А/79 Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль