Эрдэм шинжилгээний төсөл – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль