Төгсөгчдөд зориулсан давтан сургалт зохион байгуулав – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль