Сургалт

Физикийн тэнхим дээр дараах мэргэжлийн чиглэлээр сургалт явуулж байна.

БАКАЛАВР
Мэргэжил Индекс
Физик 053301
Физикийн багш 011402
МАГИСТР, ДОКТОР
Физикч Е05330101, F05330101
Сансар судлал E05880101
Багш, физикийн боловсрол E01140203

Одоо Физик, Физикийн багшийн мэргэжлээр бакалаврын боловсрол олгож байна. Физикийн ангийн оюутнууд 4-р ангиас эхлэн Онолын физик, Оптик-хатуу биеийн физик, Цөмийн физик, Биофизик, Физик – электроникийн чиглэлээр нарийн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж нарийн мэргэшил эзэмшдэг. Физикийн магистр, докторын хөтөлбөр, Физикийн боловсрол, Cансар судлалаар магистрын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна.