Алсын хараа, эрхэм зорилго – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль