Х.Нуржан

Эцэг/эхийн нэр: Хавдселем 

Нэр: Нуржан 

Эрдмийн зэрэг: Магистр 

И-мэйл: j_jansaya@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:

 • Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, Англи хэлний багш /Бакалавр/ 2000

 • Боловсролын Их Сургууль, Хэл шинжлэл /Магистр/, 2003

 • Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль, Санхүү менежментийн бизнесийн удирдлага /Бакалавр/ 2006

 • Ла Тробь Их Сургууль /Австрали/, Англи хэл заах олон улсын арга зүй TESOL /Магистр/ 2015

Судалгааны чиглэл:

 • Англи хэл заах олон улсын арга зүй /TESOL/
 • Нийгэм-хэл шинжлэл /Sociolinguistics/
 • Боловсрол судлал
 • Сургалтын хөтөлбөр, үнэлгээ болон чанарын сайжруулалт
 • Дээд боловсролын чанар ба үнэлгээ

Нэг сэдэвт зохиол

 1. Х. Нуржан. Англи, Монгол хэлний адилтгал зүйрлэлийг харьцуулсан судалгаа. Магистрын ажил. УБ, 2003

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 1. МУИС-ийн ГХТ болон Буриадын их сургуультай хамтран зохион байгуулсан “Хэл Соёлын Солбилцол” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд “Sociolinguistics vs English language teaching issue.” өгүүлэл (x.147) Улан-Удэ., 2017
 2. Khavdsyelyem, N. (2016). Second language Literacy: Case study. Foreign Language Department, University of Life Sciences, Mongolia: “3d International conference on Some issues on learning content and methodology of teaching foreign languages

Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл 

 1. Khavdsyelyem, N. (2018). Creativity in writing skills development. Presented at the 12th National TEFL/8th Mongolia TESOL International Conference: Sustainable learning and teaching: Integrated critical and creative thinking. Ulaanbaatar, Mongolia

Хянан тохиолдуулсан сурах бичиг гарын авлага.

 1. Монголын Хүн Амын Сэтгүүл, МУИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг No 470(27), редакторын баг