Газарзүйчдийн олон улсын XIV эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгууллаа – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль