Эрдэм шинжилгээний төсөл – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль