Ази, Номхон Далайн Сансрын Хамтын Ажиллагааны Олон Улсын байгууллага (APSCO)-ын төлөөлөгч МУИС-д хэрэгжиж буй төслийн үйл ажиллагаатай танилцлаа – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль