Судалгааны хүрээлэн, төв – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль