Судалгааны хүрээлэн, төв – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

Хот, бүс нутгийн хөгжлийн cудалгааны хүрээлэн

Түрэг судлалын хамтарсан хүрээлэн

Нийгмийн судалгааны хүрээлэн