Жамбалсүрэн Баярмаа

Жамбалсүрэн Баярмаа    
            Нэр:      Ж. Баярмаа
Эрдмийн зэрэг, цол:  Доктор (Ph.D.)
Албан тушаал:  Дэд профессор
Имэйл:            bayarmaa@num.edu.mn
Өрөөний дугаар:  II – 213 В
Өрөөний утас:     
Бакалаврын (BSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1991, МУИС, УБ хот
Магистрийн (МSc) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 1998, МУИС, УБ хот
Докторын (Ph.D) зэрэг авсан он, их дээд сургууль, хот, улс: 2001, МУИС, УБ хот
Заадаг хичээл:

Хүнс ба эрүүл хооллолт, Биохими II,Энзимологи, Техникийн биохими, Биозохицуулагчид, Биохими их практик I,Биохими их практик II, Техникийн биохими дадлага, Экологийн биохими, Хэрэглээний энзимологи, Клиник биохими, Ферментийн кинетик

Судалгааны чиглэл: Амьтан, ургамал, микроорганизм, хөрсны ферментийн судалгаа
Бүтээлийн жагсаалт: Энд дарж орно уу
Ажлын туршлага:  
Гишүүнчлэл: