Равчиг  Самъяа

Равчиг  Самъяа    
            Нэр:      Р. Самъяа
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.) Профессор 
Албан тушаал:   Зөвлөх  Профессор 
Имэйл:            samiya@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 423
Өрөөний утас:    77307730 -2426
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1978, МУИС , УБ  хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1978, МУИС , УБ  хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1992, МЛИС. ХБНГУ
Заадаг хичээл:

Эволюцийн биологи, Байгалийн нөөцийн менежемент

Судалгааны чиглэл: Хөхтөн амьтны экологи, хамгаалал
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага: Өмнө нь хашиж байсан: МУИС  Багш, Декан, Дэд захирал
Гишүүнчлэл: Биологийн докторын зэрэг хамгааллуулах зөвлөлийн гишүүн, МУИС, ШУС, БУС-ын эрдмийн зөвлөлийн гишүүн