“Эрүүл багш ажилтан – 2022” Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбарын спорт өдөрлөг. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль