Л.Энхтөр

 Media Object

Эцэг/эхийн нэр: Лхамсүрэн

Нэр: Энхтөр 

Эрдмийн зэрэг: Доктор

И-мэйл: enkhtornum@yahoo.com

Төгссөн сургууль, он:                    

1980-1983 ОХУ-ын Москвагийн УИС, физикч

1983-1986 ОХУ-д Уралын Улсын Их Сургууль, физикч

Доктор: 1996 ОХУ-ын Москвагийн Улсын Их сургууль

Судалгааны чиглэл: Интерметалын хатуу уусмалын ойрын эрэмбийн  рентген дифракцийн ба онолын судалгаа, хатуу биеийн шинж чанарыг псевдопотенциалын аргаар тооцоолох, органик болон органик бус  хагас дамжуулагчийн судалгаа

 Ажлын туршлага: 

Заадаг хичээлүүд:

Бакалаврын түвшинд Хичээлийн нэр Индекс  
      Механик PHYS104  
      Материал судлал PHYS324  
      Физикийн үндэс (Ерөнхий суурь) PHYS102  
      Хатуу биеийн физик PHYS308  
Магистрын түвшинд      
      Судалгааны арга зүй METH703  
      Физик туршилтын арга зүй PHYS602  
      Хатуу биеийн физик II PHYS704  
Докторын түвшинд      
      Хатуу биеийн физик III PHYS805  

 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

  1. Silonov, V.M., Rokhlin, L.L., Enkhtor, L.,Glyanenko, I.A., Chernokozov, O.B., “Investigation of a short-range order in the magnesium-based solid solution in Mg-In alloys”, Russian Metallurgy (Metally), Vol. (6), pp. 608-611, (2002)
  2. Enkhtur, L., Silonov, V.M., Safronov, P.P., “The short-range order and ordering energies in gold-copper polycrystalline alloys that are rich in gold”, Moscow University Physics Bulletin, Vol. 69 (4), pp. 336-339, (2014)
  3. Enkhtor, L., Silonov, V.M., “Procedure for pseudopotential calculations of alkali metal elastic constants”, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, Vol. 78 (11), pp. 1163-1168, (2014)
  4. Enkhtor, L., Silonov, V.M., Galbadrakh, R., “Calculation of the radial and tangential force constants of cesium from the experimental phonon spectrum”, Journal of Surface Investigation, Vol. 9 (6), pp. 1262-1265, (2015)
  5. Enkhtor, L., Silonov, V.M., “Short-range order in solid solutions of iron–rheniumJournal of Surface Investigation, Vol. 9 (5), pp. 1005-1011, (2015)
  6. Enkhtur, L., Silonov, V.M., Safronov, P.P., “On ordering in solid solutions of Cu-25 at % Au and Cu-75 at % Au”, Journal of Surface Investigation, Vol. 9 (2), pp. 326-330, (2015)
  7. L.Enkhtor, V.M.Silonov, “Short – Range Order in Solid Solutions of Iron – Rhenium”, Journal of Surface Investigation. X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques, Vol. 10, p. 16-22, IF = 0.359, ISSN 1027-4510 (print), ISSN 1819 – 7094 (Online), (2015).
  8. L.Enkhtor, V.M.Silonov and R.Galbadrakh, “Calculation of the Radial and Tangential Force Constants of Cesium from the Experimental Phonon Spectrum”, Journal of Surface Investigation. X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques , Vol. 12, p. 59-62,  IF = 0.359, ISSN 1027-4510 (print), ISSN 1819 – 7094 (Online) (2015).

  9. Л.Энхтор, В.М. Силинов, “Силовые и упругие постоянные металлов и сплавов”, РЭНСИТ. РАЕН, Физика конденс. Сост. , № 1, т. 10, с. 54-72, DOI 10.17725 (ISSN 2218-3000), (2015)

  10. Л.Энхтор, В.М.Силонов, “Расчет радиалных и тангенциальных силовых никеля из экспериментального фононного спектра”, Bестник МГУ, Серия 3, Физика Астрономия, № 1, с. 101- 105 IF = 0.26,  (2016)

Буцах