ШУС-ийн ХУС-ын Европ судлалын тэнхим ЕБС-ийн багш нарт мэргэжлийн хөтөлбөрүүдээ танилцуулав - МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн ХУС-ын Европ судлалын тэнхим ЕБС-ийн багш нарт мэргэжлийн хөтөлбөрүүдээ танилцуулав