Байгалийн ухааны салбар – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль