Хүснэгт 2

Олимпиадын нөхцлөөр элсүүлэх

Татах (DOCX, 21KB)
[1]
 Шалгалт бүрийн хамгийн дээд оноог 100 хувь гэж үзэн авсан оноог хувьд шилжүүлснээр гүйцэтгэлийн хувь гарна.

[2] Мэргэжлийн хөтөлбөр сонгохдоо зөвхөн багц 2-оос мэргэжил сонгоно.

[3]  Улсын олимпиадын төгсөлийн шатанд оролцсон оролцогчид хамаарна.

[4] Монголын сайхан бичигтэн улсын уралдааны 1-ээс 3-р байрт шалгарсан ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчийг Шинжлэх ухааны сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарт шууд элсүүлэн суралцуулна.