А/229 Журам батлах тухай – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль