Сургалт

Уран зохиол судлалын мэргэжилтнийг шаталсан сургалтын системээр бакалавр, магистр, докторын зэрэгтэй бэлтгэнэ.   Бакалаврын сургалт 4 жил байна. Бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн нь манай орныболовсрол, шинжлэх ухааны салбар, тухайлбал, ЕБС-д уран зохиолын багш, заах аргазүйч, эрдэм шинжилгээний байгууллагад мэргэжилтэн, хэвлэл мэдээллийн болон бусад байгууллагад утга зохиолын ажилтан зэрэг тодорхой чиглэлийн мэргэжилтнээр ажиллах бүрэн чадвартай байна. Мөн бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн нь 2-3 жил магистрантурт өдөр болон эчнээ хэлбэрээр  үргэлжлүүлэн  суралцаж  хамгаалан,  магистрын  зэрэгтэй  төгсөнө. Магистрын зэрэгтэй мэргэжилтэн тухайн мэргэжлийн бүхий л чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, их дээд сургуульд багшлах эрх бүхий мэргэжлийн талаар нарийн мэргэшсэн практик дадлага эзэмшсэн байх болно. Магистрын зэрэгтэй мэргэжилтэн нь докторантурт элсэн орж, 3.5-4.5 жилийн хугацаагаар үргэлжлүүлэн суралцаж, докторын зэрэг хамгаална.

Бакалаврын хөтөлбөрүүдийг дор дарж үзнэ үү

  1. Утга зохиол судлал
  2. Урлаг судлал

Магистрын хөтөлбөрүүдийг дор дарж үзнэ үү

  1. Утга зохиол судлал /мэргэжлийн/
  2. Утга зохиол судлал /судалгааны/
  3. Урлаг судлал /судалгааны/

Докторын хөтөлбөрүүдийг дор дарж үзнэ үү

  1. Утга зохиол судлал
  2. Урлаг судлал