П.Даваапил

Эцэг/эхийн нэр: Пүрэвдорж

Нэр:   Даваапил

Эрдмийн зэрэг: Магистр

И-мэйл: davaapilart@gmail.com

Төгссөн сургууль, он:  МУИС, Монгол хэл,  соёлын сургууль 2012 он

Судалгааны чиглэл: Хөгжим судлал, дүрслэх урлаг судлал, гоо зүй, соёл, урлагийн бодлого судлал

Хавсарч хийдэг ажил: Байхгүй

Албан тушаал: Багш

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

Ном, нэг сэдэвт бүтээл:
1. Монголын соён гэгээрүүлэгч эрдэнэ мэргэн бандида Агваанишсамбуу. ЭШБХ-ын
эмхэтгэл УБ. 2012
2. Даваапил П. Оточ Манлын тахилгын зан үйл Зэндмэнийн эрхт хаан хэмээхийн
зурлага, эгшиг тэмдэглэгээнд хийсэн ажиглалт /бакалаврын судалгааны ажил/. УБ.
2012. Удирдагч багш: доктор /Ph.D/Д.Даваасүрэн
3. Соёл, урлаг судлалын номзүйн бүртгэл /цуврал-1/. Эмхтгэсэн: Соёл, урлаг
судлалын хүрээлэн. УБ. 2013
4. Эгшиг тэмдэглэгээний шастирын бүртгэл /цуврал-2/. Эмхтгэсэн: Соёл, урлаг
судлалын хүрээлэн. УБ. 2013
5. Монгол эгшиг тэмдэглэгээ /үзэсгэлэнгийн катологи/. Эмхтгэсэн: Соёл, урлаг
судлалын хүрээлэн. УБ. 2013
6. Соёл урлагийн их сургуулийн эрдэмтдийн их семинар – 2013 /1/. УБ. 2013
7. Ян-ег нь монголын уламжлалт эгшиг тэмдэглэгээ мөн болох нь. Эрдэм
шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ. 2013
8. Даваапил П. Агваангунгаасодномын хөгжмийн шастирын тайлбар зохиолын
судалгаа /Урлаг судлалын ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл/. УБ. 2014.
Удирдагч багш: доктор /Ph.D/, дэд профессор Д.Даваасүрэн
9. Эгшиг тэмдэглэгээний шастирын бүртгэл /цуврал-3/. Эрхлэн гаргасан: Соёл, урлаг
судлалын хүрээлэн. УБ. 2014
10. Дүрслэх урлаг сэтгүүлийн номзүйн бүртгэл /цуврал-4/. УБ. 2014
11. Хөгжмийн шастир саруул оюунтны сэтгэлийг булаагч үйлсийг огоотод түгээгч.
Эрхлэн гаргасан: Соёл, урлаг судлалын хүрээлэн. УБ. 2014.
12. Ая дан тэжээхүйн ухаан болон бясалгалын дуун болох нь. Эрдэм шинжилгээний
бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ. 2014
13. “Монголын соёлын үйлдвэрлэл соёл, урлагийн хувьсал, өөрчлөлт /2011-2013/”
шинжлэх ухаан технологийн суурь судалгааны төслийн тайлан. УБ. 2014
14. “Монголын эртний дуу хөгжмийн ая аялгууг янинг зурлагаар тэмдэглэсэн эгшиг
тэмдэглээсийн судалгаа /2012-2014/”шинжлэх ухаан технологийн суурь судалгааны
төслийн тайлан. УБ. 2015
15. Соёл, урлагийн тайлбар толь I боть. Дүрслэх урлаг. УБ. 2015
16. Утга зохиол, урлагийн боловсрол: Өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт. ЭШБХ-ын
эмхэтгэл. УБ. 2016
17. Урлаг судлалд. Өгүүллийн эмхэтгэл. УБ. 2018

Эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл:
1. Даваапил П. Дүрслэх урлагийн салбарын боловсон хүчин бэлтгэж ирсэн түүхэн
туршлага. Соёмбо сэтгүүл №1, 2. т.62-66
2. Даваапил П. Дүрслэх урлагийн боловсролын хөтөлбөрт гарсан өөрчлөлт.
Монголын соёл, урлаг судлал эрдэм шинжилгээний бичиг XVI. т.35-46
3. Даваапил П. Ян-егийн үүсэл, гарвал. “Монгол эгшиг тэмдэглэгээ” үзэсгэлэн
танилцуулга илтгэл.
4. Даваапил П. Хөөмийн эгшиг тэмдэглэгээний асуудалд. Хөөмэйн хөгжлийн чиг
хандлага эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар хот 2013.11.19-22. Монгол
судлал 40 боть /463/. УБ. 2016. т.181-188
5. Даваасүрэн Д., Даваапил П. Бусад шалтгаанаас гарсан цохивор хөгжмийн нэгэн
зүйл цангийн тухай. Эгшиг тэмдэглэгээний шастирын бүртгэл. /цуврал-2/ УБ. 2013.
т.66-73
6. Даваапил П. “mGrin-sgyur” буюу “Хоолойн цохилго” хэмээх эгшиг тэмдэглэгээний
тухай сэдэвт эрдэм шинжилгээний илтгэл /Соёл-Эрдэм дээд сургуулийн эрдэм
шинжилгээний бичиг. УБ. 2012
7. Даваасүрэн Д., Даваапил П. Нэгэн дан-егийн бүтэц агуулга. Эгшиг тэмдэглэгээний
шастирын бүртгэл. /цуврал-2/ УБ. 2013. т.44-51
8. Даваасүрэн Д., Даваапил П. Хөгжмийн шастирын нэгдүгээр бүлэгт хийсэн зарим
ажиглалт. Ян-ег нь монголын уламжлалт хөгжмийн эгшиг тэмдэглээ мөн болох нь”
эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ. 2013. т.17-31
9. ДаваасүрэнД., Даваапил П. Шаддүвдаржаалингийн ян-егийн бүтэц, агуулга. Эгшиг
тэмдэглэгээний шастирын бүртгэл. /цуврал-2/ УБ. 2013. т.33-43
10. Даваапил П. Нум, сум, гох тэргүүтэн арван зүйлийн татах аргын утга тайлал.
Нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын “Хүрэлтогоот-2013” эрдэм шинжилгээний бага
хурал. Илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ. 2013. т.158-164
11. Даваапил П. Өгүүлэхүйн эрхтний шүтэлцээт урлагт авиа эгшгийн гүйцэтгэх үүрэг.
Хэл шинжлэл-утга зохиол судлал залуу үе. эрдэм шинжилгээний бага хурлын
илтгэлийн эмхтгэл. УБ. 2013. т.17-22
12. Даваапил П. Унзадын эгц, Эгшиг томох аргууд төсөөтэй болох нь. Нийгмийн
ухааны салбарын “Хүрэлтогоот-2012” эрдэм шинжилгээний бага хурал.
Илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ. 2012. т.22-25
13. Даваапил П. Монголын дүрслэх урлагийн хувьсал, өөрчлөлт. Монголын соёлын
үйлдвэрлэл, соёл урлагийн хувьсал, өөрчлөлт төслийн тайлан. УБ. 2013
14. “Зургаагаас төрсөн дуу эгшиг тэдгээрт харгалзах үлгэрийн утга тайлал” Оюуны
хэлхээ эрдэм шинжилгээний бичиг. 2014 I (11). т.290-299
15. Даваапил П. Хамт төрсөн хөгжмийн найруулгын онцлог. Нийгэм, хүмүүнлэгийн
салбарын “Хүрэлтогоот-2014” эрдэм шинжилгээний бага хурал. /Илтгэлүүдийн
эмхтгэл/ УБ. 2014. т.91-98

16. Даваапил П. Эгшиг тэмдэглэгээтэй холбогдол бүхий нэр томьёо, зурлагын тухай
ойлголт. “Ая дан тэжээхүйн ухаан болон бясалгалын дуун болох нь” эрдэм
шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхтгэл. УБ. 2014. т.11-26
17. Даваапил П. Агваангунгаасодномын “Хөгжмийн шастирын тайлбар” дахь нэр
томьёо, ойлголтуудыг тайлбарлах нь. Эгшиг тэмдэглэгээний шастирын бүртгэл
/цуврал-3/. УБ. 2014. т.36-58
18. Даваапил П. “Ламын гэгээний Майдар” хэмээх зургийн тайлал. Нүүдэлчдийн өв
судлал эрдэм шинжилгээний бичиг.
19. Даваапил П. XX зууны монголын дүрслэх урлаг судлалын тойм.
20. Даваапил П. Хөөмийн нэр томьёоны асуудалд. “Хөөмий-Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй”
эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2014.12.05
21. Даваапил П. XX зууны монголын дүрслэх урлагийн нэр томьёо судлалын тойм.
СУСХ-ийн 2014 оны сүүлийн хагас жилийн тайлангийн хурал.
22. Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага ба соёл,
урлагийн бодлогын залгамж чанар. Соёл судлаачдын үндэсний IX семинарын
эмхэтгэл. УБ. 2015. т.42-46
23. “Хамт төрсөн хөгжим”-ийг судлах аргазүйн асуудалд. “СУИС-ийн эрдмийн
чуулган-2015”. 2015.04.24
24. “Улсын санд худалдан авсан дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээлүүдийн эдийн
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх нь”. Хүрэл тогтоот-2015 ЭШБХ-ын эмхэтгэл.
25. СУИС-ийн “Эрдмийн чуулган – 2016”-д “Монголын дүрслэх урлагийн түүх
бичлэгийн уламжлал” сэдэвт илтгэл уншсан. 2016.04.01
26. МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын “Утга зохиол, урлаг судлал”-ын тэнхимийн 2016
оны хаврын улирлын магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээний хуралд
“Дүрслэх урлаг сэтгүүлийг дижитал хэлбэрт /PDF, E-Book/ хувиргах хэрэгцээ,
шаардлага” сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлсэн. 2016.04.18
27. “Урлагийн боловсрол ба хууль эрхзүйн орчин” сэдэвт илтгэл. “Урлагийн боловсрол
өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт” ЭШБХ. 2016.12.02
28. МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын “Утга зохиол, урлаг судлал”-ын тэнхимийн 2017
оны хаврын улирлын магистрант, докторантуудын эрдэм шинжилгээний хуралд
“Монголын хөгжмийн нэр томьёо судлалын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал”
сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлсэн.
29. 2017.04.27-28- нд “Их зохиолч В.Инжаннашийн эснэсний 180 жилийн ой”-д
зориулсан олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд доктор /Sc.D/, профессор
Ш.Ариунаагийн хамт “Гоо сайхны сэтгэлгээ ба В.Инжаннаши” сэдэвт илтгэл
хэлэлцүүлсэн. Тус хурлын эмхэтгэл. УБ. 2017. т.247-253
30. Хөгжмийн шастирын хоёрдугаар бүлэгт хийсэн зарим ажиглалт. Төвд судлал. Боть
6, дэвтэр 1-17, УБ. 2017. 161-168

31. Уран сайхны сургуулийн 80 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хуралд
“Хөгжмийн шастирын тайлбар дахь багш, шавь, суралцахуйн тухай ойлголт”
сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлсэн.
Оролцсон төсөл, хөтөлбөр:
1. “Монголын соёлын үйлдвэрлэл, соёл урлагийн хувьсал, өөрчлөлт /2011-
2013/”төслийн багийн гишүүн. Төслийн удирдагч доктор /Ph.D/, дэд профессор
Д.Даваасүрэн
2. “Монголын эртний дуу хөгжмийн ая аялгууг янинг зурлагаар тэмдэглэсэн эгшиг
тэмдэглээсийн судалгаа /2012-2014/” төслийн багийн гишүүн. Төслийн удирдагч
доктор /Ph.D/, профессор С.Соронзонболд
3. “Соёл урлагийн толь Сувдан эрих /2014-2016/” төслийн багийн гишүүн. Төслийн
удирдагч доктор /Ph.D/, дэд профессор Д.Даваасүрэн

 

 

[/read]