны шуудан” сонин  2008 он, № 139
 25. Нэрнээс бусад нь өөрчлөгдөөгүй. “Өнөөдөр” сонин 2011. 11.18, № 267
 26. Монголчууд харь гүрний дарлалд байхдаа ч овгийн хэлхээгээ эвдээгүй. “Үндэсний шуудан” сонин 2012 он. № 004 /1338/

Монголчуудын овог, угийн бичгийн судалгааны асуудлаар гадаадын хэвлэл, радио, телевизэд өгсөн ярилцлагууд

Сонин

 1. Германы “Suddeutsche Zeitung” 2000.08.29
 2. Германы “Frankfurter Rundschau”
 3. Францын “Le Monde” 2001.05.22
 4. Канадын “The Globe and mail” 2004.06.09
 5. Хонконгийн “South china morning post”
 6. Newsday
 7. Английн “The Times” 2004.06.09
 8. АНУ-ын “Los Angeles Times” 2004.10.05

Радио, телевиз

 1. Японы NHK телевиз. 1998, 2000 онд 2 удаа
 2. БНСУ-ын МВС телевиз . 2003 он
 3. Германы Транстел телевиз. 1999 он
 4. Францын үндэсний радио. 2000.08.31

Ж.Сэржээгийн эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдээс гадаад дотоодын эрдэмтэд эшилсэн байдал

/оны дарааллаар, бүрэн бус /

 1. ОХУ-ын эрдэмтэн К.А.Бичелдей, “Тувинские антропонимы тибетского и монгольского происхождения” Бурятский институт общественных наук СО АН СССР.  Новосибирск. 1983 г. бүтээлд “Хүний нэрийг дохионы онолоор судлах  асуудалд” Хэл зохиол судлал. УБ 1977. XIII боть, “Монгол хүний нэрийн бүтцийн зарим асуудалд” Хэл зохиол судлал XY боть, 1979 он . 2 бүтээлээс  эш татжээ.
 2. ОХУ-ын эрдэмтэн А.Г.Митрошкина, “Бурятская антропонимия” Новосибирск 1987 он. номдоо морфологическая структура монгольских личных имен “Монгольский лингвистический    сборник”  М.,1985 он, 115-123-р тал бүтээлээс 7, 217-р хуудсандаа 2 удаа эшилсэн,
 3.  
 4. АНУ-ын монголч эрдэмтэн Larry Moses, “Naming patterns among the Mongols”, MONGOLIAN STUDIES journal of the Mongolia Society. Volume XI, 1988. Indiana university Bloomingtong Indiana USA. өгүүлэлд Монгол хүний нэрийн бүтцийн зарим асуудалд “Хэл зохиол судлал” XV боть. 1981 он.144-155-р тал. өгүүллээс 25, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 31, 32 дугаар талдаа нийт 16 удаа эшилжээ.
 5. БНХАУ-ын эрдэмтэн Б.Түргэн нар “Орчин цагийн монгол хэлний судлал” Хөх хот. 1988 он номынхоо 218 дугаар талд “Монгол хүний нэрийн бүтцийн зарим асуудалд” Хэл зохиол судлал XY боть, 1979 он өгүүллийг эш татсан,
 6. Чой.Лувсанжав “Монгол бичгийн хадмал толь” УБ.1992. номдоо “Монгол хэлний сувд эрих нэрт ховор үгийн толь” УБ. 1992 он, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” бүтээлүүдээс эшилсэн байна. 2 ном
 7. БНСУ-ын эрдэмтэн Wonsoo Yu “NAMES OF THE DARIGANGA SUM CHILDREN “ COREA-MONGOL JOINT STUDIES 4.1995. Corea-Mongol Joint Studies. Association & Mongolian Academy of Sciences. pp. 93-181. бүтээлийнхээ 103, 107, 126, 130, 132, 132, 133, 136, 136, 136, 140, 142, 143, 146, 155, 155, 155, 155, 155 талуудад “Монгол хүний нэр” УБ. 1992, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он. Номуудаас бүгд 19 удаа эш татжээ.
 8. Д.Энхбат “Монгол хүний нэрийн хувьсал, өөрчлөлт” УБ.1996 номдоо “Монгол хүний нэр” УБ. 1992, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он.  “Монгол хүний нэрийг дохионы онолоор судлах асуудалд” “Хэл зохиол судлал” XIII боть УБ, 1979 он. 111-116-р тал  бүтээлүүдээс эшилжээ  3 ном
 9. Д.Энхбат “Монгол хүний нэрийн товч толь” УБ. 1997 он номдоо “Монгол  хүний нэрийн лавлах толь” бүтээлээс эшилсэн байна.
 10. Я.Баатар, Утга зохиолын нэрзүй. УБ. 1997. номдоо Монгол хүний нэр УБ. 1992, Монгол хүний нэрийн лавлах толь УБ. 1991 бүтээлүүдээс 25,56, 56 дугаар талдаа 3 удаа эшилсэн,
 11. Унгарын монголч эрдэмтэн проф. Kara Gyorgy “Mongol- Magyar szotar” /Монгол-мажар толь/ Будапешт 1998 номдоо “Монгол хэлний сувд эрих нэрт ховор үгийн толь” УБ. 1992 он номыг эшилсэн
 12. А.Очир, Т.Дисан “Монгол улсын өөлдүүд” УБ.1999 он номынхоо 12, 12, 13, 25, 32, 35, 38, 46, 49, 58, 59, 60, 61, 75, 78, 80, 81 дугаар талд “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ. 1998. номоос бүгд 17 удаа эш татсан байна.
 13. А. Очир. Урианхай нарын угсаа түүхийн асуудал “Түүхийн судлал” XXXII боть, Fasc. 2, УБ.2000 он, өгүүлэлдээ “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ. 1998. номоос 28-р талдаа 2 удаа эш татсан
 14. ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн 40 жилийн ойд зориулан хэвлэсэн “Зуун дамнасан он жилүүдийн эрдэм ухаан” УБ.2001. номд “Монгол хүний нэр” УБ.1992, .Монгол хүний нэрэнд орос европын хэлнээс орсон нэрийн тухай. “Хэл зохиол судлал” XXI боть. УБ.,1988 он. 80-86-р тал , . Монгол хүний нийлмэл нэрийн нэгэн төрөл. “Хэл зохиол судлал” XXII боть. УБ.,1988 он. 94-104-р тал. бүтээлүүдийг эш татжээ. 3 ном
 15. Ж.Төмөрцэрэн. Монгол хэлний үгийн сангийн судлал.УБ. 2001 он номд Монгол хүний нэрийн лавлах толь 1991. номыг эш татсан.
 16. О.Сүхбаатар. Монголын газар усны нэрийн домог. УБ.2001 он номынхоо 31, 45-р талд Орчин цагийн монгол хэлний оноосон нэрийн зарим онцлог “Монгол хэл шинжлэл”I (XXIII) боть,дэвтэр 10, УБ.1992 он өгүүллээс 2 удаа эш татсан
 17. Э.Пүрэвжав Монгол хэл бичгийн судлал IY боть. УБ. 2001 он номын 19, 50, 94-р талд 3 удаа “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он номоос эш авсан
 18. Э. Пүрэвжав Монгол хэл бичгийн судлал. Y боть, УБ. 2002 он. Номын 18,90-р талд 2 удаа “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он номоос эшилсэн,
 19. Э.Пүрэвжав Монгол хэл бичгийн судлал. YII боть, УБ. 2004 он номын 25, 52, 86 –р талд нийт 3 удаа “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он номоос эшилжээ.
 20. Ё.Баярсайхан “Этнокультурная лексика современного монгольского языка” Москва. 2002  номд “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он номоос эшилжээ.
 21. ОХУ-ын эрдэмтэн Золтоева О.Ф. Охранные именования в современном монгольском языке. МУИС-ийн МХСС “Монгол судлалын эрдэм шинжилгээний бичиг” боть XX (194) 62-р талд “Монгол хүний нэр” УБ.1992, номоос эшилжээ.
 22. Ч.Сосорбарам Хиадууд ба Дэлгэрхааныхан УБ. 2003 он номынхоо 19-р талд “Угийн бичиг хөтлөх зөвлөмж” бүтээлээс эшилсэн,
 23. О.Гүндсамбуу, Б.Нямжав “Бууч овгийнхон” УБ.2004 он, номынхоо 105-р талд “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ 1998 бүтээлээс эшилсэн,
 24. М.Энхпүрэв “Монгол хасны эх орон” УБ. 2003 он номынхоо 131-р талд “Монголчуудын номын өв” 2001 он бүтээлээс эшилсэн,
 25. ОХУ-ын эрдэмтэн В.В.Денисова “Универсалии монгольских антропонимов”  Улан-удэ 2004. номынхоо 94, 115, 115,116, 116, 118 дугаар талд 6 удаа “Монгол хүний нэр” УБ.1992, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991, Морфологическая структура монгольских личных имен  “Монгольский лингвистический    сборник”  М.,1985 он, 115-123-р тал бүтээлүүдээс эш татсан байна.
 26. Д.Энхбат “Хүмүүний зохист нэр” УБ.2004 он номдоо “Монгол хүний нэр”  УБ.1992, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991, бүтээлүүдээс 12, 20, 98 дугаар талдаа 3 удаа эшилжээ.
 27. ОХУ-ын эрдэмтэн Е.В.Сундуева “Проприальное словообразование в современном монгольском языке” Улан-Удэ 2005 номынхоо 12, 38, 48, 48, 50, 68, 75, 78 талд нийт 8 удаа “Монгол хүний нэр” УБ.1992, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991, Морфологическая структура монгольских личных имен  “Монгольский лингвистический    сборник”  М.,1985 он, 115- 123-р тал, “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ.1998, “Монгол овгийн нэрийн учир” УБ. 1999, Монголын нууц товчоон дахь зарим оноосон нэрийн тухай. “ШУА-ийн мэдээ” 1990 он. ¹ 2,  50-55-р тал, .”Боржигин” гэдэг түүхэн нэрийн тухай “Түүхийн судлал” XVII боть. УБ, 1983 он. 104-р тал зэрэг 7 бүтээлээс эшилсэн байна.
 28. ОХУ-ын эрдэмтэн В.В.Денисова “Карма имени /на материале современной монгольской антропонимии” Вестник Бурятского университета, серия 18, Востоковедение вып. 1, Улан-Удэ 2005 117-128 өгүүллийнхээ  121, 121, 122, 122, 124 дугаар талд “Монгол хүний нэр” УБ.1992, номоос 5 удаа эш татсан
 29. ОХУ-ын эрдэмтэн Е.В.Сундуева “Аффиксальный способ образования монгольских антропонимов” МУИС-ийн МХСС-ийн Монгол судлал сэтгүүл, УБ.2005 он, боть XXY (248)  өгүүлэлдээ “Монгол хүний нэр” УБ.1992, “Монгол овгийн  нэрийн учир” УБ. 1999, бүтээлүүдээс 70, 71 талдаа 2 удаа эшилжээ.
 30. БНХАУ-ын эрдэмтэн Мянгад Эрдэмтү “Агуу ихэд цэнгүүлэгч мэргэдийн оюуны гэрэл” (Монгол бурхны шашны судар ном) Хөх хот 2006 он номынхоо 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 55, 56, 60, 61, 66, 67, 67, 68  дугаар хуудсанд “Монголчуудын номын өв” номоос бүгд 15 удаа эшилсэн,
 31. Төв Азийн нүүдэлчдийн угсаа-соёл, амьдралын хэв маяг” УБ. 2006. номын 27, 33, 37, 38, 38, 41, 220-р талд нийт  7 удаа “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ.1998 номоос эшилсэн байна.
 32. Н. Балжинням “Монгол хэлний гадаад үгийн толь” 2005 он номдоо “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” 1991 он бүтээлийг эшлэн ашигласан,
 33. Ш.Чоймаа нар. Монгол хэлний хэл зүйн тайлбар толь. I-II боть, УБ.2005 он номдоо Монгол хүний нэрийн лавлах толь УБ.1991 он, Монгол хүний нэрийн хадмал толь. УБ.1993 он номуудыг эшилсэн, 2 ном
 34. Ономастическое пространство и национальная культура” Материалы международной научно-практической конференции 14-16 сентября 2006 г. Улан-Удэ 2006 г. номын 68, 68, 68,69, 277 дугаар талд нийт 4 удаа “Монгол хүний нэр”  1992 он номоос эшилсэн
 35. Д.Бадамдорж “Монгол хэлний үгийн сангийн утга зүй” УБ. 2006 он номынхоо 251, 255 талд Монгол хүний нэр УБ. 1992, Монгол хүний нэрийн хадмал толь 1993 он, Монголчуудын овгийн лавлах УБ. 1998 он. бүтээлүүдээс 3 удаа эшилсэн,
 36. Ж.Бат-ирээдүй “Монгол хэлний үг утгын сан” УБ. 2006. номдоо Монгол хүний нэрийн лавлах толь УБ. 1991, “Монгол хэлний сувд эрих нэрт ховор үгийн толь” УБ. 1992 он бүтээлүүдийг эшилжээ. 2 ном
 37. ОХУ-ын эрдэмтэн С.Д.Тубчинов “Монгольские роды Селенгинских бурят” Төв Азийн нүүдэлчдийн угсаа- соёл, амьдралын хэв маяг УБ. 2006 он 220-р талд  “Монголчуудын авгийн лавлах” УБ. 1998 он номоос эшилсэн байна.
 38. ОХУ-ын эрдэмтэн О.Ф.Золтоева “Онимическая лексика современного монгольского языка” Улан-удэ 2006. номынхоо 5, 6, 6, 83, 97, 97, 103, 109,109, 109, 118, 119, 121, 123, 124, 132, 139, 144 дугаар талд нийт 18 удаа Монголын нууц товчоон дахь зарим оноосон нэрийн тухай. “ШУА-ийн мэдээ” 1990 он. ¹2,  50-55-р тал ,  Орчин цагийн монгол хэлний оноосон  нэрийн зарим онцлогоос . “Монгол хэл шинжлэл” I /23/ боть 1992 он. “Монгол хүний нэр” УБ.1992, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991, Морфологическая структура монгольских личных имен  “Монгольский лингвистический сборник”  М.,1985 он, 115-123-р тал, “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ.1998, “Монгол овгийн нэрийн учир” УБ. 1999, “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ.1998, зэрэг долоон бүтээлээс эш татжээ.
 39. Ж.Бат-Ирээдүй “Монгол хэлний ойролцоо, эсрэг утгат үг хэллэгийн толь бичиг” Уб. 2006 номдоо “Монгол хэлний сувд эрих нэрт ховор үгийн толь”  УБ. 1992 он. номыг эшилжээ.
 40. ОХУ-ын эрдэмтэн Золтоева О.Ф. Монгол оноосон нэрийн түүхэн шинж. МУИС-ийн МХСС.  “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть XXYI (226). 61-р талд  Монгол хүний нэр. УБ.1992 он номоос эш татсан.
 41. Ch. Byambakhand, Mongolische und Deutsche Namenkunde. МУИС-ийн МХСС. “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг. Боть XXYI (226). 44-р талд “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 номоос эш татсан.
 42. Ж.Бат-Ирээдүй Г.Ариунжаргал “Монгол хэлний ойролцоо, эсрэг утгат хэлц үгийн сан” УБ. 2007 он. Номдоо “Монгол хэлний сувд эрих нэрт ховор үгийн толь” УБ. 1992 он. номыг эшилжээ.
 43. Ц.Сувд “XX зууны монгол хүний нэрийн сан дахь зарим түүхэн хүмүүсийн нэрийн тухай” МУИС-ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” 2007. боть XXYII (285) өгүүлэлдээ “Монгол хүний нэр” УБ.1992, Хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн зарим онцлог.  “Ономастическое пространство и национальная  культура” Материалы международной научно-практической конференции 14-16 сентября 2006 г. стр. 98-103. бүтээлүүдээс 2 удаа эшилжээ.
 44. Н. Балжинням “Монгол хэлний гадаад үгийн толь” 2007 он номдоо “Монгол хүний нэрийн толь” УБ. 2007 он номыг ашигласан.
 45. Г.Жаргалсайхан “Монгол овгийн нэр зүй” УБ. 2007 номынхоо 6, 14, 14, 18-19, 28, 28, 41, 60, 64-65, 66, 71, 74, 78 дугаар талд нийт 13 удаа “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ.1998, “Монгол овгийн нэрийн учир” УБ. 1999, “Монгол хүний нэр” УБ.1992, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991, гэсэн дөрвөн бүтээлээс эшилсэн байна.
 46. Т.Баясгалан “Жангарын халх хувилбарын гарал, уламжлал, харилцаа холбооны асуудалд” Аман зохиол судлал XXYIII боть, УБ. 2007. өгүүллийнхээ 86 –р талд “Монгол овгийн нэрийн учир” УБ. 1999, бүтээлээс эш татжээ.
 47. Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл шастир УБ.2007 номын 7 дугаар талд “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991, бүтээлээс эш татсан,
 48. А.Энхбат Монголчуудын нэр нууцлах ёсон хийгээд XX зууны эхэн үеийн сэтгүүлчдийн нууц нэрийн тухайд. МУИС-ийн НШУС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг Түүх IY, 2005 он. № 245 (24) 149-155 өгүүллийн 154-р талд “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 номоос 2 удаа эш татсан байна.
 49. Ц.Баасандорж, А.Очир Ойрад хуримын ёс (XIX зууны сүүлч, XX зууны эх) УБ. 2005. номын 23, 45, 52, 53, 54 дугаар талд “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ. 1998. номоос 5 удаа эш татсан байна.
 50. Н.Хүрэлбаатар “Зөв нэр” УБ.2006. номдоо Монгол хүний нэр. УБ.1992 он, Монгол хүний нэрийн лавлах толь УБ. 1991 гэсэн 2 номыг эшилсэн
 51. Г.Энхтуяа, Б.Өнөрсайхан “Миний нэр” номдоо Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991, номыг эшлэн ашигласан
 52. Ц.Сувд Монгол хүний нэрэнд байгаа орос гаралтай нэрийн судалгааны зарим үр дүн. МУИС-ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг, 2008 он, боть XXYIII(294) 98-108-р тал өгүүлэлд “Монгол хүний нэр” УБ.1992, Хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн зарим онцлог.  “Ономастическое пространство и национальная  культура” Материалы международной научно- практической конференции 14-16 сентября 2006 г. стр. 98-103. бүтээлүүдээс 2 удаа эшилжээ.
 53. Ц.Сувд Монгол хаант улсын түүхт хүмүүсийн нэртэй хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн судалгаа. “Хөлөн Буйр дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл” 2007 оны № 4, 4-6 дугаар тал. өгүүлэлд “Монгол хүний нэр” УБ.1992, Хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн зарим онцлог. “Ономастическое пространство и национальная  культура” Материалы  международной научно-практической конференции 14-16 сентября 2006 г. стр. 98- бүтээлүүдээс 2 удаа эшилжээ.
 54. Ц.Цэрэндорж “Корё улсын ван, хатдын монгол нэрийг дахин нягтлах нь” МУИС-ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг, 2008 он, боть XXYIII(294) 112-120-р тал өгүүлэлд  “Монгол хүний нэрийн толь” 2007 он бүтээлээс 113, 114, 116 дугаар талдаа 3 удаа эшилсэн байна.
 55. А.Очир “Монголжсон түрэг удамт овгууд, тэдний тархац” Монгол улсын боловсролын их сургуулийн  ACTA HISTORICA MONGOLICI т.YI, Fasc. 4, 33-49 дүгээр тал өгүүллийн 34, 38, 38, 39, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 46 –р талд бүгд 12 удаа “Монголчуудын овгийн  лавлах” УБ. 1998. номоос  эш татсан байна.
 56. Тайжиуд Аюудайн Очир “Монголчуудын гарал, нэршил” УБ. 2008 он. номын 7, 8, 9, 9, 11, 16, 18, 20, 20, 21, 22, 24, 30, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 50, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 62, 64, 66, 69, 70, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 79, 80, 83, 83, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 99, 101, 101, 105, 106, 107, 108, 110, 110, 116, 121, 122, 125, 127, 132, 134, 135, 135, 136, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 155, 156, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 162, 167, 168, 168, 171, 172, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 186, 187, 188, 191, 194, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 239, 242, 246, 248, 249, 251, 253, 253, 257, 259, 259, 260, 263, 264, 264, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 286, 287, 288 дугаар талд бүгд 164 удаа “Монголчуудын овгийн  лавлах” УБ. 1998. номоос, 8 дугаар талд “Орчин цагийн монгол хэлний тооны нэрийн –чууд, -чүүд бүтээврийн гарлын тухай” Монголын судлал т. XIII(22), Fasc. 11, УБ.1987. 92-96 дугаар тал өгүүллээс 1 удаа эш  татсан байна.
 57. Ц. Сувд “Монгол хүний нэрийн давтамжийн судалгааны зарим үр дүн” МУБИС-ийн Монгол судлалын сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг “Монгол судлалын чуулган” 2008 № 4, өгүүллийн 99-р талд “Монгол хүний нэр” УБ. 1992 он номоос эш татсан
 58. М.Нямаа “Хөвсгөл аймгийн лавлах товчоон” УБ.2008 он. 468 х. номд “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ. 1998, “Хөвсгөл, Завханчуудын овгийн лавлах, угийн бичиг” Уб. 1993 он гэсэн 2 номоос эш татсан.
 59. Б.Энхээ “Монголчуудын ном барлах технологийн хөгжлийн түүхэн тойм” МУБИС-ийн Монгол судлалын сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг “Монгол судлалын чуулган” 2008 № 4, өгүүллийн 308-р талд “Монголчуудын номын өв” УБ. 2001 он номоос эш татсан байна.
 60. Mongolian Studies. The Korean Assocation for Mongolian Studies. 2008. 2. сэтгүүлийн 33, 53, 194 дугаар талд “Монгол хүний нэр” УБ.1992, Хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн зарим онцлог.“Ономастическое пространство и национальная  культура” Материалы международной научно-практической конференции 14-16 сентября 2006 г. стр. 98-103. “Монголчуудын овгийн   лавлах” УБ. 2007 он. бүтээлүүдээс 3 удаа эшилжээ.
 61. Ц.Сувд “Гурав ба дөрвөн нэрийн үндсээс бүтсэн монгол хүний нийлмэл нэрийн судалгаа” Антоон Мостаэрт Монгол судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний бичиг
 62. II (04). 130-135-р тал. өгүүлэлд “Монгол хүний нэрийн бүтцийн зарим асуудалд” Хэл зохиол судлал. ХҮ боть. УБ.1981. , “Морфологическая структура монгольских личных имен” Монгольский лингвистический сборник М. 1985., “Монгол  хүний нэрийн толь” УБ. 2007 он. “Монгол хүний нэр” УБ. 1992 он ном зэрэг 4 бүтээлийг  эшилсэн.
 63. Д.Бадамдорж “Монгол хэлний ургамлын нэр, түүнийг илэрхийлэх дагаврын  утгас” Антоон Мостаэрт Монгол судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний бичиг 2009. II (04). 111-129-р тал. өгүүлэлд  Монгол хэлний дэлгэрэнгүй  тайлбар толь  А-Г УБ. 2008 он бүтээлийн 4, 75, 147,480 дугаар талаас 4 удаа эшилжээ.
 64. Д.Баасанбат Монгол үгийн тунгаамал УБ.2010 он номдоо Монгол овгийн нэрийн учир 2007 номыг ашигласан номынхоо жагсаалтад оруулжээ.
 65. Өөлдийн ноёдын уг эх /түүх/. УБ. 2010. номын 23-р талд Монголчуудын овгийн лавлах номоос эш татсан
 66. 64. Ц.Сувд Хорьдугаар зууны монгол хүний нэр (нэрийн давтамж, гарал, утга, бүтэц) УБ. 2010 он номынхоо 12, 12, 14, 29, 30, 31, 31, 31, 38, 38, 38, 38, 44, 44, 44, 44, 47, 47, 47, 71, 75, 75, 76, 80, 85, 117, 131, 131 дугаар талуудад Монгол хүний нэр 1992 он, Монгол хүний нэрийн толь 2007 он, зэрэг 7 бүтээлээс 28 удаа эш татсан байна.
 67. ОХУ-ын эрдэмтэн Золтоева О.Ф. “Номинация в системе имен собственных Монгольского языка” бүтээлдээ “Монгол хүний нэр” УБ. /1998/ номоос 1 удаа /306-р талд/ эш татсан. MONGOLICA     An international annual of Mongol studies 6 Vol. 20 (41). 2007,
 68. 66. “Монгол улсын шинжлэх ухаан” цуврал 108 ботийн 12 дугаар боть буюу “монгол хэлний үгийн сан судлал” УБ. 2009. номын 25, 71, 72, 74-р талд  Монгол хүний санскрит нэр “ШУА-ийн мэдээ” 1991. № 2, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991,  “Монгол хүний нэрийн хадмал толь” УБ. 1993 он,  Монгол  хүний нэр УБ.1992 он, Монгол хүний нэрийн толь УБ. 2007 он, зэрэг 5 бүтээлээс эш татжээ.
 69.  
 70. С.Мөнхсайхан “Банзрагчийн төгсгөлийн үг” УБ.2011он. номынхоо ашигласан номын жагсаалтад “Монгол ном зохиолын төгсгөлийн үг эх бичгийн судлалд холбогдох нь” –“Монголын судлал”.X боть. УБ 1984. 237- 244-р тал, “Монгол бичгийн дурсгалуудын он цагийг тогтоох зарим боломж”  –“Хэл зохиол судлал” XIX боть. 1987, 2 өгүүллийг оруулжээ.
 71. “Шинээр олдсон Халхын дөрвөн аймгийн ноёдын хүрдэн зураг.” –“Түүхийн дурсгалт бичиг” боть YIII, Удиртгал бичиж, галиглаж эрдэм шинжилгээний  тайлбар хийсэн С.Чулуун, Н.Хатанбаатар УБ. 2011 он номын 3-р талд “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ. 1998 номоос эш татсан.
 72. Тайжиуд Аюудайн.Очир “Монголын түүхийн судалгаа” III боть /Угсаатны судлал, нэр зүйн бүтээлүүд/ редактор С.Чулуун. 400х. УБ. 2011 он бүтээлийнхээ 126, 137, 142, 147, 163, 164, 177, 179, 180, 190, 190, 190, 201, 202, 204, 208, 209, 214, 214, 215, 223, 225, 225, 226, 226, 231, 238, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 252, 259, 261, 262, 269, 271, 280, 281, 284, 285, 291, 291, 299, 299, 312, 312, 313, 314, 315, 315, 317, 319, 321, 321, 321, 322, 323, 325, 325, 325, 326, 327, 327, 328, 328, 330, 365, 366, 366, 367, 368, 368, 369, 370, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393 дугаар талуудад бүгд 86 удаа “Монголчуудын овгийн  лавлах” УБ. 1998. номоос, 382 дугаар талд “Орчин цагийн монгол хэлний тооны нэрийн –чууд, -чүүд бүтээврийн гарлын тухай” Монголын (Studia Mongolica) судлал т. XIII(22), Fasc. 11, УБ.1987. 92-96 дугаар тал өгүүллээс 1 удаа эш татсан байна.
 73. С.Мөнхсайхан “Монгол хүний хятад нэрийн учир” Хэл зохиол судлал.Боть IY, Fasc. 6 УБ. 2011 он өгүүллийнхээ 43, 43, 48, 49 дүгээр талд “Монгол хүний нэр” УБ. 1992 он, “Орчин цагийн монгол хэлний оноосон нэрийн судалгаа” УБ. 2010 номуудаас 4 удаа эш татсан.
 74. А.Пүрэвжанцан, Б.Баяртуул нар “Монгол хэлний ойролцоо үгийн товч толь” УБ. 2012 он номдоо “Монгол орон судлал” УБ. 2011 он номоос эш татсан.
 75. Монгол хэлний хадмал толь /кирил-монгол- тайлбар/ УБ. 2012 он. номын ном зүйд “Монгол овгийн нэрийн учир” УБ. 1999, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991,  “Монгол хүний нэрийн хадмал толь” УБ. 1993 он, Монгол  хүний нэр УБ.1992 он, 4 номыг оруулжээ
 76. 73. А.Пунсаг “Монголын нууц товчоон дахь ёс заншлын судалгаа” УБ.2011 он номынхоо 16, 17, 26 дугаар талд Монгол  хүний нэр УБ.1992 он номоос 3 удаа эшилжээ.
 77. Ш.Чоймаа нар “Монгол хүний нэрийн толь” Уб. 2013. Номд Монгол хүний нэр. УБ.1992 он, Монгол хүний нэрийн лавлах толь УБ. 1991, Монгол хүний нэрийн хадмал толь УБ.1993, Монгол хүний нэрийн толь УБ. 2007 он зэрэг 4 номыг ашигласан
 78. 75. Ж.Бат-Ирээдүй “Монгол хэл бичиг, утга, соёл, хэрэглээ” УБ. 2013 он номынхоо 196-р талд Монгол хүний нэрийн лавлах толь УБ. 1991, Монгол хүний нэрийн хадмал толь УБ.1993, Монгол хүний нэрийн толь УБ. 2007 он, Орчин цагийн монгол хэлний оноосон нэрийн судалгаа УБ. 2010 он зэрэг номоос 4 удаа эш татжээ.
 79. Ц.Сувд “Гаригийн нэрээс хүний нэр үүсэхүй” МУИС- ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг 2010 он, боть XXXII (340) 177-183-р тал өгүүлэлдээ Монгол хүний нэр. УБ.1992 он, Монгол хүний нэрийн толь УБ. 2007 он зэрэг бүтээлээс 7 удаа эш татсан байна.
 80. Б.Баатархүү.” Монголын тувачуудын овгийн бүрэлдэхүүн, гарал, тархац.” STUDIA  ETHNOLOGICA Instituti Historiae Academiae Scientiarum Mongoli. Tomus XX, Fasc.3 УБ. 2011 он, өгүүллийнхээ 65, 68, 70, 74, дугаар талд “Монголчуудын овгийн  лавлах” УБ. 1998. Номоос 4 удаа эш татсан байна.
 81. А.Пүрэвжанцан “Монгол хэлний үгийн сан, уншлага Vocabulary and reading in Mongolian” УБ. 2013. номдоо “Монгол орон судлал” УБ. 2011 он номоос эш татан ашиглажээ.
 82. Ц.Сувд “Хүний нэрийн судалгааны зарим асуудал” МУИС- ийн МХСС-ийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний бичиг 2010 он, боть XXXYII (392) 73- 78 -р тал өгүүллийнхээ 76-р талд Орчин цагийн монгол хэлний оноосон нэрийн судалгаа УБ. 2010 он номоос эш татсан байна.
 83. С.Мөнхсайхан Монгол хэлний хятад гаралтай үг. УБ. 2014 он номынхоо 86, 94, 95  Монгол хүний нэр УБ. 1992 он, Орчин цагийн монгол хэлний оноосон нэрийн судалгаа УБ. 2010 он, номуудаас 3 удаа эш татсан байна.
 84. Л.Болд “Монгол хэл шинжлэлийн түүхийн асуудалд” УБ. 2012 он номынхоо 44, 101-р талд Монгол хүний нэр УБ. 1992 он, Орчин цагийн монгол хэлний оноосон  нэрийн судалгаа УБ. 2010 он, Монгол овгийн нэрийн учир УБ. 2007 он, Монгол хүний нэрийн лавлах толь УБ. 1991 номууд болон өөр хоёр өгүүллийг /нийт 6 бүтээл/ нэр зааж тоймлон оруулсан байна.

Монгол улсад хамгаалсан диссертацуудад эшилсэн нь:

 • Д.Энхбат “Монгол хүний нэрийн хувьсал, өөрчлөлт” УБ. 1996 он. Хэл бичгийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлийнхээ 10-11, 11, 39-43, 45, 71 дугаар талдаа “Монгол хүний нэр” УБ.1992, Монгол хүний санскрит нэр. “ШУА-ийн мэдээ  1991 он. ¹2,  “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991,  “Монгол хүний нэрийг дохионы онолоор судлах асуудалд” “Хэл зохиол судлал” XIII боть УБ, 1979 он. 111-116-р тал  бүтээлүүдээс   5 удаа эшилжээ
 • Я. Баатар “Утга зохиолын нэр зүйн онолын зарим асуудалд” УБ. 1998. Хэл бичгийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлд “Монгол хүний нэр” УБ.1992, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991,  бүтээлүүдээс 3 удаа эшилжээ.
 • А.Очир “Монгол улсын Халхчуудын угсаатны бүрэлдэхүүн, гарал” УБ. 2004 он Түүхийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлдээ “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ. 1998 он, .”Боржигин” гэдэг түүхэн нэрийн тухай “Түүхийн судлал” XVII боть. УБ, 1983 он. 104-107р тал, “Монгол овгийн нэрийн учир” УБ. 1999, бүтээлүүдээс бүгд 168 удаа эш татжээ. Тухайлбал: Тэргүүн бүлэгт эшилсэн номын дугаараар: 2, 11, 17, 41, 45, 63, 68, 86, 98, 117, 151, 189, 192, 202, 207, 246, 247нийт 17 удаа, Дэд бүлэгтээ эшилсэн номын дугаараар: 21, 33, 47, 62, 64 нийт 5 удаа, Гутгаар бүлэгтээ эшилсэн номын дугаараар: 7, 8, 20, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 74, 85, 89, 90, 97, 111, 114, 116, 120, 122, 125, 127, 128, 132, 136, 139, 142, 143, 147, 148, 149, 155, 160, 164, 168, 177, 183, 189, 200, 205, 211, 220, 226, 227, 228, 232, 236, 237, 239, 242, 251, 253, 255, 257, 260, 262, 264, 271, 273, 274, 276, 279, 281, 284, 286, 289, 291, 307, 313, 318, 321, 323, 324, 328, 331, 342, 343, 348, 351, 353, 361, 362, 364, 367, 370, 379, 386, 389, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 404, 405, 408, 410, 413, 414, 416, 417, 420, 422, 442, 443, нийт 108 удаа, Дөтгөөр бүлэгтээ эшилсэн номын дугаараар: 1, 4, 9, 16, 18, 22, 24, 30, 38, 47, 48, 52, 57, 61, 63, 65, 70, 76, 85, 88, 92, 107, 111, 112, 114, 116, 123, 131, 134, 140, 153, 158, 162, 167, 169, 171, 176, 177  нийт 38 удаа эш татсан байна.
 • С.Мөнхсайхан “Банзрагч”-ийн монгол орчуулгын төгсгөлийн үгийн харьцуулсан судалгаа” УБ. 2004 он. Хэл бичгийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлд“Монгол ном зохиолын төгсгөлийн үг эх бичгийн судлалд холбогдох нь” –“Монголын судлал”.X боть. УБ 1984. 237- 244-р тал, “Монгол бичгийн дурсгалуудын он цагийг тогтоох зарим боломж” –“Хэл зохиол судлал” XIX боть. 1987, гэсэн хоёр бүтээлийг эш татан ашиглажээ.
 • С.Жамбалдорж “Монгол толь бичгийн судлал” УБ. 1999 он. Хэл бичгийн ухааны дэд докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлд “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ. 1998 он, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991,  “Монгол хүний нэрийн хадмал толь” УБ. 1993 он  3 номыг нэр заан ашигласан байна.
 • Ц.Сувд “Хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн давтамжийн судалгаа” УБ. Хэл бичгийн ухааны докторын /Ph/ зэрэг хамгаалсан бүтээлдээ “ Монгол хүний нэр” УБ.1992, “ Монгол хүний нэрийн толь” УБ. 2007, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991, “Монгол хүний нэрийн хадмал толь” УБ. 1993 он, “Хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн зарим онцлог” Улан-Удэ 2006, зэрэг 7 бүтээлээс 7, 9, 22, 22, 23, 29, 29, 29, 29, 29, 34, 34, 34, 34, 36, 36, 37, 57, 61,61, 69, 70, 99, 112, 112, 120 дугаар талдаа бүгд 26 удаа эш татсан байна.
 • Г.Жаргалсайхан Монгол угсаатны нэрийн үгийн сангийн онцлог. УБ. 2014 он. Хэл шинжлэлийн докторын / Ph.D/ зэрэг хамгаалсан бүтээлдээ “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ.1991, “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ. 1998 он, “Монгол овгийн нэрийн учир” УБ. 1999, 2007, “ Монгол хүний нэр” УБ.1992, “Орчин цагийн монгол хэлний оноосон нэрийн судалгаа” УБ.2010 он зэрэг 5 бүтээлээс 4, 7, 20, 22, 23, 25, 26, 48,67,75,77,82,88,95,101,103,104,104,104,104,104,105,105,106,110,112,115,115,116,117,119,120,123,124,124,126 дугаар талдаа бүгд 36 удаа эш татсан байна.

Гадаадад хамгаалсан диссертациудад эшлэгдсэн нь:

 • Сундуева Е.В. Апеллятивное и проприальное словообразование в современном монгольском языке. Диссертация канд. фил. наук. Улан-Удэ, 2000г. Энэ бүтээлд “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он, “Монгол хүний нэрийн толь” бүтээлүүдээс эш татсан. 2 ном
 • Золтоева О.Ф. Онимическая лексика современного монгольского языка /мотивы номинации, семантика основ/. Диссертация канд. фил. наук. Улан-Удэ, 2000г. бүтээлдээ “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он, “Монгол хүний нэр” УБ. 1992.  бүтээлүүдээс эш татсан. 2 ном
 • Ламажапова И.А. Исконные личные имена у монгольских народов /структура, семантика/.  Диссертация канд. фил. наук. Иркутск. 2001 г. 162 стр., бүтээлдээ “Монгол хүний нэрийн бүтцийн зарим асуудалд” Хэл зохиол судлал УБ. 1981, “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он, “Монгол хүний нэр”  УБ. 1992. бүтээлүүдээс эш татсан. 3 ном
 • Денисова .В.В Ономастические унивесалии: экстралингвистический аспект /на материале антропонимии монгольских языков/. Диссертация канд. фил. наук.  Улан-Удэ. 2003 г. 180 стр бүтээлдээ “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он, “Монгол хүний нэр” УБ. 1992.  бүтээлүүдээс эш татсан. 2 ном
 • Арьяабалын Нансалмаа Библиотечное дело Монголии: развитие и современное состояние. Диссертация канд. педагогических наук. М. 2003, 203 стр. бүтээлдээ “Монголчуудын номын өв” УБ. 2001 он номоос эш татсан
 • Жапова .Д.Н. Функциональная эволюция проприальной лексики /на материале антропонимии монгольских языков. Диссертация канд. фил. наук. Улан-Удэ. 2004 г. бүтээлдээ “Монгол хүний нэрийн лавлах толь” УБ. 1991 он, “Монгол хүний нэр” УБ. 1992 он  бүтээлүүдээс эш татсан. 2 ном
 • Мацакова В.М. Эркетеневские кальмыки В конце XYII  – начале XX в. /Исследование административно-территориального и …/ Диссертация канд. историч. наук. Астрахань. 2009. бүтээлдээ “Монголчуудын овгийн лавлах” УБ. 1998 номоос эш татсан,
 • Галиуллина Г.Р. Татарская антропонимия в лингвокультурологическом аспекте . Диссертация доктора филологических наук. 403 стр. Казань. 2009 г бүтээлдээ “Хорьдугаар зууны монгол хүний нэрийн зарим онцлог” Ономастическое пространство и национальная культура” Материалы международной научно- практической конференции 14-16 сентября 2006 г. стр. 98-103. бүтээлээс эш татсан.

[/read]