Олон улсын эрх зүйн Хууль зүйн англи хэл хөтөлбөрийн LEGAL ENGLISH сурах бичиг хэвлэгдэн гарлаа. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль