Сүндэв  Гомбобаатар

Сүндэв  Гомбобаатар    
            Нэр:      С. Гомбобаатар
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.)
Албан тушаал:  Профессор
Имэйл:            gomboo@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 424
Өрөөний утас:    77307730 – 2417
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1995, МУИС , УБ  хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1996, МУИС , УБ  хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2006, МУИС , УБ 
Заадаг хичээл:

Хөгжлийн биологи, шувуу судлал, биологийн   

нөөцийн ашиглалт, менежмент

Судалгааны чиглэл: Шувуу судлал, Биологийн олон янз байдал, Биологийн нөөц
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: 1995-2017 МУИС  Багш
Гишүүнчлэл: