Маягтууд – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль