Д.Төмөртогоо

 

Эцэг/эхийн нэр: Доми

Нэр: Төмөртогоо

Эрдмийн зэрэг: Академич

И-мэйл: dtumurtogoo@gmail.com

Төгссөн сургууль, он:          1962-1967       МУИС – Хэл бичгийн факультет

Судалгааны чиглэл:           Монгол хэл бичиг, соёлын түүхэн судалгаа

Албан тушаал:                     МУИС-ШУС-ХУС-ын МоХХШТ, гэрээт багш, зөвлөх профессор

[read more=”Бүтээлийн жагсаалт үзэх” less=”Бүтээлийн жагсаалт хаах”]

 

НОМ, ГАНЦ СЭДЭВТ ЗОХИОЛ, ТОЛЬ БИЧИГ

 1. Монголын соёл, (Д. Хүүхэнбатарын хамт), Улаанбаатар, 1965, 81 т.
 2. A Modern Mongolian-English-Japanese Dictionary, Tokyo, 1979, 901 р. Review: Masayoshi Kakudo, On the Modern A Modern Mongolian-English-Japanese Dictionary complited by D.Tumurtogoo – Journal of the Osaka University of Foreign Studies, No 62, 1983, 17-35
 3. Монгол хэлний түүхэн хэлзүйн үндэс, Монгол хэлний түүхэн авиазүй, Улаанбаатар, 1992, 215 т. Review: William Rozycki, Principles of Mongolian Historical Linguistics. I. Mongolian Historical Phonology, by D. Tömörtogoo, 1992, III+216 pp. – Mongolian Studies, Bloomington, (USA),1994, 140-141
 4. Монгол хэлшинжилэлийн онол, түүхийн асуудалууд, Улаанбаатар, 2002, 545 т.
 5. Монгол дөрвөлжин үсэгийн дурасхалын судалгаа [= Monuments in Mongolian Language II], Улаанбаатар, 2002, 182 т.
 6. Араб үсэгийн монгол дурасхалын судалгаа [= Monuments in Mongolian Language III] , Улаанбаатар, 2002, 172 т. 
 7. Монгол хэлшинжлэлийн нэр томъёоны хураангуй толь (монгол-орос-англи), Улаанбаатар, 2004, 266 т.
 8. Mongolian Monuments in Uighur-Mongolian Script (XIII-XVI centuries) Introduction, Transcription and Bibliography, [=Language and Linguistics Monographs Series A 11], Academia Sinica, Institute of Linguistics, Taipei, Taiwan, 2006, 726 pp.
 9. “Монголын нууц товчоо” (Сонгомол эх) Хамтын бүтээл, Уб., 2005, 101
 10. Монгол хэлний биеийн төлөөний нэрийн гарал, бүтэц, тогтолцоо, 2008, 185 тал
 11. Mongolian Monuments in Phags-pa Script. Introduction, Texts, Transcription and Bibliography, [Language and Linguistics Monographs Series], Academia Sinica, Institute of Linguistics, Taipei, Taiwan, 2010, 280 рр.
 12. Монгол хэлний бичигийн дурасхалуудын үгийн бүтэцийн харьцуулсан судалгаа, Уб., 2011, 221 ìÓâ
 13. Монгол хэлний үгийн бүтцийн толь, Уб., 2014, 356 тал

ГАРЫН АВЛАГА, ТОВХИМОЛ

 1. Алтайн хэл ба монгол хэл, Улаанбаатар, 1978, 29 т.
 2. Орчин цагийн монгол хэлний урт эгшгийн гарал, хувьсал, Улаанбаатар, 1980, 34 тал
 3. Монгол бичгийн хэл, Улаанбаатар, 1983, 22 тал
 4. Монгол хэлний хос эгшгийн гарал, хувьсал, Улаанбаатар, 1985, 22 тал
 5. Происхождение и система личных местоимений монгольских языков, (Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук), Улаанбаатар, 1994, 52 стр.
 6. Основа исторической фонетики монгольских языков (Автореферат дис-сертации на соискание ученой степени кандидата филологи-ческих наук), Улаанбаатар, 1994, 52 стр.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮГҮҮЛЭЛ

 1. Монгол дөрвөлжин бичгийн möñke хэмээх үгийн бичлэгийн учир, Монголын Судлал IV:10, 1967, 11-15
 2. Монгол үсэгийн гол ёсыг тодотгогч толь хэмээх хэлзүйн бичиг, Хэл зохиол IV:1,1967, 51-58
 3. Дархадын аман аялгууны урт эгшиг, тэдгээрийн гарал үүслийн тухай товч тэмдэглэл, Хэл зохиол IV:3,1967, 196-203
 4. 1312 оны Bodhicaryavatara-yin tayilburi, Хэл зохиол V:9, 1968, 175-180
 5. Bodhicaryavatara-yin монгол орчуулгууд, Хэл зохиол VI:9, 1968, 43-49
 6. Эртний монгол хэлний гарах тийн ялгалын дагаврын нэгэн хувилбар, Монголын Судлал VI:20, 1968, 50-52
 7. Монгол бичгийн дурсгалуудад авианы ижилшил, уруулшил, гийгүүлэг-чийн сугарлыг тусгасан нь, Хэл зохиол VI:5,1969, 79-82
 8. Монгол бичгийн дурсгалууд дахь санскрит үгсийн бичлэгийн онцлог, Хэл зохиол VII:7,1969, 209-219
 9. Монгол бичгийн дурсгалуудад зарим холбоосыг хэрэглэсэн нь, Хэл зохиол VII:8, 1969, 221-223
 10. Монгол хэл шинжлэлд нэрийн тийн ялгалыг ангилсан нь, Хэл зохиол 1970, 301-314
 11. Монгол хэлний qoyar хэмээх тооны нэрийн бүтцийн тухай асуудалд, Монголын Судлал VII:22, 1969, 279-284
 12. Дундад үеийн монгол хэлний эгшиг авианы ижилшил, Монголын Судлал VIII:15, 1971, 191-202
 13. Монгол хэлний хөгжлийн түүхийг үечлэх тухай асуудалд, Хэл зохиол IX:6, 1972, 47-55
 14. Сажа бандида Гунгаджалцангийн Îirüken-ü tolta дахь wa/we-гийн учир, Монгол хэл бичиг, 4, 1984, 129-131
 15. Монгол хэлний нэгдүгээр биеийн төлөөний нэрийн гарал, хувьсал, Хэл зохиол X:5, 1974, 40-48
 16. Монгол хэлний хоёрдугаар биеийн төлөөний нэрийн гарал, хувьсал, Хэл зохиол XI:8, 1975, 120-126
 17. Монгол хэлний гуравдугаар биеийн төлөөний нэрийн гарал, хувьсал, Монголын Судлал VI:9, 1968, 43-49
 18. Монгол хэлний нэгдүгээр биеийн төлөөний нэрийн олон тооны бүтцийн тухай асуудалд, Монголын Судлал III {11}:1,1976, 396-399
 19. Монгол хэлний *A-, *Bü- язгуурт үйл үгс, тэдгээрийн ялгалал, Area and Culture Studies XVII, Tokyo, 1977, 347-384
 20. Монгол хэлний биеийн төлөөний нэрийн ерөнхий тогтолцоо, Олон улсын монголч эрдэмтэдийн III их хурал, II, 1977, 193-203
 21. Монгол хэлний тооны нэрийн бүтцийн тухай асуудалд, Хэл зохиол XIV:22, 1980, 56-63
 22. ¿anini-ийн Асар үлэмж аялгууны найман их судар ба түүний монгол тайлбарууд, Хэл зохиол XVI:11, 1982,100-108
 23. Монгол хэл шинжлэлийн түүхэн уламжлал ба онолын үндэс, Хэл зохиол XVII:5, 1981, 32-56 //ӨМИС 1(1996), 23-39
 24. Монгол хэлний гуравдугаар биеийн төлөөний нэрийн эртний хэлбэрийг сэргээн тогтоох нь, Хэл зохиол XIХ:5, 1986, 35-36
 25. Монгол хэлний *i-гийн нугарал гэгчийн тухай, Монголын Судлал XII (XX):9, 1984, 149-154 // Collection of Articles in Commemoration of the Shigeo Ozawa, Tokyo, 263-267//
 26. Академич Ш. Лувсанвандан бол уламжлалт хэлшнжлэлийг бүтээлчээр хөгжүүлэгч мөн, Монголын Судлал XII:17, 1984 249-253
 27. Монгол хэлний үе бүтээх балархай эгшиг, Хэл зохиол XXI:13, 1988, 87-89
 28. Монгол хэлний үеийн бүтэц, хувьсал, Хэл зохиол XIII (XXI): 12, 1987, 83-89
 29. Дөрвөлжин бичгийн эгшиг үгсийн бичлэгийн онцлог хийгээд түүнийг галигт тусгах нь, Хэл зохиол 22:12, 1988, 106-120 // Mongolian Studies (Korean Association for Mongol Studies) No 4, 1996, 193-197
 30. The Ancient Mongolian Linguistical Works in Mongol Danjur, Mongolia and India, Улаанбаатар, 1989, 229-232
 31. БНХАУ дахь Монголын Нууц Товчоо-ны судлал, Mongolica I (XXII) 1990, 294-304
 32. The Consonant Weakening in the Secret History of the Mongols, Mongolica I(22), 1990, 146-150 //Zentralasiatischen Studien 23, 1993, 54-59
 33. Урад гүүш Билигийндалайнбүтээлийн тухай, Монгол хэл шинжлэл, 23, 1992, 103-106
 34. Монгол дөрвөлжин бичигийн эгшигийн зурлагын тогтолцоо, “Олон улсын монголч эрдэмтдийн V их хурал”, II, 1992, 94-96
 35. Проф. Ш. Лувсанвандан ба монгол хэл шинжлэлийн сэтгэлгээний хөгжил, Bulletin. The IAMS 1, 1995, 130-135
 36. Дундад үеийн монгол хэлний авианы сулрал, Mongolian Studies (Korean Association for Mongol Studies) No 3, 1995, 219-224
 37. Үг холбох нөхцлөөс үүссэн үг бүтээх дагаварууд, Bulletin The IAMS No 1-2 (17-18), 1996, 153-156
 38. Монгол дөрвөлжин бичигийн эгшиг үсэгийн бичлэгийн онцлог, түүнийг галиглах тухай, Mongolian Studies, Korean Association for Mongol Studies No 4, 1996, 193-197
 39. Монгол хэлшинжлэлд хэлэхүйг ангилсан нь, МУИС ЭШБ 13(1998), 10-11
 40. Монгол олон овог аймгийн хэл, тэдгээрийн ялгарах, нэгдэх үйл явц, ”Мон-голын соёлын түүх”, Улаанбаатар, 1999, 101-109
 41. “Орчин үеийн монгол хэл”, ”Монголын соёлын түүх”, Улаанбаатар, 1999, 109-122
 42. “Монгол хэл шинжилэл”, ”Монголын соёлын түүх”, Улаанбаатар, 1999, 193-212
 43. Монгол хэлний гийгүүлэгч давхарлах ёс, МУИС ЭШБ 15, 2000, 5-7
 44. On Some Inflexional Suffixes Transferred into the Word-Stem in Mongolian, Mongolica 11, 2001, 336-341
 45. Орны харьцаа заасан нэрийн бүтэц, “Монгол хэл шинжлэлийн онол, түүхийн асуудалууд”, Уб., 2002, 180-182
 46. Бүтээвэрийн харьцаанд гийгүүлэгч давхарлахуй, “Монгол хэл шинжлэлийн онол, түүхийн асуудалууд”, Уб., 2002, 149-153
 47. The System of the Personal Pronouns in Mongolian, “Монгол хэл шинжлэлийн онол, түүхийн асуудалууд”, Уб., 2002, 224-232
 48. Орчин цагийн монгол хэлнүүд, тэдгээрийн гарал, хөгжил, “Монгол хэл шинжлэлийн онол, түүхийн асуудалууд”, Уб., 2002, 35-62
 49. Орос орон дахь монгол хэл судлаын уламжлал, “Монгол хэл шинжлэлийн онол, түүхийн асуудалууд”, Уб., 2002, 485-503
 50. Монгол хэлний түүхэн хэлзүйн судлалд акад. Ш. Лувсанванданы оруулсан хувь нэмэр, “Монгол хэл шинжлэлийн онол, түүхийн асуудалууд”, Уб., 2002, 516-520
 51. Проф. В. Хейссиг ба монгол ном бичгийн судлал, Bulletin IAMS 2(2003) 1(2004) 16-19
 52. Монгол хэлний хөгжилийн түүх, түүний үечилэл, “Орчин цагийн монгол хэл”, Уб., 2004, 11-35
 53. Акад. Л. Лигети ба дундад үеийн монгол хэлний судлал, Acta Mongolica 4, 2005, 31-33
 54. Акад. Б: Ринчений монгол хэл шинжилэлийн бүтээлүүд, ШУАМ 3, 2005, 9-11
 55. Монгол кирил үсэгийн дурэмийг боловсоронгуй болгох асуудалд, “Даяар-шил хийгээд монгол хэлбичигийн асуудал”, Уб., 2005, 36-39
 56. ”Монголын нууц товчоо”-ы анхны эхийг сэргээн тогтоох тухай, ”Үндэсний монгол судлал” 6, 2005, 16-19
 57. “Монгол Данжуур” дахь эртний энэдхэг хэл шинжилэлийн бүтээлүүд, “Энэдхэг-Монголын сурвалж соёлын хэлхээ холбоо”, Уб., 2005, 209-113
 58. The Inclusive and the Exclusive in Mongolian, Acta Mongolica, 6, 2006, 77-78
 59. Aleph ба титэм, “Монгол судлалын өгүүллийн түүвэр”, Уб., 2006, 101-104
 60. Х. Лувсанбалдан ба монгол хэлний бичигийн дурасхал судлал, ”Халтарын Лувсанбалдан”, Уб., 2006, 199-204
 61. Хубилай хаан ба дөрвөлжин бичиг, Хэл зохиол судлал 1(33), 2008, 5-9
 62. Ц. Дамдинсүрэнгийн хэлшинжилэлийн бүтээлүүд, ”Дурсгалын түүвэр”, Улаанбаатар, 2008, 124-132
 63. Антуан Мостаэрт ба Монгол Судлал, Оюуны хэлхээ 5, 2009, 135-140
 64. Алтайн хэлнүүдийн нэгдүгээр биеийн төлөөний нэрийн язгуур, Хэл зохиол судлал 2(34), 2009, 5-8
 65. On the Original Text of the Secret History of the Mongols Written in ’Phags-pa Script, Acta Mongolica 9, 2009, 47-48
 66. Алтайн хэлний онолыг үгүйсгэх чиглэл, Altaica V, 2010, 1-3
 67. Монгол хэлбичгийн судлал 50 жилд, Шинжлэх ухаан амьдрал, 2, 2011, 8-15
 68. Mongolian Terminology: Theoretical, Methodological and Practical Issues, “Нэр омъёо судлалын үгүүлэлүүд”, Уб., 2011, 67-81
 69. The Aleph and titem in Mongolian Script, Pragensia Mongolica and Tibetica, 6/1, 2 013, 59-63
 70. The Formation of the Oirat Dialect, “Oirat People. Cultural Uniformity and Diversification {Senri Ethnological Studies 86}, National Museum of Ethnology, Osaka, 2014, 1-7
 71. Эх хэлээ эрхэмлэн хөгжүүлцгээе, “Эх хэл бичиг” 2, 1013, 56-60

НОМЫН БҮЛЭГ, ХЭСЭГ

 1. Халх аялгууны дуудлагын толь – “БНМАУ дахь монгол хэлний нутгийн аялгууны толь бичиг”, I боть: Халх аялгуу, Улаанбаатар, 1988, 381-718
 2. Монгол хэлний сурах бичиг, МУИС. Уб., 1998, 4-33
 3. Монгол олон овог аймгийн хэл, тэдгээрийн ялгарах, нэгдэх үйл явц, “Монголын соёлын түүх”, Улаанбаатар, 1999, 101-109
 4. Орчин үеийн монгол хэл, “Монголын соёлын түүх”, Улаанбаатар, 1999, 109-122
 5. Монгол хэл шинжлэл, “Монголын соёлын түүх”, Улаанбаатар, 1999, 193-212
 6. Орчин цагийн монгол хэлнүүд, тэдгээрийн гарал хөгжил, “Монгол хэл шинжлэлийн онол, түүхийн асуудалууд”, Уб., 2002, 35-62
 7. Монгол хэлний хөгжилийн түүх, түүний үечлэл, “Орчин цагийн монгол хэл”, Улаанбаатар, 2004, 11-35
 8. Академич Ш. Лувсанвандан ба монгол хэл судлал, “Монгол хэлшинжлэл. Ш. Лувсанвандан”, ( Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан VI), Уб., 2006, 97-143
 9. Oxford Monsudar. English-Mongolian, Mongolian-English Pocket Dictionary, First Edition, Ulaanbaatar, 2008, 531-853

НОМ БҮТЭЭЛИЙН ШҮҮМЖ

 1. Dalantai Cerensodnom, Manfred Taube, Die Mongolica der Berliner Turfan-sammlung{= Berliner Turfantexte XVI} Akademie Verlag Berlin, 1993, 230 S. Bulletin. The IAMS 1, 1995, 165-166
 2. G. Kara, Books of the Mongolian Nomads. More than eight centuries of writing Mongolian. Indiana University, Acta Mongolica 5, 2005, 247-249
 3. I de Rachewiltz, The Secret History of the Mongols. A Mongolian Epic Chronicle of the Thirteenth Century. Translated with a Historical and Philological Commentary, Brill, Leiden/Boston, 2004. vol. I:CXXVI + 1-642; vol. II: 643-1347, Bulletin IAMS 2 (2005)
 4. В. Э. Раднаев, Монгольское языкознание в России в I половине XIX в.: Проблемы наследия (т.1, ч.1), Улан-Удэ, 2012, 391 стр. Bulletin IAMS 2(49), 2013, 78-82

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛ

 1. О wa/we в Îirüken-ü tolta Сажа бандида Гунгаджалцана, ОУМЭ-ийн II их хурал, Улаанбаатар,1972 оны 8-р сар. /ОУМЭ-ийн II их хурлын илтгэлүүд, II боть, 1973, 163-165
 2. Sanskrit Loan Words in Mongolian and Áheir Phonetical Features, International Sanskrit Conference, New Delhi, April, 1972
 3. The Quantitative and Qualitative Changes of the Syllables in Mongolian, Annual Meeting of the JAMS (Japan Association for Mongol Studies), Osaka, Japan, Oct. 1976
 4. On the so-called Breaking of *i in Mongolian, Annual Meeting of the JAMSTokyo, Japan, June, 1977
 5. Монгол хэлний биеийн төлөөний нэрийн ерөнхий тогтолцоо, ОУМЭ-ийн IV их хурал, Улаанбаатар, 1982 оны 8-р сар./ОУМЭ-ийн IV их хурлын илтгэлүүд, II боть, 1977, 193-203
 6. Академич Ш. Лувсанвандан бол уламжлалт хэлшнжлэлийг бүтээлчээр хөгжүүлэгч мөн, Акад. Ш. Лувсанванданы мэндэлсний 75 жилийн ойд зориулсан э/ш хурал, 1985-12
 7. Монгол дөрвөлжин бичгийн эгшиг үсгийн бичлэгийн тогтолцоо, ОУМЭ-ийн V хурал, Улаанбаатар, 1987
 8. The Ancient Indian Linguistic Works in Mongol Danjur, Second Mongol-Indian Colloquium, UB, June, 1989
 9. Монгол дөрвөлжин бичгийн эгшгийн зурлагын систем, ОУМЭ-ийн V их хурал, Улаанбаатар,
 10. Монголын Нууц Товчоон дахь гийгүүлэгчийн суларал, МНТ-ны 750 жилийн ойд зориулсан олон улсын э/ш хурал, Улаанбаатар, 1990-9
 11. The Sound Changes in Middle Mongolian, Annual Conference for Central Asian Studies, Bonn University, June, 1993
 12. Дундад үеийн монгол хэлэндэх авианы суларал, Монгол-Солонгосын эрдэмтэдийн хамтарсан э/ш хурал, Улаанбаатар, 1995-6
 13. Профессор Ш. Лувсанвандан ба монгол хэл шинжлэлийн сэтгэлгээний хөгжил, Акад. Ш. Лувсанванданы мэндэлсний 85 жилийн ойд зориулсан э/ш хурал, 1995-12
 14. Монгол дөрвөлжин бичгийн эгшиг үсэгийнбичлэгийн онцлог, түүнийг галигт тусгах нь, Пагба ламын мэндэлсэний 750 жилийн ойд зориулсан э/ш хурал, Улаанбаатар, 1995-11
 15. Проф. Н. Поппегийн амьдарал, бүтээл, Проф. Н. Поппегийн мэндэлсэний 100 жилийн ойд зориулсан э/ш хурал, Улаанбаатар, 1995-11-17
 16. Some Graphical Features of the Phagspa Script, Korea-Mongolian Joint Conference for Mongolian Studies, Ulaanbaatar, 1996-7
 17. The Reverse Transliteration System of the Mongolian Script, ISO 50th Anniver-sary Plenary Meeting, London, May, 1997
 18. Монгол хэлний үгийн үндэсэнд шилжсэн үг холбох нөхцөлүүд, ОУМЭ-ийн VII их хурал, Улаанбаатар, 1997-8
 19. Монгол хэлшинжилэлд хэлэхүйг ангилсан нь, Т. Пагбагийн мэндэлсэний 70 жилийн ойд зориулсан э/ш хурал, Улаанбаатар, 1998-02-10
 20. Проф. Ш. Хатторийн намтар, бүтээл, Ш. Хатторийн мэндэлсэний 90 жил-ийн ойд зориулсан э/ш хурал, Улаанбаатар, 1998-12-22
 21. Бүтээвэрийн харьцаанд гийгүүлэгч давхарлах ёс (Дундад үеийн монгол хэлний жишээн дээр), ”МНТ-ны судлал” Олон улсын симпозиум, Хөххот, 2001-8
 22. Акад. Л. Лигети ба дундад үеийн монгол хэлний судлал, ¬áÓØ. ¹. ¹Þ×Ù-ìÞйн мэндэлсэний 100 жилийн ойд зориулсан э/ш хурал, Улаан-баатар, 2002-5-10
 23. Proposal to Encoding and Transliteration the Phags-pa Script, ISO Meeting. Toronto, 2004.6
 24. Монгол хэлний бичигийн дурсахалын хэлийг судлах тухай асуудалд, International Symposium on the Mongolian Written Monuments, Beijing, 2004-5
 25. Tradition of Bilingualism in Mongolia, International Symposium on Bilingual Education, Kunmin, China, 2004-7
 26. Antoine Mostaert ба монгол бичигийн дурасхалын судлал, А. Мостаарт Төвийн нээлтэд зориулсан олон улсын э/ш хурал, Улаанбаатар, 2004-8
 27. Монгол бичигийн бичлэгийн тогтолцоо дөрвөлжин бичигт нөлөөлсөн нь, Олон улсын монгол судлалын симпозиум, Хөххот, 2004-8
 28. An Overview on the Mongolian Language Studies in Mongolia, Fisrt Inter-national Symposium on the Altaic Linguistics in China, Beijing, Aug. 2004
 29. Aleph or Titem? International Symposium: The Mongolian Studies Facing to the New Centutry, Beijing, 2004-10
 30. The Ancient Indian Linguistic Works in Mongol Danjur, Indo-Mongolian Cultural Links, UB, 2005-1
 31. Бичиг үсэгээ боловсоронгуй болгох асуудалд, ”Төрөөс баримтлах хэлний бодлогын асуудалууд” сэдэвт э/ш хурал, Улаанбаатар, 2005-6
 32. ”Монголын Нууц Товчоо”-ны анхны эхийг сэргээн тогтоох асуудалд, Бүх Хятадын монгол судлалын анхдугаар симпозиум, Хөххот, 2005-8/The Proceedings of International Symposium on Mongolian Studies in China, 2005, 24-27/
 33. New Approaches of Bilingualism in Mongolia, International Symposium on Bilingual Education, Beijing, China 2005-8
 34. The Role of Mongol Script in the Mongolian Cultural History, UNESCO Meeting on Mongolian Studies, Ulaanbaatar, Nov. 2005.
 35. Академич Б. Ринчений монгол хэлшинжилэлийн бүтээлүүд, Акад. Б. Рин-чений мэндэлсэний 100 жилийн ойд зориулсан э/ш хурал, Улаан-баатар, 2005-12
 36. Энэдхэг хэлшинжилэлийн уламжилал монгол хэлшинжилэлд нөлөөлсөн нь, ”Зүрхний тольтын тайлбар” зохиогдсоны 700 жилийн ойд зориулсан олон улсын э/ш хурал, Улаанбаатар, 2005-12
 37. Main Principles on the Reconstruction of the Original Version of Secret History of the Mongols, International Symposium on Mongolian Studies, Seoul, Jan. 2006
 38. On Some New Approaches the Reconstruction of the Original Mongolian Text of Secret History of the Mongols, International Symposium on Mongolian Studies dedicated to the 800th Anniversary of Great Mon-golian Empire, Vienna, Austria, Apr. 2006
 39. Юан гүрэний бичиг үсэгийн бодлого, ОУМЭ-ийн IX их хурал, Улаанбаатар, 2006-8
 40. The Inclusive and Exclusive in Mongolian, 9th Seoul International Conference of Altaic Studies, Seoul, 2006.9.26
 41. On the Preservation of Folklore Tradition in Mongolia, Second Meeting on the Application of the Intangible Cultural Heritage, Seoul, Nov. 2007
 42. Ардын аман зохиол бол тал нутагийн соёлын үнэт өв мөн, Third Grasland Culture Forum, Huhhot, China, Dec. 2007
 43. An Overview of Мongolian Studies in Mоngolia, Annual Meeting of Japanese Association for Mongolian Studies, May, 2008
 44. The Mongolian Wall-Inscriptions, International Symposium on Arjai Grotto, Inner Mongolia, China, Sep. 2008
 45. Ц. Дамдинсүрэнгийн хэлшинжилэлийн бүтээлүүд, Академич Ц. Дамдинсү-рэнгийн мэндэлсэний 100 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжил-гээний хурал. 2008-11
 46. The Graphical Influences of Uighur Mongolian Script to Phagspa Writing System, International Conference on Qidan, Tangut, Jurchen and Mongolian Historical Records, Beijing, Nov. 2008
 47. Т. Пагбаагийн хэлшинжилэлийн бүтээлүүд, Т. Пагбагийн мэндэлсэний 80 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал, 2008-12
 48. Кирил үсэгийн зөв бичих дүрэмийг засан сайжируулах шаардлага, Монгол улсын төрийн хэлний зөвлөл, Монголын Үндэсний номын сангаас хамтран зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал. 2009-5-8
 49. Алтайн хэлний онолыг үгүйсгэх чиглэл, ХЗХ, МУИС-ийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал. 2009-5
 50. The Roots for the First-Personal Pronouns in the Altaic Languages, 16th Congress of International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Kunming, China, July, 2009
 51. Comparative Analysis between the Uighur Mongolian and Phagspa Script, The 16th World Congress of the International Union of Anthropological and Etnological Sciences, Kunmin, China, August, 2009
 52. МНТ-ны дөрвөлжин бичигийн эхийн тухай, Third International Conference”Past and Present of the Mongolic People, Ulaanbaatar, Aug. 2009
 53. Монгол хэл бичигийн судлал 50 жилд, “Олон уласын монголч эрдэмтэний анхдугаар их хуралын 50 жилийн ойд зориулсан олон уласын эрдэм шинжилгээний хурал”, Улаанбаатар, 2009-9
 54. On the Original Text of the ”Secret History of the Mongols” in Phags-pa Script, XVIth International Congress of Anthropological and Ethnological Studies, Kunmin, Yunnan, China, July, 2009 // KAMS International Symposium. The Promotion of the Historical and Cultural Community of Korea-Mongolia, Seoul, Korea, March, 2010
 55. hP’ags-pa Script and Yuan Dynasty Policy in Writing System, Annual Meeting of the Japan Association for Mongol Studies, Tokyo, May, 2010
 56. Монгол хэл аялгуунуудын үүсэл гарал, хувьсал хөгжил, ”Altaic Forum of Economy and Culture”, July, 2010, Ulaanbaatar, Mongolia
 57. The Graphical System of Phagspa Script, First International Conference on Ancient Manuscripts in China, Beijing, October 2010
 58. The Mongolian Folklore is the Intangible Heritage of Mongolian People, The First Korea-Mongolian Meeting on Intangible Cultural Heritage, Kwangjou, Nov. 2010
 59. Formation of Oirat Dialect, International Conference on Oirat Studies, Osaka, Nov. 2011
 60. Монгол хэлбичгийн судлал 50 жилд, “ШУА 50 жил” эш хурал, Уб., 2011-9
 61. On the Problems of Protection of Nomadic Cultural Heritage, International Round Table on Intangible Cultural Heritage: Building up a More Effective Coordination Mechanism, Beijing, China, Nov. 2012
 62. Монгол хэлний эртний бичгийн дурсгалуудын судлал, “Академичийн цуварал лекц”, Уб., 2013-5
 63. The Primary Roots for the First-Personal Pronouns in Altaic Languages, ‘Mon-golian Studies Towards the 21st Century’, Budapest, July, 2013,
 64. The System and Structure of Mongolian Language and the Language Universals, Arshaan, Aug. 2013
 65. Structure of Personal Pronouns in Altaic Languages, International Conference on Manuscripts of Altaic World, Istanbul, Oct. 2013
 66. Проф. Чингэлтэй ба Монгол хэл шинжилэлийн судалгаа, Дундад улсын Монгол судлалын эрдэм шинжилгээний хурал, Хөххот, 2013-12
 67. Some Issues on Safeguarding and Revitalizing Tradition of Epic Jangar Performance, Epic Jangar and Beyond, Xinjiang, China, 2014-7
 68. Present Situation of Mongolian Studies in Mongolia, “New Opportunity and
 69. New Challenges of China and Mongolian Humanitarian Exchange”, Beijing, October, 2014
 70. Ancient Written Monuments in Mongolian, “Turk-Mongolian Relations as Historical Times”, Ankara, Nov. 2014
 71. Language Policy in Mongolia,”Second Forum on China’s Neighboring Languages and Cultures”, Beijing, Dec. 2014

СУРТАЛЧИЛГААНЫ ҮГҮҮЛЭЛ, ДУРДАДХАЛ

 1. Орос дахь монгол хэл, утгазохиолын судлал, “Говийн мэдээ” № 83, 1962-11-15
 2. Зөвлөлт Холбоот Улс дахь монгол хэл, утгазохиолын судлал, “Говийн мэдээ” № 84, 1962-11-17
 3. Нэрт монголч эрдэмтэн Ш. Озава, “Үнэн” № 183, 1987-01-08
 4. Проф. Ш. Лувсанвандан ба монгол хэл шинжлэлийн сэтгэлгээний хөгжил, “Үнэн” № 24, 1995-04-07
 5. Луу-Багша, “Новости Монголии”, № 7, 1995-03-10
 6. Монгол бичиг олон улсын кодчилолын системд орно, “Засгийн газрын мэдээ”, № 3, 1996-03-27
 7. Японы нэрт монголч Шигео Озава, “Ил Товчоо”, № 30, 1997-08-05
 8. Нэрт монголч Игор де Рахевилц, “Ил Товчоо”, № 30, 1997-08-05
 9. Нэрт эрдэмтэн Николай Поппе, ”Ил товчоо”, № 1(273), 1998-01-10
 10. Бага ”Лу” багштан, (Доктор, проф. Чой Лувсанжавын тухай дурсамж) ”Эрдэмийн долоон бурханы нэг”, 2000, 46-47
 11. Монгол бичигийг олон улсын галиг кодчилолын системд оруулах төсөлийн тухай, ”Эрдэм”, 2002, № 5(130)
 12. Өчүүхэн дурсамж (Гүрүдива ламтаны тухай), ”Ахин сэргэсэн Амар-баясгалант орон хийд, Уб., 2002, 97-100
 13. Монгол ”Ганжуур”, ”Данжуур”-ыг дахин хэвлэнэ, ”Үг/Ил товчоо”, № 2, 2004-10-15, 6-р тал
 14. Түмэндээ түшигтэй, олондоо хүндтэй ”На” багш, ”Монгол бичгийн хэл ба авиазүйн онолын асуудлууд”, Уб., 2005, 337-344
 15. Монгол кирил бичигийн зөв бичих дүрэмийг боловсоронгуй болгох асуудалд, “Даяаршил хийгээд монгол хэл бичигийн асуудал”, Уб., 2005, 36-39
 16. Жагарын оронд Ри багштайгаа өнгөрүүлсэн өдөрүүдийн тухай дурсам-жаас, Acta Mongolica 5, 2005, 49-52
 17. ¯ÓÕùÿÓì ØÞéâæãÓìõ, (Ахмад дипломатч Дамбадаржаагийн тухай) “Хувь заяагаа хүнд бүү даатга”, Уб., 2006, 3-6
 18. Ардаас төрсөн ардын багш, (Ардын багш О. Отгонсүрэнгийн тухай дур-самж) “Эрдэмд хөтлөгч багш”, Уб., 2006, 78-80
 19. Гадаад хэлний бодлогын асуудал, “Монгол улсын хэлний бодлого”, Уб., 2006, 24-26
 20. “Төрийн төвшин нуруу”, Төр засагийн зүдхэлтэн Д. Түмэндэлгэрийн тухай дурсамж (хэвлэлд)
 21. Эрдэмийн уурхайд 40 жил, МУБИС 60 жил ???????????
 22. Проф. Чой Лувсанжав Монгол хэлний үгийн бүтэцийн судалгаа, ???
 23. Чингилтэй (1924-2014) Bulletin IAMS № 1(50), 2014, 99-100
 24. Эх хэлээ эрхэмлэн хөгжүүлцгээе, “Эх хэл бичиг” 2, 1013, 56-60
 25. Шинэ Монголын шинжлэх ухааныг үүсгэн хөгжүүлэгч Онходын Жамъян, Эх хэл бичиг, № 2014, 6-9
 26. Шинэ Монголын шинжлэх ухааныг үүсгэн хөгжүүлэгч Онходын Жамъян, “Эх хэл бичиг”, 6, 2014, 6-9
 27. Б. Х. Тодаева, IAMS Bulletin, 2 (51), 2014, 160-161

ХЯНАН ТОХИОЛДУУЛСАН НОМ

 1. Б. Амаржаргал, БНМАУ дахь монгол хэлний нутгийн аялгууны толь бичиг, I боть: Халх аялгуу, Улаанбаатар, 1988, 718 тал
 2. О. Сүхбаатар, Монгол хэлний харь үгийн толь, Улаанбаатар, 1997, 233 тал // 2-р хэвлэл 1999, 273 тал
 3. Англи хэлний нийтлэг алдаа /Common Mistakes in English/, Улаанбаатар, 1998, 231 тал
 4. Д. Цэрэнсодном, Монголын Нууц Товчоо. Эрдэм шинжилгээний орчуулга, тайлбар, Улаанбаатар, 2000, 386 тал
 5. Ц. Сүхбаатар, Яруу өгүүлэх чадвар, Улаанбаатар, 2003, 99 тал
 6. Монгол хэл шинжлэл ба Ш. Лувсанвандан [= Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан No 6,] Улаанбаатар, 2005, 222 тал.
 7. С. Танака, Орчин цагийн монгол ярианы хэлний үг хэллэгийн түүвэр толь, Токио, 2005, 373 тал
 8. The Secret History of the Mongols. Translated from Mongolian into English by N. Dorjgotov & Z. Erendo, Ulaanbaatar, 2006, 238 рр.
 9. И. Дамбажав, “Оюун билигийн мэлмийг нээгч аялгуу сайхан монгол үгийн дээж”, Уб., 2006, I:1212 т., II:1237 т.
 10. Д. Болдбаатар, Англи-монгол толь бичиг, Уб., 2007, 1215 тал
 11. Н. Бадрал, Хэлшинжлэлийн толь бичиг, (Монгол-Япон / Япон Монгол)Уб., 2007, 197 тал
 12. Д. Гүн-Үйлст, Англи монгол зэрэгцүүлсэн хэлзүй, Уб., 2007, 413 тал
 13. Б. Амаржаргал, Халх аялгууны үгийн сан, утгын судалгаа, Уб., 2007, 487 тал
 14. Д. Цэрэнсодном, Монголын нууц товчооны утгазүй, уран сайханы шинжилгээ, Уб., 2008, 125 тал.
 15. Э. Пүрэвжав, Номун далай Цэндийн Дамдинсүрэн, Уб., 2008, 172 тал
 16. Ж. Цолоо, Э. Пүрэвжав, Баруун Монголын дөрвөдийн зан үйлийн аман зохиолоос (Ц-Д Номинхановн архиваас) I-III дэвтэр, Уб., 2008,
 17. Ж. Цолоо, Э. Пүрэвжав, Бурхан хааны хөвүүн Балчир Бум-Эрдэнэ. (Ц-Д Номинхановын архиваас) IV-V дэвтэр, Уб., 2009, 162 тал
 18. Ц-Д. Номинханов, Баруун Монголын дөрвөдийн зан үйлийн аман зохио-лоос, /1925 онд бичсэн гар бичмэл эхийн гэрэл зурагийн эх/. Удиртгал, тайлбарыг Ж. Цолоо, Э.Пүрэвжав, Уб., 2009, 215 тал
 19. Ц-Д. Номинханов, Ойрод аман зохиолын сан хөмрөгөөс. /1924-1925 онд бичсэн гар бичмэл эхийн гэрэл зурагийн эх/. Удиртгал, тайлба-рыг Ж. Цолоо, Э. Пүрэвжав, Уб., 2009, 220 тал
 20. В. И. Рассадин, С. М. Трофимова и др., Историческая связь калмыцкого языка с языком ойратов Монголии, Элиста-Улан-батор, 2010, 182 стр.
 21. Ш. Чоймаа, Монголын нууц товчоо. Эртний үг хэллэгийн түгээмэл тайлбартай шинэ хөрвүүлэг. Уб., 2011, 3-291
 22. О. Жамъян, Монгол хэл бичгийн ухаан (Эмхтгэн хэвлүүлсэн доктор Э. Пүрэвжав), Уб., 2014, 262 тал

ОРЧУУЛСАН БҮТЭЭЛ

 1. Широ Хаттори, Монгол хэлний цахар аялгууны фонемийн бүтэц, Монгол хэл шинжлэл (УБИС), Уб., 2000, 91-99
 2. Широ Хаттори, Монгол бичигийн хэлний bükü хэмээх туслах үгийн тухай, (хэвлэлд бэлтгэсэн эх)

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СЭТГҮҮЛИЙН РЕДАКЦ

 1. Монгол хэл шинжилэл, Улсын Багшийн Их Сургууль, Эрдэм шинжил-гээний сэтгүүл, (1996-2004)
 2. Acta Mongolica. The Center for Mongol Studies, National University of Mongolia, (2005-2010)
 3. Mongolica Pragensia. Publication of the Charles University in Prague (2007 оноос)
 4. Хэл Зохиол Судлал /Шинжлэх Ухааны Академи, Хэл Зохиолын Хүрээлэн/ (2008-2011)
 5. Оюуны хэлхээ /Антоон Мостаэрт Монгол Судлалын Төв/, Улаанбаатар, (2009-)
 6. Mongolica (Journal of IAMS) (2011-)
 7. Bulletin IAMS (2011-)
 8. Altai Hakpo (Journal of Korean Association of Altaic Studies) (2014-)

[/read]