Сургалтын хөтөлбөр – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль