Ц.Шагдарсүрэн

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Цэвэл

Нэр: Шагдарсүрэн

Эрдмийн зэрэг: Шинжлэх ухааны доктор, профессор

И-мэйл: shandastu@yahoo.com

Төгссөн сургууль:              

1962-1967 МУИС – Хэл бичгийн факультет

Судалгааны чиглэл: Монгол хэл бичиг, соёлын түүхэн судалгаа

Албан тушаал: МУИС-ШУС-ХУС-ын МоХХШТ, зөвлөх профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Нэг сэдэвт зохиол, ном – Monography and Thesis

La Culture spirituelle des Mongols / The Spiritual Culture of Mongols, Praca Doctorska C.Szagdarsurena przedstawiona do obrony w Institucie Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Promotor: Prof., Doctor Witold Dynowski, Warszawa, 1977, pp. 3-240, (Thesis for Academic Doctor’s Degree of Humanities).

Монгол үсэг зүй / The Mongolian Paleographics, Тэргүүн дэвтэр, Улаанбаатар, 1981, 168 х.

Mongγol üsüg jüi / The Mongolian Paleographics,  Begejing, 1989, 275 q.

Le Damamūkonāmasūtra,   / The Damamūkonāmasūtra,  Texte mongol du Toyin Guisi, – Monumenta Linguae Mongolicae Collecta, Tom. X, Budapest, 1989, pp. XVIII+467.  

 

Монголчуудын утга соёлын товчоон / The Spiritual Culture of Mongols, Улаанбаатар, 1991, 171 х.

 

Соёмбо бичгийн цагаан толгой / Handbook of the Soyombo Script, Улаанбаатар, 1995, 37 х,

 

Монгол хэл сурах бичиг / The Manual of Speaking mongolian, 1, Сөүл, 1997, А-4: 159 х.

 

Орчин цагийн монгол хэлний сурах бичиг /  Modern Mongolian, A textbook for foreign Speakers, Улаанбаатар, 1999, А-4: 250 х.

Монголчуудын үсэг бичuгийн товчоон / A Study of the Mongolian scripts, (From the time of Huns to the 20th century)  –  Bibliotheca Mongolica, Monograph: Tomus I, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia), Улаанбаатар, 2001, 300 тал.Улаанбаатар, 2001, А-4: 300 х.

 

Асрагч нэрт(ийн) түүх, Эхбичигийн судлагаа / Asaraγči neretü(-yin) teüke – History of Mongols, Textological Study, –  Monumenta Mongolica: Tomus I,  Centre for Mongol Studies  (National University of Mongolia), Улаанбаатар, 2002, А-4: 298 тал [With prof. Lee Seong-Gyu].

Translation in Chinese: “Asalakeqi shi” yanjiu, China Minzu University Press, Peking, 2009, pp. A-4: 343 (With photo copies of Facsimile)

 

Монголчуудын утга соёлын товчоон / La Culture spirituelle des Mongols, –  Bibliotheca Mongolica, Monograph: Tomus II, Centre for Mongol Studies (National University of Mongolia),  Улаанбаатар, 2003, А-4: 304 тал.

 

Эх хэлээ эвдэхгүй юм сан …(Монгол хэлний мөн чанар, онцлог, одоогийн байдал, олон нийтийн хэлний боловсрол, сөрөг  үзэгдэл) / We should not spoil our mother tongue… [Essence of the Mongolian language, its special character, present-day condition, communal speech culture, negative phenomena], Улаанбаатар, 2007, [А-5: 215 тал].

 

Эх хэлээ эвдэхгүй юм сан …(Монгол хэлний мөн чанар, онцлог, одоогийн байдал, олон нийтийн хэлний боловсрол, сөрөг  үзэгдэл), Нэмэж зассан хоёрдугаар хэвлэл / We should not spoil our mother tongue… [Essence of the Mongolian language, its special character, present-day condition, communal speech culture, negative phenomena], Enlarged second edition, Улаанбаатар 2010, [A-5: 324 тал.]

 

Хотол төгс хан хөвгүүний тууж (169 pp. Одоогоор хэвлэгдээгүй)

 

Монгол туургатны бичиг үсгийн товч чуулган / Brief history of the Scripts of the Mongolian felt-tent dwellers (176 pp. Одоогоор хэвлэгдээгүй)

 

Монгол туургатны бичиг үсгийн товч чуулган / Brief history of the Scripts of the Mongolian felt-tent dwellers (Одоогоор хэвлэгдээгүй)

 

Хэлний хичээлийг монгол, англи, францаар заах багшийн ном / The teacher’s book (Mongolian-English-French) (Одоогоор хэвлэгдээгүй)

 

 

  1. Хамтын бүтээл – Collaborations

 

Монголчуудын үсэг бичиг, үг хэлэлгийн түүх гарлаас / The Mongolian  scripts and Etymology of the some mongolian words and locutions, Улаанбаатар, 1971, 72 х, (with Kha. Lubsanbaldan).

 

Монгол Ард Улсын угсаатны судлал, хэлшинжлэлийн атлас / The Ethno-linguistics Atlas of the Mongolia,  Vol. I, II, Red. by B. Rintchen,  Ulaanbaatar, 1980, Оршил, тайлбар: 73 х, газрын зураг 244.

 

Монголчуудын үсэг бичиг, үг хэлэлгийн түүх гарлаас / The Mongolian  scripts and Etymology of the some mongolian words and locutions (Revised and enlarged second edition), Улаанбаатар, 1986, 168 х, (with Kha. Lubsanbaldan).

 

Орчин цагийн монгол хэлний үгсийн сангийн судлалын үндэс / The Basis of the Modern Mongolian Lexicology, Улаанбаатар, 1986, 168 х,

 

Orčin čaγ-un mongol kelen-ü ügesün sang-un sudulul-un ündüsü / The Basis of the Modern Mongolian Lexicology,  Kokeqota (China), 1990, 314 q.

 

Information Mongolia, (The Comprehensive Reference Source of MPR, Academy of Sciences, MPR), Pergamon Press, 1990, pp. 600. (“Mongolian language and scripts”, “Mongolian Linguistics”, “Mongolian Studies”: pp.  58-69, 307, 325).

 

Mongol  jang üyile-yin nebterkei toli, Aju aqui-yin boti / Encyclodedia of Mongolian coutumes, Vol. of  The Housekeeping, Bürintegüs oollun nayiraulba, Ulaanqada, 1997, 1211 tal-a.

 

Mongol  jang üyile-yin nebterkei toli, Oyun-u boti / Encyclodedia of Mongolian coutumes, Vol. of The Spiritual Culture, Bürintegüs oollun nayiraulba, Ulaanqada, 1999, 1755 tal-a.

 

Монголын соёлын түүх / History of Mongolian Culture, Vol. I-III, Ulaanbaatar, 2000 (Vol. II, Chapter I: Literacy and Literature, pp. 5-42;    Cf. p. 1: Монголчуудын бичиг үсэг / Mongolian scripts).

 

Монголын нэвтэрхий толь /  Encyclodedia of Mongolia,  Vol. I-II, Ulaanbaatar, 2000, (~200 articles on the mongolian scripts and spiritual culture of Mongol nomads).

 

Төв Азийн нүүдэлчдийн бичиг үсгийн товчоон / Scripts of the Central Asian Nomads, Улаанбаатар, 2001 (“Khitan script”: pp. 79-108; “Mongol script” pp. 111-154). 

 

Монгол газар нутгийн нэрийн зүйлчилсэн толь / Thematic Dictionary of  Mongolian Toponyms, Vol. 1 – 5:  8 Books, Улаанбаатар, 2004 он, ( p. 502 + 833 + 860 + 733 + 869).

 

Бямбын Ринчен / Byambyn Rinchen – Sciences of Mongolia, Volume 5, Ulaanbaatar, 2004, p. 288 (With Adiya).

 

이성교, 최형원, 체. 샥달수렝, 17 世紀 蒙文年代記 蒙古語 研究17새기 문연대기의 몽고어 연구(과제번호 A00063), [Lee Seong Gyu, Coi Hyong Wuon, Ts. Shagdarsuren(g), A Study on Mongolian Language in The Mongol Chronicles of The Seventeeth Centure (KRF A 00063) ], 천안-서울 (Chonan-Seoul), 2004, 325 p. [In Korean].

 

Шар тууж  / Mongolian chronicle “YELLOW HISTORY” – Series “Mongolian chronicles” in 30 volumes, Vol. 7, Ulaanbaatar, 2006, 252 p. [Introduction & Commentaries by Ts. Shagdarsu’reng and E. Mo’nkhe-uchiral] 

 

Монгол хэлний үгийн сан судлал / Mongolian Lexicology, – “Монголын Шинжлэх Ухаан” 12-р боть [Mongolia’s Sciences, Vol. 12], Улаанбаатар, 2009, [186 тал].

 

В. И. Рассадин, С. М. Трофимова, Ц. Шагдарсурэн, Л. Болд, Б. Даваасүрэн, Исторический связь калмыцкого языка с языком ойратов Монголии [РГНФ грант No. 07-04-923 06a/G] / Historical Relation between Khalimak and Mongolian Oirat languages, [RGNF Grant No. 07-04-923 06a/G], Элиста –  Улан-Батор, 2010 [182 стр.].

 

Mongγol-un soyul-un teüke / History of Mongolian Culture, in two volumes: degedü, douradu boti, Ündesen-ü keblel-ün qoriy-a, Begejing, 2010 [636+appendix, 726+appendix], degedü boti, 451-501-r tal-a: Bičig nom-un soyul.

 

Хүмүүнлэгийн ухааны удиртгал / Introduction to Humanistic Sciences, Reader Book for Students of Ulaanbaatar University – Нийгмийн ухааны удиртгал, байгалийн шинжлэх ухааны удиртгал, хүмүүнлэгийн ухааны удиртгал хэмээх цуврал гурван номын нэг, Улаанбаатар Их сургууль, Улаанбаатар, 2012, 258 тал, – уг номын “Бичиг” гэдэг хоёрдугаар хэсэг, 21-38-р тал.

 

Я. Цэвэл, Монгол хэлний товч тайлбар толь / The Brief Dictionary of the Mongolian Language, нэмж дэлгэрүүлсэн хоёрдугаар хэвлэл, Үг, утга, тайлбар, хавсралт тэргүүтнийг нэмж хянасан Ц. Шагдарсүрэн / Enlarged second edition, edited by Ts. Shagdarsuren(g), Улаанбаатар, 2013 [I-XXII + 1-1311 тал].

 

이성교, 최형원, 체. 샥달수렝, …, 알타이어족 언어의 관직명 연구, 이성교 외, 단국대학교줄판부, 2013 [pp. 229] / Lee Seong Gyu, Choi. Hying Wuon, Ts. Shagdarsuren, Ts. Battulga, B {>M}. Bayarsaixan, Ucharalt, A Study on name of an Official Position in the Altaic Languages, edited by Lee Seong Gyu, Institute of Northern Culture, Dankook University, 2013, [pp. 229].

 

 

  1. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл… – Scientific articles, papers and documentation

 

Les chansons amadoyant la femelle qui refuse d’accepter son petit nouveau-né / The Popular Songs concerning Mongolian Melody-Calls for livestock, –Rocznik Orientalistyczny, Tom. XXXIII, z. 1, Warszawa, 1969, pp. 97-103.

 

“Бөхтэй морьхон”-той дүйх монгол ардын үлгэр / About a mongolian tale corresponding to the Story  by Russian writer P.P.Yershoff, – Шинжлэх ухаан, амьдрал, 1969, N. 1, Улаанбаатар, 57-58 х,

 

Монголын нууц товчооны “тоног” гэдэг үгийн учир / About word “tonuγ” in  “The Secret history of Mongols”  – Хэл зохиол судлал, ҮШ боть, 1Х дэвтэр, Улаанбаатар, 1970, 315-320  .

 

Монголжсон харь овгийн тухай тэмдэглэл / The foreign clans among Mongols, – Studia Mongolica, Tom. VIII, Fasc. 19, Улаанбаатар, 1971, 255-267-р х

 

A propos de la météorologie populaire mongole / The Popular Meteorological knowledge of  Mongols, – Etude Mongoles, Cahier 2, Paris, 1971, pp. 129-134.

 

A propos des enveloppes des “lettres urgentes” des Mongols / About envelopes of the ‘urgent letters’ of the Mongols, – Rocznik Orientalistyczny, Tom. XXXV, z. 1, Warszawa, 1971, pp. 111- 117.

 

Монголын цэргийн зохион байгуулалтаас үүссэн дөрвөн овог / Four clans relative to the military organization of the Mongols, Археологийн судлал, Ү боть, ХIII дэвтэр, Улаанбаатар, 1972, 173-187 х.

 

A propos de deux sortes de papier-monnaie mongol / Two species of Paper-Money of the Mongols,МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний сонсгол,  N. 30, Улаанбаатар, 1972, 37-47 х.

 

Choix du bélier ou bouc chez les Barga-Mongols / The Selection of the ram and goat in the Barga-Mongols,Etudes Mongoles, Cahier 4, Paris, 1973, pp. 141-145.

 

Note sur un diplôme bilingue / On a bilingual Diploma,Rocznik Orientalistyczny, Tom. XXXV, z. 2, Warszawa, 1973, pp. 33-42 (Collaboration with  Tch.Altanguerel).

 

Монголын цаатан бөөгийн тухай / The Reindeer-Breeder’s Shamanisme in the Mongolia,Аман зохиол судлал, VIII боть, VI дэвтэр, Улаанбаатар, 1974, 75-94 х.

 

Туул голын саваас олдсон тэргэний зураг / The Petroglyph of Chariot in the Valley of River Tuul, – ШУА-ийн мэдээ, 1974, N. 1, Улаанбаатар, 62-69 х.

 

Sur quelques traduction mongoles de “Natha” / Some mongolian translations of  the “Natha”,Studia Mongolica, Tom. II(10), Fasc. 11, Ulaanbaatar, 1975, pp. 143-183.

 

Об одном букваре монгольского письма / On an ‘ABC Book’ of the Mongolian Script ,Rocznik Orientalistyczny, Tom. XXXVII, z. 2, Warszawa, 1975, pp. 101-112.

 

Поль Пеллио / Paul Pelliot , – Монголыг судласан гадаадын эрдэмтэд [Foreign Mongolists], Улаанбаатар, 1975, 56-70 х.

 

La connaissance géographique et les cartes des Mongols / The Geographic Knowledge and maps of the Mongols, – Studia Mongolica, Tom. III(11), Fasc. 20, Ulaanbaatar, 1976,   pp. 343-370

 

Монгол бичгийн галигийн тухай асуудалд / On the trancription and transliteration systems of the Mongolian Script,Хэл зохиол судлал, ХҮ боть, ҮП дэвтэр, Улаанбаатар, 1976, 44-53 х.

 

Монголчуудын бичиг үсгийн эвхмэл хэлбэр / The Ornamental forms of the Mongolian script,Studia Mongolica, Tom. IV(12), Fasc. 15, Ulaanbaatar, 1976, pp. 339 – 360.

Монголчуудын газарзүйн мэдэлгэ, газарын зургийн уламжлал / The tradition of the Geographical knowledge and maps of the Mongols,Шинжлэх ухаан амьдрал, 1977, N. 1, Улаанбаатар, 73 – 76 х.

 

Нэн эртний бичиг үсгийг тайлан унших нь / The Deciphering of the Ancient unknown scripts,Шинжлэх ухаан амьдрал, 1977, N. 6, Улаанбаатар, 66 – 69 х.

 

К вопросу о происхождении монгольского письма / On theOrigin of the Mongolian script,Олон улсын монголч эрдэмтний Ш их хурал, Ш боть, Улаанбаатар, 1978, 286 – 290 х.

 

Дөрвөлжин бичгийн үсэгзүйн нэгэн онцлог хослол / The component of the letters of Hp’ags-pa script, – Хэл зохиол судлал, ХШ боть, ҮП дэвтэр, Улаанбаатар, 1978, 57 – 64 х.

 

A propos de l’élevage des cinq espèces de betail chez les Mongols / The breeding activity  of five species of livestock of the Mongols,Studia Mongolica, Tom. V (13), Fasc. 16, Ulaanbaatar, 1978, pp. 144 – 167.

 

Шинээр олдсон араб бичээс бүхий хөшөө / A Monument with arabic inscription in Mongolia,ШУА-ийн мэдээ, 1978,  N. 2, Улаанбаатар, 65- 67 х.

 

Лабораторийн аргаар монгол хэлний авиан зүйг судлах хоёр хөтөлбөр / Two programmes for the experimental phonetic Study of Modern Mongolian, – Хэл зохиол судлал, Х1Ү боть, Ү1 дэвтэр, Улаанбаатар, 1979, 17-23 х.

 

Аман сургамжийн зохиол, түүний тайлбар / The oral sermon creations of the Mongols,Studia Mongolica, Tom. VI (14), Fasc. 13, Ulaanbaatar, 1979, 122 – 126 x.

 

A propos de l’ élevage des cinq espèces de betail chez les Mongols / The breeding activity of five species of livestock of the Mongols, – Production pastoral et societe, 1979, N. 5, Paris, pp. 19-24.

 

Монгол нэр томьёо, түүний судлалын ерөнхий тойм  (Монгол нэр томьёог боловсронгуй болгох асуудалд ) / Mongolian Terms and its Studies, 1980 он, гар бичмэл [manuscript].

 

La chronologie et l’almanach des Mongols nomades / The Mongolian Chronology and Calendar,Studia Mongolica, Tom. VII (15), Fasc.14, Ulaanbaatar, 1982, pp. 170 – 208.

 

L’art véterinaire des Mongols nomades / The Veterinary knowledge of the Mongols,Studia Mongolica, Tom.VIII(16), Fasc. 9, Ulaanbaatar, 1982, pp. 125 – 137.

 

La médecine des Mongols nomades / The Medecine of the Mongols,Studia Mongolica, Tom. IX (17), Fasc. 11, Ulaanbaatar, 1982, pp. 174 – 183.

 

Современное состояние научной терминологии и терминоведения в МНР / The today mongolian scientific terminology and its study,Общественные науки в МНР, Ежегодник, 1982,  N. 2, Улан-Батор, стр. 169 – 173.

 

Монгол үсэг бичгийн шинэчлэлтийн түүхийн асуудалд / On the Reform of the Mongolian scripts,Studia Mongolica, Tom. XII (20), Fasc.6, Ulaanbaatar, 1984, 119 – 124 x.

 

К вопросу совершенствования терминологии современного монгольского языка / The problems of the Perfection of mongolian scientific terminilogy,Олон Улсын монголч эрдэмтний 1Ү их хурал, П боть, Улаанбаатар, 1984, стр. 54 – 57.

 

Традиционные монгольские фонетические термины / The traditional phonetic terms in the Mongolian,Исследования звуковых систем языков Сибирии, Новосибирск, 1984, стр. 194 – 194.

 

Монгол нэр томъёоны одоогийн байдал, цаашдын төлөв / The Modern mongolian terminology and its perspective,Шинжлэх ухаан амьдрал, 1984,  N. 2, Улаанбаатар, 60 – 66 х.

 

Об одном новонайденном памятнике горизонтально-квадратного письма / The Monument with mongolian horizontal-square script,Монгольский лингвистический сборник, Москва, 1985, стр. 150 – 154.

 

Todo üzüq, / The Clear script,Кэлэ ба орчуулга, 1986, N. 2, Өрүмчи, 29 – 37 х ( Монгол үсэг зүй номын бөлөгийг тод үсгээр дахин хэвлэжээ).

 

Монгол,  тод бичгийн дэвсгэр үсгийн нэр томъёоны тухай / The traditional phonetic terms of the Mongolian and Clear scripts,Хэл зохиол судлал, ХҮ1 боть, 1Х дэвтэр, Улаанбаатар, 86 – 91 х.

 

Орчин цагийн монгол хэлний зөв бичихзүйг боловсронгуй болгох асуудалд / The problems of perfection of the Modern mongolian orthography,ШУА-ийн мэдээ, 1987,  N. 2, Улаанбаатар, 24 – 30 х.

 

К вопросу истории реформ монгольских письменностей / On the problems of reform of the mongolian scripts, – Хэл зохиол судлал, ХХ1 боть, Х1Х дэвтэр, Улаанбаатар, 1987, стр. 91 – 93.

 

… И на пальмовых листьях / The Mongolian books, – Альманах библиофилов, Москва, 1988, стр. 71 – 73.

 

О памятниках киданьской и чжурчжэньской письменности в МНР / The monuments of Khitan and Jurchen in the Mongolia,Олон улсын монголч эрдэмтний Ү их хурал, Ш боть, 1992, ….

 

Die Mathematische tradition der Mongolen / The Mathematical knowledge of the Mongols,Die Mongolen, Band 2, Pinguin, 1989, s. 266-267 (Haus der Kunst Munchen, 22. Marz bis 28 Mai, i989).

 

Die Traditionelle Mongolische Medezin  / The Mongolian traditional Medecine,Die Mongolen, Band 2, Pinguin, 1989, s. 272-273 (Haus der Kunst Munchen, 22. Marz bis 28 Mai, i989).

 

Монгол хүн эмнэлгийн уламжлалын тухай / On the tradition of mongolian medecine,Монголын анагаах ухаан, 1990, N.1, Улаанбаатар, 54 – 59 х.  

Yöngsiyebü Bimba-yin Rincen / Academicien Yöngsiyebü Bimba-yin Rinchen, – Mongol  kele bicig, 1990, N. 12, Kökeqota, 41-45 x.

 

The Mongolian language and Scripts,Asian Pacific Culture, N. 47, Tokyo, 1992, pp. 26 – 29.

 

Өвөг монголчуудын үсэг бичгийн түүхийн асуудалд / On the script of the Proto-Mongols, – Олон улсын монголч эрдэмтний ҮI их хурал, Илтгэлүүдийн товчлол, Улаанбаатар, 1992, 62-64 х.

 

[蒙古人的紙币]  Монголчуудын цаасан мөнгөний уламжлал / On the tradition of the Paper-Money of the Mongols, – Money and Numismatics, N, 2, Khokhe-qota (China), 1993, pp. 4-10 ( in Chinese)

 

La Signification d’une étude sur M.P. Antoine Mostaert / The significance of the study on Antoine Mostaert, –   (Paper at the International Symposium on “A. Mostaert and his Ordos Study”, Aug. 31 – Sept. 3, 1993, Leuven) [Belgium].

 

Documentation: Transcription and Transliteration of Mongolian characters into Latin characters, – Draft for International Standard, International Organisation for Standardisation (ISO), Ulaanbaatar, 1993, pp. 1-8. [ISO/TC46/SC2/WG10; N. NP. 153; 1995. 08. 01; CD 14522]

 

On the question of the first original of the “Secret History of the Mongols” – (Paper at the International Conference dedicated to the “Secret History of the Mongols”, 14 – 19 August, 1990, Ulaanbaatar) – Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies), N. 2, Seoul, 1994, pp. 120-123.

 

Les écritures mongoles / The mongolian scripts,Anda (Bulletin trimesriel d’information et de liaison sur la Mongolie), N. 13, Avril 1994, Paris, pp. 1-3.

 

Jeux des mots mongols / The Mongolian tongue twister, – Paper at the 37th Meeting of the Permanent International Altaic Conference, June 20 – 24, 1994, Chantille – France (avec M-D. Even).

 

Un globe terrestre du XIIIe s. / The terrestrial globe of the Mongols, of 13th s. – Anda (Bulletin trimesriel d’information et de liaison sur la Mongolie), N. 14, Juillet 1994, Paris,  pp. 11.

 

Quelques aspects du chamanisme des Doukhas (Tsaatanes) de Mongolia / Some aspects of the Reindeer-Breeder’s shamanism, -Etudes mongoles et siberiennes, Cahier 25, Paris, 1994, pp. 145 – 166.

 

Монголын нууц товчооны анхны эхийн тухай (товчлол) / On the question of the first original text of “The Secret History of the Mongols” (Abstract) – “Монголын нууц товчоо”-ны 750 жилийн ойд зориулсан олон улсын бага хурал, I, Улаанбаатар, 1995, 207-209-р тал.

 

Монголчуудын газрын зурагзүйн уламжлалаас / The tradition of the Mongolian cartography and Middle mongolian map of the Korea,Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies), N. 3, Seoul, 1996, pp.  225 – 230. (Paper at the Cooperation Symposium of the Mongolian Association for Korea Studies and Korean Association for Mongol Studies, July 3-4, 1995, Ulaanbaatar)

 

Монгол дөрвөлжин бичгийн үсэгзүйн онцлог, ач холбогдол / The paleographic features and scientific importance of the hP’ags-pa script, – Монгол хэлшинжлэл, (Улсын багшийн их сургууль), N. 1, Улаанбаатар, 1996, 11-17 х. (Paper at the Scientific Conference dedicated to the monk hP’ags-pa, The Normal University of Mongolia, November 16, 1995, Ulaanbaatar).

 

Монгол хэл бичгийн ухаан  / The Mongolian philology  – the educational programme for the Department of Mongol studies, National University of Mongolia, Ulaanbaatar. 1995. pp.1-50

 

Некоторые заметки о монголизированных родах по кости инородного происхождения / The Mongolizing foreign clans in the Mongols, – Эрдэм шинжилгээний бичиг N. 7/ 117, (МУИС, Монголын судлалын хүрээлэн), Улаанбаатар, 1996, 186-194 х.

 

Virelangues mongols  / The Mongolian tongue twister – Etudes Mongoles et Siberiennes, Cahier 27 (1996), Paris, 1997, pp. 287-298 (Collaboration with Marie-Dominique EVEN).

 

Монголчуудын удамын судар буюу гэрийн үеийн бичмэл / Mongolian geneological tree,Ил товчоо, 1997. 2-р сар, N. 5 (228), 6-7 х.

 

Монгол солонгос бичиг үсгийн харилцаа холбооны асуудалд / A Study of Relation between the Korean and Mongolian scripts, – Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies),  N. 4 (1996), Soeul, 1997, 169-192 x.

 

Эртний монгол хэлний хэрэглэгдэхүүнд хийсэн зарим ажиглалт / Some observations of the Ancient mongolian materials, – Paper at the 7th International Congress of Mongolists, August 11-15, 1997, Ulaanbaatar.

 

Монголын судлалд анхаарууштай зарим санаа / Some ideas on the Mongol Studies, – Алтан аргамжаа, Journal of foreign affairs and studies, School of Foreign service, National University of Mongolia, Vol, 1, Ulaanbaatar, 1997, pp. 57 – 61.

 

Монгол хэлний “тийн ялгал”-ын нэр томъёо, түүний гарлын асуудалд / The Mongolian case’s terms and its origin  (Abstract) – International Academic Conference on Korea and Mongolia, Seoul, 1998, pp. 49 – 53. (Paper at the International Conference on Korea and Mongolia, January 10, 1998, Seoul, Korea)

 

Монгол хэлний “тийн ялгал”-ын нэр томъёо, түүний гарлын асуудалд / The Mongolian case’s terms and its origin – Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies),  N. 5 (1997), Soeul, 1998, pp. 247-257.

 

A Study of Relation between the Korean and Mongolian Scripts, Research Paper for the Korea Foundation, 1998, Seoul, Korea, pp. 20 + 7 appendix

 

Монгол хэлний хөгжлийн эртний үе, түүнийг судласан тойм / The Ancient mongolian language and its studies,  –  (in press Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies),  N. 7 (1998), Soeul, 1999, (pp. 1-50…).

 

Монгол хэлний qoyar | jirin гэдэг тооны нэрийг мөшгисөн нь /  On two words for “2” or “1+1=2” in the Altaic Languages, – Proceeding of the Third Intenational Conference on the Altaic Studies, organized by Altaic Society of Korea, October 26-28, 1998, Seoul National University, Seoul, Korea, pp. 213-227.

 

Монгол хэлний хөгжлийн эртний үе, түүнийг судласан тойм / The Ancient mongolian language and its studies,  Сонгомол өгүүлэлэийн эрхи цувралын “Монгол хэл бичиг” хэлмэли, 2-р дэвтэр, Улаанбаатар, 1999 он, 67-126-р тал.

 

Бөөгийн зохиол болон туулийн хэлний утга судлалын зарим асуудалд, / Semantic study of Shamanistic and Epic texts and its linguistic importance – Papers and Abstracts for the 5th Conference of the International Society for Shamanistic Research, August 2 – 8, Ulaanbaatar, Mongolia, pp. 65 – 68.

 

“Монголын нууц товчоон”-ы анхны эхийн талаар эргэцүүлэх нь / On the question of the first original text of “The Secret History of the Mongols, –  Эрдэм шинжилгээний бичиг (МУИС, Монголын судлалын сургууль)  Vol. XIV, Ulaanbaatar, 1999, pp. 10 – 19.

 

Монгол хэлний “qoyar | jirin” гэдэг тооны нэрийг мөшгисөн нь нь /  On two words for “2” or “1+1=2” in the Altaic Languages, – Altai Hakpo, – Journal of the Altaic Society of Korea, No. 9, June 1999, Seoul, pp. 313-334.

 

Францаар гарсан монгол хэлзүйн зарим судлагааны тухай / On the mongolian grammatical works by french authors – Эрдэм шижилгээний бичиг (МУИС, Монголын судлалын сургууль), 15-р боть, 35 -р дэвтэр, Улаанбаатар, 1999, 273-276 -р тал.

 

La Signification d’une étude sur M.P. Antoine Mostaert / The significance of the study on Antoine Mostaert, –  Antoine Mostaert (1881-1971), C. I. C. M. Missionary and Scholar, Volume One, Papers, Leuven, 1999, pp. 47-50.

 

Монгол Солонгосын түүхэн холбоо хэлхээний асуудалд / On the Mongolian – Korean historical relations – Papers at the International Scientific Conference dedicated to the 10 Anniversary  of establishing Diplomatic relation between Mongolia and Korea (National University of Mongolia, March 25th, 2000, Ulaanbaatar),   pp. 81 – 88.

 

The Mongolian language present situation in Mongolia,  – Rapport at the First World Conference “On Political and Economic Reformation of Mongolia”, organized by Chinese Culture University, Taiwan, Rep. Of  China, June 23-24, 2000.

 

Монголчуудын удамын судар буюу гэрийн үеийн бичмэл / Mongolian geneological tree – Сибирь болон Монголын ард түмний угсаатны зүй –  Studia Ethnologica, Tomus, XII, Fasc. 1, Ulaanbaatar – Ulaan-Ude, 2000, pp. 3-14.

 

Монгол бичигийн үсэгзүй-зөв бичихзүйн асуудалд (Бусад бичигтэй харьцуулан үзсэн нь) / Some features of  the graphics and orthographics of the Mongol script –  Proceeding of the 4th Seoul International Altaistic Conference “Altaic Studies and Philology”, Seoul National University, Oct. 23-25, Seoul, pp. 171-177.

 

Хэлний талаархи төрийн бодолго гэж юү вэ? / What is State language Policy? – Монголын судлалын эрдэм шижилгээний бичиг (Edited by Mongolian National University, School of Mongolian Studies), Vol. 16 (160), Fasc. 2, Улаанбаатар, 2000, pp. 13-19.

Монголчуудын бичиг үсэг / Mongolian scripts, – Монголын судлалын эрдэм шижилгээний бичиг (Edited by Mongolian National University, School of Mongolian Language and Culture), Vol. 17 (169), Fasc.  , Улаанбаатар, 2001, pp.

 

XVII зууны үеийн монгол хэлийг судлах  аргазүйн  асуудалд (буюу Эх бичигийн  алдаасудлал) /  On the methodology for the Study of XVII s. Mongol language (or Errorology in Textology) – Paper at “The 13th International Conference KOREA and MONGOLIA” organized by The Korean Association for Mongol Studies (Cf. The 13th International Conference KOREA and MONGOLIA, Feb. 20-21, Dankook University, Seoul, 2001, pp. 67-75).

 

Бөөгийн зохиол болон туулийн хэлний утга судлалын зарим асуудалд, / Semantic study of Shamanistic and Epic texts and its linguistic importance – Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies),  N. 10 (2000), Soeul, 2001, pp. 117-127.

 

Сонгодог монгол бичгийн хэл буюу монгол сударын хэлний зарим онцлогоос / Some peculiarities of the Classical (Written) Mongolian  language or Mongolian Sutra Language, –  Paper at the Conference of Japan Association for Mongol Studies, May 19, 2001, Tokyo University of Foreign Studies.

 

Сонгодог монгол бичгийн хэл XVII зууны монгол хэлний баримт болох нь / Classic (Written) Mongolian as Document for Study of Mongolian language of XVII s.   – The 14th International Conference KOREA and MONGOLIA, July 23, 2001, Ulaanbaatar (Organized by The Korean Association for Mongoli Studies, Korean Association of Broadcasting Studies and Centre for Mongol Studies  of National University of Mongolia), pp. 77 – 84.

 

XVII зууны үеийн монгол хэлийг судлах  аргазүйн  асуудалд (буюу Эхбичигийн алдаа судлал)  / On the methodology for the Study of XVII s. Mongol language (or Errorology in Textology)  – Mongolian Studies (The Korean Association for Mongol Studies), Tom. 11, 2001, Seoul, pp. 37 – 50 [Revised and enlarged variant of the Paper  at The 13th International Conference KOREA and MONGOLIA, Fev. 20-21, 2001, Seoul].

 

Эртний монгол хэлний хэрэглэгдэхүүнд хийсэн зарим ажиглалт / Some observations of the Ancient mongolian materials, –  Mongolica, An International annual of Mongol Studies, Vol. 11(32), 2001, pp. 265-269.  

 

“Асрагч нэртийн түүх”-ийн эх бичиг, түүний судлагааны ач холбогдол / The original text of “Asaraγči neretü-yin teüke” and its significance – Paper at the “The 15th International Conference on KOREA and MONGOLIA: “To Mongolian chronicles II” of The Korean Association for Mongol Studies,  Jan. 29- 30, 2002, Seoul, (pp. 159-167)

 

[아사락치  냬르팅  투흐  원선과  연구의  중요상 – “The 15th International Conference on KOREA and MONGOLIA: “To Mongolian chronicles II”,  Jan. 29-30, 2002, Seoul, pp. 163-167]

 

Монгол хэлний “тийн  ялгал”-ын нэр томъёо, түүний гарлын асуудалд / The Mongolian case’s terms and its origin Acta Mongolica [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 1, Ulaanbaatar, 2002, pp. 63-72 (Revised and enlarged second edition).

 

Монгол бичигийн үсэгзүй-зөв бичихзүйн асуудалд (Бусад бичигтэй харьцуулан үзсэн нь), / Some features of  the graphics and orthographics of the Mongol script –  – Bulletin of the International Association of Mongol Studies, Ulaanbaatar, 2002, N. 1-2 (29-30), pp. 90-96. [Cf. Proceeding of the 4th Seoul International Altaistic Conference “Altaic Studies and Philology”, Seoul National University, Oct. 23-25. 2000, Seoul, pp. 171-177.] 

 

[古典式モンゴル文語あるぃはモンゴル経典言語の若干の特徴につぃて] The Classical Mongolian or Mongolian Sutra Language and its Stylistic Feature – Bulletin of Japanese Association for Mongolian Studies, No. 32 (2002), Tokyo, pp. 41-53 (In Japanese: Translation by Mukai Shin’ichi).

 

МУИС-ийн эх бичиг, сурвалж судлал, үсэг бичигийн судлагаа / The Textology and Mongol scripts studies in NUM – Эрдэм шинжилгээний бичиг, N. 191 (МУИС-ийн 60 жилийн ойд зориулав), 2002, Улаанбаатар, 77-81-р тал (Paper at the Conference dedicated to 60 anniversary of the NUM, 1 Oct.,  2002) [with Sh. Choimaa]

 

Монгол хэл шинжлэлд профессор Чой. Лувсанжавын оруулсан шинэчлэлт / The innovation by prof. Choi. Lubsangjav in the Mongolian Linguistics, – Conference dedicated to present “Golden Star of the prof. Choi. Lubsangjab” (Nov. 8,  2002, National University of Mongolia).  

 

Сонгодог монгол бичгийн хэл буюу монгол сударын хэлний зарим онцлогоос / The Classical Mongolian or Mongolian Sutra Language and its Stylistic Feature – Acta Mongolica [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 2 (208), Ulaanbaatar, 2003, 17-30-р тал.

 

A Study of the Relationship Between the Korean and the Mongolian Scripts, – Mongolian Studies (Journal of the Mongolia Society [of USA]), Volume XXV (2002), Bloomington, Indiana (USA), pp. 59-84.

 

Сүүлийн үед Францаас олдсоор буй монгол судлалын зарим эх хэрэглэгдэхүүний тухай /  New Monuments of the Mongolian Study in French – Acta Mongolica [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 2 (208), Ulaanbaatar, 2003,  169- 177-р тал.

 

Эх оронч, үндэсний бахархалтай байхын утга учир / The meaning of having national patriotic pride,   – Манай Монгол, 2003, N. 2, Улаанбаатар, 2003, 19-25-р тал.

 

Франц дахи Монголын судлал, түүнд холбогдох түүхэн хэрэглэгдэхүүн / Mongolian Studies and Documents on Mongolia in France – Монгол Улсын Их дээд сургуулиар Франц хэлний мэргэжилтэн бэлтгэж эхлэсэний 40 жилийн ойн хурал (2003 оны 10-р сарын 10, МУИС)-д тавьсан илтгэл.

 

Монгол хэлний “qoyar | jirin” гэдэг тооны нэрийг мөшгисөн нь /  On two words for “2” or “1+1=2” in the Altaic Languages,  Acta Mongolica [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 3 (216), Ulaanbaatar, 2003,  33-52-р тал.

 

Адлагдсаар ирсэн монгол хэл бичиг / Mongolian Language and Mongol script in the period of Socialism, – Эрдэм шинжилгээний бичиг оршивой (Чой. Лувсанжавын нэрэмжит Хэл иргэншилийн дээд сургууль),  Дэд дэвтэр, Улаанбаатар, 2003, 9-20-р тал.

 

Moğolistan Duhalarum şamanizmi / Some aspects of the Reindeer-Breeder’s shamanism, {Çev.: Sibel Bozbeyoğlu: Quelques aspects du chamanisme des Doukhas (Tsaatanes) de Mongolia, – Etudes mongoles et siberiennes, Cahier 25, Paris, 1994, pp. 145 – 166} – Türkbilig, [Türkoloji Araştirmalari] N. 2004 / 7, Ankara <Bahar>, 2004, 149-162. (In Turkish)

 

XVII зууны монгол түүхэн сурвалжийн хэлний онцлог / Language particularity of  the Historical Works in mongolian of the 17th s.,  Raport of the Projet  Cheonan-Seoul, 2004 (With prof. Lee Seong-Gyu, Choi Hyon-won, in Korean)

 

Монгол хэлний   B e l-  язгуурын утга учир… / Origin and Meaning of the root Bel- in Mongolian [Paper at the International Symposium: “Mongol Studies in Low Countries: Antoine Mostaert’s Heritage”, organized by The International Association for Mongol Studies and The Leuven Institute for Sino-Mongol Studies, 10-11 August 2004, ULaanbaatar]

 

Алтай овог хэлнүүдийг харьцуулан судлах аргазүйн асуудалд / Methodological problems in the Altaic linguistics study  [Paper at First International Symposium “The Relationship between Mongolian and Turkish History and Culture” dedicated for the 35th Anniversary of the Establishing of the Diplomatic Relation between Mongolia and Turkey (Ulaanbaatar, 28-29 Sapt. 2004)

 

Les Etudes mongoles en France / Mongol Studies in French – L’APMLE (L’édition semestreille de l’Association des professeurs mongols de la langue franзaise) N. juin 2004, 4, Oulaanbaatar, pp. 3-7.

 

Монгол хэл шинжлэлд доктор, профессор Чой. Лувсанжав багшитаны оруулсан хувь нэмэр, шинэчилэлт / The innovation by prof. Choi. Lubsangjav in the Mongolian Linguistics Эрдэм шинжилгээний бичиг (МУИС, Гадаад хэл соёлын сургууль), N. 235 (06), Улаанбаатар, 2004, 17-21-р тал.

 

Монголчуудын түүхэнд холбогдох албан бичигийн баримтаас / Some official documents of Mongols abroad – 2004 оны 12-р сарын 16-нд Улаанбаатар хотноо Антоон Мостаерт Төвийн ээлжит бага хуралд тавьсан илтгэл.

 

Монголчуудын уламжлалт цаг тоолол / Traditional Chronology of the Mongols,Yндэсний монгол судлал, N. 4, 2004, 127-143-р тал.

 

Монгол хэлний   B e l-  язгуурын утга учир… / Origin and Meaning of the root Bel- in Mongolian, – Acta Mongolica [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 4 (236), Ulaanbaatar, 2005,  35-56-р тал.

 

Problems of Methodology of Altaic Comparative Linguistics, – Rocznik Orientalistyczny, Tom. LVIII, Zeszyt 1 (Opera Altaistica professori Stanislao Kałużyński octogenario dicata), Warszawa, 2005, pp. 179-187.  

 

PAX MONGOLICA / PAX MONGOLORUM, – Paper at the International Conference: The Image of Mongolia in European & Asian Travel Literature (Ulaanbaatar, Mongolia, 6-9 July, 2005, Sponsored by Eurasia-Pacific UNINET).

 

Монгол бичигийн хэлний [V + yi + C / CV + yi + C]  бүтэцийг галиглах асуудалд / – Problems of the trancription of [V + yi + C / CV + yi + C]  in written mongolian language – Paper at the International Symposium: Mongolian  Studies (Kukeqota, China, 18-13 August 2005) – Yндэсний монгол судлал, N. 6, 2005, Улаанбаатар, 34-37-р тал.

 

Монгол хэлний Bel- язгуурын утга учир…1 / An Explanation of the Root Bel– in Mongolian Language I, – QUÆSTIONES MONGOLORUM DISPUTATÆ, No. I, Association for International Studies of Mongolian Culture, Tokyo, 2005, pp.111-127.

 

Монголчуудын түүхэнд холбогдох бичгийн баримт (13-р зуунаас) / Some official documents of Mongols abroad, – Чингис хаан судлал (Чингис хаан дээд сургууль), 7-р боть, 1—24-р дэвтэр, Улаанбаатар, 2005, 29-33-р тал

 

“Зээгт ав” хэмээх нэр томъёоны тухайд  / On the term “Jegeg-tь aba” – Acta Mongolica, [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 5 (246), Ulaanbaatar, 2005,  171-178-р тал.

 

Монголчуудын түүхэнд холбогдох гадаад дахи албан бичгийн баримтаас (XIII зуунаас) / Some official documents of Mongols abroad (From XIII s.), Оюуны хэлхээ” эрдэм шинжилгээний бичиг [Антоон Мостаерт Монгол судлалын төв – The Antoon Mostaert Center for Mongolian Studies], Боть , Улаанбаатар, 2005, 67-80-р тал.

 

Historic Survey of Mongolian scripts: Mongol script, –  Paper at the Opening conference of the Exhibition “Scripts of the Mongols” [“Na stepie pisane”] (Warsaw University, Feb. 21 2006, Poland).

 

Монголчуудын үсэг бичигийн уламжлалыг судлахад… / On the Heritage of the Scripts of the Mongols Paper at the International Symposium “The Great Mongolia and problems of the History and Culture of Mongol Dynasty”, organised by NUM, dediceted to the 800th anniversary of Great Mongolian State (June 23-24, ’06, Ulaanbaatar). [See: Их Монгол Улс, Эзэнт гүрний түүх, соёлын асуудлууд, Улаанбаатар, 2006, 145-147-р тал].

 

Pax Mongolica / Pax Mongolorum The Image of Mongolia in European and Asian Travel Literature, [Centre for Mongol Studies, NUM], Edited by D. Tumurtogoo, Ulaanbaatar, 2006, pp. 51 – 56.

 

XVII зууны үеийн монгол хэлийг судлах  аргазүйн  асуудалд (буюу Эхбичигийн алдаа судлал)  / On the methodology for the Study of XVII s. Mongol language (or Errorology in Textology)Монгол судлал (МУИС-ийн Монгол хэл соёлын сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг), Боть, XXVI (226), Улаанбаатар, 2006, 132-142-р тал.

 

Монголчуудын үсэг бичигийн уламжлалыг судлахад… / On the Heritage of the Scripts of the Mongols Paper at the 9th International Congress of Mongolists (8 – 12 August, Ulaanbaatar).

 

Монголын нууц товчоон”-ы уг эхийн талаар эргэцүүлэх нь / On the question of the first original text of “The Secret History of the Mongols”,Acta Mongolica, [Centre for Mongol Studies, Nat. Univer. of Mongolia], Tom. 6 (267), Ulaanbaatar, 2006,  155-172-р тал.

 

Туурга тусгаар Монгол Улсын төрд үндэсний бичиг нь үгүйлэгдэж байна / Independent Mongolian State needs National Script – Монгол хэлбичиг  (Монгол Улсын Төрийн хэлний зөвлөл – Official Language Council of Mongolia) , III боть, Улаанбаатар, 2006, 88 – 94-р тал.

 

“Үлгэрийн далай”-н нэгэн монгол орчуулга дахи budaun гэдэг үгийн тухай / On the word “budaγun” in one of four Mongolian translations of the Damamūkonāmasūtra – QUÆSTIONES MONGOLORUM DISPUTATÆ, No. 2, Association for International Studies of Mongolian Culture, Tokyo, 2006, pp. 171-181.

 

Монгол бичиг сурахын учир холбогдол ( буюу Монгол хэлний унаган мэдрэмжийг сэргээх нь) / Linguistic significance of Mongol Scripts  or The Mongol script – The Stimulus of Mongolian natural language sense for Mongols – 2007 оны 5-р сарын 2-ын “Эх хэлний өдөр”-т зориулсан ЭШ-ний хуралд тавьсан илтгэл.

 

Монголчуудын үсэг бичигийн уламжлалыг судлахад… / On the Heritage of the Scripts of the Mongols, – Их Монгол Улс, Эзэнт гүрний түүх, соёлын асуудлууд, Улаанбаатар, 2006, 145-147-р тал.

 

Франц дахи монголын судлал / Mongol study in France – for Encyclopaedia “World Mongolian Studies” by Inner Mongolian University (China)

 

Монголчуудын бичигийн түүх  / History of the Mongolian Scripts – for Mongolian State Museum.

 

“Оршил бичихийн учир…” / Preface to: Б. Ринчен, Монгол бичгийн хэлний зүй, Гутгаар дэвтэр, Улаанбаатар, 2007 [Монгол Улсын Төрийн хэлний зөвлөл, Монгол хэлбичиг, IV боть], 3 – 14-р тал.

 

Монгол бичиг сурахын учир холбогдол (Монгол хэлний унаган мэдрэмжийг сэргээх нь) The Mongol script – The Stimulus of Mongolian natural language sense for Mongols or  Linguistic significance of Mongol Scripts  – Монгол хэл бичиг (Монгол Улсын Төрийн хэлний Зөвлөл), V боть, Улаанбаатар, 2007, 34-38-р тал.

 

Түүхэн хэлшинжлэлийн судлагааны аргазүйд анхаарууштай зарим зарчимын тухай / Problems of Methodology of Historical Comparative Linguistics,  – Acta Mongolica (Centre for Mongol Studies, NUM), Vol. 7 (291), 2007, 3 – 14 pp.

 

Ja’ud-quri ~ Ca’ud-quri” хэмээх цолын учир холбогдолд нэмэрлэх санал / On the title “Ja’ud-quri ~ Ca’ud-quri” – Mongolo-Korean Conference [April 26, ’08, NUM, Ulaanbaatar] – in the “Korean Primitive Culture and its Origin, Linguistics study” Ulaanbaatar, 2008, 3 – 16-рp.

 

Монгол толь бичигийн судлал (1990-ээд он хүртэлхи түүхэн тойм) / Mongolian lexicography outline (until 1990s), – Толь бичиг судлалын асуудалд, Ulaanbaatar, 2008, pp. 19 – 67.

 

Монгол бичигийг боловсронгуй болгох гэсэн оролдолго, түүний мөн чанар хийгээд үр дүн нь / The attempts of perfection of the mongolian script and its nature and final consequences Acta Mongolica (Centre for Mongol Studies, NUM), Vol. 8 (306), Улаанбаатар, 2008, 164 – 180-р тал.

 

Франц дахи монголын судлал / Mongolian Studies in France Acta Mongolica (Centre for Mongol Studies, NUM), Vol. 8 (306), Улаанбаатар, 2008, 337 – 345-р тал.

 

[Монголч эрдэмтний анхдугаар их хурлын тухай сэтгэгдэл / Memory on the First International Congress of Mongolists – Олон улсын монголч эрдэмтний анхдугаар их хурлын тухай тэмдэглэл дурсамж, 50 жил, Улаанбаатар, 2009, 139-150.]

 

Нэр үгийн –лт дагавар болон үйл үгийн –х бүхий хэлбэрийн хэрэглээ хийгээд мөн чанар /  Noun suffix -lt, verb suffix –x, and its nature – Монгол судлал (МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль, ЭШ-ний бичиг), Боть XXX (318), Улаанбаатар, 139-145-р тал.

 

О так называемом двойном склонении в калмыцком и ойратском языках / On tne double case in the Kalmyk and Oirat langueges – Вестник Бурятского государственного университета. Вып. 8. Востоковедение. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2009. С. 182-185. [ With prof, S. M. Trofimova (Kalmyk State University)]

 

Солонгос хэлний баримт монгол хэлний түүхийн судлагдахуун болох нь (Судлагааны аргазүйн асуудалд) / Korean language materials as subject for Mongolian language historical Studies (Methodical problems) – Монголын Солонгос судлалын нийгэмлиг байгуулах ЭШ-ний их хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл, Улаанбаатар Их сургууль, 2009. Х. 30, Улаанбаатар хот. Хуралын эмхэтгэл: 1-4-р тал.

 

Монгол толь бичигийн уламжлал  (Товч түүхэн тойм, анхаарууштай зүйл), / The Tradition of the Mongolian Lexicography (The Historical survey and Problems) – “Монголын Шинжлэх Ухаан” 12-р боть, Монгол хэлний үгийн сан судлал, Улаанбаатар, 2009, [186 тал], 126-185-р тал.

 

Тод номын барын нэгэн модон хуудас / On the printing wood board of the Oirat sutra – Халимаг болон  Монголын ойродуудын хэл аялгуу, соёлын түүхэн хэлхээ холбооны асуудалд, Улаанбаатар, 2009, 131-138-р тал [With prof. Marie-Dominique Even (CNRS, France)]

 

Монгол хэлний олон аялгуунаа үгийн хэлбэр салаалан хөгжисөн нь (Монгол болон  Алтай овогийн бусад хэлний баримт) / On the derivation in mongolian dialects (On mongolian and Altaic language materials), – Халимаг болон  Монголын ойродуудын хэл аялгуу, соёлын түүхэн хэлхээ холбооны асуудалд, Улаанбаатар, 2009, 73-86-р тал.

 

Монгол тод бичгийн дурасхал дахи шашны түүхэнд холбогдох нэгэн сонирхолтой баримт / The Materials on the religions spreading history in the Oirat script monument – Халимаг болон  Монголын ойродуудын хэл аялгуу, соёлын түүхэн хэлхээ холбооны асуудалд, Улаанбаатар, 2009, 179-184-р тал.

 

Солонгос хэлний баримт монгол хэлний түүхийн судлагдахуун болох нь / Korean language materials, as materials for Studies of Mongolian – Халимаг болон  Монголын ойродуудын хэл аялгуу, соёлын түүхэн хэлхээ холбооны асуудалд, Улаанбаатар, 2009, 87-92-р тал.

 

The Short survey of the scripts used by the Mongols (The place of Mongolian script among other ‘Mongol’ scripts) – Mongolo-Tibetica Pragensia ’09 Vol. 2, No. 1, Praha, 2009, pp. 17-27. 

 

Ja’ud-quri ~ Ca’ud-quri” хэмээх цолын учир холбогдолд нэмэрлэх санал / On the title “Ja’ud-quri ~ Ca’ud-quri”- Acta Mongolica (Centre for Mongol Studies, NUM), Vol. 9 (320), [pp. A-4: XIV+320], Улаанбаатар, 2009, 15-26-р тал.

 

Монгол болон Алтай хэлний харилцаа холбоог судлахад анхаарууштай аргазүйн зарим асуудалд  / Problems of Methodology of Historical Comparative Linguistics in the Altaic languages, Altaica (Center for Altaic Studies, Institute of Lang. and Literature, Mong. Academy of Sciences), Vol. VI, Улаанбаатар,  2009 [166], 13-21-р тал. 

 

Харьцуулсан аргаар монгол солонгос хэлний түүхэн харилцааг судлах аргазүйн асуудалд / On the Methodology of Historical comparative studies of Mongolian and Korean languages, – The Promotion of the Historical and Cultural Community of Korea-Mongolia (The retrospect and prospect of the 20th anniversary), – Symposium dedicated to 20th anniversary of Korean-Mongolian diplomatic relations by The Korean Association for Mongolian Studies (March 25-29, ’10), Seoul, 2010 [494 pp], 47-52 pp.

 

Монгол бичиг буй болсон цаг хугацааны талаар эргэцүүлэх учир холбогдол / On the invention time of the mongolian script – Монгол судлал (МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль, ЭШ-ний бичиг), Боть XXIX (300), Улаанбаатар, 2010, 127-137 -р тал.

 

Ханзаар галиглан тэмдэглэсэн эртний монгол үгийг солонгос ханзын дуудалгаар сэргээх боломж / Possibility of the Korean Kanzi for restoration of Ancient Mongolian words in Chinese transcription Монголын солонгос судлал, I боть, эрхилсэн Б. Сумъяабаатар, Улаанбаатар, 2010, [214 тал], 125-131-р тал (Энд гэрэл зурагийн 15 хавсралтыг нь орхижээ) [Монгол Солонгос Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосоны 20 жилийн ойд зориулсан “Монгол Солонгосын эрдэм шинжилгээний хамтын ажиллагааны өнөө ба ирээдүй” (2010. VII. 1, Улаанбаатар) сэдэвт ЭШ-ний хуралд тавьж хэлэлцүүлэв. Хэвлэгдсэн нь: Хуралын эмхидхэл, 19-25-р тал]

 

Хэл, сэтгэхүй хийгээд үндэсний бичиг гурвын шүтэлцсэн барилдахуун / The tie between language, thinking and national script (writing) Хэл зохиол судлал [ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн], Боть III (35), 1-27 дэвтэр, Улаанбаатар, 26-32-р тал.

 

Монголын дөрвөлжин болон тод бичигийн дурасхал дахи шашины бодолго хийгээд хууль цаазын түүхэнд холбогдох баримт сэлтээс / Materials on the religioun in Phags-pa and Clair Script Edict Acta Mongolica, (Centre for Mongol Studies, NUM), Vol. 10 (342), Улаанбаатар, 2010 [320 тал], 121-134-р тал.

 

PAX MONGOLICA / PAX MONGOLORUM, – Representing Power In Ancients Inner Asia: Legitimacy, Transmission, and The Sacred (Edited by Isabelle Charleux, Gregory Depaplace, Roberte Hamayon, and Scott Pearce), – Studies on East Asia, Volume 30 – Center for East Asian Studies, Western Washington University, Bellingham, Washington, 2010 [430 pp.], pp. 357-363.

 

Бөөгийн дуудалга, ардын аман зохиол, баатарлагын тууль, “Монголын нууц товчоон” тэргүүтэний үгсийн сан, утгазүйн учир холбогдолд / Lexicological and Semantic study of some words in the folk-lore texts  – Mongolica Ulaanbaatarensia (Ulaanbaatar University), Vol. 1, Fasc. 4, Ulaanbaatar, 2011, 49-56.

 

PAX MONGOLICA  /  PAX MONGOLORUM – 2011 оны 8-р сарын 9-13-нд болсон Олон улсын монголч эрдэмтэний Х их хуралд зориулж (нэмэн дэлгэрүүлсэн) илтгэл [Уг хурлын Монголын гадаад харилцаа, дипломат ёс хэмээх IV салбар хуралдаанд 8-р сарын 10-нд тавьж хэлэлцүүлэв. Товчлол нь хурлын эмхидхэлийн 224-р талд буй].

 

“Монголын нууц товчоон”-ы уг эхийн талаар эргэцүүлэх нь / On the original version of the Secret History of Mongols АНУ-ын монголч эрдэмтэн Ф. В. Кливиз (F. W. Cleaves)-ийн 100 жилийн ойн хуралд зориулан шинэ баримтаар сэлбэсэн илтгэл [2011 оны 8-р сарын 8-нд МУИС-ийн дугуй танхимд болон АНУ-ын нэрт монголч эрдэмтэн Ф. В. Кливизийн мэндэсний 100 жилийн ойд зориулсан ЭШ-ний бага хуралд тавьж хэлэлцүүлэв].

 

Монголчуудын газрын зургийн уламжлал, түүнийг судалсан тойм, үр дүн / Mongolian traditional cartography and its study, and resultsМонгол японы хамтарсан төсөлийн үр дүнгийн хуралд зориулсан илтгэл [2011 оны 8-р сарын 14-нд МУИС-ийн Монгол-Япон төвд болсон International Academic Workshop – Tradition of Manuscript Maps in Mongolia under Qing Rule and the Bogd khaan: Cartography and Onomastics сэдэвт ЭШ-ний хуралд тавьж хэлэлцүүлэв.]

 

Монгол хэлний “qoyar | jirin” гэдэг тооны нэрийг мөшгисөн нь / On two words for “2” or “1+1=2” in the Altaic Languages Монголын Алтай судлал (Судар бичгийн хүрээлэнгийн 90, Хэл зохиолын хүрээлэнгийн 50, Алтай судлалын төвийн 10 жилийн ойд зориулав), Нэмэн зассан гутгаар хэвлэл,  Улаанбаатар, 2011, [301 тал], 29-49-р тал.

 

Монгол бичиг ХХ-XXI зуунд … / National Mongolian script in XX and XXI ss.Чой. Лувсанжавын нэрэмжит Хэл иргэшилийн дээд сургуулиас 2011 оны 12-р сарын 15-нд зохион байгуулсан  ЭШ-ний хуралд зориулан бичсэн илтгэл.

 

Тод бичигээрхи цааз хууль дахи Монголчуудын хэлний бодолгын түүхэнд холбогдох баримт сэлтээс / Materials on the Mongolian compulsory education in the Oirat monuments – Acta Mongolica, (Centre for Mongol Studies, NUM), Vol. 11 (366), Улаанбаатар, 2011 [202 тал], 5-10-р тал.

 

Монголчуудын байгуулсан Гүрэний төрийн бодлогын талаархи түүхэч бус хүний эргэцүүлэл / Consideration by non-historian on the Mongol State Politics – Монголын судлал (МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль, ЭШ-ний бичиг),  Боть  XXXIV (360), Улаанбаатар, 2012,  93-103-р тал.

 

Аяны замд сэргэсэн дурсамжаас (То ван, түүний “…сургаал”-ын ном болон Их Жанрайсиг бурханы тухай) / Expeditional memory (On experienced To wang: its “Instruction” and Grand Janraisig) – Улаанбаатар дээд сургуулиас 2011 оны намар Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймагт явуулсан хээрийн шинжилгээний ангийн тайланд зориулж бичсэн тэмдэглэл – Улаанбаатар дээд сургуулийн Эрдэм шинжилгээний баг Буйр нуур, Дарьгангын нутгаар, Улаанбаатар, 2012, 64-67-р тал.

 

Уламжлалт цааз хууль дахи монголчуудын хэлний бодолгын түүхэнд холбогдох баримт сэлтээс / Tradional Law texts on the national language knowledge     Улаанбаатар дээд сургуулиас 2012 оны 5-р сарын 24-26-нд зохион байгуулсан Солонгосоос олдсон монгол цааз хуулийн судалгаанд зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд зориулан бичсэн илтгэл.

 

Уламжлалт цааз хууль дахи монголчуудын хэлний бодолгын түүхэнд холбогдох баримт сэлтээс / Tradional Law texts on the national language knowledge     Mongolica Ulaanbaatarensia (Ulaanbaatar University), Vol. 2, Fasc. 26, Ulaanbaatar, 2012, 373-380.

 

“Чингисийн чулууны бичиг”-ийг бичсэн монгол бичгийн онцлогийн тухайд / On the peculiarity of Chinggis Stone’s mongol script (paper for Internetional Conference) – 2012 оны 8-р сарын 14-нд Чингис хааны ойд зориулж Улаанбаатар Их сургууль, Дорнод Дээд сургуулиас хамтран Дорнод аймагийн Халх гол суманд зохион байгуулсан Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавьж хэлэлцүүлсэн илтгэл.

 

“Чингисийн чулууны бичиг”-ийг бичсэн монгол бичгийн онцлогийн тухайд / On the peculiarity of Chinggis Stone’s mongol script – Эрдэм шинжилгээний бичиг (Дорнод Дээд сургууль),  № 4, Чойбалсан хот, 2012, 161-167-р тал.

 

PAX MONGOLICA /  PAX MONGOLORUM Монгол судлал (Эрдэм шинжилгээний бичиг, МУИС, Монгол хэл соёлын сургууль, МУИС-ийн 70 жилийн ойд зориулав), Боть XXXV (367), Улаанбаатар, 2012 [280 тал], 269-279-р тал.

 

Mонголчуудын бичиг үсгийн товчоон / On the Mongol scripts (for Catalogue, dedicated to Chinggis khaan’s 850 anniversary) – “Чингис хааны өв” (Их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 850 жилийн ойд зориулав), Улаанбаатар, 2012 [320 тал], 266-273-р тал.

 

1305 онд Өлзийт хаанаас Францын гоо Филиппэд илгээсэн албан захидал / Offical letter of Ulziitu khaan of 1305 to Le Philippe le Bel, France Roi (Materials for UNESCO) – уг захидал XIII зуунд дэлхийн нийтийн энх тайвангийн санааг анх тухагласан учир ЮНЕСКО-гийн шугамаар “Дэлхийн дурсамж бүртгэл”-д оруулах зорилгоор холбох баримт сэлтийг түүхчилсэн танилцуулга, хавсралт тэргүүтэн (2012 оны 10-11 сард УТНС-гийн холбогдох хүмүүст шилжүүлэв).

 

Монголчуудын газрын зургийн уламжлал, түүнийг судалсан тойм, үр дүн / Traditional Mongolian maps, its studies and results – Монгол орны газрын зураг болон газар нутгийн нэрийн судалгааны асуудлууд (Токиогийн Гадаад судлалын Их сургууль, МУИС), Улаанбаатар, 2012,  [129 тал], 27-48-р тал (I хавсралт: 24 зураг, II хавсралт: Архивын холбогдох баримт).

 

Zum Andenken an den hochgeschätzten Professor Walther Heissig, den Vermandten im Geiste meines Lehrers RinčenWalther Heissig (1913-2005) Mongolist, Zentralasien-wissenschaftler, Literaturwissenschftler und Folklorists Leben und Werk Würdigungen, Dokumente, Forschungensbericht und Rundfunkprogramme auf Audio-CD, Herausgegeben von Harmut Walrevens, Harrossowitz Verlag, Wiesbaden, 2012 [460 ss.], 134-140 ss.

 

Pax Mongolica / Pax Mongolorum? – Олон улсын Монголч эрдэмтдийн Х Их  хурлын илтгэлүүд, IV боть: Монголын гадаад харилцаа, дипломат ёс / Vol IV: Mongolia’s External Relation and Dyplomacy, Улаанбаатар, 2013 [222 тал], 67-73-р тал.

 

Найман хүлил-т чулууны тухай тэмдэглэл / Note on the Eight Trigrams – (2012 онд) Улаанбаатар Их сургуулийн Эрдэм шинжилгээний баг Халх голоор, Улаанбаатар, 2013, [175 тал],  70-80-р тал (22 зурагтай).

 

Хятаны бага бичгийн хэлний дурсгал дахи дундад үеийн монгол хэлний нэгэн онцлог / Kitan little writing’s language particularity as Study materials of Middle Mongolian (2013 оны 11-р сарын 1-нд болсон Солонгосын Дан-коок Их сургуулийн Умардын соёлын хүрээлэнгийн семинарт зориулан бичив); Уг хурлын илтгэлийн эмхэтгэл: 契丹文字 연구현항과 방안 모색, 단국대학교, 단국대학교, 2013, [93 тал], 1-3-р тал; {Translation in Korean: (체. 샥달수렝) 契丹小字 유물에 이는 중세 몽골어의 주요 특징, 契丹文字 연구현항과 방안 모색, 단국대학교, 2013, [93 pp.], pp. 4-6}

 

Академич Б. Ринчен, Ш. Лувсанвандан нарын гарын үсэг зурсан нэгэн гэрээний тухай / On the Contract subscribed by acad. B. Rinchen & Sh. Luvsanvandan – Улаанбаатар их сургуулиас 2013 оны 11-р сарын 1-нд зохион байгуулсан Академич Ринчен сэдэвт ЭШ-ний хуралд тавьсан илтгэл.

 

Аав минь Монголчуудын газар нутгийн түүхий судалсан нь / Study on the Historic Territories of Mongols by my Father – Дэлхийд тархсан монгол газар нутгийн нэр, Гутгаар дэвтэр, хариуцан эрхлэж эмхэтгэсэн Э. Равдан, Э Мөнх-учрал, Т. Түмэндэмбэрэл, Улаанбаатар, 2013, [400 тал], 41-44-р тал.

 

(체. 샥다르수렝) 비교연구 방법으로 몽골어와 한국어의역사적 관계를 연구하는 것에 대하여 [권성훈(몽골 국립대) 번역] / On the Methodology of Historical-Comparative Studies of Mongolian and Lorean Languages  – Current Trends in Altaic Linguistics: A Festschrift for Professor Emeritus Seong Baeg-in on His 80th Birthday,  Kim Juwon and Ko Dongho eds., Seoul: Altaic Society of Korea, 2013, pp. 477-484.

 

(체. 샥달수렝) Ja’ud-quri ~ Ca’ud-quri 명칭 / On the titul Ja’ud-quri ~ Ca’ud-quri, – 알타이어족 언어의 관직명 연구 / A Study on name of an Official Position in the Altaic Languages, 이성교 외 / edited by Lee Seong Gyu, 단국대학교줄판부 / Institute of Northern Culture, Dankook University, 2013 [pp. 229], pp. 117-138.

 

Монголчуудын уламжлалт түлш хийгээд газар зуух (Аян замын эргэцүүлэл) / Note on the traditional Mongolian fuel and special furnace – Улаанбаатар Их сургуулийн (2013 оны) хээрийн шинжилгээний анги Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод аймгийн нутгаар, Улаанбаатар, 2014  [176 тал], 102-105-р тал.

 

Ханзаар галиглан тэмдэглэсэн эртний монгол үгийг солонгос ханзын дуудалгаар сэргээх боломж / Possibility of the Korean Kanzi for restoration of Ancient Mongolian words in Chinese transcription – Монгол-Солонгос хэл соёлын харилцааны хөгжлийн чиг хандлага (몽골괴 한국의 언어와 문화 관계의 발전 경향), Эмхэтгэсэн С. Бат хишиг, Улаанбаатар, 2013 [151 тал], 25-60-р тал: (солонгос орчуулга: 25-34, монгол эх хавсралт зургийн хамт: 35-60 ).

 

The Russian Cyrillic – A New Script in Mongolia – Mongolo-Tibetica Pragensia ’13, [1-2] 1, Edited by J. Vacek, A. Oberfalzerova, Charles University, Praha, 2013, pp. 79-85.

 

Манж Чин Улс ( Qing)ын үе дэхи монгол хэл, монгол бичгийн нийгмийн хэрэглээ / Use of the Mongolian Language and Mongolian Script in the Period of Manchu or (清 Qing) Dynasty, – Report At the International Conference on Changing Patterns of Power in Historical and Modern Central and Inner Asia” (7-9 August 2014, Ulaanbaatar University,  Ulaanbaatar, Mongolia, See Abstract in English, pp. 55-56).

 

Их Монгол Улсын үеэс гадаад дахинд илгээсэн удаа дараагийн албан бичгийн “солонгосын хэмээх” цаасны тухайд / On the Called “Korean paper” of Mongolian Diplomatic Documents in the 13th and 14th centuries – Korea-Mongolia International Conference: Eurasian network, Past, Present and Future, Ulaanbaatar [2014 Oct. 10], pp. 74-82; Translation in Korean: pp. 83-90.

 

К вопросу совершенсвования терминологии современного монгольского языка / On the perfection of Modern Mongolian Scientific Terms – Нэр томьёо судлалын өгүүллүүд, II, Улаанбаатар, 2014, стр. 42-45 [re-edition].

 

Монгол солонгос хэлний холбоо хамааралыг судлахад анхаарах аргазүйн зарчимын асуудалд / On the Methodological principles of Mongolian and Korean languages comparativ studies  

 

Review of the Scriptural Monuments related to the Mongolian history and kept in abroad (since XIII century)  

 

  1. Хэвлэгдэж амжаагүй томоохон бүтээл –Unedited works

 

Le Dictionnaire mongol  – francaise / The Mongolian – French Dictionary, about 32 000 words, in collaboration with prof. Roberte Hamayon, Marie-Lise Beffa and Marie-Dominique Even, Paris.

 

 

  1. Эрдэм шинжилгээний орчуулга – Scientific translation

 

Владислав Котвич, ХIII зууны эхин үед Монголчууд дэлхий нийтийн энх тайвангийн санааг сэдэж үүсгэсэн нь (Les Mongols, promoteur de l’idee de paix universelle au debut du XIIIe siecle, par W. Kotwicz, Rocznik Orientalistyczny, Tom. XVI [1950], Krakow, 1953) –Хэл зохиол судлал, IX боть, 20-р дэвтэр, Улаанбаатар, 1974, 205 – 214 х. 

 

Ю.Н.Рерих, Монгол хэлэндэхи төвөд үг (Tibetan loan-words in Mongolian, by G.N.Roerich, – Sino-Indian Studies, vol. V, Nos. 3 – 4, Kalimpong, India) – Хэл зохиол судлал, Х боть, ХҮ1 дэвтэр, Улаанбаатар, 1975, 237 – 243 х.

 

М. Н. Орловская, “Алтан товч”-ийн хэл [М. Н. Орловская, Язык “Алтан тобчи”, Москва, 1984, 235 стр.],  Dankook Их сургуулийн захиалгаар 1998 онд орчуулсан (гар бичмэл) / [Translation from Russia into Mongolian of “Language of Altan tobci” by M. N. Orlovskaya, Moscou, 1984, 235 p.  manuscript]  

[/read]