А/79 Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль