Байгалийн ухааны салбар – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль